Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Dialoogvenster Geavanceerd zoeken

Het dialoogvenster Geavanceerd zoeken biedt een eenvoudige manier om complexe zoekquery's te formuleren die u wilt toepassen op QlikView-velden. In tegenstelling tot het standaardzoekvak dat verschijnt als u een zoekopdracht start door te typen als een keuzelijst actief is, is het resultaat van een zoekopdracht niet interactief zichtbaar in de opmaak. Het resultaat wordt pas zichtbaar nadat u de zoekopdracht start door op de knop Start te klikken. Het dialoogvenster kan open blijven terwijl u werkt in de QlikView-opmaak. U kunt het formaat van het dialoogvenster aanpassen om grote en complexe uitdrukkingen eenvoudiger te bewerken.

Elementen voor dialoogvenster Zoeken
Element Beschrijving
Zoeken in Het veld waarin de zoekopdracht wordt uitgevoerd. Bij het activeren van het dialoogvenster wordt dit ingesteld voor het veld van de actieve keuzelijst. Het zoekveld kan op elk moment worden gewijzigd met de vervolgkeuzelijst.
Zoekuitdrukking Hier wordt de zoekuitdrukking getypt. Dezelfde regels zijn van toepassing als op het normale zoekvak.
Start Hiermee past u de zoekopdracht toe op het zoekveld
Vorige In QlikView worden de laatste 100 selecties onthouden. Klik op deze knop om een stap terug te gaan in de lijst van selecties.
Volgende Klik op deze knop op een stap vooruit te gaan in de lijst van selecties (gelijk aan het annuleren van de laatste opdracht Terug). Deze opdracht is alleen beschikbaar als de opdracht Terug direct ervoor is gebruikt.
Veld wissen Hiermee heft u alle selecties in het huidige zoekveld op.
Alles wissen Hiermee wist u alle selecties in het document
Help Hiermee opent u het dialoogvenster Help voor geavanceerde zoekacties.
Sluiten Hiermee wordt het dialoogvenster gesloten.

Het deelvenster met drie tabbladen onder aan het dialoogvenster kan u helpen bij het opstellen van geavanceerde zoekuitdrukkingen.

Velden

Selecteer het tabblad Velden om toegang te krijgen tot bedieningselementen voor het plakken van syntaxis met betrekking tot QlikView-veldgegevens.

Elementen voor tabblad Veld
Element Details
Aggregatie In deze vervolgkeuzelijst kunt u kiezen uit de statistische aggregatiefuncties die beschikbaar zijn QlikView.
Tabel In deze vervolgkeuzelijst kan een invoertabel worden geselecteerd waaruit velden kunnen worden gekozen, zodat de navigatie in de vervolgkeuzelijst Veld eenvoudiger wordt.
Veld In deze vervolgkeuzelijst worden alle beschikbare velden aangegeven. U kunt het aantal velden in de lijst beperken door een invoertabel te selecteren in de Tabel erboven.
Systeemvelden tonen Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden in de lijst met de velden van het document ook de systeemvelden weergegeven.
Distinctief De statistische functies worden standaard berekend aan de hand van het aantal waarden in de oorspronkelijke tabel. Soms, echter, moeten geen duplicaten worden berekend. In dat geval schakelt u dit selectievakje in voordat u de functie plakt.
Plakken Hiermee plakt u de geselecteerde functie of alleen het veld in het tekstvak Zoekuitdrukking. Als u werkt met de fractielfunctie kan een percentage worden opgegeven.

Functies

Selecteer het tabblad Functies om toegang te krijgen tot bedieningselementen voor het plakken van syntaxis met betrekking tot algemene QlikView-functies.

Elementen voor tabblad Functies
Element Details
Functiecategorie In de vervolgkeuzelijst kunt u een functiecategorie selecteren om de navigatie in de vervolgkeuzelijst Functienaam eenvoudiger te maken.
Functienaam In de vervolgkeuzelijst kan, uit alle functies die beschikbaar zijn in de QlikView-opmaak, een functie worden geselecteerd om in de uitdrukking te plakken. U kunt de lijst beperken en alleen functies weergeven die bij een bepaalde categorie horen, door een categorie te selecteren in de vervolgkeuzelijst Functiecategorie hierboven.
Plakken Hiermee plakt u de geselecteerde functienaam in het tekstvak Zoekuitdrukking.

Onder aan het dialoogvenster is een deelvenster geplaatst waarin de argumentsyntaxis wordt weergegeven van de functie die is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Functienaam.

Variabelen

Selecteer het tabblad Variabelen om toegang te krijgen tot bedieningselementen voor het plakken van syntaxis met betrekking tot QlikView-variabelen.

Elementen voor tabblad Variabele
Element Details
Variabelen In deze vervolgkeuzelijst zijn alle huidige gedefinieerde variabelen in het document te vinden.
Plakken
Hiermee plakt u de geselecteerde functie in het tekstvak Zoek uitdrukking.
Systeemvariabelen tonen
Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden in de vervolgkeuzelijst Variabelen ook de systeemvariabelen weergegeven.

Onder aan het dialoogvenster is een deelvenster geplaatst waarin de huidige waarde wordt weergegeven van elke variabele die is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Variabelen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com