Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy

Arkusze umożliwiają uporządkowanie pomysłów i celów dotyczących tworzonej aplikacji. Po utworzeniu nowej aplikacji warto najpierw przygotować strukturę pustych arkuszy, w której każdy arkusz reprezentuje określony pomysł lub cel. W rezultacie otrzymuje się jasny ogląd aplikacji.

Przegląd

Jako przykład można podać tworzenie przeglądu firmowych kluczowych metryk, wyników sprzedaży i wartości marży z podziałem na stan, region i produkt. Zamiast gromadzenia wszystkich tych informacji w jednym miejscu, można je ustrukturyzować, przeznaczając po jednym arkuszu na każdy z tych celów.

Każdy arkusz ma swój cel i stojący za nim pomysł.

Trzy różne arkusze.

Arkusz to miejsce, w którym umieszczane są wykresy i tabele na potrzeby wizualizacji danych. Aplikacja może zawierać kilka arkuszy. Wybory użytkownika wpływają na wizualizacje bez względu na to, w których arkuszach zostały dokonane.

Przykład arkusza z polami po lewej stronie służącymi do wybierania i filtrowani danych, które mają zostać przedstawione na wizualizacjach po prawej stronie.

Arkusz z wizualizacjami.

Tworzenie nowego arkusza

Nowy arkusz można utworzyć z poziomu przeglądu aplikacji albo z nawigatora arkuszy.

WskazówkaW celu uzyskania dostępu do nawigatora arkusza z widoku arkusza, kliknij Obiekty aplikacji na pasku narzędzi.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Obiekty aplikacji, aby wyświetlić arkusze.
 2. Kliknij Utwórz nowy lub polecenie Utwórz nowy arkusz.
 3. Nadaj arkuszowi tytuł i dodaj opis.
 4. Aby zapisać tytuł i opis, kliknij miejsce poza obszarem tekstu.

Został utworzony nowy arkusz.

Zmiana tytułu i opisu arkusza

Tytuły i opisy własnych arkuszy można zmieniać. Dla arkusza można użyć tytułu stałego albo dynamicznego opartego na wyrażeniu.

 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Obiekty aplikacji, aby wyświetlić arkusze.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, Widok siatki, kliknij tytuł arkusza, a następnie kliknij Edytuj.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, Widok listy, kliknij Edytuj.
 3. Edytuj wartości w polach Tytuł i Opis.
 4. Kliknij poza obszarem tekstu.
Wprowadzone zmiany zostaną zapisane.
WskazówkaTytuł i opis arkusza można również zmienić w panelu Właściwości arkusza.

Korzystanie z dynamicznego tytułu arkusza

Można ustawić dynamiczny tytuł arkusza na podstawie wyrażenia we właściwości Wyrażenie tytułu w panelu właściwości arkusza. Można użyć dowolnego poprawnego wyrażenia wykresu. Więcej informacji zawiera temat Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Jeśli zostanie ustawiony dynamiczny tytuł arkusza, wówczas tytuł stały (Tytuł) nie będzie używany.

Tworzenie dynamicznych tytułów arkuszy za pomocą wyrażeń

Ustawianie warunku wyświetlania dla arkusza

Możesz ustawić warunek w warunku wyświetlania, aby wyświetlać lub ukrywać arkusz w aplikacji w zależności od tego, czy wyrażenie zostanie ocenione jako prawda czy fałsz. Arkusz jest wyświetlany tylko wtedy, gdy wynikiem wyrażenia jest prawda. Ukrycie arkusza nie powoduje ukrycia ani wykluczenia danych w aplikacji.

Możesz na przykład utworzyć arkusz, który będzie dostępny tylko wtedy, gdy w Twoich danych będą się znajdować określone wartości. Zwykle można użyć funkcji if. Więcej informacji zawiera temat if — funkcja skryptu i funkcja wykresu.

