Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Właściwości wykresu kombi

W celu otwarcia panelu właściwości dla wizualizacji należy kliknąć na pasku narzędzi pozycję Edytuj Edytuj arkusz, a następnie kliknąć wizualizację przeznaczoną do edycji.

Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij otwarty panel prawy Pokaż właściwości w prawym dolnym rogu.

InformacjaJeśli na panelu właściwości widoczne jest oznaczenie Obiekt powiązany Wizualizacja powiązana, oznacza to, że wizualizacja jest połączona z elementem głównym. Możesz edytować element główny lub odłączyć od niego wizualizację, aby edytować tylko bieżącą wizualizację.
InformacjaNiektóre ustawienia w panelu właściwości są dostępne tylko w pewnych okolicznościach, na przykład w razie użycia co najmniej jednej linii lub gdy istnieją dwie miary.

Dane

Kliknij polecenie Dodaj, aby dodać wymiar lub miarę.

Wymiary

Na karcie Dane w obszarze Wymiary kliknij polecenie Dodaj, aby otworzyć listę dostępnych wartości Wymiar i Pole. Wybierz wymiar lub pole do zastosowania.

Możesz również kliknąć Wyrażenie, aby utworzyć wymiar w edytorze wyrażeń. Innym sposobem utworzenia wymiaru jest wpisanie wyrażenia bezpośrednio do pola tekstowego. Dodawane w ten sposób wyrażenia mogą się zaczynać od znaku równości (=). Przykład wymiaru wyliczanego:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Jeśli polecenie Dodaj jest wyszarzone, wówczas nie można dodawać dalszych wymiarów.

Wymiar połączony z elementem głównym można edytować, aktualizując element główny lub odłączając wymiar od elementu głównego i edytując tylko to wystąpienie.

 • <Nazwa wymiaru>: Kliknij nazwę wymiaru, aby otworzyć jego ustawienia.

  Aby usunąć wymiar, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Delete w oknie dialogowym. Można również kliknąć wymiar i kliknąć polecenie Delete.

  • Wymiar: Wyświetlane tylko dla elementów głównych. Aby edytować tylko to wystąpienie wymiaru, kliknij Obiekt powiązany, aby odłączyć wymiar od elementu głównego.
  • Pole: Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Etykieta: Podaj etykietę wymiaru. Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana.
  • Uwzględnij null wartości: Po wybraniu wartości miary wszystkich wymiarów null są sumowane i prezentowane jako element jednowymiarowy w wizualizacji. Wszystkie wartości null są wyświetlane jako przerwy lub kreski (-).
  • Ograniczenie: Ogranicza liczbę wyświetlanych wartości. Po ustawieniu ograniczenia jedynymi wyświetlanymi wymiarami będą te, dla których wartość miary spełnia kryterium ograniczenia.
   • Brak ograniczenia: wartość domyślna.

   • Stała liczba: należy wybrać wartości minimalne i maksymalne. Ustaw liczbę wartości. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.

   • Dokładna wartość: należy za pomocą operatorów ustawić dokładną wartość ograniczenia. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.

   • Wartość względna: należy za pomocą operatorów ustawić względny limit ograniczenia w procentach. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.

   • Obliczenie na podstawie miary: <miara>: ta opcja jest wyświetlana, gdy wymagane jest podanie ograniczenia dotyczącego liczby wyświetlanych wartości wymiaru. Zostaną wyświetlone wymiary, dla których wartość miary spełnia dane kryterium.

  • Pokaż inne: W przypadku jej wybrania ostatnia wartość w wizualizacji (w kolorze szarym) podsumowuje wszystkie pozostałe wartości. Jeśli ustawiony jest pewien rodzaj ograniczenia (Stała liczba, Dokładna wartość lub Liczba względna), wartość ta jest interpretowana jako 1 w tym ustawieniu. Jeśli na przykład używane jest ograniczenie Dokładna wartość, które ma wartość 10, wówczas dziesiątą wartością jest wartość Inne.

   Ta opcja jest niedostępna w wymiarach wykresu pudełkowego.

  • Etykieta Inne: Podaj etykietę dla wartości zsumowanych (gdy wybrana jest opcja Pokaż inne). Rolę etykiety może również spełniać wyrażenie. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Element główny: Utwórz wymiar główny na podstawie wyrażenia wymiaru, klikając Utwórz nowy. Jeśli wymiar jest już połączony z elementem głównym, kliknij Edytuj, aby zaktualizować element główny. Wszystkie wystąpienia połączonego wymiaru zostaną zaktualizowane.

 • Dodaj alternatywę: Alternatywne wymiary i miary to wymiary i miary dodane do wizualizacji, które są wyświetlane dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze przełączenie wyświetlanych wymiarów i miar podczas eksploracji wizualnej.

