Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Kontrollen On-Demand-rapport

Kontrollen On-Demand-rapport lägger till en knapp som används för att skapa Qlik NPrinting-rapporter on demand. Den ingår i Dashboard bundle.

Krav

 • Qlik NPrinting Server (September 2019 eller senare) med en Qlik NPrinting-app som är kopplad till Qlik Sense-appen som du utformar. Den här Qlik NPrinting-appen innehåller dina rapportmallar.
 • Alla användare som genererar On-Demand-rapporter måste läggas till som användare i Qlik NPrinting, med en säkerhetsroll som stödjer körning av On-Demand-rapporter.
 • Användare måste vara inloggade på Qlik Sense via NTML-autentisering (Windows) för att kunna generera rapporter eller skapa rapporteringsknappar.

Användning

Kontrollen On-Demand-rapport är användbar när du vill att användaren ska kunna skriva ut fördefinierade Qlik NPrinting-rapporter i Qlik Sense med sina urval i appen som filter

Installera Dashboard bundle

Du kan installera Dashboard bundle när du installerar Qlik Sense.

Du kan lägga till eller ta bort objektpaket från din Qlik Sense-driftsättning när som helst. Om du har en installation med flera noder installeras objektpaket på den centrala noden.

Anteckning om tipsDu kan visa komplementen som finns installerade i din driftsättning i avsnittet Komplement i Qlik Hanteringskonsol (QMC).
 1. I Kontrollpanelen i Windows öppnar du Program och funktioner.
 2. I listan med program dubbelklickar du på objektpaketet du vill ändra på.

  En vy över Kontrollpanelen med ett objektpaket valt
 3. Guiden för att konfigurera objektpaket öppnas. Klicka på Nästa.
 4. Välj Ändra.
 5. På skärmen Anpassade konfiguration klickar du på paketikonen för att välja hur du vill ändra på paketinstallationen:
  • Om paketet är installerat väljer du Hela funktionen blir otillgänglig för att avinstallera det.
  • Om paketet inte är installerat väljer du Hela funktionen installeras på lokal hårddisk för att installera det.

  Klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på Ändra.

  När modifieringen har slutförts måste du manuellt starta om Qlik Sense Repository Service.

 7. Klicka på Slutför för att stänga guiden för att konfigurera objektpaket.
 8. Starta om Qlik Sense Repository Service manuellt för att verkställa ändringarna.

Du kan kontrollera att ändringarna har verkställts korrekt genom att kontrollera delavsnittet Komplement i QMC.

Lägga till en server som betrott ursprung

Om du skapar On-Demand-rapporter i Qlik Sense eller i en QlikView AccessPoint med QlikView Web Server som värd måste du lägga till dessa servrar som betrott ursprung i Qlik NPrinting web console.

Du måste lägga till ett betrott ursprung för varje serversökväg som används för åtkomst till Qlik NPrinting web console. Exempel: Om din server kan nås via en lokal domän, via en förkortad värdsökväg eller via helt kvalificerade URL:er måste du lägga till ett betrott ursprung för var och en av de serversökvägarna.

Hur du anger serversökvägar i fältet Adress för det betrodda ursprunget beror på din säkerhetskonfiguration.

Konfiguration 1: SSL -säkerhet har inte installerats med Qlik NPrinting web console

Ett betrott ursprung krävs för varje serversökväg som används för att logga in på Qlik NPrinting web console. Exempel: Om din server är qlikserver1 och har IP-adressen 192.168.0.101 ska du ange följande betrodda ursprung:

 • http://qlikserver1
 • http://qlikserver1.domain.local
 • http://192.168.0.101

Konfiguration 2: SSL -säkerhetsinstallation med Qlik NPrinting web console och tredje part

Ett betrott ursprung krävs för varje serversökväg som används för att logga in på Qlik NPrinting web console. URL:er måste använda HTTPS. Exempel: Om din server är qlikserver1 och har IP-adressen 192.168.0.101 ska du ange följande betrodda ursprung:

 • https://qlikserver1
 • https://qlikserver1.domain.local
 • https://192.168.0.101

Lägga till ett betrott ursprung

Gör följande:

 1. I Qlik NPrinting klickar du på Admin > Inställningar.
 2. Klicka på On-demand-inställningar.
 3. Klicka på Lägg till betrott ursprung.
 4. Efter Namn anger du namnet för det betrodda ursprunget.
 5. Efter Beskrivning anger du en beskrivning för det betrodda ursprunget.
 6. Efter Adress anger du URL:en för QlikView Server.

  I URL:en får bara bas-URL:en (schema och värd) anges. Exempel: Ange http://qlikserver1, inte http://qlikserver1/qlikview/index.htm.

 7. Klicka på Skapa.

Konfigurera On-Demand-inställningar på Qlik NPrinting Server

Du måste konfigurera följande inställningar på din Qlik NPrinting Server:

 • Du måste ha en anslutning till en QlikView Server eller till en Qlik Sense-server.

  QlikView Server- och QlikView-klusteranslutningar stöds med On-Demand. Lokala anslutningar stöds inte. Se: Skapa anslutningar.

 • Om du ansluter till en QlikView Server eller till ett kluster med en QlikView Server-extranätslicens måste följande alternativ vara aktiverade när du konfigurerar anslutningen:
  • Anslutningen kräver autentisering
  • Använd section access för användare för rapporter
 • Du måste aktivera dina Qlik NPrinting-rapporter för On-Demand.
 • Med säkerhetsroller kan du begränsa hur rapporter skapas via On-Demand. Se: Rollbaserad säkerhet.
Anteckning om information

On-Demand är kompatibelt med Chrome, Firefox och Explorer. Det fungerar inte i Microsoft Edge, eftersom certifikaten inte hämtas.

