Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Optimering med k-medelvärde: Ett exempel från verkligheten

I det här exemplet beskrivs ett verkligt fall där funktionerna k-medelvärdesklustring och centroid används för en datauppsättning. Funktionen KMeans delar upp datapunkter i kluster med liknande egenskaper. Klustren blir mer kompakta och differentierade efter hand som KMeans-algoritmen används upprepade gånger, där antalet kan konfigureras.

KMeans har många användningsområden, och några exempel på hur kluster kan användas är kundsegmentering, upptäcka bedrägerier, förutsäga förlust av konton, målgruppsstyra kundincitament, identifiera cyberkriminella och optimera leveransrutter. Algoritmen för k-medelvärdesklustring används alltmer när företag vill dra slutsatser om mönster och optimera produkterna som erbjuds.

Qlik Sense Funktionerna KMeans och Centroid

I Qlik Sense finns två KMeans-funktioner som grupperar datapunkter i kluster baserat på likheter. Läs mer i KMeans2D - diagramfunktion och KMeansND - diagramfunktion. Funktionen KMeans2D accepterar två dimensioner och den fungerar bra om du vill illustrera resultatet med ett spridningsdiagram. Med funktionen KMeansND kan du använda fler än två dimensioner. Eftersom det är lätt att visa tvådimensionella resultat i standarddiagram, använder vi KMeans i ett spridningsdiagram med två dimensioner i följande demonstration. K-medelvärdesklustring kan visualiseras med färgläggning efter uttryck eller efter dimension så som beskrivs i exemplet.

Qlik Senses centroidfunktioner avgör den aritmetiska medelpositionen för alla datapunkter i klustret och identifierar en mittpunkt, eller centroid, för detta kluster. För varje rad i diagrammet (eller post), visar centroidfunktionen den koordinat i klustret som datapunkten har tilldelats. Läs mer i KMeansCentroid2D - diagramfunktion och KMeansCentroidND - diagramfunktion.

Översikt över användning och exempel

Följande exempel visar de olika stegen i ett simulerat verkligt scenario. Ett textilföretag i delstaten New York i USA måste minska sina utgifter genom att minimera leveranskostnaderna. Ett sätt att göra detta är att flytta lagren närmare företagets distributörer. Företaget använder 118 distributörer i delstaten New York. Demonstrationen simulerar hur en driftchef delar in distributörer i fem grupper baserat på geografiska områden med hjälp av funktionen KMeans. Sedan identifieras fem optimala lagerplatser som ligger centralt i dessa kluster med hjälp av funktionen Centroid. Målet är att hitta kartkoordinater som kan användas för att hitta fem centrala lagerplatser.

Datauppsättningen

Datauppsättningen baseras på slumpmässigt genererade namn och adresser i delstaten New York, med verkliga koordinater för latitud och longitud. Datauppsättningen innehåller följande tio kolumner: id, first_name, last_name, telephone, address, city, state, zip, latitude, longitude. Nedan finns datauppsättningen som en fil som du kan hämta till en lokal dator och sedan ladda upp till Qlik Sense eller använda inline i Skriptredigeraren. Appen som skapas får namnet Distributors KMeans and Centroid och det första arket i appen heter Distribution cluster analysis.

Använd den här länken om du vill hämta filen med exempeldata: DistributorData.csv

Distributor-datauppsättning: inline-laddning för Skriptredigeraren i Qlik Sense

Rubrik: DistributorData

Totalt antal poster: 118

Använda funktionen KMeans2D

I det här exemplet visas hur du konfigurerar ett spridningsdiagram. Datauppsättningen DistributorData används, funktionen KMeans2D tillämpas och diagrammet färgläggs per dimension.

Observera att KMeans-funktionerna i Qlik Sense stöder automatisk klustring med en metod som kallas djupskillnad (depth difference, DeD). När användaren anger 0 som antal kluster bestäms det optimala antalet kluster för den datauppsättningen. I det här exemplet skapas dock en variabel för num_clusters-argumentet (syntaxen beskrivs i KMeans2D - diagramfunktion). Önskat antal kluster (k=5) specificeras därför av en variabel.

