Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytor raportu

Okno dialogowe Edytor raportu zawiera dwie strony: Lista raportów i Edytor stron. Po pierwszym otwarciu edytora raportu zostanie wyświetlona strona Lista raportów.

Lista raportów

Strona Lista raportów służy do zarządzania raportami. Można tworzyć nowe raporty i usuwać istniejące. Tutaj można również wybrać raport, którego strony będą edytowane w Edytorze stron. U góry strony znajduje się lista rozwijana oraz lista raportów. Lista rozwijana zawiera opcje:

  • Raporty dokumentu: Otwiera listę wszystkich raportów dokumentu w aktywnym dokumencie. Kliknięcie jednej z nazw raportów spowoduje otwarcie okna dialogowego Drukuj, umożliwiającego wydrukowanie raportu.
  • Raporty użytkownika: Otwiera listę wszystkich raportów użytkownika, przechowywanych oddzielnie na komputerze użytkownika. Kliknięcie jednej z nazw raportów spowoduje otwarcie okna dialogowego Drukuj, umożliwiającego wydrukowanie raportu.
  • Moje raporty na serwerze: Osobiste raporty serwera są dostępne tylko podczas pracy z serwerem QlikView Server i tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. Są zapisywane w repozytorium na serwerze i dostępne dla użytkownika z dowolnego komputera, na którym jest uwierzytelniony.
  • Udostępnione raporty na serwerze: Udostępnione raporty serwera są dostępne tylko podczas pracy z serwerem QlikView Server i tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. Każdy użytkownik, który utworzy raport osobisty na serwerze, może oznaczyć go jako udostępniony innym użytkownikom. Stanie się on wtedy dostępny dla innych użytkowników. Podobnie jak w przypadku osobistych raportów serwera udostępnione raporty na serwerze są przechowywane w repozytorium na serwerze.

Istnieją dwa rodzaje raportów: raporty dokumentu przechowywane wraz z dokumentem oraz raporty użytkownika przechowywane na komputerze użytkownika. Z listy rozwijanej Dostępne raporty u góry ekranu Edytor raportu można wybrać, czy na liście mają być wyświetlane Raporty dokumentu, czy Raporty użytkownika. W przypadku dokumentów serwera można wybrać Moje raporty na serwerze, Raporty udostępnione lub Raporty użytkownika. Lista ma kilka kolumn:

Właściwości dokumentu
Właściwość Opis
Nazwa Nazwa raportu.
ID Unikatowy identyfikator raportu (patrz poniżej).
Strony Liczba stron aktualnie zdefiniowanych w raporcie.
Udostępnij To pole wyboru jest dostępne jedynie na liście Moje raporty na serwerze. W przypadku osobistych raportów na serwerze zaznaczenie tego pola spowoduje udostępnienie raportu innym uwierzytelnionym użytkownikom tego samego dokumentu serwera, którzy będą widzieć raport na swoich stronach Udostępnione raporty na serwerze. Taki raport pozostanie na stronie Moje raporty na serwerze i nie będzie wyświetlany na stronie Udostępnione raporty na serwerze. Udostępnianie można w każdej chwili wstrzymać, usuwając zaznaczenie pola wyboru.
Autor Uwierzytelniona nazwa twórcy raportu.
Dodaj... Kliknij ten przycisk, aby utworzyć nowy raport. Jeśli nad Listą raportów zostanie wybrana opcja Raporty dokumentu, nowy raport będzie raportem dokumentu. Jeśli zostanie wybrana opcja Raporty użytkownika, nowy raport będzie raportem użytkownika. Zostanie otwarte okno dialogowe Nowy raport, w którym można wprowadzić nazwę raportu. Aby skopiować strony z innego raportu, należy zaznaczyć pole wyboru Kopiuj strony z innego raportu i wybrać istniejący raport z menu rozwijanego.
Usuń Kliknij ten przycisk, aby usunąć raport wybrany na Liście raportów.
Podwyższ poziom Kliknij ten przycisk, aby przesunąć raport wybrany na Liście raportów o jedną pozycję wyżej na tej liście.
Obniż poziom Kliknij ten przycisk, aby przesunąć raport wybrany na Liście raportów o jedną pozycję niżej na tej liście.
Przenieś lokalne raporty użytkownika do serwera Ten tekst jest wyświetlany jedynie w przypadku pracy z dokumentem serwera i wybrania z opcji Raporty użytkownika z menu rozwijanego u góry listy. Kliknięcie tej opcji powoduje konwersję wszystkich lokalnych raportów użytkownika na raporty serwerowe przechowywane w repozytorium serwera. Jest to zalecana praktyka, ponieważ raporty osobiste na serwerze pozostaną dostępne za pośrednictwem serwera również z innego komputera lub po zmianie nazwy dokumentu serwera. Przed dokonaniem konwersji system prosi o potwierdzenie. Konwersja obejmuje wszystkie elementy w aktywnym dokumencie i jest nieodwracalna.
Edytuj >> Wywołuje Edytor stron dla wybranego raportu. Kliknięcie tego przycisku jest równoważne dwukrotnemu kliknięciu raportu na Liście raportów.

