Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie z pól obliczanych

Załadowane dane pola często wymagają skorygowania lub przekształcenia. Może być na przykład konieczne łączenie ciągów imienia i nazwiska, wyodrębnienie części numeru produktu, konwertowanie formatu daty lub przemnożenie dwóch liczb.

Aby uwzględniać takie przypadki, można skorzystać z pól obliczanych. Wynik w polu obliczanym jest określany na podstawie wyrażenia. W wyrażeniu można używać funkcji, pól i operatorów. Można odwoływać się wyłącznie do edytowanych pól w tabeli. W polu obliczanym można odwoływać się do innego pola obliczanego.

Pola obliczane można dodawać i edytować w edytorze tabeli menedżera danych.

Więcej informacji o edycji tabel zawiera temat Edytowanie tabeli.

Dodawanie pola obliczanego

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij polecenie Dodaj pole, a następnie wybierz opcję Pole obliczane.

  Zostanie otwarty edytor Dodawania pola obliczanego.

 2. W obszarze Nazwa wpisz nazwę pola obliczanego.
 3. Zdefiniuj wyrażenie pola obliczanego w obszarze Wyrażenie. Można to zrobić na dwa różne sposoby.

  • Użyj list Expression (Funkcje), List box (Pola) i operators (Operatory), aby wybrać elementy i wstawić je do wyrażenia.

   Wybrany element zostanie wstawiony w polu Wyrażenie w miejscu, gdzie znajduje się kursor.

  • Podaj wyrażenie dla pola obliczanego w obszarze Wyrażenie.

   Podczas pisania będą pojawiać się sugestie funkcji i pól, a także składni.

  Przykładowe wyniki pola obliczanego są wyświetlane w obszarze Podgląd.

 4. Kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć pole obliczane i zamknąć edytor pól obliczanych.

Edycja pola obliczanego

Dla pola obliczanego można zmienić nazwę lub edytować wyrażenie.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Edytuj z menu rozwijanego obok nazwy pola.

  Zostanie otwarty edytor Aktualizacji pola obliczanego.

 2. W razie potrzeby zmień nazwę pola obliczanego w polu Nazwa.
 3. Zmodyfikuj wyrażenie pola obliczanego.

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby zaktualizować pole obliczane i zamknąć edytor pól obliczanych.

Jakich funkcji można używać w wyrażeniu w polu obliczanym?

W tej sekcji opisano funkcje, których można używać podczas tworzenia wyrażenia w polu obliczanym. Stanowią one podzbiór wszystkich wyrażeń dostępnych w skrypcie ładowania danych. Wyrażenie nie może wymagać agregacji danych z wielu wierszy ani odwoływać się do danych w innych wierszach z użyciem funkcji międzywierszowych.

Więcej informacji zawiera temat Wyrażenia skryptu.

Funkcje ciągów znaków dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Poniższych funkcji można używać do modyfikowania lub wyodrębniania danych w formacie ciągu tekstowego.

Funkcje ciągów znaków
Funkcja Opis
Capitalize Funkcja Capitalize() zwraca ciąg znaków ze wszystkimi wyrazami pisanymi wielką literą.
Chr Funkcja Chr() zwraca znak Unicode odpowiadający wejściowej liczbie całkowitej.
FindOneOf

Funkcja FindOneOf() przeszukuje ciąg znaków, aby znaleźć pozycję wystąpienia dowolnego znaku z zestawu udostępnionych znaków. Zwracana jest pozycja pierwszego wystąpienia dowolnego znaku z zestawu wyszukiwania, chyba że podano trzeci argument (o wartości większej niż 1). W razie braku dopasowania zwracane jest 0.

Index Funkcja Index() przeszukuje ciąg, aby znaleźć pozycję początkową n-tego wystąpienia podanego fragmentu tekstu. Opcjonalny trzeci argument dostarcza wartość n, która w przypadku pominięcia wynosi 1. Podanie wartości ujemnej powoduje wyszukiwanie od końca ciągu znaków. Pozycje w ciągu znaków są numerowane od 1 w górę.
KeepChar

Funkcja KeepChar() zwraca ciąg znaków składający się z pierwszego ciągu, „text”, minus wszystkie znaki, których NIE ZAWIERA drugi ciąg, „keep_chars”.

