Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ladda och hantera data med Datahanteraren

Lägg till och hantera data från Datahanteraren så att du kan använda dessa data i appen.

Det finns två vyer i Datahanteraren:

 • Vyn Associationer Associationer

  Du kan skapa och redigera associationer mellan tabeller.

 • Tabell Tabeller

  Du kan få en överblick av alla datatabeller i appen, oavsett om du har lagt till dem med funktionen Lägg till data eller laddat dem med dataladdningsskriptet. Varje tabell visas med tabellnamnet, antal datafält och namnet på datakällan.

Förhandsgranska en datatabell

Du kan förhandsgranska en tabell för att visa vilka kolumner den innehåller och en uppsättning stickprov av data.

Gör följande:

 • Välj datatabellen du vill förhandsgranska.

Det visas en förhandsgranskning av tabelldatauppsättningen.

Lägga till en ny datatabell

Du kan snabbt lägga till en datatabell till din app. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på Lägg till. Du kan även klicka på Lägg till datameny.Du blir också uppmanad att lägga till data när du skapar en ny app.

Du kan lägga till data från följande datakällor:

Datakällor
Datakälla Beskrivning
I appen

Välj från datakällor som är tillgängliga i din app. Dessa kan vara filer som du har bifogat till appen.

Du kan även skapa en datakälla och lägga till data i den manuellt med Lägg till manuellt.

Filplatser

Välj bland filer på en nätverksenhet, till exempel en enhet som har definierats av din administratör.

Datakopplingar

Välj från befintliga dataanslutningar som redan har definierats av dig eller av en administratör.

Redigera en datatabell

Du kan redigera alla datatabeller som du har lagt till med Lägg till data. Du kan byta namn på tabellen och fälten i datatabellen och uppdatera fälten från datakällan. Det är också möjligt att lägga till ett beräknat fält och justera datum- och tidsformat.

Gör följande:

 1. Klicka på Redigera för den datatabell du vill redigera.

  Datatabellsredigeraren öppnas och du kan utföra önskade redigeringar och omvandlingar.

 2. Klicka på Stäng för att återgå.

Tabellen markeras nu med Väntar på uppdatering och ändringarna tillämpas på appdata nästa gång du laddar data.

Mer information finns i Redigera en tabell.

Anteckning om informationDu kan bara redigera alla datatabeller som du har lagt till med Lägg till data. Om du klickar på Redigera i en tabell som har laddats med hjälp av laddningsskriptet öppnas Skriptredigeraren. Mer information finns här Använda Skriptredigeraren.

Ta bort en datatabell

Du kan bara ta bort datatabeller som du har lagt till med Lägg till data. Datatabeller som har laddats med hjälp av dataladdningsskriptet kan bara tas bort genom att du lägger till skriptet i Skriptredigeraren.

Gör följande:

 • Klicka på Ta bort för den datatabell du vill ta bort.

Tabellen markeras nu med Väntar på borttagning och tas bort nästa gång du laddar data.

Du kan ångra och göra om borttagningsåtgärderna genom att klicka på Ångra och Gör om.

Anteckning om varningOm du har använt fält från datatabellen i en visualisering kan det leda till ett fel som syns i appen när du tar bort datatabellen.

Hantera datatabellassociationer

När du lägger till flera tabeller som behöver associeras, är det idealiskt om tabellerna associeras med nyckelfält som har identiska namn i de olika tabellerna. Om så är fallet kan du lägga till dem till Qlik Sense med alternativet Lägg till data med dataprofilering inaktiverat och som resultat få en datastruktur med korrekt associerade tabeller.

Om datakällorna inte är idealiska, finns det ett antal möjliga associationsproblem som kan uppstå.

 • Om du har laddat två fält som innehåller samma data, men som har olika fältnamn, från två olika tabeller, är det bra att ge fälten samma namn för att skapa tabellrelationer.
 • Om du har laddat två fält som innehåller olika data, men som har identiska fältnamn, från två olika tabeller ska du döpa om minst ett av de två fälten för att kunna ladda dem som separata fält.
 • Om du har laddat två tabeller med fler än ett gemensamt fält.

Om du vill associera data rekommenderar vi att du använder alternativet Lägg till data med dataprofilering aktiverat. Detta är det förvalda alternativet. Du kan verifiera inställningen genom att klicka på More bredvid knappen Lägg till data i det nedre högra hörnet av sidan Lägg till data.

Qlik Sense genomför en analys av profilen för de data du vill ladda för att göra det lättare att justera tabellassociationerna. Befintliga dåliga associationer och potentiellt bra associationer markeras och du får hjälp att välja fält att associera, med utgångspunkt i en analys av data.

Du kan hantera tabellassociationerna på två olika sätt:

 • I vyn Vyn Associationer Associationer i Datahanteraren.

  Du kan skapa associationer baserat på rekommendationer från Insight Advisor eller skapa anpassade associationer baserat på ett eller flera fält.

  Mer information finns i Hantera dataassociationer.

 • Med alternativet Associera i tabellredigeraren.

  Du kan skapa anpassade associationer och sammanslagna nyckelassociationer utifrån flera fält.

  Mer information finns i Hantera associationer till andra tabeller.

Anteckning om informationOm du inaktiverar dataprofilering när du lägger till data associerar Qlik Sense automatiskt tabeller baserat på gemensamma fältnamn.

