Gå till huvudinnehåll

Skapa en Qlik Reporting Service-rapport

Med hjälp av blocken i Qlik Reporting Service-kopplingen kan du snabbt bygga anpassade flersidiga rapporter baserat på app-ark. I det här hjälpavsnittet får du veta hur de olika rapportblocken kan användas för att bygga rapporter. När du har gått igenom hela hjälpavsnittet kommer du att kunna generera ensidiga rapporter baserat på ett app-ark, generera flersidiga rapporter och generera anpassade rapporter med olika urval tillämpade på olika ark.

Du bör vara insatt i Qlik Application Automation för att skapa en Qlik Reporting Service-rapport. Mer information finns i Qlik programautomatisering (endast på engelska).

Anteckning om Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentQlik Reporting Service är endast tillgängligt i Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) med hjälp av Qlik Reporting Service API. Organisationer som distribuerar Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)kräver ytterligare en licens för att använda Qlik Reporting Service API.

Säkerhet

När en rapport har skapats med en automatisering kan du dela PDF-dokumentet med vem som helst. Det betyder att du vid behov ska kunna dela data från en app som inte är tillgänglig för alla användare. Innan du skapar och skickar rapporter ska du se till att du förstår säkerhetspåverkan för appen och data som används till att skapa rapporten.

Generera en enkel rapport

När du har gått igenom hela hjälpavsnittet kommer du att kunna framställa en enkel rapport som visar ark från en app. Du genererar rapporten manuellt genom att köra automatiseringen. Om du använder en app som har fler än ett ark, ingår samtliga ark i rapporten. I delavsnitten som följer får du lära dig att välja specifika ark för att anpassa rapporten.

 1. Skapa en ny automatisering (endast på engelska).

 2. Från rutan med blockväljaren, under My Connectors, väljer du Qlik Reporting.

 3. Dra blocket Create Report till bakgrunden och anslut den till Start-blocket.

 4. Välj fältet App ID och använd funktionen do lookup för att hitta appen som du vill använda för att generera en rapport.

  Fältet Name fylls i med appnamnet. Om du vill att rapporten ska ha ett annat namn anger du ett nytt namn i det här fältet.

 5. Ställ Sheets modeAll.

  Den här inställningen skapar en rapport som omfattar varje ark i appen.

 6. Dra ett Generate Report-block till bakgrunden och anslut det till Create Report-blocket.

 7. Fältet Report fylls i med rapportnamnet från det föregående blocket.

 8. Från rutan med blockväljaren, under My Connectors, väljer du Mail.

 9. Dra ett Send Mail-block till bakgrunden och anslut till det slutet av automatiseringen.

  Send Mail måste konfigureras för att skicka e-post. Välj fliken Connection på blockkonfigureringsmenyn. Ange relevant information för e-postanslutningen för din e-postleverantör. Ett exempel på hur du ansluter med en Gmail SMTP-server finns i Gmail-autentisering.

 10. Välj Inputs.

 11. Ange en e-postadress i fältet To.

 12. Ange Subject för e-postmeddelandet och ställ in TypeText.

 13. Ange ett meddelande i fältet Body.

 14. Välj Add Attachment.

  I fältet File väljer du rapportnamnet från listan.

  Din rapportautomatisering ska se ut så här:

  En enkel automatisering för rapportering med 4 block

 15. Spara automatiseringen och klicka sedan på Run.

  Rapporten skickas till e-postadressen som är målet om det inte uppstår några fel med blocken. Det vanligaste felet vid användning av ett Mail-block är ett SMTP-konfigurationsfel. Om detta inträffar kontrollerar du anslutningsinställningarna för Send Mail-blocket och försöker igen.

Lägga till ett urval i rapporten

I det föregående delavsnittet skapade du en rapport baserat på arken i en app. I det här delavsnittet får du tillämpa ett urval på hela rapporten. Alla ark tas med om din app har flera ark, och urvalet tillämpas över alla ark.