Left Left() zwraca ciąg składający się z pierwszych (z lewej strony) znaków ciągu wejściowego, a liczbę tych znaków określa drugi argument.
Len Funkcja Len() zwraca długość ciągu wejściowego.
Lower Funkcja Lower() zamienia wszystkie znaki w ciągu wejściowym na małe litery.
LTrim Funkcja LTrim() zwraca ciąg wejściowy pozbawiony wszelkich spacji wiodących.
Mid Funkcja Mid() zwraca część ciągu wejściowego zaczynającą się w pozycji znaku określonej przez drugi argument („start”), zwracając liczbę znaków określoną przez trzeci argument („count”). Jeśli parametr „count” zostanie pominięty, wówczas zostanie zwrócona reszta ciągu wejściowego. Pierwszy znak ciągu wejściowego ma numer 1.
Ord Funkcja Ord() zwraca numer pozycji kodu Unicode pierwszego znaku w ciągu wejściowym.
PurgeChar Funkcja PurgeChar() zwraca ciąg znaków składający się ze znaków zawartych w ciągu wejściowym („text”) z wyłączeniem tych, które pojawiają się w drugim argumencie („remove_chars”).
Repeat Funkcja Repeat() tworzy ciąg znaków składający się z ciągu wejściowego powtórzonego liczbę razy określoną przez drugi argument.
Replace Funkcja Replace() zwraca ciąg znaków po zastąpieniu wszystkich wystąpień danego fragmentu tekstu w ciągu wejściowym innym fragmentem tekstu. Ta funkcja jest nierekurencyjna i działa od lewej do prawej.
Right

Right() zwraca ciąg składający się z ostatnich (z prawej strony) znaków ciągu wejściowego, a liczbę tych znaków określa drugi argument.

RTrim Funkcja RTrim() zwraca ciąg wejściowy pozbawiony wszelkich spacji końcowych.
SubStringCount Funkcja SubStringCount() zwraca liczbę wystąpień określonego fragmentu tekstu w tekście ciągu wejściowego. W przypadku braku dopasowań zwracane jest 0.
TextBetween

Funkcja TextBetween() zwraca tekst w ciągu wejściowym, który występuje miedzy znakami określonymi jako ograniczniki.

Trim Funkcja Trim() zwraca ciąg wejściowy pozbawiony wszelkich spacji wiodących i końcowych.
Upper Funkcja Upper() zamienia wszystkie znaki w ciągu wejściowym na wielkie litery w odniesieniu do wszystkich znaków tekstowych w wyrażeniu. Liczby i symbole są ignorowane.

Funkcje daty dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Funkcje daty i godziny Qlik Sense umożliwiają przekształcanie i konwertowanie wartości daty i godziny.

Funkcje te bazują na liczbie kolejnej daty i godziny, wyrażającej liczbę dni od 30 grudnia 1899 r. Wartość całkowita reprezentuje datę, a wartość ułamkowa godzinę.

Program Qlik Sense używa wartości liczbowej argumentu, więc liczba będzie prawidłowym argumentem również wtedy, gdy nie jest sformatowana jako data ani godzina. Jeśli argument nie odpowiada wartości liczbowej, na przykład jest ciągiem znaków, program Qlik Sense podejmie próbę zinterpretowania ciągu na podstawie zmiennych środowiskowych daty i godziny.

Jeśli format daty argumentu nie odpowiada formatowi ustawionemu zmienną systemową DateFormat, program Qlik Sense nie będzie w stanie prawidłowo zinterpretować daty. W takim przypadku trzeba zmienić ustawienia lub użyć funkcji interpretacji.

Więcej informacji zawiera temat DateFormat.