Aby określić kolejność wyświetlania wymiarów w wizualizacji, można je przeciągać. W celu zmiany kolejności należy użyć uchwytów (drag bars).

Pole można przeciągnąć z obszaru Miary do Wymiary, aby zmienić sposób jego użycia. Przeniesienie miary do obszaru Wymiary powoduje usunięcie jej agregacji. Do obszaru Wymiary nie można przeciągnąć miary głównej. Miarę można przeciągnąć do obszaru Wymiary tylko wtedy, gdy jej wyrażenie jest proste. Więcej informacji o wyrażeniach zawiera temat Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Miary

Na karcie Dane w obszarze Miary kliknij polecenie Dodaj, aby otworzyć listę dostępnych miar. Wybierz miarę, którą chcesz dodać do wizualizacji. Po wybraniu pola automatycznie pojawią się pewne funkcje agregacji, które można wybierać dla miary.

Jeśli nie jest dostępna żadna miara, należy ją utworzyć. Wyrażenie można podać bezpośrednio w polu tekstowym albo można kliknąć Wyrażenie, aby utworzyć miarę w edytorze wyrażeń.

Miarę połączoną z elementem głównym można edytować, aktualizując element główny lub odłączając miarę od elementu głównego i edytując tylko to wystąpienie.

Jeśli polecenie Dodaj jest wyszarzone, nie można już dodać więcej miar.

 • <Nazwa miary>: Kliknij miarę, aby otworzyć ustawienia tej miary.

  Aby usunąć miarę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz w oknie dialogowym Usuń. Można również kliknąć miarę i kliknąć polecenie Usuń.

  • Wyrażenie: Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń. Domyślnie jest wyświetlane istniejące wyrażenie.

  • Modyfikator: umożliwia wybranie modyfikatora dla miary. Dostępne opcje to Brak, Akumulacja, Średnia ruchoma, Różnica i Liczby względne.
   • Akumulacja: wyświetlane tylko wtedy, gdy jako modyfikator wybrana jest opcja Akumulacja. Umożliwia akumulację wartości miary po jednym wymiarze lub dwóch wymiarach.
   • Dostępne są następujące opcje:

    • Wymiar: umożliwia wybranie wymiaru, względem którego będzie się odbywać akumulacja. Jeśli akumulacja zostanie przeprowadzona po wielu wymiarach, to będzie pierwszy wymiar.
    • Po wszystkich wymiarach: powoduje akumulację po wszystkich dostępnych wymiarach.
    • Zakres: należy wybrać, czy akumulacja będzie odbywać w zakresie Pełny, czy zakresie Niestandardowy wymiaru.
    • Kroki: opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy dla opcji Zakres ustawiona jest wartość Niestandardowy. Jest to liczba kroków w wymiarze, które tworzą zakres akumulacji. Akceptowane jest tylko zero i dodatnie liczby całkowite.
    • Pokaż wartości wykluczone: umożliwia uwzględnienie wartości wykluczonych w akumulacji.
    • Wyrażenie wyjściowe: powoduje pokazanie wyrażenia używanego przez modyfikator.

   • Średnia ruchoma: opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy jako modyfikator wybrana jest opcja Średnia ruchoma. Umożliwia akumulację wartości miary po jednym wymiarze lub dwóch wymiarach.
   • Dostępne są następujące opcje:

    • Wymiar: umożliwia wybranie wymiaru, względem którego będzie obliczana średnia ruchoma. Jeśli średnia ruchoma zostanie obliczona względem wielu wymiarów, to będzie pierwszy wymiar.
    • Po wszystkich wymiarach: średnia ruchoma będzie kontynuowana we wszystkich dostępnych wymiarach.
    • Zakres: wybierz, czy średnia ruchoma będzie obliczana w zakresie Pełny, czy zakresie Niestandardowy wymiaru.
    • Kroki: opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy dla opcji Zakres ustawiona jest wartość Niestandardowy. Jest to liczba kroków w wymiarze, które tworzą zakres średniej ruchomej. Akceptowane jest tylko zero i dodatnie liczby całkowite.
    • Pokaż wartości wykluczone: umożliwia uwzględnienie wartości wykluczonych w średniej ruchomej.
    • Wyrażenie wyjściowe: powoduje pokazanie wyrażenia używanego przez modyfikator.