Edytor stron

Strona Edytor stron służy do definiowania stron raportu wybranych na stronie Lista raportów. Na stronie znajdują się dwa panele i pasek narzędzi wspomagający projektowanie stron raportów. U dołu strony znajdują się następujące przyciski:

Przyciski listy raportów
Przycisk Opis
Lista raportów >> Powoduje powrót do strony Lista raportów.

Menu Edytuj

Przyciski menu Edytuj
Przycisk Opis
Kopiuj Kopiuje aktualnie wybrany element i bieżącą stronę raportu. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Wklej raport Wkleja raport ze schowka.
Wklej stronę Wkleja stronę ze schowka.
Wklej element Wkleja element ze schowka. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.

Przyciągaj do siatki

Wyświetla w raporcie siatkę ułatwiającą wyrównanie elementów raportu.

Menu Raporty

Przyciski menu Raporty
Przycisk Opis
Dodaj Dodaje raport. Dostępne tylko podczas wyświetlania Listy raportów.
Usuń Usuwa raport. Dostępne tylko podczas wyświetlania Listy raportów.
Podwyższ poziom Przesuwa wybrany raport o jedną pozycję wyżej na liście raportów. Dostępne tylko podczas wyświetlania Listy raportów.
Obniż poziom Przesuwa wybrany raport o jedną pozycję niżej na liście raportów. Dostępne tylko podczas wyświetlania Listy raportów.
Eksportuj Zapisuje plik raportu jako dokument XML. Dostępne tylko podczas wyświetlania Listy raportów.
Import Importuje raport zapisany w formacie XML. Dostępne tylko podczas wyświetlania Listy raportów.
Podgląd wydruku... Otwiera okno dialogowe Podgląd wydruku, w którym można sprawdzić wygląd bieżącego raportu po wydrukowaniu z bieżącymi selekcjami w dokumencie QlikView.
Drukuj... Otwiera okno dialogowe Drukuj i drukuje bieżący raport.
Ustawienia raportu Otwiera okno dialogowe Ustawienia raportu, w którym można ustawiać różne właściwości wybranego raportu. Dotyczy to między innymi marginesów, ustawień nagłówka i stopki itd.

Menu Strona

Przyciski menu Strona
Przycisk Opis
Podwyższ poziom Podwyższa poziom aktualnie wybranej strony. Ten sam efekt można osiągnąć, przeciągając stronę na odpowiednią pozycję na panelu listy stron.
Obniż poziom Obniża poziom aktualnie wybranej strony. Ten sam efekt można osiągnąć, przeciągając stronę na odpowiednią pozycję na panelu listy stron.
Dodaj wiele stron Dodaje stronę wielostronicową po aktualnie wybranej stronie.
Dodaj pojedynczą stronę Dodaje stronę jednostronicową po aktualnie wybranej stronie.
Usuń Usuwa aktualnie wybraną stronę.
Ustawienia strony Otwiera okno dialogowe Ustawienia strony, w którym można ustawiać różne właściwości wybranej strony.