Funkcje daty
Funkcja Opis
addmonths Ta funkcja zwraca datę występującą n miesięcy po dacie startdate lub, jeśli n jest wartością ujemną, n miesięcy przed datą startdate.
addyears Ta funkcja zwraca datę występującą n lat po dacie startdate lub, jeśli n jest wartością ujemną, n lat przed datą startdate.
age Funkcja age zwraca wiek w momencie określonym przez parametr timestamp (w liczbie ukończonych lat) osoby urodzonej w dniu date_of_birth.
converttolocaltime Przekształca znacznik czasu UTC lub GMT na czas lokalny w postaci wartości podwójnej. Parametr place może być dowolnym miastem, miejscem albo strefą czasową z całego świata. 
day

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą dzień, gdy ułamek wyrażenia expression jest interpretowany jako data zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

dayend Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu dla ostatniej milisekundy dnia określonego przez parametr time. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format TimestampFormat skonfigurowany w skrypcie.
daylightsaving Przekształca znacznik czasu UTC lub GMT na czas lokalny w postaci wartości podwójnej. Parametr place może być dowolnym miastem, miejscem albo strefą czasową z całego świata. 
dayname Ta funkcja zwraca wartość pokazującą datę z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu dla pierwszej milisekundy dnia określonego przez parametr time.
daynumberofquarter Przekształca znacznik czasu UTC lub GMT na czas lokalny w postaci wartości podwójnej. Parametr place może być dowolnym miastem, miejscem albo strefą czasową z całego świata. 
daynumberofyear Ta funkcja oblicza numer dnia roku, w którym przypada znacznik czasu. Obliczenie jest wykonywane od pierwszej milisekundy pierwszego dnia roku, ale pierwszy miesiąc może być przesunięty.
daystart

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu dla pierwszej milisekundy dnia zawartego w argumencie time. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format TimestampFormat skonfigurowany w skrypcie.