   • Różnica: wyświetlane tylko wtedy, gdy jako modyfikator wybrana jest opcja Różnica. Pozwala obliczyć różnicę między kolejnymi wartościami miary dla jednego lub dwóch wymiarów.
   • Dostępne są następujące opcje:

    • Wymiar: umożliwia wybranie wymiaru, względem którego będzie obliczana różnica. Jeśli różnica zostanie obliczona względem wielu wymiarów, to będzie pierwszy wymiar.
    • Po wszystkich wymiarach: Utrzymuje różnicę we wszystkich dostępnych wymiarach.
    • Pokaż wartości wykluczone: Uwzględnij wykluczone wartości w różnicy.
    • Wyrażenie wyjściowe: powoduje pokazanie wyrażenia używanego przez modyfikator.

   • Liczby względne: Wyświetlane tylko wtedy, gdy jako modyfikator wybrana jest opcja Liczby względne. Pozwala obliczyć wartości procentowe w odniesieniu do określonego wyboru, w stosunku do sumy lub w odniesieniu do wartości pola. Modyfikator można obliczyć dla jednego lub dwóch wymiarów.
   • Dostępne są następujące opcje:

    • Zakres wyboru: Określa, czy liczby względne są obliczane na podstawie bieżącego wyboru, czy określonej wartości pola. Możesz również zignorować bieżący wybór.
    • Zakres wymiaru: Określa, czy liczby względne są obliczane na podstawie wymiaru. Możesz wybrać, aby modyfikator respektował wszystkie dostępne wymiary, respektował określony wymiar, jeśli są dwa lub ignorował wymiary.
    • Wyrażenie wyjściowe: powoduje pokazanie wyrażenia używanego przez modyfikator.

  • Etykieta: Podaj etykietę miary. Miary niezapisane w sekcji Elementy główne są domyślnie wyświetlane z wyrażeniem jako etykietą.
  • Miara: Wyświetlane tylko dla elementów głównych. Aby edytować tylko to wystąpienie miary, kliknij Obiekt powiązany, aby odłączyć miarę od elementu głównego.
  • Formatowanie liczb: Różne opcje formatowania wartości miar. Aby zmienić format liczb na poziomie aplikacji, a nie tylko dla pojedynczej miary, lepiej to zrobić za pomocą ustawień regionalnych, czyli w ramach instrukcji SET na początku skryptu w edytorze ładowania danych.
  • Dostępne są następujące formaty liczb:

   • Autom.: Qlik Sense automatycznie ustawia formatowanie liczb na podstawie danych źródłowych.

    W celu reprezentowania skrótów liczbowych stosowane są międzynarodowe jednostki SI, takie jak k (tysiąc), M (milion) i G (miliard).

   • Liczba: Domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję Proste, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Kliknij ten przycisk, aby zmienić formatowanie na Niestandardowe, a w celu zmiany wzorca formatu użyj pola Wzorzec formatu.

    Przykłady:  

    • # ##0 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z separatorem tysięcy. W tym przykładzie znak „ ” jest używany jako separator tysięcy.
    • ###0 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą bez separatora tysięcy.
    • 0000 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z co najmniej czterema cyframi. Na przykład liczba 123 będzie wyświetlana jako 0123.
    • 0.000 przedstawia liczbę z trzema cyframi po przecinku. W tym przykładzie znak „.” jest używany jako separator dziesiętny.

    Po dodaniu do wzorca formatu znaku procentu (%) wartości miary zostają automatycznie pomnożone przez 100.

   • Waluta: domyślnie wzorzec formatu użyty dla waluty jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pola Wzorzec formatu.
   • Data: Domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję Proste, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Kliknij ten przycisk, aby zmienić formatowanie na Niestandardowe, a w celu zmiany wzorca formatu użyj pola Wzorzec formatu.
   • Czas trwania: domyślnie wzorzec formatu użyty dla czasu trwania jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Czas trwania może być formatowany jako dni lub jako kombinacja dni, godzin, minut, sekund i ułamków sekund. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pola Wzorzec formatu.
   • Niestandardowa: domyślnie wzorzec formatu użyty dla elementu niestandardowego jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pól Wzorzec formatu.
   • Zastosuj miarę do wyrażenia: Wzorzec formatu jest określony przez wyrażenie miary. Ta opcja umożliwia wyświetlenie niestandardowego formatowania liczb dla miary w wizualizacji.

    Ograniczenia:

    Działa tylko z wizualizacjami, które akceptują miary.

    Nie może być używana z wykresem skrzynkowym.

    Nie wpływa na formatowanie liczb osi.

  • Więcej właściwości: Możesz wybrać sposób prezentacji i kolor miary.
   • Prezentacja:
    • Słupki/Linia/Znacznik: Miarę można dodać w postaci słupków, jako linię lub w postaci znaczników.

     Możesz użyć Osi głównej w lewo lub Osi pomocniczej w prawo (prawa i lewa oś są zamienione, jeśli w Ustawieniach aplikacji jest włączona opcja Od prawej do lewej).