 1. Ett spridningsdiagram dras till arket och får namnet Distributors (by dimension).
 2. En variabel skapas för att ange antalet kluster. Variabeln ges namnet vDistClusters. För variabeln Definition anges 5.
 3. Konfiguration av Data för diagrammet:
  1. Under Dimensioner väljs fältet id för Bubbla. Cluster id anges för Etikett.
  2. Under Mått är Avg([latitude]) uttrycket för X-axel.
  3. Under Mått är Avg([longitude]) uttrycket för Y-axel.
 4. Konfiguration av Utseende:
  1. Under Färger och teckenförklaring väljs Anpassad för Färger.
  2. Per dimension väljs för färgläggning av diagrammet.
  3. Följande uttryck skrivs: =pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Cluster 1', 'Cluster 2', 'Cluster 3', 'Cluster 4', 'Cluster 5')
  4. Kryssrutan vid Låsta färger markeras.
Spridningsdiagram innan funktionen KMeans med färgläggning per dimension används
Spridningsdiagram innan KMeans-färg per dimension används
Spridningsdiagram efter att funktionen KMeans med färgläggning per dimension används
Spridningsdiagram efter att KMeans-färg per dimension använts

Lägger till en tabellDistributörer

Det kan vara praktiskt att ha en tabell där du snabbt kan titta på relevanta data. I spridningsdiagrammet visas ID:n i en tabell där motsvarande distributörsnamn har lagts till som referens.

 1. En tabell med namnet Distributors dras till arket där följande Kolumner (Dimensioner) har lagts till: id, first_name och last_name.

Tabell: Distributörernas namn

En referenstabell kan läggas till

Lägger till ett stapeldiagram: # observations per cluster

För exemplet med placering av lager är det praktiskt att veta hur många distributörer som ska använda varje lager. Därför skapas ett stapeldiagram som mäter hur många distributörer som ingår i varje kluster.

 1. Ett stapeldiagram dras till arket. Diagrammet ges namnet: # observations per cluster.
 2. Konfiguration av Data för stapeldiagrammet:
  1. En Dimension med etiketten Clusters läggs till (etiketten kan läggas till efter att uttrycket har tillämpats). Följande uttryck skrivs: =pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Cluster 1', 'Cluster 2', 'Cluster 3', 'Cluster 4', 'Cluster 5')
  2. Ett Mått med etiketten # of observations läggs till. Följande uttryck skrivs: =count(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id))
 3. Konfiguration av Utseende:
  1. Under Färger och teckenförklaring väljs Anpassad för Färger.
  2. Per dimension väljs för färgläggning av diagrammet.

  3. Följande uttryck skrivs: =pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Cluster 1', 'Cluster 2', 'Cluster 3', 'Cluster 4', 'Cluster 5')
  4. Kryssrutan vid Låsta färger markeras.
  5. Visa teckenförklaring inaktiveras.
  6. Under Presentation anges Auto för Värdeetiketter.
  7. Under X-axel: Kluster, Endast etiketter väljs.
Stapeldiagram: antal observationer per kluster
Stapeldiagrammet visar antalet distributörer som tilldelats varje kluster

Använda funktionen Centroid2D

En andra tabell läggs till för funktionen Centroid2D som kommer att identifiera koordinaterna för potentiella lagerplatser. I tabellen visas den centrala platsen (mittpunktsvärdena) för de fem identifierade distributörsgrupperna.