Ustawianie warunku wyświetlania dla arkusza

Zmiana miniatury arkusza

Domyślną miniaturę można zastąpić, aby łatwiej rozróżniać arkusze dostępne w przeglądzie aplikacji i w nawigatorze arkuszy. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

Należy pamiętać, że:

 • Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.
 • Optymalne proporcje miniatury wynoszą 8:5 (szerokość:wysokość).
 • Miniaturę można dodać lub zmienić tylko w przypadku arkuszy nieopublikowanych.
 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Obiekty aplikacji, aby wyświetlić arkusze.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, Widok siatki, kliknij tytuł arkusza, a następnie kliknij Edytuj.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, Widok listy, kliknij Edytuj.
 3. Kliknij Grafika na miniaturze domyślnej.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 4. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default.

 5. Wybierz grafikę, która będzie używana jako miniatura arkusza, a następnie kliknij polecenie Wstaw.
 6. Kliknij Znacznik wyboru, aby zakończyć edycję.

Wybrana grafika zostanie teraz użyta jako miniatura arkusza i będzie widoczna w przeglądzie aplikacji i w nawigatorze arkuszy.

WskazówkaMiniaturę arkusza można również zmienić w nawigatorze arkuszy w prawym górnym rogu albo w panelu Właściwości arkusza.

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu W aplikacji w bibliotece multimediów. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Konsola zarządzania Qlik.

Qlik Sense Desktop: grafiki można umieszczać w następującym folderze w komputerze: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Grafiki będą dostępne w folderze domyślne w bibliotece multimediów. W przypadku przenoszenia aplikacji między instalacjami grafika używana w aplikacji jest zapisywana w pliku qvf razem z pozostałą zawartością aplikacji. Gdy aplikacja zostanie otwarta w nowej lokalizacji, wówczas grafiki znajdą się w folderze W aplikacji w bibliotece multimediów tej aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie lokacją Qlik Sense: przesyłanie obiektów do bibliotek zawartości.

Zmiana rozmiaru siatki arkusza

Rozmiar siatki arkusza można zmienić, aby umieścić na arkuszu więcej wizualizacji lub uzyskać większą kontrolę nad rozmieszczeniem wizualizacji. Siatka jest wyświetlana w przypadku dodawania i przesuwania wizualizacji, a także w przypadku zmiany rozmiaru wizualizacji.

Rozmiar siatki można zmienić w panelu Właściwości arkusza

Panel Właściwości arkusza.
 1. Przejdź do ustawienia Odstępy siatki we Właściwościach arkusza.
 2. Zmień odstępy z Szerokie (opcja domyślna) na Średnie, Wąskie lub Niestandardowe.
 3. Jeżeli wybierzesz Niestandardowe, pojawi się suwak. Użyj suwaka, aby zmienić rozmiar siatki. Im wyższa liczba, tym węższe odstępy w siatce.

Dostosowywanie rozmiaru arkusza

Domyślnie w programie Qlik Sense dostępny jest responsywny układ dla arkuszy, który powoduje, że arkusz jest dostosowywany do ekranu użytkownika. Jeśli użytkownik chcesz używać dla arkuszy układu nieresponsywnego, wówczas może ustawić niestandardową wysokość i szerokość dla arkusza. Dzięki temu pulpit nawigacyjny będzie wyświetlany dokładnie w taki sposób, w jaki został utworzony, bez dostosowywania pod kątem responsywności. Wysokość i szerokość arkusza można ustawić na dowolną wartość z zakresu od 300 do 4000 pikseli.

Jeżeli w pobranym pliku PDF arkusz wygląda na nadmiernie powiększony, zaleca się zmianę ustawienia Rozmiar arkusza z Reagujące na Niestandardowy.

InformacjaZmiana ustawienia Rozmiar arkusza z Reagujące na Niestandardowe może wpływać na sposób interakcji użytkowników biznesowych. Jeżeli format danych wyjściowych jest szczególnie istotny, rozważ utworzenie aplikacji przeznaczonej specjalnie do raportów, aby mieć większą kontrolę nad motywami i układem.

