Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Aggr - diagramfunktion

Aggr() returnerar en uppsättning värden för uttrycket beräknade över den angivna dimensionen eller de angivna dimensionerna. Exempelvis det maximala värdet av försäljningen, per kund, per region.

Aggr-funktionen används för nästlade aggregeringar där den första parametern (den inre aggregeringen) beäknas en gång per dimensionsvärde. Dimensionerna anges i den andra parametern (och efterföljande parametrar).

Dessutom ska Aggr-funktionen omslutas av en yttre aggregeringsfunktion där matrisen med resultat från Aggr-funktionen används som indata till den aggregering som den är nästlad i.

Syntax:  

Aggr({SetExpression}[DISTINCT] [NODISTINCT ] expr, StructuredParameter{, StructuredParameter})

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr

Ett uttryck som består av en aggregeringsfunktion. Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet.

StructuredParameter

StructuredParameter består av en dimension och ett (valfritt) sorteringskriterium i formatet: (Dimension(Sort-type, Ordering))

Dimensionen är ett enda fält och kan inte vara ett uttryck. Dimensionen används för att bedöma vilken uppsättning med värden som Aggr-uttrycket ska beräknas på.

Om sorteringskriterier används, sorteras den uppsättning med värden som skapas av Aggr-funktionen och som beräknats för dimensionen. Detta är viktigt när sorteringsordningen påverkar resultatet av det uttryck som Aggr-funktionen är innesluten i.

Mer information om hur du använder sorteringskriterier finns i Lägga till sorteringskriterier till dimensionen i den strukturerade parametern.

SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT

Om uttrycksargumentet föregås av kvalificeraren distinct, eller om ingen kvalificerare alls används, kommer varje distinkt kombination av dimensionsvärden endast att generera ett returvärde. Det är normalt så här aggregeringar skapas - varje distinkt kombination av dimensionsvärden ger en rad i diagrammet.

NODISTINCT

Om uttrycksargumentet föregås av kvalificeraren nodistinct kan varje kombination av dimensionsvärden generera mer än ett returvärde, beroende på den underliggande datastrukturen. Om det bara finns en dimension, returnerar funktionen aggr en uppsättning med samma antal element som det finns rader i källdata.

Grundläggande aggregeringsfunktioner, såsom Sum, Min och Avg, returnerar ett enda numeriskt värde, medan funktionen Aggr() kan jämföras med att skapa en temporär uppsättning med resultat (en virtuell tabell), över vilken en annan aggregering kan göras. Detta kan exempelvis göras genom att beräkna ett genomsnittligt försäljningsvärde genom att summera försäljningen efter kund i en Aggr()-sats och sedan beräkna genomsnittet av de summerade resultaten: Avg(TOTAL Aggr(Sum(Sales),Customer)).

Anteckning om tipsAnvänd Aggr()-funktionen i beräknade dimensioner om du vill skapa kapslade diagramaggregeringar på flera nivåer.

Begränsningar:  

Varje dimension i en Aggr()-funktion måste bestå av ett enda fält. Den får inte vara ett uttryck (beräknad dimension).

I sin grundläggande form är argumentet StructuredParameter i syntaxen för Aggr-funktionen en enda dimension. Uttrycket: Aggr(Sum(Sales, Month)) hittar det totala värdet för försäljning per månad. Om det innesluts i en annan aggregeringsfunktion kan det dock ge oväntade resultat om inte sorteringskriterier används. Det beror på att en del dimensioner kan sorteras numeriskt eller alfabetiskt, och så vidare.

I StructuredParameter-argumentet i Aggr-funktionen kan du ange sorteringskriterier för dimensionen i dina uttryck. På så sätt fastställer du en sorteringsordning för den virtuella tabell som produceras av Aggr-funktionen.

Argumentet StructuredParameter har följande syntax:

(FieldName, (Sort-type, Ordering))

Strukturerade parametrar kan kapslas:

(FieldName, (FieldName2, (Sort-type, Ordering)))

Sorteringstypen kan vara: NUMERIC, TEXT, FREQUENCY eller LOAD_ORDER.

Ordningstyperna som är associerade med varje sorteringstyp är som följer:

Tillåtna ordningstyper
Sorteringstyp Tillåtna ordningstyper
NUMERIC ASCENDING, DESCENDING eller REVERSE
TEXT ASCENDING, A2Z, DESCENDING, REVERSE eller Z2A
FREQUENCY DESCENDING, REVERSE eller ASCENDING
LOAD_ORDER ASCENDING, ORIGINAL, DESCENDING eller REVERSE

Ordningstyperna REVERSE och DESCENDING är motsvarigheter.

För sorteringstypen TEXT är ordningstyperna ASCENDING och A2Z motsvarigheter, och DESCENDING, REVERSE och Z2A är motsvarigheter.

För sorteringstypen LOAD_ORDER är ordningstyperna ASCENDING och ORIGINAL motsvarigheter.

Exempel: Diagramuttryck som använder Aggr

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!