Menu Element

Przyciski menu Element
Przycisk Opis
Wyrównanie do lewej Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania (z użyciem kombinacji Shift+kliknięcie). Wyrównuje wybrane obiekty do lewej. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Wyśrodkuj w poziomie Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania. Wyrównuje wybrane obiekty na środku w poziomie. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Wyrównanie do prawej Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania (z użyciem kombinacji Shift+kliknięcie). Wyrównuje wybrane obiekty do prawej. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Wyrównaj do dołu Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania (z użyciem kombinacji Shift+kliknięcie). Wyrównuje wybrane obiekty do dołu. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Wyśrodkuj w pionie Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania. Wyrównuje wybrane obiekty w pionie wzdłuż ich linii środkowych. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Wyrównanie góry Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania (z użyciem kombinacji Shift+kliknięcie). Wyrównuje wybrane obiekty do góry. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Rozmieść poziomo Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania. Rozmieszcza wybrane obiekty wzdłuż osi poziomej w taki sposób, aby zachować między nimi równe odstępy. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Rozmieść pionowo Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania. Rozmieszcza wybrane obiekty wzdłuż osi pionowej w taki sposób, aby zachować między nimi równe odstępy. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Dopasuj do lewej Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania. Rozmieszcza aktywne obiekty arkusza od pionowej krawędzi obiektu znajdującego się maksymalnie po lewej, do prawej z minimalnymi odstępami między obiektami. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Dopasuj górę Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania. Rozmieszcza aktywne obiekty arkusza od poziomej górnej krawędzi obiektu znajdującego się najwyżej, do dołu z minimalnymi odstępami między obiektami. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Ta sama szerokość Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania (z użyciem kombinacji Shift+kliknięcie). Ustawia taką samą szerokość aktualnie wybranych elementów. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Ta sama wysokość Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania (z użyciem kombinacji Shift+kliknięcie). Ustawia taką samą wysokość aktualnie wybranych elementów. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Nowa grafika... Tworzy nowy obiekt tekstu w ukrytym miejscu w dokumencie, a następnie otwiera okno dialogowe Właściwości obiektu tekstu umożliwiające wybranie grafiki. Grafika zostanie wyświetlona na panelu podglądu strony jako zwykły element drukowany, którego pozycję i rozmiar można zmieniać tak samo, jak dla każdego innego elementu drukowanego.
Nowy tekst... Tworzy nowy obiekt tekstu w ukrytym miejscu w dokumencie, a następnie otwiera okno dialogowe Właściwości obiektu tekstu umożliwiające modyfikację nowego obiektu tekstu. Obiekt tekstu zostanie wyświetlony na panelu podglądu strony jako zwykły element drukowany, którego pozycję i rozmiar można zmieniać tak samo, jak dla każdego innego elementu drukowanego.
Nowe selekcje bieżące... Tworzy obiekt znacznika selekcji w raporcie. Znacznik selekcji zostanie wyświetlony na panelu podglądu strony jako zwykły element drukowany, którego pozycję i rozmiar można zmieniać tak samo, jak dla każdego innego elementu drukowanego.
Usuń Usuwa aktualnie wybrane elementy. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Ustawienia elementu... Otwiera okno dialogowe Ustawienia elementu, w którym można ustawiać różne właściwości dla wybranego elementu wydruku. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony. 

U dołu paneli znajdują się ikony umożliwiające dostęp do wybranych funkcji z różnych menu:

Ikony menu
Ikona Funkcja
Ustawienia strony Otwiera okno dialogowe Ustawienia strony, w którym można ustawiać różne właściwości dla wybranego elementu wydruku. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Usuń Usuwa wyróżnioną stronę.
Add Dodaje po aktualnie wybranej stronie stronę obejmującą jeden dokument lub wiele dokumentów.
Ustawienia elementu Otwiera okno dialogowe Ustawienia elementu, w którym można ustawiać różne właściwości dla wybranego elementu wydruku. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Usuń Usuwa wyróżniony element.
Add Dodaje nową grafikę, nowy tekst lub nowy znacznik selekcji bieżących.