 1. En Tabell dras till arket och ges namnet Cluster centroids. Följande kolumner läggs till:
  1. En Dimension med namnet Clusters läggs till. Följande uttryck skrivs: =pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1,'Warehouse 1','Warehouse 2','Warehouse 3','Warehouse 4','Warehouse 5')
  2. Ett Mått med namnet latitude (D1) läggs till. Följande uttryck skrivs: =only(aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,0,only(latitude),only(longitude)),id))
   Notera att parametern coordinate_no motsvarar första dimensionen, dimension(0). I det här fallet ritas dimensionen latitude på x-axeln. Om vi arbetade med funktionen CentroidND och det fanns upp till sex dimensioner, kunde dessa parametrar bara vara något av sex värden: 0, 1, 2, 3, 4 eller 5.
  3. Ett Mått med namnet longitude (D2) läggs till. Följande uttryck skrivs: =only(aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,1,only(latitude),only(longitude)),id))
   Parametern coordinate_no i det här uttrycket motsvarar den andra dimensionen, dimension(1). Dimensionen longitude ritas på y-axeln.

Tabell: Beräkningar för klustrens mittpunkter

Tabell för Centroid-funktionen

Placering av mittpunkter på karta

Nästa steg är att placera mittpunkterna på kartan. Om så önskas kan apputvecklaren placera visualiseringen på olika ark.

 1. En karta med namnet Centroid mapping dras till arket.
 2. I delavsnittet omskikt är lägg till skikt valt, sedan väljs punktskikt.
  1. I Fält väljs id, och Dist ids läggs till vid Etikett.

  2. I delavsnittet Plats väljs kryssrutan Latitud- och longitudfält.

  3. Vid Latitud väljs fältet latitude.

  4. Vid Longitud väljs fältet longitude.

  5. I delavsnittet Storlek & form väljs Bubbla vid Form, och Storlek minskas till önskad storlek med skjutreglaget.

  6. I delavsnittet Färger väljs En färg. Blått väljs för Färg och grått för Konturfärg (dessa val kan ändras enligt önskemål).

 3. I delavsnittet Skikt läggs ett andra Punktskikt till genom att välja först Lägg till skikt och sedan Punktskikt.
  1. Följande uttryck skrivs: =aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)

  2. Vid Etikett läggs Clusters till.

  3. I delavsnittet Plats väljs kryssrutan Latitud- och longitudfält.

  4. Vid Latitud, som i det här fallet ritas längs x-axeln, läggs följande uttryck till: =aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,0,only(latitude),only(longitude)),id)

  5. Vid Longitud, som i det här fallet ritas längs y-axeln, läggs följande uttryck till: =aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,1,only(latitude),only(longitude)),id)

  6. I delavsnittet Storlek & form väljs Triangel vid Form, och Storlek minskas till önskad storlek med skjutreglaget.

  7. Under Färger och teckenförklaring väljs Anpassad vid Färger.

  8. Per dimension väljs för färgläggning av diagrammet. Följande uttryck skrivs: =pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1,'Cluster 1','Cluster 2','Cluster 3','Cluster 4','Cluster 5')

  9. Dimensionen ges etiketten Clusters.

 4. I Kartinställningar väljs Anpassad vid Projektion. Metersystemet väljs vid Mätenheter.
Karta: klustrens mittpunkter placerade på kartan
Centroider visas på ett kartdiagram

Slutsats

I det här exemplet från verkligheten har funktionen KMeans använts för att dela in distributörer i grupper eller kluster baserat på likhet; i det här fallet hur nära de ligger varandra geografiskt. Funktionen Centroid tillämpades på klustren för att identifiera fem uppsättningar kartkoordinater. Dessa koordinater ger en första central plats där lager kan byggas eller sökas. Centroid-funktionen tillämpas på kartdiagrammet så att appanvändare kan se var mittpunkterna är belägna i relation till datapunkterna i klustret. Resulterande koordinater representerar potentiella platser för lager, som skulle kunna minska leveranskostnader för distributörer i delstaten New York.