firstworkdate Funkcja firstworkdate zwraca najpóźniejszą datę rozpoczęcia, gdy możliwe jest uzyskanie parametru no_of_workdays (poniedziałek–piątek) z końcem nie później niż w dniu określonym przez parametr end_date oraz z uwzględnieniem wszelkich opcjonalnie wyszczególnionych dni wolnych. Parametry end_date i holiday powinny być poprawnymi datami lub znacznikami czasu.
GMT Ta funkcja zwraca aktualny czas Greenwich Mean Time ustalony na podstawie ustawień regionalnych.
hour Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą godzinę, gdy ułamek wyrażenia expression jest interpretowany jako czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.
inday Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli znacznik czasu timestamp należy do dnia zawierającego wartość base_timestamp.
indaytotime Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części dnia zawierającego wartość base_timestamp, z dokładnością do jednej milisekundy wartości base_timestamp włącznie.
inlunarweek This function finds if timestamp lies inside the lunar week containing base_date. Lunar weeks in Qlik Sense are defined by counting January 1 as the first day of the week and, apart from the final week of the year, will contain exactly seven days.Ta funkcja sprawdza, czy wartość timestamp należy do tygodnia księżycowego zawierającego wartość base_date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień tygodnia.
inlunarweektodate This function finds if timestamp lies inside the part of the lunar week up to and including the last millisecond of base_date. Lunar weeks in Qlik Sense are defined by counting January 1 as the first day of the week and, apart from the final week of the year, will contain exactly seven days.Ta funkcja sprawdza, czy wartość timestamp należy do części tygodnia księżycowego do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień tygodnia.
inmonth Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do miesiąca zawierającego wartość base_date.
inmonths Ta funkcja wyszukuje, czy znacznik czasu przypada w tym samym miesiącu, okresie dwumiesięcznym, kwartale, jednej trzeciej roku lub półroczu co data podstawowa. Można także wyszukać, czy znacznik czasu przypada w okresie poprzednim lub następnym.
inmonthstodate Ta funkcja wyszukuje, czy znacznik czasu przypada w części okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, jednej trzeciej roku lub półrocza z dokładnością do jednej milisekundy wartości base_date włącznie. Można także wyszukać, czy znacznik czasu przypada w okresie poprzednim lub następnym.
inmonthtodate Zwraca wartość True, jeśli wartość date należy do części miesiąca zawierającego wartość basedate z dokładnością do jednej milisekundy wartości basedate włącznie.
inquarter Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do kwartału zawierającego wartość base_date.
inquartertodate Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części kwartału zawierającego wartość base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.
inweek Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do tygodnia zawierającego wartość base_date.
inweektodate Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części tygodnia zawierającego wartość base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.
inyear Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli znacznik czasu timestamp należy do roku zawierającego wartość base_date.
inyeartodate Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części roku zawierającego wartość base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.
lastworkdate Funkcja lastworkdate zwraca najwcześniejszą datę zakończenia, gdy możliwe jest uzyskanie parametru no_of_workdays (poniedziałek–piątek) z początkiem w dniu start_date z uwzględnieniem wszelkich opcjonalnie wyszczególnionych dni wolnych (holiday). Parametry start_date i holiday powinny być poprawnymi datami lub znacznikami czasu. 
localtime Ta funkcja zwraca znacznik bieżącego czasu dla podanej strefy czasowej.
lunarweekend Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy tygodnia księżycowego zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień tygodnia. This function returns a value corresponding to a timestamp of the last millisecond of the last day of the lunar week containing date. Lunar weeks in Qlik Sense are defined by counting January 1 as the first day of the week and, apart from the final week of the year, will contain exactly seven days.
lunarweekname Ta funkcja zwraca wartość pokazującą rok i numer tygodnia księżycowego odpowiadający znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia księżycowego zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień tygodnia.This function returns a display value showing the year and lunar week number corresponding to a timestamp of the first millisecond of the first day of the lunar week containing date. Lunar weeks in Qlik Sense are defined by counting January 1as the first day of the week and, apart from the final week of the year, will contain exactly seven days.
lunarweekstart Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy tygodnia księżycowego zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień tygodnia.This function returns a value corresponding to a timestamp of the first millisecond of the first day of the lunar week containing date. Lunar weeks in Qlik Sense are defined by counting January 1 as the first day of the week and, apart from the final week of the year, will contain exactly seven days.
makedate Ta funkcja zwraca datę obliczoną na podstawie parametrów rok YYYY, miesiąc MM i dzień DD.
maketime Ta funkcja zwraca godzinę obliczoną na podstawie parametrów godzina hh, minuta mm i sekunda ss.
makeweekdate Ta funkcja zwraca datę obliczoną na podstawie parametrów rok YYYY, tydzień WW i dzień tygodnia D.
minute Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą minuty, gdy ułamek expression jest interpretowany jako czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.
month Ta funkcja zwraca wartość podwójną z nazwą miesiąca, jak to zostało określone w zmiennej środowiskowej MonthNames, oraz liczbę całkowitą z przedziału 1–12. Miesiąc jest obliczany na podstawie interpretacji daty z wyrażenia zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Więcej informacji zawiera temat MonthNames.

monthend Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia miesiąca zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.
monthname Ta funkcja zwraca wartość pokazującą miesiąc (sformatowany zgodnie ze stosowaną w skryptach zmienną MonthNames) oraz rok z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tego miesiąca.

Więcej informacji zawiera temat MonthNames.

