Gå till huvudinnehåll

First - diagramfunktion

First() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i den första kolumnen i det aktuella radsegmentet i pivottabellen. Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.

Anteckning om informationSortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Syntax:  

first([TOTAL] expr [, offset [, count]])

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset

Om en offset n större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n antal rader till höger om den aktuella raden.

Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden.

Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att First-funktionen fungerar likadant som Last-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.

count

Om en tredje parameter count anges till större än 1 returnerar funktionen ett intervall av värden, ett för var och en av tabellraderna upp till värdet för count räknat åt höger från den ursprungliga cellen.

TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Exempel:  

first( sum( Sales ))

first( sum( Sales ), 2 )

first( total sum( Sales )

rangeavg (first(sum(x),1,5))returnerar ett medelvärde av resultaten från funktionen sum(x) utvärderat på de fem kolumnerna längst till vänster i det aktuella radsegmentet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!