App: exempel på analys med KMeans och Centroid
Kmeans Centroid-app exemplet Distributors

 

 

Distributor-datauppsättning: inline-laddning för Skriptredigeraren i Qlik Sense

DistributorData:
Load * Inline [
id,first_name,last_name,telephone,address,city,state,zip,latitude,longitude
1,Kaiya,Snow,(716) 201-1212,6231 Tonawanda Creek Rd #APT 308,Lockport,NY,14094,43.08926,-78.69313
2,Dean,Roy,(716) 201-1588,6884 E High St,Lockport,NY,14094,43.16245,-78.65036
3,Eden,Paul,(716) 202-4596,4647 Southwestern Blvd #APT 350,Hamburg,NY,14075,42.76003,-78.83194
4,Bryanna,Higgins,(716) 203-7041,418 Park Ave,Dunkirk,NY,14048,42.48279,-79.33088
5,Elisabeth,Lee,(716) 203-7043,36 E Courtney St,Dunkirk,NY,14048,42.48299,-79.31928
6,Skylar,Robinson,(716) 203-7166,26 Greco Ln,Dunkirk,NY,14048,42.4612095,-79.3317925
7,Cody,Bailey,(716) 203-7201,114 Lincoln Ave,Dunkirk,NY,14048,42.4801269,-79.322232
8,Dario,Sims,(408) 927-1606,N Castle Dr,Armonk,NY,10504,41.11979,-73.714864
9,Deacon,Hood,(410) 244-6221,4856 44th St,Woodside,NY,11377,40.748372,-73.905445
10,Zackery,Levy,(410) 363-8874,61 Executive Blvd,Farmingdale,NY,11735,40.7197457,-73.430239
11,Rey,Hawkins,(412) 344-8687,4585 Shimerville Rd,Clarence,NY,14031,42.972075,-78.6592452
12,Phillip,Howard,(413) 269-4049,464 Main St #101,Port Washington,NY,11050,40.8273756,-73.7009971
13,Shirley,Tyler,(434) 985-8943,114 Glann Rd,Apalachin,NY,13732,42.0482515,-76.1229725
14,Aniyah,Jarvis,(440) 244-1808,87 N Middletown Rd,Pearl River,NY,10965,41.0629,-74.0159
15,Alayna,Woodard,(478) 335-3704,70 W Red Oak Ln,West Harrison,NY,10604,41.0162722,-73.7234926
16,Jermaine,Lambert,(508) 561-9836,24 Kellogg Rd,New Hartford,NY,13413,43.0555739,-75.2793197
17,Harper,Gibbs,(239) 466-0238,Po Box 33,Cottekill,NY,12419,41.853392,-74.106082
18,Osvaldo,Graham,(252) 246-0816,6878 Sand Hill Rd,East Syracuse,NY,13057,43.073215,-76.081448
19,Roberto,Wade,(270) 469-1211,3936 Holley Rd,Moravia,NY,13118,42.713044,-76.481227
20,Kate,Mcguire,(270) 788-3080,6451 State 64 Rte #3,Naples,NY,14512,42.707366,-77.380489
21,Dale,Andersen,(281) 480-5690,205 W Service Rd,Champlain,NY,12919,44.9645392,-73.4470831
22,Lorelai,Burch,(302) 644-2133,1 Brewster St,Glen Cove,NY,11542,40.865177,-73.633019
23,Amiyah,Flowers,(303) 223-0055,46600 Us Interstate 81 Rte,Alexandria Bay,NY,13607,44.309626,-75.988365
24,Mckinley,Clements,(303) 918-3230,200 Summit Lake Dr,Valhalla,NY,10595,41.101145,-73.778298
25,Marc,Gibson,(607) 203-1233,25 Robinson St,Binghamton,NY,13901,42.107416,-75.901614
26,Kali,Norman,(607) 203-1400,1 Ely Park Blvd #APT 15,Binghamton,NY,13905,42.125866,-75.925026
27,Laci,Cain,(607) 203-1437,16 Zimmer Road,Kirkwood,NY,13795,42.066516,-75.792627