monthsend Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, jednej trzeciej roku lub półrocza, który zawiera datę bazową. Można także wyszukać znacznik czasu dla okresu poprzedniego lub następnego.
monthsname Ta funkcja zwraca wartość reprezentującą zakres miesięcy w okresie (sformatowany zgodnie ze stosowaną w skryptach zmienną MonthNames), a także rok. Bazowa wartość liczbowa odpowiada znacznikowi czasu pierwszej milisekundy okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, jednej trzeciej roku lub półrocza, który zawiera datę bazową.
monthsstart Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, jednej trzeciej roku lub półrocza, który zawiera datę bazową. Można także wyszukać znacznik czasu dla okresu poprzedniego lub następnego.
monthstart Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy ostatniego dnia miesiąca zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.
networkdays Funkcja networkdays zwraca liczbę dni roboczych (poniedziałek–piątek) od start_date do end_date włącznie z uwzględnieniem opcjonalnych dni wolnych (holiday).
now This function returns a timestamp of the current time. The function returns values in the TimeStamp system variable format. The default timer_mode value is 1.Ta funkcja zwraca znacznik bieżącego czasu z zegara systemowego. Wartością domyślną jest 1.
quarterend Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy kwartału zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.
quartername Ta funkcja zwraca wartość pokazującą miesiące kwartału (sformatowane zgodnie ze stosowaną w skryptach zmienną MonthNames) oraz rok z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tego kwartału.
quarterstart Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy kwartału zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.
second Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą sekundy, gdy ułamek expression jest interpretowany jako czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.
timezone Zwraca nazwę bieżącej strefy czasowej zdefiniowanej w systemie Windows.
today Ta funkcja zwraca bieżącą datę z zegara systemowego.This function returns the current date. The function returns values in the DateFormat system variable format.
UTC Zwraca bieżącą wartość Coordinated Universal Time.
week Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą numer tygodnia zgodnie z normą ISO 8601. Numer miesiąca jest obliczany na podstawie interpretacji daty z wyrażenia zgodnie ze standardową interpretacją liczb.
weekday Ta funkcja zwraca wartość podwójną: Nazwę dnia zdefiniowaną w zmiennej środowiskowej DayNames. Wartość całkowitą od 0 do 6, która odpowiada nominalnemu dniu tygodnia (0-6).
weekend Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia (niedzieli) tygodnia kalendarzowego zawierającego datę date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat ustawiony w skrypcie.
weekname Ta funkcja zwraca wartość pokazującą rok i numer tygodnia z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia, który zawiera datę date.
weekstart Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia (poniedziałku) tygodnia kalendarzowego zawierającego datę date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.
weekyear Ta funkcja zwraca rok, do którego należy numer tygodnia zgodnie z normą ISO 8601. Numer tygodnia należy do zakresu od 1 do około 52.
year Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, gdy wyrażenie expression jest interpretowane jako data zgodnie ze standardową interpretacją liczb.
yearend Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia roku zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.
yearname Ta funkcja zwraca rok w zapisie czterocyfrowym jako wartość wyświetlaną z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia roku zawierającego datę date.
yearstart Ta funkcja zwraca znacznik czasu odpowiadający rozpoczęciu się pierwszego dnia roku zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.
yeartodate Ta funkcja sprawdza, czy wejściowy znacznik czasu przypada w roku daty dnia, w którym skrypt został ostatnio załadowany, i zwraca True, jeśli przypada, a False, jeśli nie przypada.

Funkcje formatowania i interpretacji dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Funkcje formatowania dokonują konwersji wartości liczbowej wyrażenia wejściowego na wartość tekstową. Z kolei funkcje interpretacji działają odwrotnie, odczytując ciąg znaków z wyrażenia jako liczbę o określonym formacie wynikowym. W obu przypadkach zwracana jest wartość podwójna, zawierająca zarówno wartość tekstową, jak i liczbową.

Przyjrzyjmy się dla przykładu różnicom między wynikami funkcji Date i Date#.

Funkcje Date i Date#
Funkcja Dane wyjściowe (tekstowe) Dane wyjściowe (liczbowe)
Date#('20140831', 'YYYYMMDD') 20140831 41882
Date(41882, 'YYYY.MM.DD') 2014.08.31 41882

Funkcje te przydają się, gdy dane zawierają pola daty, które nie są interpretowane jako daty, gdyż ich format nie odpowiada ustawieniu formatu daty w programie Qlik Sense. W takim przypadku przydatna jest możliwość zagnieżdżania funkcji:

Date(Date#(DateInput, 'YYYYMMDD'),'YYYY.MM.DD')

Taki zapis spowoduje zinterpretowanie pola DateInput według formatu wejściowego YYYYMMDD i zwrócenie go w pożądanym formacie YYYY.MM.DD.

Funkcje formatowania i interpretacji
Funkcja Opis
Date Funkcja Date() formatuje wyrażenie jako datę przy użyciu formatu skonfigurowanego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych, systemie operacyjnym lub ewentualnie w formacie ciągu znaków.
date_hash

Date# ocenia wyrażenie jako datę w formacie określonym w ewentualnym drugim argumencie.

