Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych

Dodawanie danych i zarządzanie danymi z Menedżera danych w sposób umożliwiający użycie tych danych w aplikacji.

W Menedżerze danych dostępne są dwa widoki:

 • Widok Asocjacje — asocjacje

  Między tabelami można tworzyć asocjacje, a istniejące asocjacje można edytować.

 • Tabela  — tabele

  W programie tym wyświetlany jest przegląd wszystkich tabel danych w aplikacji, bez względu na to, czy dodano je za pomocą funkcji Dodaj dane, czy załadowano je za pomocą skryptu ładowania danych. Każdej wyświetlanej tabeli towarzyszy nazwa, liczba pól danych i nazwa źródła danych.

Wyświetlanie podglądu tabeli danych

Możliwe jest wyświetlenie podglądu tabeli w celu sprawdzenia kolumn, jakie zawiera, i wyświetlenia przykładowego zestawu danych.

Wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz tabelę danych, której podgląd zostanie wyświetlony.

Zostanie wyświetlony podgląd zestawu danych tabeli.

Dodawanie nowej tabeli danych

Do swojej aplikacji możesz szybko dodać tabelę danych. Otwórz Menedżera danych i kliknij ikonę Dodaj. Możesz również kliknąć pozycję Dodaj dane w menu ..Zaraz po utworzeniu nowej aplikacji zostanie wyświetlony monit o dodanie danych.

Dane można dodawać z następujących źródeł danych:

Źródła danych
Źródło danych Opis
W aplikacji

Wybierz ze źródeł danych dostępnych w Twojej aplikacji. Mogą to być pliki dołączone przez Ciebie do Twojej aplikacji.

Możesz również utworzyć źródło danych i ręcznie dodać do niego dane, używając opcji Wprowadzenie ręczne.

Lokalizacje plików

Wybierz spośród plików na dysku sieciowym — na przykład dysku zdefiniowanym przez administratora.

Powiązania między danymi

Wybierz spośród istniejących połączeń do danych, które zostały zdefiniowane przez Ciebie lub administratora.

Edytowanie tabeli danych

Wszystkie tabele danych dodane za pomocą funkcji Dodaj dane można edytować. Ponadto w tabeli i polach tabeli danych można zmieniać nazwy pól i aktualizować pola na podstawie źródła danych. Możliwe jest także dodanie pola wyliczanego i dostosowanie formatów daty i godziny.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Edytuj na tabeli danych, którą chcesz edytować.

  Zostanie otwarty edytor tabeli danych, w którym można wykonać potrzebne modyfikacje i przekształcenia.

 2. Aby wrócić do poprzedniego okna, kliknij przycisk Zamknij.

Tabela jest teraz oznaczona jako Oczekuje na aktualizację, a zmiany zostaną zastosowane do danych aplikacji przy następnym przeładowaniu danych.

Więcej informacji zawiera temat Edytowanie tabeli.

InformacjaEdytować można tylko tabele danych dodane za pomocą funkcji Dodaj dane. Po kliknięciu ikony Edytuj dla tabeli załadowanej z użyciem skryptu ładowania zostanie otwarty edytor ładowania danych. Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z edytora ładowania danych.

Usuwanie tabeli danych

Usuwać można tylko tabele danych dodane za pomocą funkcji Dodaj dane. Tabele danych załadowane za pomocą skryptu ładowania mogą być usunięte wyłącznie przez zmianę skryptu w edytorze ładowania danych.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij Usuń na tabeli danych, którą chcesz usunąć.

Tabela jest teraz oznaczona jako Oczekuje na usunięcie i zostanie usunięta przy następnym przeładowaniu danych.

Wszystkie akcje związane z usuwaniem można cofać i ponownie wykonywać przyciskami Cofnij i Wykonaj ponownie.

OstrzeżenieJeśli pola z tej tabeli były używane w wizualizacji, usunięcie takiej tabeli będzie skutkować wyświetleniem błędu w aplikacji.

Zarządzanie asocjacjami tabel danych

W przypadku dodania kilku tabel, między którymi wymagane jest utworzenie asocjacji, w idealnej sytuacji asocjacje między tabelami powstają na podstawie pól klucza o identycznych nazwach w różnych tabelach. W takim przypadku można je dodać do programu Qlik Sense z wyłączoną opcją profilowania danych z polecenia Dodaj dane, a wynik będzie strukturą danych z poprawnie skojarzonymi tabelami.