Panel listy stron

W lewej części okna wyświetlana jest lista wszystkich stron raportu. Raporty QlikView mogą zawierać dwa rodzaje stron: jednostronicowe i wielostronicowe. Do raportu można dodawać dowolną liczbę stron i dowolne kombinacje obu typów stron.

Strony jednostronicowe

Strona jednostronicowa może zawierać dowolną liczbę obiektów arkusza. Strona będzie zawsze drukowana na dokładnie jednej kartce (lub stronie w formacie PDF), a zmieszczenie obiektów arkusza na stronie może wymagać ich powiększania lub przycinania. Obiekty arkusza na stronie mogą na siebie zachodzić. Możliwe jest dodawanie dalszego tekstu.

Strony wielostronicowe

Strona wielostronicowa może zawierać tylko jeden obiekt arkusza, ale w zależności od ilości drukowanych danych może on być rozłożony na wiele kartek (lub stron w formacie PDF). Strona wielostronicowa jest typowym rozwiązaniem w przypadku drukowania dużych tabel. Poza obiektami o dynamicznym rozmiarze można też dodawać obiekty o stałym rozmiarze, umieszczając je na stronie w strefie wprowadzenia lub dodatku. Strefy te działają identycznie, jak strony jednostronicowe.

Operacje na liście stron

Kliknij stronę na liście, aby wybrać ją do edycji. Z panelem listy stron jest bezpośrednio powiązanych szereg poleceń na pasku narzędzi:

Polecenia paska narzędzi listy stron
1, 2, 3... Funkcja
Dodaj stronę obejmującą jeden dokument Dodaje stronę jednostronicową po aktualnie wybranej stronie.
Dodaj stronę obejmującą wiele dokumentów Dodaje stronę wielostronicową po aktualnie wybranej stronie.
Usuń stronę Usuwa aktualnie wybraną stronę.
Podwyższ poziom strony Przesuwa wybraną stronę o jedną pozycję wyżej na liście. Stronę można też przeciągnąć na odpowiednią pozycję na panelu listy stron.
Obniż poziom strony Przesuwa wybraną stronę o jedną pozycję niżej na liście. Stronę można też przeciągnąć na odpowiednią pozycję na panelu listy stron.

Panel podglądu strony

Na prawo od panelu listy stron jest wyświetlany podgląd aktualnie wybranej strony.

Dodawanie obiektów arkusza do raportu

Aby umieścić w podglądzie strony raportu dowolny obiekt arkusza z układu, wystarczy go przeciągnąć lub dwukrotnie kliknąć. Obiekty drukowane będą wyglądać na podglądzie dokładnie tak, jak aktualnie wyglądają w układzie QlikView. Dokładny wygląd obiektu w raporcie stanowi dynamiczne odzwierciedlenie wyglądu obiektu arkusza na układzie w chwili drukowania, przy czym dotyczy to zarówno zmian właściwości, jak i zmian wybranych danych. Można wybrać w układzie wiele obiektów arkusza naraz i przeciągnąć je do raportu jako grupę. Należy pamiętać, że do centralnego obszaru dynamicznego strony wielostronicowej można dodać tylko jeden obiekt drukowany.

Określanie rozmiarów i pozycji obiektów drukowanych na stronie

Po dodaniu obiekt arkusza będzie widoczny na panelu podglądu strony. Obiekt będzie zaznaczony, co będzie sygnalizowane obramowaniem wokół niego oraz uchwytami w narożnikach. Obiekt można przeciągnąć myszą na odpowiednią pozycję. Uchwyty w narożnikach umożliwiają modyfikowanie rozmiaru. Bieżące marginesy są zaznaczone linią przerywaną. Obiektów drukowanych nie można umieszczać poza marginesami.