28,Mohammad,Perez,(607) 203-1652,71 Endicott Ave #APT 12,Johnson City,NY,13790,42.111894,-75.952187
29,Izabelle,Pham,(607) 204-0392,434 State 369 Rte,Port Crane,NY,13833,42.185838,-75.823074
30,Kiley,Mays,(607) 204-0870,244 Ballyhack Rd #14,Port Crane,NY,13833,42.175612,-75.814917
31,Peter,Trevino,(607) 205-1374,125 Melbourne St.,Vestal,NY,13850,42.080254,-76.051124
32,Ani,Francis,(607) 208-4067,48 Caswell St,Afton,NY,13730,42.232065,-75.525674
33,Jared,Sheppard,(716) 386-3002,4709 430th Rte,Bemus Point,NY,14712,42.162175,-79.39176
34,Dulce,Atkinson,(914) 576-2266,501 Pelham Rd,New Rochelle,NY,10805,40.895449,-73.782602
35,Jayla,Beasley,(716) 526-1054,5010 474th Rte,Ashville,NY,14710,42.096859,-79.375561
36,Dane,Donovan,(718) 545-3732,5014 31st Ave,Woodside,NY,11377,40.756967,-73.909506
37,Brendon,Clay,(585) 322-7780,133 Cummings Ave,Gainesville,NY,14066,42.664309,-78.085651
38,Asia,Nunez,(718) 426-1472,2407 Gilmore ,East Elmhurst,NY,11369,40.766662,-73.869185
39,Dawson,Odonnell,(718) 342-2179,5019 H Ave,Brooklyn,NY,11234,40.633245,-73.927591
40,Kyle,Collins,(315) 733-7078,502 Rockhaven Rd,Utica,NY,13502,43.129184,-75.226726
41,Eliza,Hardin,(315) 331-8072,502 Sladen Place,West Point,NY,10996,41.3993,-73.973003
42,Kasen,Klein,(518) 298-4581,2407 Lake Shore Rd,Chazy,NY,12921,44.925561,-73.387373
43,Reuben,Bradford,(518) 298-4581,33 Lake Flats Dr,Champlain,NY,12919,44.928092,-73.387884
44,Henry,Grimes,(518) 523-3990,2407 Main St,Lake Placid,NY,12946,44.291487,-73.98474
45,Kyan,Livingston,(518) 585-7364,241 Alexandria Ave,Ticonderoga,NY,12883,43.836553,-73.43155
46,Kaitlyn,Short,(516) 678-3189,241 Chance Dr,Oceanside,NY,11572,40.638534,-73.63079
47,Damaris,Jacobs,(914) 664-5331,241 Claremont Ave,Mount Vernon,NY,10552,40.919852,-73.827848
48,Alivia,Schroeder,(315) 469-4473,241 Lafayette Rd,Syracuse,NY,13205,42.996446,-76.12957
49,Bridget,Strong,(315) 298-4355,241 Maltby Rd,Pulaski,NY,13142,43.584966,-76.136317
50,Francis,Lee,(585) 201-7021,166 Ross St,Batavia,NY,14020,43.0031502,-78.17487
51,Makaila,Phelps,(585) 201-7422,58 S Main St,Batavia,NY,14020,42.99941,-78.1939285
52,Jazlynn,Stephens,(585) 203-1087,1 Sinclair Dr,Pittsford,NY,14534,43.084157,-77.545452
53,Ryann,Randolph,(585) 203-1519,331 Eaglehead Rd,East Rochester,NY,14445,43.10785,-77.475552
54,Rosa,Baker,(585) 204-4011,42 Ossian St,Dansville,NY,14437,42.560761,-77.70088
55,Marcel,Barry,(585) 204-4013,42 Jefferson St,Dansville,NY,14437,42.557735,-77.702983
56,Dennis,Schmitt,(585) 204-4061,750 Dansville Mount Morris Rd,Dansville,NY,14437,42.584458,-77.741648
57,Cassandra,Kim,(585) 204-4138,3 Perine Ave APT1,Dansville,NY,14437,42.562865,-77.69661
58,Kolton,Jacobson,(585) 206-5047,4925 Upper Holly Rd,Holley,NY,14470,43.175957,-78.074465