Jeśli źródła danych nie są idealne, wówczas może wystąpić szereg problemów dotyczących asocjacji.

 • W przypadku załadowania z dwóch tabel dwóch pól z tymi samymi danymi, ale różnymi nazwami, często warto nadać tym polom takie same nazwy w celu powiązania tabel.
 • W przypadku załadowania z dwóch tabel dwóch pól z różnymi danymi, ale identycznymi nazwami, trzeba zmienić nazwę co najmniej jednego z tych pól, aby je załadować jako oddzielne pola.
 • W przypadku załadowania dwóch tabel zawierających więcej niż jedno pole wspólne.

Gdy konieczne jest powiązanie danych, zalecamy skorzystanie z opcji Dodaj dane z włączonym profilowaniem danych. Jest to opcja domyślna. To ustawienie można sprawdzić, klikając ikonę More obok przycisku Dodaj dane w prawym dolnym narożniku strony Dodaj dane.

Program Qlik Sense wykonuje profilowanie danych do załadowania, aby ułatwić skorygowanie asocjacji tabel. Istniejące niewłaściwe asocjacje i potencjalnie właściwe asocjacje są wyróżnione, a użytkownik uzyskuje opartą na analizie danych pomoc dotyczącą selekcji pól na potrzeby asocjacji.

Asocjacjami tabel można zarządzać na dwa sposoby:

 • W widoku Widok Asocjacje Asocjacje Menedżera danych.

  Możesz tworzyć asocjacje bazujące na rekomendacjach Wnioski lub asocjacje niestandardowe oparte na co najmniej jednym polu.

  Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie asocjacjami danych.

 • Za pomocą opcji Utwórz asocjację w edytorze tabeli.

  Możesz tworzyć niestandardowe asocjacje i asocjacje z kluczem złożonym na podstawie kilku pól.

  Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie asocjacjami z innymi tabelami.

InformacjaJeśli podczas ładowania danych profilowanie danych zostanie wyłączone, program Qlik Sense automatycznie skojarzy tabele na podstawie nazw pól wspólnych.

Stosowanie zmian i ładowanie danych

Zmiany dokonane w Menedżerze danych nie będą dostępne w aplikacji do momentu załadowania danych. Podczas ładowania danych zmiany są stosowane, a nowe dane dodane przez użytkownika są ładowane z zewnętrznych źródeł danych. Uprzednio załadowane dane nie są przeładowywane.

Można przeładować wszystkie dane z zewnętrznych źródeł danych, korzystając z przycisku przeładuj w stopce Menedżera danych.

Stopka Menedżera danych.

Przycisk przeładuj umożliwia przeładowanie wszystkich danych dla wybranej tabeli. Nie umożliwia jednak przeładowania wszystkich danych dla wszystkich tabel w aplikacji.

Jeśli dane w Menedżerze danych nie są zsynchronizowane z danymi aplikacji, przycisk Ładuj dane ma kolor zielony. W widoku Asocjacje wszystkie nowe lub zaktualizowane tabele są oznaczone symbolem *, a tabele usunięte — jaśniejszym odcieniem szarości. W widoku Tabele wszystkie nowe, zaktualizowane lub usunięte tabele są podświetlone kolorem niebieskim i oznaczone ikoną informującą o stanie tabeli:

 • Tabele oznaczone jako Oczekuje na usunięcie Usuń zostaną usunięte.
 • Tabele oznaczone jako Oczekuje na aktualizację przeładuj zostaną odpowiednio zaktualizowane przez dodanie, zmianę nazwy, usunięcie pól lub zmianę nazwy tabeli.
 • Tabele ze statusem Oczekuje na dodanie  zostaną dodane.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij polecenie Załaduj dane, aby załadować zmiany w aplikacji.

Dane w aplikacji zostały już zaktualizowane na podstawie zmian dokonanych w Menedżerze danych.

Aby zastosować zmiany i przeładować wszystkie dane w wybranej tabeli z zewnętrznych źródeł danych:

 • Kliknij przycisk przeładuj w stopce Menedżera danych.

Akcje Cofnij i Wykonaj ponownie w Menedżerze danych

Podczas edytowania w Menedżerze danych można cofać i ponawiać niektóre akcje, klikając odpowiednio przyciski Cofnij i Wykonaj ponownie lub używając skrótów klawiaturowych Ctrl + Z i Ctrl + Y.