Nawigacja po obiektach drukowanych na stronie i wybieranie ich

Kliknięcie obiektu drukowanego powoduje jego wybranie. Po wybraniu obiektu można przenosić zaznaczenie na następny obiekt naciśnięciem klawisza Tab lub poprzedni obiekt naciśnięciem klawiszy Shift+Tab. Klikanie z naciśniętym klawiszem Shift umożliwia wybranie wielu obiektów. Na stronach wielostronicowych można przeciągać obiekty drukowane między różnymi obszarami.

Wyróżnienie jednego lub dwóch elementów na panelu podglądu powoduje aktywację poleceń na pasku narzędzi wyrównania.

Polecenia paska narzędzi Wyrównaj
1, 2, 3... Funkcja
Wyrównaj górę Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania (z użyciem kombinacji Shift+kliknięcie). Wyrównuje wybrane obiekty do góry.
Wyśrodkuj w pionie Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania. Wyrównuje wybrane obiekty w pionie wzdłuż ich linii środkowych. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Wyrównaj dół Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania (z użyciem kombinacji Shift+kliknięcie). Wyrównuje wybrane obiekty do dołu.
Wyrównaj do lewej Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania (z użyciem kombinacji Shift+kliknięcie). Wyrównuje wybrane obiekty do lewej.
Wyśrodkuj w poziomie Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania. Wyrównuje wybrane obiekty na środku w poziomie. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Wyrównaj do prawej Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania (z użyciem kombinacji Shift+kliknięcie). Wyrównuje wybrane obiekty do prawej.
Rozmieść poziomo Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania. Rozmieszcza wybrane obiekty wzdłuż osi poziomej w taki sposób, aby zachować między nimi równe odstępy. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Rozmieść pionowo Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania. Rozmieszcza wybrane obiekty wzdłuż osi pionowej w taki sposób, aby zachować między nimi równe odstępy. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Dopasuj do lewej Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania. Rozmieszcza aktywne obiekty arkusza od pionowej krawędzi obiektu znajdującego się maksymalnie po lewej, do prawej z minimalnymi odstępami między obiektami. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.
Dopasuj górę Dostępne tylko po wybraniu co najmniej dwóch obiektów drukowania. Rozmieszcza aktywne obiekty arkusza od poziomej górnej krawędzi obiektu znajdującego się najwyżej, do dołu z minimalnymi odstępami między obiektami. Opcja dostępna także jako polecenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w panelu podglądu strony.

Polecenia na pasku narzędzi

Z panelem listy stron są bezpośrednio powiązane dwa polecenia na pasku narzędzi:

Polecenia podglądu strony
1, 2, 3... Funkcja
Siatka projektu Włącza lub wyłącza siatkę projektu. Dodatkowo powoduje to aktywację funkcji przyciągania do siatki. Włączenie siatki projektowej i przyciągania do niej ułatwia wyrównywanie obiektów arkusza na stronie, ale kosztem mniej precyzyjnej kontroli nad pozycją.
Powiększenie W tym polu listy rozwijanej można określić współczynnik powiększenia całego panelu podglądu. Im większy współczynnik powiększenia, tym łatwiej precyzyjnie pozycjonować obiekty.

W oknie dialogowym Edytor raportu dostępne są przyciski paska narzędzi umożliwiające drukowanie raportu.

Polecenia drukowania
1, 2, 3... Funkcja
Podgląd wydruku Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Podgląd wydruku, w którym można sprawdzić wygląd bieżącego raportu po wydrukowaniu z bieżącymi selekcjami w dokumencie QlikView. Przycisk jest też dostępny na stronie Edytor stron w oknie dialogowym Edytor raportu.
Drukuj Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Drukuj i wydrukować bieżący raport. Przycisk jest też dostępny na stronie Edytor stron w oknie dialogowym Edytor raportu.
Kopiuj Kopiuje wyróżniony raport, stronę lub element.

Dostępny jest też przycisk paska narzędzi do wklejania skopiowanych raportów, stron i elementów.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com