59,Nathanael,Donovan,(718) 393-3501,9604 57th Ave,Corona,NY,11373,40.736077,-73.864858
60,Robert,Frazier,(718) 271-3067,300 56th Ave,Corona,NY,11373,40.735304,-73.873997
61,Jessie,Mora,(315) 405-8991,9607 Forsyth Loop,Watertown,NY,13603,44.036466,-75.833437
62,Martha,Rollins,(347) 242-2642,22 Main St,Corona,NY,11373,40.757727,-73.829331
63,Emely,Townsend,(718) 699-0751,60 Sanford Ave,Corona,NY,11373,40.755466,-73.831029
64,Kylie,Cooley,(347) 561-7149,9608 95th Ave,Ozone Park,NY,11416,40.687564,-73.845715
65,Wendy,Cameron,(585) 571-4185,9608 Union St,Scottsville,NY,14546,43.013327,-77.7907839
66,Kayley,Peterson,(718) 654-5027,961 E 230th St,Bronx,NY,10466,40.889275,-73.850555
67,Camden,Ochoa,(718) 760-8699,59 Vark St,Yonkers,NY,10701,40.929322,-73.89957
68,Priscilla,Castillo,(910) 326-7233,9359 Elm St,Chadwicks,NY,13319,43.024902,-75.26886
69,Dana,Schultz,(913) 322-4580,99 Washington Ave,Hastings on Hudson,NY,10706,40.99265,-73.879748
70,Blaze,Medina,(914) 207-0015,60 Elliott Ave,Yonkers,NY,10705,40.921498,-73.896682
71,Finnegan,Tucker,(914) 207-0015,90 Hillside Drive,Yonkers,NY,10705,40.922514,-73.892911
72,Pranav,Palmer,(914) 214-8376,5 Bruce Ave,Harrison,NY,10528,40.970916,-73.711493
73,Kolten,Wong,(914) 218-8268,70 Barker St,Mount Kisco,NY,10549,41.211993,-73.723202
74,Jasiah,Vazquez,(914) 231-5199,30 Broadway,Dobbs Ferry,NY,10522,41.004629,-73.879825
75,Lamar,Pierce,(914) 232-0380,68 Ridge Rd,Katonah,NY,10536,41.256662,-73.707964
76,Carla,Coffey,(914) 232-0469,197 Beaver Dam Rd,Katonah,NY,10536,41.247934,-73.664363
77,Brooklynn,Harmon,(716) 595-3227,8084 Glasgow Rd,Cassadega,NY,14718,42.353861,-79.329558
78,Raquel,Hodges,(585) 398-8125,809 County Road ,Victor,NY,14564,43.011745,-77.398806
79,Jerimiah,Gardner,(585) 787-9127,809 Houston Rd,Webster,NY,14580,43.224204,-77.491353
80,Clarence,Hammond,(720) 746-1619,809 Pierpont Ave,Piermont,NY,10968,41.0491181,-73.918622
81,Rhys,Gill,(518) 427-7887,81 Columbia St,Albany,NY,12210,42.652824,-73.752096
82,Edith,Parrish,(845) 452-7621,81 Glenwood Ave,Poughkeepsie,NY,12603,41.691058,-73.910829
83,Kobe,Mcintosh,(845) 371-1101,81 Heitman Dr,Spring Valley,NY,10977,41.103227,-74.054396
84,Ayden,Waters,(516) 796-2722,81 Kingfisher Rd,Levittown,NY,11756,40.738939,-73.52826
85,Francis,Rogers,(631) 427-7728,81 Knollwood Ave,Huntington,NY,11743,40.864905,-73.426107
86,Jaden,Landry,(716) 496-4038,12839 39th Rte,Chaffee,NY,14030,43.527396,-73.462786
87,Giancarlo,Campos,(518) 885-5717,1284 Saratoga Rd,Ballston Spa,NY,12020,42.968594,-73.862847
88,Eduardo,Contreras,(716) 285-8987,1285 Saunders Sett Rd,Niagara Falls,NY,14305,43.122963,-79.029274
89,Gabriela,Davidson,(716) 267-3195,1286 Mee Rd,Falconer,NY,14733,42.147339,-79.137976