 1. Dra ett Add Selection To Report-block till bakgrunden och anslut det under Create Report-blocket.

 2. I fältet Reports kontrollerar du att rapportnamnet visas. I annat fall använder du rullgardinsmenyn för att väja det.

 3. Välj fältet Field name och använd funktionen do lookup för att hitta ett fält för ditt urval.

  Fältnamnsfilen för blocket add selection to report

 4. Under delavsnittet Values klickar du på Add value. Sedan använder du funktionen do lookup för att välja ett värde som du vill använda för ditt urval. Värdena som visas är de som länkas till fältet du valde.

  alt

  Anteckning om tips

  Om din app har parallella tillstånd, kan du använda funktionen do lookup i fältet State för att välja ett parallellt tillstånd i rapporten.

 5. När du har konfigurerat ditt Add Selections To Report-block sparar du automatiseringen.

 6. Klicka på Run för att skicka rapporten med de tillämpade urvalen.

Anpassa rapporten

I det föregående delavsnittet tillämpade du ett urval på hela rapporten. Ett vanligt sätt att använda rapporter är att bygga en rapport med urval som tillämpats på arket istället för på hela rapporten. Då kan du anpassa varje sida så att den passar för ditt användningsområde. I det här exemplet lägger du till samma ark två gånger men tillämpar olika urval. Då skapas en rapport som kan användas för att jämföra samma diagram med olika fältvärden. Du använder samma steg när du vill lägga till andra ark i din rapport.

 1. Fortsätt att arbeta med samma automatisering som du skapade ovan och dra alla block nedanför Create Report-blocket till ena sidan av bakgrunden.

 2. Lägg till två Add Sheet To Report-block och två Add Selection To Report-block till bakgrunden.

 3. Anslut dem nedanför Create Report-blocket så att sekvensen blir: lägga till ett ark, göra ett arkurval, lägga till ett annat ark, göra ett annat arkurval. Din automatisering ska se ut så här:

  Starten på en automatisering för att lägga till arkurval i en rapport

  Anteckning om information

  Add Selection To Sheet-blocket tillämpar ett urval på ett ark som lagts till med ett Add Sheet To Report-block. Det betyder att du för varje ark måste lägga till ett unikt block för att tillämpa urvalen. Om du inte har detta tillämpas inga urval.

 4. I det här exemplet vill du lägga till samma ark två gånger. För varje Add Sheet To Report-block använder du funktionen do lookup för att välja samma ark från appen för båda blocken. Fältet Report fylls i automatiskt med rapportnamnet.

 5. För varje Add Selection To Sheet-block lägger du till olika fältvärden på varje ark. Urvalen används på det Add Sheet To Report-block som föregår valet.

 6. Lägg till Generate Report-blocket och Send Mail-blocket igen i slutet av automatiseringen. De här två blocken behöver inte konfigureras på nytt.

 7. Spara automatiseringen och klicka på Run. Du får en tvåsidig rapport av samma ark där olika urval tillämpats på varje sida.

Alternativ för automatiseringsutlösare

I det här hjälpavsnittet utlöste du rapporten manuellt från automatiseringsredigeraren. I de flesta fall vill du troligen ställa in rapporten enligt ett schema eller utlösa rapporten genom en webhook eller en utlösare i appen. Skapa en anpassad rapport med hjälp av exemplen ovan och följ sedan anvisningarna i något av hjälpavsnitten nedan för att ändra hur rapporten utlöses.

 • Om du vill veta mer om de olika sätten att utlösa en automatisering, går du till Arbeta med körningslägen (endast på engelska).
 • Om du vill se ett exempel på hur du utlöser automatiseringar från en knapp i din app, går du till introduktionskursen Förstärkt intelligens (endast på engelska).
 • Om du vill veta hur webhook-utlösare fungerar, till exempel för att köra en automatisering när en app laddas om, går du till Arbeta med webhooks (endast på engelska).