Dual

Funkcja Dual() łączy liczbę i ciąg znaków w jeden rekord, dzięki czemu liczbowa reprezentacja rekordu może zostać użyta na potrzeby sortowania i obliczania (wartość ciągu znaków może natomiast zostać użyta do celów wyświetlania).

Interval Funkcja Interval() formatuje liczbę jako interwał czasowy przy użyciu formatu w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych, systemie operacyjnym lub formacie ciągu znaków, jeśli został podany.
interval_hash Funkcja Interval#() ocenia wyrażenie tekstowe jako interwał czasowy w formacie ustawionym domyślnie w systemie operacyjnym albo w formacie określonym w ewentualnym drugim argumencie.
Money Funkcja Money() formatuje wyrażenie liczbowo jako wartość pieniężną w formacie ustawionym w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków oraz opcjonalny separator dziesiętny i separator tysięcy.
money_hash

Funkcja Money#() konwertuje ciąg znaków na wartość pieniężną w formacie ustawionym w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków. Parametrami opcjonalnymi są niestandardowe symbole separatora dziesiętnego i separatora tysięcy.

Num Funkcja Num() formatuje liczbę, to znaczy konwertuje wartość liczbową danych wejściowych na wyświetlany tekst przy użyciu formatu określonego w drugim parametrze. Jeśli drugi parametr zostanie pominięty, używa separatorów dziesiętnych i tysięcznych ustawionych w skrypcie ładowania danych. Parametrami opcjonalnymi są niestandardowe symbole separatora dziesiętnego i separatora tysięcy.
num_hash

Funkcja Num#() interpretuje ciąg tekstowy jako wartość liczbową, to znaczy konwertuje ciąg wejściowy na liczbę przy użyciu formatu określonego w drugim parametrze. Jeśli drugi parametr zostanie pominięty, używa separatorów dziesiętnych i tysięcznych ustawionych w skrypcie ładowania danych. Parametrami opcjonalnymi są niestandardowe symbole separatora dziesiętnego i separatora tysięcy.

Text Funkcja Text() wymusza traktowanie wyrażenia jako tekstu, nawet jeśli możliwa jest jego interpretacja liczbowa.
Time Funkcja Time() formatuje wyrażenie jako wartość czasu przy użyciu formatu czasu ustawionego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.
time_hash

Funkcja Time#() ocenia wyrażenie jako wartość czasu w formacie czasu ustawionym w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Timestamp Funkcja TimeStamp() formatuje wyrażenie jako wartość daty i godziny przy użyciu formatu znacznika czasu ustawionego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.
timestamp_hash Funkcja Timestamp#() ocenia wyrażenie jako wartość daty i czasu w formacie znacznika czasu ustawionym w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Funkcje liczbowe dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Poniższych funkcji można użyć w celu zaokrąglania wartości liczbowych.

Funkcje liczbowe
Funkcja Opis
ceil Funkcja Ceil() zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wielokrotności wartości step z przesunięciem offset .
div Funkcja Div() zwraca część całkowitą wyniku dzielenia arytmetycznego pierwszego argumentu przez drugi. Oba parametry są interpretowane jako liczby rzeczywiste, czyli nie muszą być liczbami całkowitymi.
even Funkcja Even() zwraca True (-1), jeśli argument integer_number jest parzystą liczbą całkowitą lub zerem. Funkcja zwraca False (0), jeśli integer_number jest nieparzystą liczbą całkowitą, a NULL jeśli integer_number nie jest liczbą całkowitą.
fabs Funkcja Fabs() zwraca wartość bezwzględną argumentu x. Wynik jest liczbą dodatnią.
fact Funkcja Fact() zwraca silnię dodatniej liczby całkowitej x.
floor

Funkcja Floor() zaokrągla liczbę w dół do najbliższej wielokrotności wartości step z przesunięciem offset .

