Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Element sterujący On-Demand reporting

Element sterujący do raportowania On-Demand (On-Demand reporting) służy do dodawania przycisku w celu tworzenia raportów Qlik NPrinting na żądanie. Jest zawarty w pakiecie Dashboard bundle.

Wymagania

 • Qlik NPrinting Server (wersja z września 2019 lub nowsza) z aplikacją Qlik NPrinting połączoną z aplikacją Qlik Sense, którą projektujesz. Ta aplikacja Qlik NPrinting zawiera szablony raportów.
 • Wszyscy użytkownicy, którzy generują raporty On-Demand, muszą być dodani jako użytkownicy w aplikacji Qlik NPrinting i muszą posiadać rolę zabezpieczeń, która umożliwia uruchamianie raportów On-Demand.
 • Aby móc generować raporty lub tworzyć przyciski raportowania, użytkownicy muszą być zalogowani do Qlik Sense za pośrednictwem uwierzytelniania NTML (Windows).

Kiedy używać

Element sterujący do raportowania On-Demand jest użyteczny, gdy wymagane jest, aby użytkownik mógł drukować predefiniowane raporty Qlik NPrinting w aplikacji Qlik Sense, używając swoich wyborów w aplikacji jako filtru.

Instalowanie aplikacji Dashboard bundle

Pakiet Dashboard bundle możesz zainstalować podczas instalacji Qlik Sense.

Pakiety obiektów można dodawać do swojego wdrożenia Qlik Sense lub je usuwać w dowolnej chwili. W przypadku instalacji wielowęzłowej pakiety obiektów są instalowane w węźle centralnym.

WskazówkaAby sprawdzić, które rozszerzenia są zainstalowane we wdrożeniu, zobacz sekcję Rozszerzenia w Konsola zarządzania Qlik (QMC).
 1. W Panelu sterowania systemu Windows otwórz Programy i funkcje.
 2. Na liście programów kliknij dwukrotnie pakiet obiektów, który chcesz zmodyfikować.

  Widok panelu sterowania systemu Windows z wybranym pakietem obiektów
 3. Zostanie otwarty kreator instalacji pakietów obiektów. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz opcję Zmień.
 5. Na ekranie Instalacja niestandardowa kliknij ikonę pakietu, aby wybrać sposób modyfikacji instalacji pakietu:
  • Jeśli pakiet jest zainstalowany i chcesz go odinstalować, wybierz opcję Cała funkcja będzie niedostępna.
  • Jeśli pakiet nie jest zainstalowany, a chcesz go zainstalować, wybierz opcję Cała funkcja zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym.

  Następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij opcję Zmień.

  Po zakończeniu modyfikacji należy ponownie uruchomić Qlik Sense Repository Service ręcznie.

 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora instalacji pakietów obiektów.
 8. Uruchom ponownie Qlik Sense Repository Service ręcznie, aby zastosować zmiany.

Poprawność zastosowania zmian można sprawdzić w sekcji Rozszerzenia w QMC.

Dodawanie serwera jako zaufanego miejsca pochodzenia

Jeśli tworzysz raporty On-Demand w usłudze QlikView AccessPoint hostowanej na serwerze WWW Qlik Sense lub QlikView, wówczas musisz dodać te serwery jako zaufane miejsce pochodzenia w konsola internetowa Qlik NPrinting.

W przypadku każdej ścieżki serwera używanej w celu uzyskania dostępu do konsoli konsola internetowa Qlik NPrinting musisz dodać zaufane miejsce pochodzenia. Jeśli na przykład dostęp do używanego serwera można uzyskiwać przez domenę lokalną, skrócony adres hosta lub w pełni kwalifikowany adres URL, wówczas dla każdej ścieżki tych serwerów należy dodać zaufane miejsce pochodzenia.

Sposób wprowadzania tych ścieżek serwera do pola Adres zaufanego miejsca pochodzenia jest uzależniony od posiadanej konfiguracji zabezpieczeń.