Tillämpa ändringar och ladda data

Ändringar som du har gjort i Datahanteraren kommer inte att vara tillgängliga i appen förrän du har laddat data. När du laddar data tillämpas ändringarna och nya data som du eventuellt har lagt till laddas från de externa datakällorna. Data som du har laddat tidigare laddas inte igen.

Du kan ladda alla data igen från de externa datakällorna genom att använda ladda-knappen i sidfoten i Datahanteraren.

Sidfot till Datahanteraren.

ladda-knappen laddar alla data igen från den valda tabellen. Den laddar inte alla data för alla tabellerna i appen.

Om data i Datahanteraren inte är synkroniserade med appens data är knappen Ladda data grön. I vyn Associationer indikeras alla nya eller uppdaterade tabeller med * och raderade tabeller har en ljusare grå färg. I vyn Tabeller markeras alla nya, uppdaterade eller raderade tabeller med blått och visar en ikon med tabellens status:

 • Tabeller som är markerade med Väntar på borttagning Ta bort tas bort.
 • Tabeller som är markerade med Väntar på uppdatering ladda uppdateras med fält som har lagts till, fått andra namn eller tagits bort, eller också får tabellen ett annat namn.
 • Tabeller som är markerade med Väntar på att läggas till  läggs till.

Gör följande:

 • Klicka på Ladda data för att ladda alla ändringar i appen.

Appdata uppdateras nu med ändringar som du har gjort i Datahanteraren.

Så här tillämpar du ändringar och laddar alla data igen i den valda tabellen från de externa datakällorna:

 • Klicka på ladda-knappen i sidfoten i Datahanteraren.

Åtgärderna Ångra och Gör om i Datahanteraren

När du är klar med att redigera i Datahanteraren kan du ångra eller göra om vissa åtgärder genom att klicka på Ångra och Gör om, eller genom att använda tangentbordsgenvägarna Ctrl + Z och Ctrl + Y.

Loggen med åtgärder rensas om du gör något av följande:

 • Ändrar vy, exempelvis går från en tabellöversikt till Associationer.
 • Laddar data.
 • Stänger Datahanteraren.

Visa information om tabellomvandlingar i Datahanteraren

Du kan visa de åtgärder och omvandlingar som utförts på en tabell i dialogrutan Information i Datahanteraren. Dialogrutan Information är tillgänglig i vyerna Associationer och Tabell.

I Information visas aktuella åtgärder och omvandlingar som gjorts i den valda tabellen. Här kan du se källan för en tabell, aktuella ändringar som gjorts och i vilken ordning de olika ändringarna har tillämpats. Med Information blir det lättare att förstå hur en tabell fått sitt nuvarande utseende. Du kan till exempel använda Information för att enkelt se i vilken ordning tabeller har konkatenerats.

Mer information finns i Visa information om omvandlingar av tabeller och fält i Datahanteraren.

Interaktion mellan Datahanteraren och dataladdningsskriptet

När du lägger till datatabeller i Datahanteraren genereras ett dataladdningsskript. Du kan visa skriptkoden i dataimportens Automatiskt genererad del. Du kan också välja att låsa upp och redigera den skriptkod som har genererats, men i det fallet kommer datatabellerna inte längre hanteras i Datahanteraren.

Datakällor som definieras i dataladdningsskriptet hanteras som standard inte i Datahanteraren. Det innebär att du kan se tabellerna i dataöversikten, men du kan inte ta bort eller redigera tabellerna i Datahanteraren och associationsrekommendationer tillhandahålls inte för tabeller som har laddats med skriptet. Om du synkroniserar dina skriptbaserade tabeller med Datahanteraren kommer dock dina skriptbaserade tabeller att läggas till som hanterade skriptbaserade tabeller i Datahanteraren.

Anteckning om varning

Om du har synkroniserade tabeller bör du inte göra ändringar i Skriptredigeraren om Datahanteraren är öppen i en annan flik.

Mer information om att synkronisera tabeller finns i Synkronisera skriptbaserade tabeller i Datahanteraren.

Du kan lägga till skriptavsnitt och utveckla kod som förbättrar och interagerar med datamodellen som skapades i Datahanteraren, men det finns en del områden där du måste vara försiktig. Den skriptkod som du skriver kan störa datamodellen i Datahanteraren och skapa problem i vissa fall, till exempel följande:

 • Om man byter namn på eller tar bort tabeller som har lagts till med Datahanteraren i skriptet.
 • Om man tar bort fält från tabeller som har lagts till med Datahanteraren.
 • Konkatenering mellan tabeller som har lagts till med Datahanteraren och tabeller som har laddats i skriptet.
 • Användning av Qualify-satsen med fält i tabeller som har lagts till med Datahanteraren.
 • Vid laddning av tabeller som har lagts till med Datahanteraren med hjälp av Resident i skriptet.
 • Lägga till skriptkod efter det kodavsnitt som skapats. De resulterande ändringarna i datamodellen reflekteras inte i Datahanteraren.

Mer information om redigering av dataladdningsskriptet finns i Redigera dataladdningsskriptet.

Konkatenera tabeller i Datahanteraren

Vid konkatenering kombineras två tabeller i en enda tabell med kombinerade fält. Det konsoliderar innehåll och reducerar antalet separata tabeller och fält som delar innehåll. Tabeller i Datahanteraren kan konkateneras automatiskt eller framtvingat.

Mer information finns här Konkatenera tabeller i Datahanteraren.

Konkatenerad tabell i vyerna Tabeller och Associationer.

Konkatenerad tabell.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!