Gdy arkusz używa rozmiaru niestandardowego, można zmienić odstępy siatki, ale nie można użyć opcji Rozszerz arkusz w celu zmiany rozmiaru.

W przypadku arkuszy Reagujących, które nie są rozszerzone, wyeksportowany plik PDF arkusza będzie mieć następujące wymiary:

 • Orientacja pozioma: 1680 x 1120 pikseli
 • Orientacja pionowa: 1120 z 1680 pikseli

Jeżeli używasz Niestandardowego rozmiaru arkusza, wyjściowy plik PDF arkusza zachowa wartości szerokości i wysokości w pikselach.

Zmiana ustawienia Rozmiar arkusza z Responsywne na Niestandardowe może wpłynąć negatywnie na klarowność wyjściowego pliku PDF. Jeżeli ręcznie eksportujesz arkusz o rozmiarze niestandardowym jako PDF, najlepsza praktyka wygląda następująco:

 • Orientacja pionowa, wartości 1680 x 1120 pikseli lub współczynnik 1:1,5

 • Orientacja pozioma, wartości 1120 x 1680 pikseli lub współczynnik 1,5:1

Arkusze rozszerzone i o niestandardowych rozmiarach mogą mieć wyjściowe pliki PDF o niższej rozdzielczości, jeżeli arkusz będzie zbyt duży, aby można go było wyświetlić na jednej stronie pliku PDF.

 1. Zmień ustawienie Rozmiar arkusza z wartości Reaguje na Niestandardowe.
 2. Wprowadź szerokość arkusza w pikselach.

 3. Wprowadź wysokość arkusza w pikselach.

Zmiana układu dla małych ekranów

Domyślnie na małych ekranach arkusze są wyświetlane w widoku listy. Można zmienić to ustawienie, aby wyświetlanie odbywało się w postaci siatki. Aby można było na małych ekranach wyświetlać arkusze w postaci siatki, arkusze muszą mieć ustawiony układ responsywny.

Arkusz wyświetlany na małym ekranie w widoku listy (po lewej) i w widoku siatki (po prawej)

Porównanie widoku listy arkuszy z widokiem siatki na mniejszych ekranach

W widoku siatki przedstawiany jest niewielki podgląd wizualizacji. W widoku listy przedstawiane są jedynie tytuły wizualizacji.

 1. W panelu Właściwości arkusza przejdź do opcji Układ dla małych ekranów.
 2. Z menu rozwijanego wybierz opcję Widok siatki.

Rozszerzanie obszaru arkusza

Obszar arkusza można rozszerzyć w pionie, jeśli konieczne jest dodanie większej liczby wizualizacji w stosunku do wizualizacji mieszczących się na ekranie.

Informacja

Pobierane arkusze rozszerzone mogą mieć wyjściowe pliki PDF o gorszej jakości, jeżeli arkusz będzie zbyt duży, aby można go było wyświetlić na jednej stronie pliku PDF.

Należy pamiętać, że:

 • W tym celu należy aktywować opcję Rozszerz arkusz w obszarze Właściwości arkusza.
 • Każde rozszerzenie powoduje dodanie 50% pierwotnej wysokości arkusza.
 • Jeśli korzystasz z wizualizacji, które można przewijać, może to zakłócić przewijanie rozszerzonego arkusza. Zalecane jest pozostawienie nieco wolnego miejsca, co pozwoli na przewijanie podczas projektowania arkusza.

Arkusz można rozszerzać na dwa sposoby:

 • Przeciągnij obiekt na dół arkusza i upuść go na strefie upuszczania, która się pojawi.
 • Włącz opcję Rozszerz arkusz w obszarze Właściwości arkusza.

Arkusz został teraz rozszerzony o 50% względem oryginalnej wysokości. Arkusz można przewijać w pionie w celu uzyskania dostępu do całej zawartości.