Konfiguracja 1:Zabezpieczenia SSL nie są skonfigurowane konsola internetowa Qlik NPrinting

Zaufane miejsce pochodzenia jest wymagane dla każdej ścieżki serwera używanej w celu logowania się do konsoli konsola internetowa Qlik NPrinting. Jeśli na przykład serwer ma nazwę qlikserver1 i adres IP 192.168.0.101, wówczas należy dodać następujące zaufane miejsca pochodzenia:

 • http://qlikserver1
 • http://qlikserver1.domain.local
 • http://192.168.0.101

Konfiguracja 2:Zabezpieczenia SSL skonfigurowane z konsolą konsola internetowa Qlik NPrinting i rozwiązaniami innych firm

Zaufane miejsce pochodzenia jest wymagane dla każdej ścieżki serwera używanej w celu logowania się do konsoli konsola internetowa Qlik NPrinting. Adresy URL muszą być adresami HTTPS. Jeśli na przykład serwer ma nazwę qlikserver1 i adres IP 192.168.0.101, wówczas należy dodać następujące zaufane miejsca pochodzenia:

 • https://qlikserver1
 • https://qlikserver1.domain.local
 • https://192.168.0.101

Dodawanie zaufanego miejsca pochodzenia

Wykonaj następujące czynności:

 1. W produkcie Qlik NPrinting kliknij opcje Administrator > Ustawienia.
 2. Kliknij opcję Ustawienia On-Demand.
 3. Kliknij opcję Dodaj zaufane miejsce pochodzenia.
 4. Za polem Nazwa wprowadź nazwę zaufanego miejsca pochodzenia.
 5. Za polem Opis wprowadź opis zaufanego miejsca pochodzenia.
 6. Za polem Adres wprowadź adres URL dla QlikView Server.

  Adres URL musi być wyłącznie podstawowym adresem URL (schemat i host). Na przykład http://qlikserver1, a nie http://qlikserver1/qlikview/index.htm.

 7. Kliknij polecenie Utwórz.

Konfigurowanie ustawień On-Demand na serwerze Qlik NPrinting Server

Na używanym serwerze Qlik NPrinting Server należy skonfigurować następujące ustawienia:

 • Wymagane jest połączenie z serwerem QlikView Server lub Qlik Sense.

  Połączenia z QlikView Server i klastrem QlikView są obsługiwane za pomocą rozwiązania On-Demand. Połączenia lokalne nie są obsługiwane. Zob.: Creating connections (Tworzenie połączeń).

 • W przypadku nawiązywania połączenia z produktem QlikView Server lub klastrem z wykorzystaniem licencji QlikView Server Extranet następujące opcje muszą zostać włączone podczas konfigurowania połączenia:
  • Połączenie wymaga uwierzytelnienia
  • Zastosuj dostęp do sekcji użytkownika dla raportów
 • Konieczne jest włączenie raportów Qlik NPrinting dla produktu On-Demand.
 • Tworzenie raportów On-Demand można ograniczyć, stosując role zabezpieczeń. Zob.: Role based security (Zabezpieczenia oparte na rolach).
Informacja

On-Demand — ten produkt jest kompatybilny z przeglądarkami Chrome, Firefox i Explorer. Nie działa w przeglądarce Microsoft Edge, ponieważ certyfikaty nie są pobierane.

Włączanie raportów Qlik NPrinting w celu tworzenia On-Demand

Na potrzeby tworzenia On-Demand wymagane jest ręczne włączenie raportów Qlik NPrinting. Raporty muszą być powiązane z dokumentem QlikView lub aplikacją Qlik Sense, dla którego/której generowane będą raporty On-Demand. On-Demand — tworzenie można włączyć podczas tworzenia nowego raportu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W konsoli konsola internetowa Qlik NPrinting kliknij opcję Raporty.
 2. Otwórz raport lub utwórz nowy raport.
 3. Wybierz aplikację z listy rozwijanej Aplikacja, która jest połączona z dokumentem QlikView lub aplikacją Qlik Sense, dla której chcesz wygenerować raport.

  InformacjaOn-Demand — żądania tego typu mogą działać tylko z raportami opartymi na pojedynczym połączeniu. Raporty MultiDoc nie są obsługiwane.
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz On-Demand.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Po wykonaniu tych czynności szablon raportów jest dostępny.

Akceptowanie certyfikatu konsola internetowa Qlik NPrinting

Twoja przeglądarka może uznać domyślny certyfikat instalacyjny konsola internetowa Qlik NPrinting za nieprawidłowy. Jeśli przeglądarka uzna certyfikat konsola internetowa Qlik NPrinting za nieprawidłowy, należy zaakceptować certyfikat zanim będzie można korzystać z On-Demand w QlikView AccessPoint lub Qlik Sense.