     Dla znaczników dostępnych jest kilka różnych kształtów do wyboru.

    • Wypełnij znacznik: Wybranie tej opcji spowoduje, że znaczniki będą wyświetlane z wypełnieniami.
   • Kolor:
    • Autom.: Wybierz, aby użyć globalnych ustawień kolorów.
    • Niestandardowa: Ręcznie wybierz sposób kolorowania miar na wykresie. Dostępne są następujące metody:
     • Pojedynczy kolor: Wybierz kolor dla miary, wpisując kod szesnastkowy lub używając palety kolorów.
     • Wg wyrażenia: Użyj wyrażenia, aby zdefiniować kolor dla wartości. Kliknij Wyrażenie, aby otworzyć edytor wyrażeń. Obsługiwane funkcje i ciągi znaków:
      • Funkcje kolorów, na przykład RGB(0, 255, 255).
      • Wstępnie zdefiniowane funkcje koloru, np. blue().
      • Prawidłowe kolory CSS, na przykład „green”.
      Więcej informacji można znaleźć w temacie Kolorowanie według wyrażenia.
  • Element główny: Utwórz miarę główną na podstawie wyrażenia miary, klikając Utwórz nową. Jeśli miara jest już połączona z elementem głównym, możesz zaktualizować element główny, klikając Edytuj. Wszystkie wystąpienia połączonego wymiaru zostaną zaktualizowane.

   Element główny: Możesz utworzyć miarę główną na podstawie wyrażenia miary, klikając opcję Utwórz nową.

 • Dodaj alternatywę: Alternatywne wymiary i miary to wymiary i miary dodane do wizualizacji, które są wyświetlane dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze przełączenie wyświetlanych wymiarów i miar podczas eksploracji wizualnej.

Aby określić kolejność wyświetlania miar w wizualizacji, można je przeciągać. W celu zmiany kolejności należy użyć uchwytów (drag bars).

Pole można przeciągnąć z obszaru Wymiary do Miary, aby zmienić sposób jego użycia. Przeniesienie wymiaru do obszaru Miary powoduje przypisanie agregacji do tego wymiaru. Do obszaru Miary nie można przeciągnąć wymiaru głównego.

Skrypty

InformacjaDostępne tylko wtedy, gdy skrypty na poziomie wykresu zostały włączone w aplikacji. Zobacz temat Włączanie skryptów na poziomie wykresu.

Na karcie Dane w sekcji Skrypty kliknij Dodaj, aby utworzyć skrypt wykresu. Dodać można więcej niż jeden skrypt wykresu.

Skrypt wykresu można wprowadzić bezpośrednio w polu tekstowym albo można kliknąć Wyrażenie, aby utworzyć skrypt wykresu w edytorze wyrażeń.

Sortowanie

Aby ustawić priorytet sortowania, przeciągnij wymiary i miary. Kolejność jest określona liczbami.

Wymiary i miary można również sortować wewnętrznie:

Kliknij nazwę wymiaru lub miary, aby otworzyć ustawienia, a następnie kliknij przycisk sortowania, aby przełączyć na sortowanie Niestandardowe. W poniższej liście przedstawiono kolejność sortowania według priorytetu wewnętrznego i opcje sortowania. Dostępne opcje sortowania to Rosnąco i Malejąco.

 • Sortuj wg wyrażenia: Podaj wyrażenie, według którego będzie odbywać się sortowanie. Dostępne tylko w przypadku wymiarów.
 • Sortuj w kolejności liczbowej
 • Sortuj alfabetycznie

Dodatkowo można posortować według kolejności ładowania, przełączając na tryb Niestandardowe i pozostawiając wszystkie opcje sortowania niezaznaczone.

Jeśli dla pola zostanie ustawiona kolejność niestandardowa, ta kolejność zastąpi jakąkolwiek wewnętrzną kolejność sortowania wybraną w obszarze Sortowanie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Dostosowywanie kolejności wartości wymiaru.

Dodatki

 • Sposób obsługi danych:

  • Warunek obliczenia:należy określić wyrażenie w tym polu tekstowym, aby ustawić warunek, który musi zostać spełniony (prawda) w celu wyświetlenia obiektu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Na przykład: count(distinct Team)<3. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, wówczas zostanie wyświetlony komunikat (lub wyrażenie) wprowadzony do pola Wyświetlany komunikat.

   Warunek obliczenia przydaje się, gdy wykres lub tabela wolno reagują z powodu dużej ilości danych. Możesz użyć warunku obliczenia do ukrycia obiektu, dopóki użytkownik nie odfiltruje danych do łatwiejszego w obsłudze poziomu przez zastosowanie wyborów. Użyj właściwości Wyświetlany komunikat, aby przeprowadzić użytkownika przez filtrowanie danych.