Dziennik akcji jest czyszczony po:

 • zmianie widoku, na przykład przejściu z przeglądu tabeli do widoku Asocjacje;
 • załadowaniu danych;
 • zamknięciu Menedżera danych.

Wyświetlanie szczegółów transformacji tabeli w Menedżerze danych

Operacje i transformacje wykonywane w tabelach można wyświetlać w Menedżerze danych używając okna dialogowego Szczegóły. Okno dialogowe Szczegóły jest dostępne w widokach Asocjacje i Tabela.

Okno dialogowe Szczegóły przedstawia bieżące operacje i transformacje wykonane względem wybranej tabeli. Wyświetlane informacje obejmują źródło tabeli, aktualnie wprowadzone zmiany, a także kolejność wykonywania tych zmian. W oknie dialogowym Szczegóły można łatwo zrozumieć, w jaki sposób tabela uzyskała bieżący stan. W oknie dialogowym Szczegóły można na przykład łatwo sprawdzać, które tabele zostały skonkatenowane.

Więcej informacji zawiera temat Wyświetlanie szczegółów transformacji tabeli i pola w Menedżerze danych.

Interakcje między Menedżerem danych a skryptem ładowania danych

W przypadku dodawania tabel danych w Menedżerze danych generowany jest kod skryptu ładowania danych. Kod skryptu można wyświetlić w sekcji wygenerowanej automatycznie w edytorze ładowania danych. Ponadto można odblokować i edytować wygenerowany kod skryptu. W takim przypadku tabele danych nie mogą być już zarządzane w Menedżerze danych.

Domyślnie tabele danych zdefiniowane w skrypcie ładowania nie są zarządzane w Menedżerze danych. Oznacza to, że można wyświetlać te tabele w ramach przeglądu danych, ale nie można ich usuwać ani edytować w Menedżerze danych, a rekomendacje dotyczące asocjacji nie są dostępne dla tabeli ładowanych za pomocą skryptu. Nawet jeśli zsynchronizujesz swoje tabele skryptowe za pomocą Menedżera danych, Twoje tabele skryptowe nadal będą dodawane jako zarządzane tabele skryptowe do Menedżera danych.

Ostrzeżenie

Po zsynchronizowaniu tabel nie należy wprowadzać zmian w edytorze ładowania danych, gdy Menedżer danych jest otwarty na innej karcie.

Więcej informacji o tabelach synchronizowanych zawiera temat Synchronizowanie tabel skryptowych w Menedżerze danych.

W razie potrzeby można dodawać sekcje skryptu i tworzyć nowy kod, który rozszerza i obsługuje model danych utworzony w Menedżerze danych, ale istnieją pewne obszary, w przypadku których należy zachować ostrożność. Utworzony kod skryptu może zakłócać działanie modelu danych utworzonego w Menedżerze danych i być przyczyną problemów w pewnych przypadkach — na przykład:

 • zmiana nazwy lub upuszczanie tabel dodanych w skrypcie za pomocą Menedżera danych;
 • upuszczanie pól z tabel dodanych za pomocą Menedżera danych;
 • konkatenacja między tabelami dodanymi za pomocą Menedżera danych i tabel załadowanych w skrypcie;
 • korzystanie z instrukcji Qualify z polami i tabelami dodanymi za pomocą Menedżera danych;
 • ładowanie tabel dodanych za pomocą Menedżera danych w ramach klauzuli Resident w skrypcie;
 • dodawanie kodu skryptu po wygenerowanej sekcji kodu. Zmiany wynikające z tej operacji w modelu danych nie są odzwierciedlane w Menedżerze danych.

Aby dowiedzieć się więcej o edycji skryptu ładowania danych, zapoznaj się z tematem Edytowanie skryptu ładowania danych.

Konkatenowanie tabel w Menedżerze danych

Konkatenowanie powoduje połączenie dwóch tabel w jedną tabelę zawierającą połączone pola. Ta operacja powoduje konsolidację zawartości i zmniejszenie liczby osobnych tabel i pól, które zawierają wspólną zawartość. Tabele w Menedżerze danych mogą być konkatenowane automatycznie lub możliwe jest wymuszenie konkatenowania.

Więcej informacji zawiera temat Konkatenowanie tabel w Menedżerze danych.

Tabela skonkatenowana w widoku Tabele i w widoku Asocjacje.

Tabela skonkatenowana.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!