90,Evangeline,Case,(518) 272-9435,1287 2nd Ave,Watervliet,NY,12189,42.723132,-73.703818
91,Tyrone,Ellison,(518) 843-4691,1287 Midline Rd,Amsterdam,NY,12010,42.9730876,-74.1700608
92,Bryce,Bass,(518) 943-9549,1288 Leeds Athens Rd,Athens,NY,12015,42.259381,-73.876897
93,Londyn,Butler,(518) 922-7095,129 Argersinger Rd,Fultonville,NY,12072,42.910969,-74.441917
94,Graham,Becker,(607) 655-1318,129 Baker Rd,Windsor,NY,13865,42.107271,-75.66408
95,Rolando,Fitzgerald,(315) 465-4166,17164 County 90 Rte,Mannsville,NY,13661,43.713443,-76.06232
96,Grant,Hoover,(518) 692-8363,1718 County 113 Rte,Schaghticote,NY,12154,42.900648,-73.585036
97,Mark,Goodwin,(631) 584-6761,172 Cambon Ave,Saint James,NY,11780,40.871152,-73.146032
98,Deacon,Cantu,(845) 221-7940,172 Carpenter Rd,Hopewell Junction,NY,12533,41.57388,-73.77609
99,Tristian,Walsh,(516) 997-4750,172 E Cabot Ln,Westbury,NY,11590,40.7480397,-73.54819
100,Abram,Alexander,(631) 588-3817,172 Lorenzo Cir,Ronkonkoma,NY,11779,40.837123,-73.09367
101,Lesly,Bush,(516) 489-3791,172 Nassau Blvd,Garden City,NY,11530,40.71147,-73.660753
102,Pamela,Espinoza,(716) 201-1520,172 Niagara St ,Lockport,NY,14094,43.169871,-78.70093
103,Bryanna,Newton,(914) 328-4332,172 Warren Ave,White Plains,NY,10603,41.047207,-73.79572
104,Marcelo,Schmitt,(315) 393-4432,319 Mansion Ave,Ogdensburg,NY,13669,44.690246,-75.49992
105,Layton,Valenzuela,(631) 676-2113,319 Singingwood Dr,Holbrook,NY,11741,40.801391,-73.058993
106,Roderick,Rocha,(518) 671-6037,319 Warren St,Hudson,NY,12534,42.252527,-73.790629
107,Camryn,Terrell,(315) 635-1680,3192 Olive Dr,Baldinsville,NY,13027,43.136843,-76.260303
108,Summer,Callahan,(585) 394-4195,3192 Smith Road,Canandaigua,NY,14424,42.875457,-77.228039
109,Pierre,Novak,(716) 665-2524,3194 Falconer Kimball Stand Rd,Falconer,NY,14733,42.138439,-79.211091
110,Kennedi,Fry,(315) 543-2301,32 College Rd,Selden,NY,11784,40.861624,-73.04757
111,Wyatt,Pruitt,(716) 681-4042,277 Ransom Rd,Lancaster ,NY,14086,42.87702,-78.591302
112,Lilly,Jensen,(631) 841-0859,2772 Schliegel Blvd,Amityville,NY,11701,40.708021,-73.413015
113,Tristin,Hardin,(631) 920-0927,278 Fulton Street,West Babylon,NY,11704,40.733578,-73.357321
114,Tanya,Stafford,(716) 484-0771,278 Sampson St,Jamestown,NY,14701,42.0797,-79.247805
115,Paris,Cordova,(607) 589-4857,278 Washburn Rd,Spencer,NY,14883,42.225046,-76.510257
116,Alfonso,Morse,(718) 359-5582,200 Colden St,Flushing,NY,11355,40.750403,-73.822752
117,Maurice,Hooper,(315) 595-6694,4435 Italy Hill Rd,Branchport,NY,14418,42.597957,-77.199267
118,Iris,Wolf,(607) 539-7288,444 Harford Rd,Brooktondale,NY,14817,42.392164,-76.30756
];

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!