  • Uwzględnij wartości zerowe: Gdy ta opcja nie jest wybrana, wówczas miary o wartości „0” nie są uwzględnione w prezentacji. Jeśli istnieje więcej niż jedna wartość miary, wszystkie wartości miary muszą mieć wartość „0”, aby były wykluczone z prezentacji.
 • Linie odniesienia osi głównej: Dodaj linię odniesienia: kliknij, aby dodać nową linię odniesienia.
  • Warunek wyświetlania: ustala warunek, który musi zostać spełniony, aby pojawiła się linia odniesienia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Etykieta: podaj etykietę dla linii odniesienia.
  • Pokaż etykietę: Wybierz wyświetlanie etykiety linii odniesienia.
  • Kolor: w selektorze kolorów wybierz kolor linii odniesienia i etykiety.
  • Wyrażenie linii odniesienia: podaj wartość lub wyrażenie dla linii odniesienia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Pokaż wartość: wybierz wyświetlanie wartości linii odniesienia.
  • Kolor: Dodaje wybrany kolor do linii.
  • Typ linii: Możesz wybrać pomiędzy linią ciągłą i przerywaną.
  • Kolorowe tło: dodaje wybrane kolory jako tło wokół tekstu etykiety.
  • Usuń: kliknij, aby usunąć linię odniesienia.
 • Linie odniesienia osi pomocniczej: Dodaj linię odniesienia: kliknij, aby dodać nową linię odniesienia.
  • Warunek wyświetlania: ustala warunek, który musi zostać spełniony, aby pojawiła się linia odniesienia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Etykieta: podaj etykietę dla linii odniesienia.
  • Pokaż etykietę: Wybierz wyświetlanie etykiety linii odniesienia.
  • Kolor: w selektorze kolorów wybierz kolor linii odniesienia i etykiety.
  • Wyrażenie linii odniesienia: podaj wartość lub wyrażenie dla linii odniesienia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Pokaż wartość: wybierz wyświetlanie wartości linii odniesienia.
  • Kolor: Dodaje wybrany kolor do linii.
  • Typ linii: Możesz wybrać pomiędzy linią ciągłą i przerywaną.
  • Kolorowe tło: dodaje wybrane kolory jako tło wokół tekstu etykiety.
  • Usuń: kliknij, aby usunąć linię odniesienia.
 • Linie odniesienia wymiaru: Dodaj linię odniesienia: kliknij, aby dodać nową linię odniesienia wymiaru.

  • Warunek wyświetlania: ustala warunek, który musi zostać spełniony, aby pojawiła się linia odniesienia wymiaru. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Etykieta: Podaj etykietę dla linii odniesienia wymiaru.
  • Pokaż etykietę: Wybierz wyświetlanie etykiety linii odniesienia wymiaru.
  • Wyrażenie linii odniesienia: Podaj wartość lub wyrażenie dla linii odniesienia wymiaru. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Pokaż wartość: wybierz wyświetlanie wartości linii odniesienia wymiaru.
  • Kolor: W selektorze kolorów wybierz kolor linii odniesienia wymiaru i etykiety.
  • Typ linii: Możesz wybrać pomiędzy linią ciągłą i przerywaną.
  • Kolorowe tło: dodaje wybrane kolory jako tło wokół tekstu etykiety.
  • Usuń: Kliknij, aby usunąć linię odniesienia wymiaru.

Wygląd

Ogólne

 • Pokaż tytuły: umożliwia włączenie lub wyłączenie tytułów, podtytułów i stopek na wykresie.

  Podaj wartości pól Tytuł, Podtytuł i Przypis. Domyślnie ciąg jest interpretowany jako tekstowy. Pola tekstowego można jednak użyć w celu podania wyrażenia albo kombinacji tekstu i wyrażenia. Znak równości (=) na początku ciągu oznacza, że ciąg ten zawiera wyrażenie.

  Kliknij Wyrażenie, aby utworzyć wyrażenie w edytorze wyrażeń.

  InformacjaTytuły są wyświetlane w jednym wierszu. W przypadku wstawienia podziałów wierszy będą one ignorowane.

  Przykład:  

  Przyjmijmy założenie, że używany jest następujący ciąg znaków (razem ze znakami cudzysłowów): 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Domyślnie ciąg ten jest interpretowany jako tekstowy i wyświetlany w sposób przedstawiony na przykładzie. Jeśli jednak ciąg ten zaczyna się znakiem równości: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wówczas będzie interpretowany jako wyrażenie. W takim przypadku dane wyjściowe to Sales: <wartość wyrażenia>, gdzie <wartość wyrażenia> jest wartością obliczaną.

