Przeskocz do zawartości głównej

First

Funkcja First() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej występujących w pierwszej kolumnie bieżącego segmentu wierszy tabeli przestawnej. Ta funkcja zwraca wartość NULL we wszystkich typach wykresów z wyjątkiem tabel przestawnych.

Składnia:  

first([ total ] expression [ , offset [,n ]])

Argumenty:  

  • expression: Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
  • offset: Określenie wartości offset n większej niż 0 powoduje przeniesienie oceny wyrażenia o n wierszy w górę od bieżącego wiersza. Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje obliczenie wartości wyrażenia dla bieżącego wiersza. Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja Above działa tak samo jak funkcja Below z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.
  • n: Jeśli trzeci parametr n będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości n, po jednej dla każdego z n wierszy tabeli liczonych w prawo od pierwotnej komórki.
  • TOTAL: Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

    Określenie zakresu agregacji

InformacjaSortowanie według wartości Y w wykresach albo sortowanie według kolumn wyrażeń w tabelach jest niedozwolone, gdy w dowolnym z wyrażeń wykresu stosowana jest ta funkcja wykresu. W takiej sytuacji te opcje sortowania są automatycznie wyłączone. Kiedy używasz tej funkcji wykresu w wizualizacji albo tabeli, sortowanie wizualizacji zostanie przywrócone do sortowania danych wejściowych tej funkcji.

Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między polami.Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest zdefiniowana po prostu przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Przykłady:  

first( sum( Sales ))

first( sum( Sales ), 2 )

first( total sum( Sales )

rangeavg (first(sum(x),1,5)) zwraca średnią z wyników funkcji sum(x) ocenianej w pięciu kolumnach skrajnie po lewej stronie bieżącego segmentu wiersza.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com