fmod fmod() to ogólna funkcja modulo, która w przypadku liczb całkowitych zwraca resztę z dzielenia pierwszego argumentu (dzielnej) przez drugi argument (dzielnik). Wynik jest liczbą rzeczywistą. Oba argumenty są interpretowane jako liczby rzeczywiste, czyli nie muszą być liczbami całkowitymi.
frac Funkcja Frac() zwraca część ułamkową argumentu x.
mod Mod() to funkcja matematyczna modulo zwracająca nieujemną resztę z dzielenia liczb całkowitych. Pierwszy argument jest dzielną, a drugi dzielnikiem. Oba argumenty muszą być liczbami całkowitymi.
odd Funkcja Odd() zwraca True (-1), jeśli argument integer_number jest nieparzystą liczbą całkowitą lub zerem. Funkcja zwraca False (0), jeśli integer_number jest parzystą liczbą całkowitą, a NULL jeśli integer_number nie jest liczbą całkowitą.
round

Funkcja Round() zwraca wynik zaokrąglania liczby w górę lub w dół do najbliższej wielokrotności step przesuniętej o liczbę offset .

sign Funkcja Sign() zwraca 1, 0 lub -1 zależnie od tego, czy x jest liczbą dodatnią, zerem czy liczbą ujemną.

Funkcje warunkowe dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Funkcje warunkowe można wykorzystać, aby ocenić warunek, a następnie zwrócić różne odpowiedzi w zależności od wartości warunku.

Funkcje warunkowe
Funkcja Opis
alt Funkcja alt zwraca pierwszy z parametrów o poprawnej reprezentacji liczbowej. Jeśli taki parametr nie zostanie znaleziony, wówczas zwrócony zostanie ostatni parametr. Można użyć dowolnej liczby parametrów.
class Funkcja class przydziela pierwszy parametr do interwału klasy. Wynikiem jest wartość podwójna z a<=x<b jako wartością tekstową, gdzie argumenty a ib są górnym i dolnym limitami przedziału, oraz dolną granicą jako wartością liczbową.
if Funkcja if zwraca wartość w zależności od tego, czy warunek określony w ramach tej funkcji uwzględnia wartości True czy False.
match

Funkcja match porównuje pierwszy parametr z wszystkimi kolejnymi parametrami i zwraca liczbową lokalizację z wyrażeń dopasowanych. Wielkość liter w porównaniu ma znaczenie.

mixmatch Funkcja mixmatch porównuje pierwszy parametr z wszystkimi kolejnymi parametrami i zwraca liczbową lokalizację z wyrażeń dopasowanych. Wielkość liter w porównaniu nie ma znaczenia.
pick Funkcja pick zwraca n-te wyrażenie na liście.
wildmatch Funkcja wildmatch porównuje pierwszy parametr ze wszystkimi kolejnymi parametrami i zwraca numer pasującego wyrażenia. Funkcja ta zezwala na stosowanie symboli wieloznacznych ( * i ?) w ciągach znaków porównania. * stanowi dopasowanie dla dowolnej sekwencji znaków. ? jest dopasowaniem dla dowolnego pojedynczego znaku. Wielkość liter w porównaniu nie ma znaczenia.

Funkcje NULL dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Te funkcje mogą być używane w celu zwracania lub wykrywania wartości null.

Funkcje NULL
Funkcja Opis
Null

Funkcja Null zwraca wartość NULL.

IsNull

Funkcja IsNull sprawdza, czy wyrażenie ma wartość NULL i w takim wypadku zwraca wartość -1 (True). W przeciwnym razie zwracana jest wartość 0 (False).

Funkcje matematyczne dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Tych funkcji można używać w przypadku obliczeń matematycznych.

Funkcje matematyczne
Funkcja Opis
e

Funkcja zwraca podstawę logarytmów naturalnych, e (2,71828...).

rand

Funkcja zwraca losową liczbę z zakresu od 0 do 1. Można jej użyć do tworzenia przykładowych danych.

Funkcje wykładnicze i logarytmiczne dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Tych funkcji można używać w przypadku obliczeń wykładniczych i logarytmicznych.

Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
Funkcja Opis
exp

Naturalna funkcja wykładnicza, e^x, przy użyciu logarytmu naturalnego e jako podstawy. Wynik jest liczbą dodatnią.

log

Logarytm naturalny x. Funkcja jest określona tylko wtedy, gdy x> 0. Wynik jest liczbą.

log10

Logarytm wspólny (podstawa 10) x. Funkcja jest określona tylko wtedy, gdy x> 0. Wynik jest liczbą.

pow

Zwraca x do potęgi y. Wynik jest liczbą.

sqr

x kwadrat (x do potęgi 2). Wynik jest liczbą.

sqrt

Pierwiastek kwadratowy z x. Funkcja jest określona tylko wtedy, gdy x >= 0. Wynik jest liczbą dodatnią.

Funkcje rozkładu dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Tych funkcji można używać w przypadku obliczeń rozkładu statystycznego.

Funkcje rozkładu
Funkcja Opis
CHIDIST

Funkcja CHIDIST() zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi2. Rozkład chi2 jest powiązany z testem chi2.

CHIINV

Funkcja CHIINV() zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi2.chi2

FDIST Funkcja FDIST() zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.
FINV Funkcja FINV() zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.
NORMDIST Funkcja NORMDIST() zwraca skumulowany rozkład normalny dla określonej średniej i odchylenia standardowego. Jeśli wartość mean = 0, a wartość standard_dev = 1, wówczas funkcja zwraca standardowy rozkład normalny.
NORMINV Funkcja NORMINV() zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego dla określonej średniej i odchylenia standardowego.
TDIST Funkcja TDIST() zwraca prawdopodobieństwo dla rozkładu t Studenta, gdzie wartość liczbowa jest wartością wyliczaną t, dla której prawdopodobieństwo ma zostać obliczone.
TINV Funkcja TINV() zwraca wartość t rozkładu t Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i stopni swobody.

Funkcje geoprzestrzenne dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Te funkcje mogą być używane w celu obsługi danych geoprzestrzennych.

Funkcje geoprzestrzenne
Funkcja Opis
GeoMakePoint

Funkcja GeoMakePoint() jest używana w skryptach i wyrażeniach wykresu w celu utworzenia punktu i oznaczania go szerokością i długością geograficzną.

Funkcje koloru dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Tych funkcji można używać w przypadku ustawiania i oceny właściwości kolorów.

Funkcje koloru
Funkcja Opis
ARGB

Funkcja ARGB() jest stosowana w wyrażeniach w celu ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru obiektu wykresu, przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowej czerwonej r, składowej zielonej g i składowej niebieskiej b oraz współczynnikiem alfa (przezroczystości) alpha.

HSL

Funkcja HSL() służy w wyrażeniach do ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru obiektu wykresu, przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowych hue (odcień), saturation (nasycenie) i luminosity (jasność) z zakresu od 0 do 1.

RGB RGB() zwraca liczbę całkowitą odpowiadającą kodowi koloru określonemu przez trzy parametry: składnik czerwony r, składnik zielony g i składnik niebieski b. Te składniki muszą mieć wartości w postaci liczb całkowitych z przedziału od 0 do 255. Funkcji tej można używać w wyrażeniach do ustawiania lub oceny właściwości koloru obiektu wykresu.

Funkcje logiczne dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Tych funkcji można używać w przypadku obsługi operacji logicznych.

Funkcje logiczne
Funkcja Opis
IsNum

Zwraca wartość -1 (True), jeśli wyrażenie można zinterpretować jako liczbę, a 0 (False) w przeciwnym przypadku.

IsText

Zwraca -1 (True), jeśli wyrażenie ma reprezentację tekstową, a 0 (False) w przeciwnym przypadku.

Funkcje systemowe dozwolone w wyrażeniu w polu obliczanym

Tych funkcji można używać w celu uzyskiwania dostępu do właściwości systemu, urządzenia i aplikacji Qlik Sense.

Funkcje systemowe
Funkcja Opis
system-functions

Ta funkcja zwraca ciąg znaków zawierający nazwę użytkownika, który aktualnie jest podłączony. Może być używane w skrypcie ładowania danych oraz w wyrażeniu wykresu.

ReloadTime

Ta funkcja zwraca znacznik czasu odnoszący się do zakończenia ostatniego ładowania danych. Może być używane w skrypcie ładowania danych oraz w wyrażeniu wykresu.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!