Gå till huvudinnehåll

STL_Trend - diagramfunktion

STL_Trend är en funktion för uppdelning av tidsserier. Tillsammans med STL_Seasonal och STL_Residual används denna funktion för att dela upp en tidsserie i säsongs-, trend- och residualkomponenter. För STL-algoritmen används uppdelning i tidsserier för att identifiera både återkommande säsongsvariationer och en allmän trend för ett givet indatamätetal och andra parametrar. STL_Trend-funktionen identifierar en allmän trend oberoende av säsongsmönster och cykler från tidsseriedata.

De tre STL-funktionerna är relaterade till indatamätetal genom en enkel summering:

STL_Trend + STL_Seasonal + STL_Residual = indatamätetal

STL (uppdelning per säsong och trend baserat på förlust) använder datautjämningstekniker och genom dess indataparametrar kan användare justera perioderna för beräkningarna som utförs. Dessa perioder fastställer hur tidsdimensionen för indatamåtten segmenteras i analysen.

För STL_Trend krävs minst ett indatamätvärde (target_measure) och ett heltalsvärde för dess period_int, och den returnerar ett flyttalsvärde. Indatamätetalet kommer att vara en aggregering som varierar längs tidsdimensionen. Du kan även inkludera värden för seasonal_smoother och trend_smoother för att justera den utjämnande algoritmen.

Du kan arbeta med den här funktionen genom att ange den direkt i uttrycksredigeraren för ett diagram eller genom att lägga till modifikationen Upplösning av tidsserie till en åtgärd. Den kan också användas i Insikter som analystyp. Mer information finns i Upplösning av tidsserie och Analystyper i Insikter.

Syntax:  

STL_Trend(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])

Returnerad datatyp: dual

Argument
Argument Beskrivning
target_measure

Måttet som ska delas upp i säsongskomponenter och trendkomponenter. Detta ska vara ett mått såsom Sum(Sales) eller Sum(Passengers), som varierar längs tidsdimensionen.

Detta kan inte vara ett konstant värde.

period_int

Datauppsättningens tidsperiod. Den här parametern är ett heltalsvärde som representerar antal diskreta steg som ingår i en period eller en säsongscykel för signalen.

Till exempel, om tidsserien är indelad i ett delavsnitt för varje kvartal av året så måste du ställa in period_int på 4 för att definiera tidsperioden till År.

seasonal_smoother

Säsongsutjämnarens längd. Detta ska vara ett heltal. Säsongsutjämnare använder data för en specifik fas i säsongsvariationen över ett antal perioder. Ett diskret steg av tidsdimensionen används från varje period. Säsongsutjämnaren anger antal perioder som används för utjämning.

Till exempel om tidsdimensionen segmenteras per månad och perioden är År (12) så beräknas säsongskomponenten på så sätt att varje månad av året beräknas utifrån data från samma månad, både i det året och i näraliggande år. seasonal_smoother-värdet är antalet år som används för utjämning.

trend_smoother

Trendutjämnarens längd. Detta ska vara ett heltal. Trendutjämnaren använder samma tidsskala som period_int-parametern och dess värde är antalet partiklar som används för utjämning.

Till exempel, om en tidsserie segmenteras per månad så är trendutjämnaren antalet månader som används för trendutjämning.

STL_Trend-diagramfunktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner
Funktion Interaktion
STL_Seasonal - diagramfunktion Detta är den funktion som används för att beräkna säsongskomponenten för en tidsserie.
STL_Residual - diagramfunktion När du delar upp ett indatamätetal i säsongs- och trendkomponenter så kommer en del av måttets variation inte att passa in inom någon av de två huvudkomponenterna. Funktionen STL_Residual beräknar den här delen av upplösningen.

En introduktionskurs med ett fullständigt exempel på hur man använder den här funktionen finns i Introduktionskurs – upplösning av tidsserie i Qlik Sense.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!