 • Wyłącz menu aktywowane najechaniem myszy: Wybierz, aby wyłączyć w wizualizacji menu wyświetlane po najechaniu kursorem.

 • Pokaż szczegóły: ustawienie wartości Pokaż umożliwi użytkownikom wyświetlanie szczegółów, takich jak opisy, miary i wymiary.

Stany alternatywne

 • Stan: umożliwia ustawienie stanu do zastosowania do wizualizacji. Można wybrać:

  • stan alternatywny zdefiniowany w obszarze Elementy główne;
  • <dziedziczony> ― w takim przypadku używany jest stan zdefiniowany dla arkusza;
  • <stan domyślny>, który reprezentuje stan w sytuacji, gdy nie zastosowano żadnego stanu alternatywnego.

  Więcej informacji o stanach alternatywnych zawiera temat Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Prezentacja

Styl

 • Słupek: Wybierz styl słupka. Dostępne są dwa ustawienia:

  • Szerokość konturu

  • Szerokość słupka

  • Resetuj wszystko: Usuń formatowanie.

 • Linia: Wybierz styl linii. Dostępne są cztery ustawienia:

  • Rozmiar punktu danych

  • Grubość linii

  • Typ linii

  • Krzywizna linii

  • Resetuj wszystko: Usuń formatowanie.

Jeśli istnieją co najmniej dwa wymiary lub dwie miary, można je zaprezentować zgrupowane albo skumulowane na sobie.

Wybierz pionową lub poziomą orientację wizualizacji.

 • Wyrównanie przewijania:  ustaw położenia paska przewijania wykresu. Domyślne ustawienie wyrównania przewijania to Początek.

 • Brakujące wartości: Ustaw działanie, gdy brakuje wartości.

 • Pokaż punkty danych: Kliknij, aby wyświetlić punkty danych na linii.

 • Rozmieszczenie linii siatki: wybierz rozmieszczenie linii siatki. W przypadku ustawienia Autom. obowiązuje wartość Średnie.

 • Etykiety wartości: domyślnie Wył. Ustawienie Autom. umożliwia wyświetlenie etykiet wartości, gdy ilość miejsca jest wystarczająca.
InformacjaEtykiety wartości są dostępne w przypadku Słupków i Linii, ale są niedostępne w przypadku Znacznika.

Kolory i legenda

 • Kolory: umożliwia wybranie sposobu kolorowania wartości wykresu. Dostępne są dwa ustawienia:
  • Autom.: Ustawienia kolorów zależą od użytej wizualizacji oraz liczby miar i wymiarów. Oznacza to, że ustawienia nie są stałe, ale zależą od danych wejściowych.
  • Niestandardowa: metodę kolorowania wartości na wykresie należy wybrać ręcznie. Dostępne są następujące metody:
   • Pojedynczy kolor: Pojedynczy kolor (domyślnie niebieski) jest używany w przypadku wszystkich elementów na wykresie. W wizualizacjach, które nie korzystają z wielu kolorów (wykresy słupkowe z jednym wymiarem i wykresy punktowe), opcja pojedynczego koloru jest ustawieniem domyślnym. Do zmiany koloru wymiaru służy selektor kolorów.
    • Użyj kolorów z biblioteki: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wymiaru głównego lub miary głównej w wizualizacji przypisany jest kolor. Opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie stosowania kolorów elementów głównych. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, możesz wybrać, które kolory będą używane w wizualizacji.

   • Wielokolorowe: Opcja stosowana w przypadku, gdy używany jest co najmniej jeden wymiar.

    Domyślnie dla wymiarów używanych jest 12 kolorów. Gdy istnieje więcej niż 12 wartości wymiaru, wówczas kolory są używane ponownie.

    • Użyj kolorów z biblioteki: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wymiaru głównego lub miary głównej w wizualizacji przypisany jest kolor. Opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie stosowania kolorów elementów głównych. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, możesz wybrać, które kolory będą używane w wizualizacji.

    • Schemat kolorów: do wyboru są opcje 12 kolorów lub 100 kolorów, które mogą zostać użyte dla różnych wartości. W przypadku opcji 12 kolorów, wszystkie z nich są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia barw, natomiast w przypadku opcji 100 kolorów nie wszystkie z nich mogą być przez takie osoby rozróżnione.
   • Wg wymiarów: Domyślnie dla wymiarów używanych jest 12 kolorów. Gdy istnieje więcej niż 12 wartości wymiaru, wówczas kolory są używane ponownie. Po wybraniu tej opcji dostępne są następujące ustawienia:

    • Wybierz wymiar: należy wprowadzić pole lub wyrażenie zawierające wartości przeznaczone do kolorowania obiektów w konkretnym wykresie.
    • Kolory z biblioteki: umożliwia wybranie, aby kolory wymiaru głównego były używane, albo pozwala je wyłączyć. ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wymiaru głównego używanego w wizualizacji przypisany jest kolor.
    • Trwałe kolory: zaznaczenie tej opcji spowoduje trwałe zapamiętywanie kolorów przy zmianach stanu selekcji. Opcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy używany jest jeden wymiar i ustawienie Wg wymiarów albo Wielokolorowe.
    • Schemat kolorów: do wyboru są opcje 12 kolorów lub 100 kolorów, które mogą zostać użyte dla różnych wartości. W przypadku opcji 12 kolorów, wszystkie z nich są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia barw, natomiast w przypadku opcji 100 kolorów nie wszystkie z nich mogą być przez takie osoby rozróżnione.

   • Wg miar: Domyślnie wybrana jest opcja Gradient sekwencyjny. Im wyższa jest wartość miary, tym ciemniejszy jest kolor.
    • Wybierz miarę: umożliwia wybranie miary, która będzie używana w celu kolorowania wykresu.
    • Kolory z biblioteki: umożliwia wybranie, aby kolor miary głównej był używany, albo pozwala go wyłączyć. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do miary głównej używanej w wizualizacji przypisany jest kolor.
    • Schemat kolorów: umożliwia wybór schematu kolorów dla następujących opcji:
     • Gradient sekwencyjny: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem różnych odcieni kolorów. Wyższe wartości miar mają ciemniejsze odcienie.

     • Klasy sekwencyjne: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem kolorów, które wyraźnie się od siebie różnią.

     • Gradient rozbieżny: ta opcja jest używana w przypadku przetwarzania danych uporządkowanych od wartości niskich do wysokich, na przykład w celu przedstawienia relacji między różnymi obszarami na wykresie. Wartości niskie i wysokie mają ciemne kolory, a kolory w zakresie średnim są jasne.
     • Klasy rozbieżne: takie klasy mogą być wyświetlane jako połączone dwie klasy sekwencyjne ze wspólnym zakresem średnim. Dwa ekstrema — wysokie i niskie — są wyróżnione ciemnymi kolorami o kontrastujących odcieniach, a wartości krytyczne w zakresie średnim wyróżniają się jasnymi kolorami.
    • Odwróć kolory: Wybranie tej opcji powoduje odwrócenie schematu kolorów.
   • Wg wyrażenia: wykres jest kolorowany przy użyciu wyrażenia, które definiuje kolory dla wartości. Obsługiwane formaty kolorów: RGB, ARGB i HSL.
    • Wyrażenie: należy wprowadzić wyrażenie, które będzie używane. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
    • Wyrażenie jest kodem koloru: Ta opcja jest domyślnie wybrana. W większości przypadków najlepiej jest zachować to ustawienie. Usunięcie tej selekcji spowoduje obliczanie wartości liczbowej wyrażenia, która będzie nanoszona na jeden z gradientów wykresu.

     Więcej informacji zawiera temat Kolorowanie wizualizacji.

     Gdy kolorowanie odbywa się według miary lub według wyrażenia, wówczas można ustawić zakres kolorów (wartości Min. i Maks.). Gdy zostanie ustawiony zakres kolorów, pozostaną one stałe we wszystkich selekcjach i na stronach. Gdy używane jest kolorowanie według wyrażenia, wówczas zaznaczenie opcji Wyrażenie jest kodem koloru należy usunąć przed ustawieniem zakresu kolorów.

    • Zakres: Gdy kolorowanie odbywa się według miary lub według wyrażenia, wówczas można ustawić zakres kolorów (wartości Min. i Maks.). Gdy zostanie ustawiony zakres kolorów, pozostaną one stałe we wszystkich selekcjach i na stronach. Gdy używane jest kolorowanie według wyrażenia, wówczas zaznaczenie opcji Wyrażenie jest kodem koloru należy usunąć przed ustawieniem zakresu kolorów.
 • Pokaż legendę: opcja niedostępna, gdy wybrana jest opcja Pojedynczy kolor. Domyślnie opcja jest ustawiona na wartość Wył. Legenda jest wyświetlana, o ile dostępna jest wystarczająca ilość miejsca. Położenie legendy można zmienić za pomocą ustawienia Położenie legendy.
 • Położenie legendy: wybierz miejsce wyświetlania legendy.
 • Pokaż tytuł legendy: wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie tytułu legendy.