Dodawanie akcji do arkuszy

Do arkuszy można dodawać akcje, które są uruchamiane, gdy użytkownicy przechodzą do tych arkuszy. Można na przykład automatycznie czyścić wybory w aplikacji, gdy użytkownicy przechodzą do określonego arkusza.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie akcji do arkuszy.

Dodawanie koloru tła lub grafiki

Można dostosować tło arkusza. Możesz wybrać określony kolor tła lub kolor według wyrażenia. Dowolną grafikę z biblioteki multimediów można ustawić jako tło. Grafikę można ustawić i zmienić jej rozmiar tak, aby nie wypełniała całego tła.

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif. Jeśli używasz pliku .gif, może on być animowany lub statyczny.

 1. Otwórz arkusz w trybie edycji.
 2. W obszarze Właściwości arkusza kliknij opcję Styl.
 3. Ustaw Tło na Niestandardowe. Wartość domyślna to Automatycznie.
 4. Kolor tła:

  • Pojedynczy kolor: Wybierz kolor, używając selektora kolorów.

  • Wg wyrażenia: Ustaw kolor, używając wyrażenia zdefiniowanego przez użytkownika. Więcej informacji, patrz Kolorowanie według wyrażenia.

 5. Grafika tła: Wybierz Grafikę z biblioteki multimediów. Wartością domyślną jest Brak.
 6. Kliknij Grafika na miniaturze domyślnej.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 7. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default. Możesz także wybrać Prześlij multimedia, jeśli żądanej grafiki nie ma jeszcze w bibliotece multimediów.

 8. Wybierz grafikę i kliknij polecenie Wstaw.
 9. Użyj listy rozwijanej, aby zmienić rozmiar grafiki:
  • Oryginalny rozmiar
  • Zawsze dopasowuj
  • Dopasuj na szerokość
  • Dopasuj na wysokość
  • Rozciągnij, aby dopasować
  • Zawsze wypełniaj
 10. W sekcji Pozycja możesz zmienić wyrównanie grafiki. Na przykład grafika może być wyśrodkowana na arkuszu lub umieszczona w prawym górnym rogu.

Wybrana grafika i kolor tła są teraz widoczne na arkuszu.

Arkusz w trybie edycji z grafiką tła ustawioną po lewej stronie

Arkusz w trybie edycji.

Kopiowanie, zastępowanie i przenoszenie elementów w arkuszu

Elementy można kopiować, zastępować i przenosić w arkuszu oraz między arkuszami. Operacje te można wykonać w następujący sposób:

 • za pomocą paska edycji w arkuszu (Wytnij, Kopiuj i Wklej);
 • za pomocą paska edycji w arkuszu (Wytnij, Kopiuj i Wklej);
 • klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Wytnij, Kopiuj lub Wklej;
 • za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl+C, Ctrl+X i Ctrl+V.

Powielanie arkusza

Powielić można dowolny arkusz bez względu na to, czy jest to arkusz wchodzący w skład aplikacji, czy arkusz utworzony samodzielnie przez użytkownika. Celem powielania arkuszy jest szybsza praca dzięki możliwości ponownego użycia zawartości. Ponadto takie powielone arkusze można modyfikować, dostosowując je do własnych potrzeb. Powielony arkusz zawiera te same wizualizacje, co arkusz oryginalny, i jest powiązany z tymi samymi elementami głównymi. Powielony arkusz jest autonomiczny i nie jest powiązany z arkuszem oryginalnym. Powielone arkusze są wyświetlane w sekcji Moje arkusze w przeglądzie aplikacji oraz w nawigatorze arkuszy.

Arkusz można powielać następującymi metodami:

 • Kliknij opcję Powiel w menu skrótów arkusza w przeglądzie aplikacji lub w nawigatorze arkuszy.
 • Kliknij opcję Powiel arkusz w menu globalnym w przeglądzie aplikacji lub w widoku arkusza.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!