Informacja

Jeśli zmienisz przeglądarkę lub wyczyścisz pamięć cache obecnej, należy ponownie zaakceptować certyfikat Qlik NPrinting. On-Demand działa w przeglądarkach Chrome, Firefox oraz Explorer. Nie działa w przeglądarce Microsoft Edge, ponieważ certyfikaty nie pobierają się.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program konsola internetowa Qlik NPrinting.
 2. W zależności od stosowanej przeglądarki należy wykonać jeden z następujących kroków:
  • Wybierz opcję dalszego korzystania z konsola internetowa Qlik NPrinting.
  • Dodaj wyjątek w zakresie bezpieczeństwa i kontynuuj korzystanie z konsola internetowa Qlik NPrinting.
 3. Zaloguj się do konsola internetowa Qlik NPrinting.

Możesz teraz korzystać z Qlik NPrintingOn-Demand, używając tej przeglądarki.

Tworzenie przycisku raportowania On-Demand

Przycisk raportowania On-Demand można utworzyć na edytowanym arkuszu.

 1. Z panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle (Pakiet Dashboard bundle) przeciągnij do arkusza pozycję On-demand reporting (Raportowanie na żądanie).
 2. W panelu właściwości, w obszarze NPrinting Connection > NPrinting server URL, ustaw połączenie z serwerem. URL musi kończyć się znakiem /.

  Na przykład: https://<nazwa serwera>:4993/

 3. W obszarze Qlik NPrinting (Wybierz aplikację) wybierz aplikację NPrinting App, który zawiera szablon raportów.
 4. W obszarze NPrinting connection wybierz połączenie Qlik NPrinting.

  Domyślnie na liście pojawią się tylko połączenia Qlik NPrinting do aplikacji Qlik Sense, z której korzystasz. Możesz użyć przełącznika Filtr aplikacji/połączeń, aby wyświetlić połączenia niezwiązane z aktualną Qlik Sense aplikacją.

 5. W obszarze Report Configuration > Choose Report wybierz raport, który chcesz podłączyć do przycisku.
 6. W obszarze Default Export Format wybierz domyślny format eksportu.
 7. W obszarze Appearances > Button Label ustaw etykietę przycisku. Na przykład: Generuj raport.

W ten sposób został utworzony przycisk raportowania On-Demand.

Generowanie raportu

W aplikacji Qlik Sense możesz wygenerować raport filtrowany zgodnie z bieżącymi wyborami. W celu wykonania tej operacji konieczne jest korzystanie z trybu analizy.

InformacjaMożesz stosować filtrowanie tylko względem pól, które zawiera szablon raportu Qlik NPrinting, ponieważ w przeciwnym wypadku wygenerowanie raportu nie powiedzie się. Nie ma możliwości filtrowania wyborów przy użyciu wyrażenia.
 1. Kliknij utworzony przycisk.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Export.

 2. Do wyboru są dwa przyciski:
  1. Szybki raport: generuje pojedynczy raport w domyślnym formacie wyjściowym.

  2. Nowy raport: wybierz z listy raportów, które zostały Ci udostępnione. Można również wybrać format wyjściowy.

 3. Gdy raport zostanie wygenerowany, nastąpi aktywacja przycisku pobierania. Aby pobrać raport, kliknij przycisk Pobierz.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

Wybór aplikacji i analiza zestawu

Kiedy generujesz raport, używając formantu raportowania On-Demand, do Qlik NPrinting są wysyłane tylko możliwe wartości z kombinacji wszystkich bieżących wyborów. W rezultacie żadne wybrane wykluczone wartości nie są uwzględniane. Może to prowadzić do nieoczekiwanych wyników, gdy elementy wykresu lub raportu korzystają z wyrażeń zestawu lub odwołują się do stanu domyślnego przy użyciu stanów alternatywnych.

Ponadto, jeżeli szablon raportu Qlik NPrinting zawiera filtr, nie można dokonać kolidujących wyborów w aplikacji Qlik Sense — w przeciwnym razie raport zakończy się niepowodzeniem.

Inne ograniczenia

 • Jeżeli szablon raportu Qlik NPrinting zawiera filtr, nie można dokonać kolidujących wyborów w aplikacji Qlik Sense — w przeciwnym razie raport zakończy się niepowodzeniem.

 • Jeśli używasz formantu raportowania On-Demand w aplikacji typu mashup, musisz użyć uwierzytelniania systemu Windows. Uwierzytelnianie na podstawie nagłówków nie jest obsługiwane.

  Ponadto, jeśli aplikacja mashup zawiera różne aplikacje, do filtrowania raportów na żądanie możesz używać tylko tej aplikacji, z której pochodzi aplikacja na żądanie.

 • Formant raportowania On-Demand nie jest obsługiwany na urządzeniach mobilnych. Przycisk formantu raportowania On-Demand działa tylko za pośrednictwem komputera osobistego.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!