Oś X

 • <Wymiar>:

  • Ciągła: ustaw opcję Niestandardowe, aby uzyskać możliwość wyświetlania skali ciągłej poprzez wybranie polecenia Użyj skali ciągłej. Polecenie Użyj skali ciągłej jest dostępne tylko dla wymiarów z wartościami liczbowymi. Gdy używana jest skala ciągła, nie można zmienić sortowania.
  • Pokaż miniwykres: za pomocą tej opcji można wybrać, czy pod wykresem wyświetlany będzie miniwykres. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używana jest skala ciągła.
  • Etykiety i tytuł: wybierz wyświetlane etykiety i tytuł.
  • Orientacja etykiety: wybierz sposób wyświetlania etykiet. Dostępne są następujące opcje:
   • Autom.: Automatycznie wybiera jedną z pozostałych opcji w zależności od miejsca dostępnego na wykresie.

   • Poziomo: Etykiety są ułożone w jednym poziomym wierszu.

   • Nachylone: Etykiety są ułożone poziomo pod kątem.

   • Warstwowe: Etykiety są rozmieszczone naprzemiennie w dwóch poziomych wierszach.

   Aby wyświetlić przykłady orientacji etykiety, zobacz temat Oś X i oś Y.

  • Pozycja: wybierz miejsce wyświetlania osi wymiaru.
  • Liczba wartości osi:
   • Liczba słupków: ustaw górny limit liczby widocznych słupków.

   • Autom.: liczba widocznych słupków jest określana przez liczbę użytych wymiarów i miar.

   • Maks.: liczba widocznych słupków jest ustawiona na wartość maksymalną.

   • Niestandardowa: w przypadku wybrania opcji Niestandardowe można bezpośrednio ustawić górny limit liczby widocznych słupków, używając w tym celu ustawienia Maksymalna liczba lub wprowadzając wyrażenie. Kliknij Wyrażenie, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Oś Y

 • <Miara>
  • Etykiety i tytuł: wybierz wyświetlane etykiety i tytuł.
  • Pozycja: wybierz miejsce wyświetlania osi miary.
  • Skaluj: określ rozmieszczenie podziałki skali osi miary.
  • Zakres: wybierz tę opcję, aby ustawić wartość minimalną lub maksymalną. Wartość minimalna nie może być większa niż maksymalna. Wartości te mogą być określone wyrażeniami.

Etykietka

 • Etykietka: Ustaw opcję Niestandardowa, aby dodać do etykietki dowolną kombinację miar, wykres lub grafikę.
 • Ukryj wiersze podstawowe: Ukryj wiersze etykietki, które pokazują podstawowe informacje. Jeśli niestandardowa etykietka nie posiada żadnych miar ani tytułu i opisu, opcja Ukryj wiersze podstawowe ukryje również wartości wymiarów.
 • Tytuł: Wprowadź tytuł etykietki.
 • Opis: Wprowadź opis etykietki.
 • Miary: Kliknij Dodaj miarę, aby pokazać miarę jako etykietkę.
  • Wybierz miarę z pola za pomocą opcji Z pola. W celu dodania miary można też użyć wyrażenia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń. Domyślnie jest wyświetlane istniejące wyrażenie.
  • Etykietę miary można zmienić za pomocą ustawienia Etykieta, a formatowanie za pomocą ustawienia Formatowanie liczb. Jeśli miara jest elementem głównym, możesz użyć formatowania miary głównej lub wyłączyć formatowanie i wybrać inny format, używając ustawienia Formatowanie liczb.
 • Wykres: Kliknij Dodaj wykres, aby dodać wykres do etykietki.
  • Elementy główne Wybierz z listy wizualizację główną, która ma być wyświetlana jako etykietka.
  • Rozmiar wykresu: Wybierz rozmiar kontenera wykresu.
   • Mały. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 140 pikseli.
   • Średni. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 200 pikseli.
   • Duży. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 340 pikseli.
  • Edytuj element główny: Pojawia się po wybraniu wizualizacji głównej. Kliknij, aby edytować element główny.
 • Grafiki: Kliknij Dodaj grafikę, aby dodać grafikę do etykietki.
  • Typ: Wybierz lokalizację grafiki z Biblioteki multimediów lub z adresu URL.
  • Rozmiar: Ustaw rozmiar kontenera etykietek. Qlik Sense dopasowuje grafikę do kontenera.
   • Mały. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 50 pikseli.
   • Średni. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 200 pikseli.
   • Duży. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 340 pikseli.
   • Oryginalny. Qlik Sense dopasowuje grafikę do kontenera. Jeśli grafika ma więcej niż 340 pikseli, jej skala zostanie zmniejszona.
  • Biblioteka multimediów: Pojawia się, gdy wybierasz opcję Biblioteka multimediów dla Typu. Kliknij, aby wybrać grafikę z biblioteki multimediów
  • URL: Pojawia się, gdy wybierasz opcję URL dla Typu. Wprowadź URL.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!