Aktivera att Qlik NPrinting-rapporter kan skapas via On-Demand

Qlik NPrinting-rapporter måste aktiveras manuellt för att kunna skapas i On-Demand. Rapporter måste tilldelas till det QlikView-dokument eller den Qlik Sense-app du vill generera On-Demand-rapporterna med. On-Demand -generering kan aktiveras samtidigt som en ny rapport skapas.

Gör följande:

 1. I Qlik NPrinting web console klickar du på Rapporter.
 2. Öppna en rapport eller skapa en ny rapport.
 3. Välj en app i den App-listruta som är kopplad till det QlikView-dokument eller den Qlik Sense-app du vill generera en rapport för.

  Anteckning om informationOn-Demand -begäranden fungerar bara med rapporter som baseras på en enda koppling. MultiDoc-rapporter stöds inte.
 4. Markera kryssrutan Aktivera on-demand.
 5. Klicka på Spara.

Nu är rapportmallen tillgänglig.

Godkänna Qlik NPrinting web console-certifikatet

Standardinstallationscertifikatet för Qlik NPrinting web console kan vara registrerat som ogiltigt av din webbläsare. Om webbläsaren registrerar Qlik NPrinting web console-certifikatet som ogiltigt måste du godkänna det innan du kan använda On-Demand i QlikView AccessPoint eller Qlik Sense.

Anteckning om information

Om du vill byta till en annan webbläsare eller rensa webbläsarens cacheminne måste du godkänna Qlik NPrinting-certifikatet igen. On-Demand fungerar i Chrome, Firefox och Explorer. Det fungerar inte i Microsoft Edge, eftersom certifikaten inte kommer att hämtas.

Gör följande:

 1. Öppna Qlik NPrinting web console.
 2. Beroende på vilken webbläsare du använder, gör du något av följande:
  • Fortsätt till Qlik NPrinting web console.
  • Lägg till ett säkerhetsundantag och fortsätt till Qlik NPrinting web console.
 3. Logga in på din Qlik NPrinting web console.

Nu kan du använda Qlik NPrintingOn-Demand med den här webbläsaren.

Skapa en knapp för On-Demand-rapportering

Du kan skapa en knapp för On-Demand-rapportering på arket som du redigerar.

 1. Gå till Anpassade objekt > Dashboard bundle på resurspanelen, och dra On-demand reporting till arket.
 2. Gå till egenskapspanelen och ställ in serverkopplingen under NPrinting Connection > NPrinting server URL. URL:en måste avslutas med /.

  Till exempel: https://<servernamn>:4993/

 3. Under NPrinting App väljer du den Qlik NPrinting-app som innehåller rapportmallen.
 4. Under NPrinting connection väljer du Qlik NPrinting-kopplingen.

  Som standard visar listan endast Qlik NPrinting-kopplingar till den Qlik Sense-app du arbetar i. Du kan använda växlaren för app-/kopplingsfilter för att visa kopplingar som inte är associerade med den aktuella Qlik Sense-appen.

 5. Under Report Configuration > Choose Report väljer du rapporten som ska kopplas till knappen.
 6. I Default Export Format väljer du ett standardexportformat.
 7. Under Appearances > Button Label ställer du in knappens etikett. Exempel: Generera rapport.

Du har nu skapat en knapp för On-Demand-rapportering.

Generera en rapport

Du kan generera en rapport som filtreras enligt de nuvarande urvalen i Qlik Sense-appen. Du måste befinna dig i analysläge.

Anteckning om informationDu kan endast filtrera på fält som finns med i Qlik NPrinting-rapportmallen, annars misslyckas rapporten. Det går inte att filtrera på urval med hjälp av ett uttryck.
 1. Klicka på knappen som du skapade.

  Dialogen Export öppnas.

 2. Du kan välja mellan två knappar:
  1. Snabbrapport: genererar en enda rapport med det utdataformat som används som standard.

  2. Ny rapport: välj i en lista med rapporter som har gjorts tillgängliga för dig. Du kan även välja utdataformat.

 3. När rapporten har genererats aktiveras en hämtningsknapp. Klicka på knappen Hämta om du vill hämta rapporten.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar.

Urval i appen och set-analys

När du genererar en rapport med kontrollen On-Demand-rapport skickas bara de möjliga värdena från kombinationen av alla aktuella urval till Qlik NPrinting. Som följd är det endast valda uteslutna värden som inte inkluderas. Detta kan leda till oväntade resultat när diagram- eller rapportelement använder set-uttryck eller hänvisar till standardtillståndet via parallella tillstånd.

Om Qlik NPrinting-rapportmallen dessutom innehåller ett filter är det inte möjligt att göra urval som orsakar konflikt i Qlik Sense-appen: rapportkörningen kommer då att misslyckas.

Andra begränsningar

 • Om Qlik NPrinting-rapportmallen innehåller ett filter är det inte möjligt att göra urval som orsakar konflikt i Qlik Sense-appen: rapportkörningen kommer då att misslyckas.

 • När du använder kontrollen On-Demand-rapport i ett kombinationsprogram måste du använda Windows-autentisering. Autentisering av huvud stöds ej.

  Om kombinationsprogrammet dessutom innehåller flera appar kan du bara använda den app som on-demand kommer från för att filtrera on-demand-rapporter.

 • Kontrollen On-Demand-rapport stöds inte på mobila enheter. En kontrollknapp för On-Demand-rapport fungerar bara när den nås från en persondator.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!