Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Łączenie tabel w Menedżerze danych

Join to operacja, która może posłużyć do ręcznego łączenia danych z dwóch tabel. Wyniki tej operacji mogą być różne w zależności od wybranej konfiguracji.

Umożliwia to bardziej szczegółową kontrolę nad łączonymi tabelami niż w przypadku konkatenacji. Więcej informacji na temat konkatenacji można znaleźć w temacie Konkatenowanie tabel w Menedżerze danych.

W ramach operacji Join dwie tabele są łączone w jedną, która będzie kombinacją pól z obu pierwotnych tabel, utworzoną na podstawie pokrywania się wspólnej wartości dla jednego lub większej liczby pól wspólnych. Istnieje kilka operatorów, które można zastosować do operacji Join: Outer, Inner, Left oraz Right.

OstrzeżeniePołączona tabela nadal zajmuje taką samą ilość pamięci, co tabele, które są w niej połączone. Nadmierne korzystanie z tabel połączonych może powodować spowolnione działanie Qlik Sense. Informacje, które zostaną wykluczone przez operację łączenia, nie będą dostępne w Qlik Sense, dopóki tabela nie zostanie podzielona.

Operatory join

Istnieją cztery operatory join: Outer join, Inner join, Left join oraz Right join. Wybrany operator określa, które pokrywające się pola lub wartości zostaną uwzględnione bądź wykluczone.

InformacjaKiedy operatory join odwołują się do tabel Left i Right, odwołują się odpowiednio do tabeli pierwszej i drugiej, zgodnie z kolejnością wyboru.

Outer join

Operator Outer join zawiera wszystkie możliwe kombinacje wartości z dwóch tabel, jeśli pokrywające się wartości pól występują albo w jednej, albo w obu tabelach. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia, a także przykłady, można znaleźć w opisie tworzenia skryptów: Outer.

Przykład:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Tabela połączona

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

Inner join

Operator Inner join zawiera kombinacje wartości z dwóch tabel tylko wtedy, gdy pokrywające się wartości pól występują w obu tabelach. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia, a także przykłady, można znaleźć w opisie tworzenia skryptów: Inner.

Przykład:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Joined table

A

B

C

1

aa

xx

Left join

Operator Left join zawiera kombinacje wartości z dwóch tabel, jeśli pokrywające się wartości pól występują w pierwszej tabeli. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia, a także przykłady, można znaleźć w opisie tworzenia skryptów: Left.

Przykład:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Joined table

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

Right join

Operator Right join zawiera kombinacje wartości z dwóch tabel, jeśli pokrywające się wartości pól występują w drugiej tabeli. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia, a także przykłady, można znaleźć w opisie tworzenia skryptów: Right.

Przykład:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Joined table

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

Łączenie tabel

Do panelu Konkatenuj lub łącz można uzyskać dostęp, klikając ikonę Więcej w Menedżerze danych, klikając opcję Konkatenuj lub łącz, a następnie wybierając dwie tabele. Gdy tabele zostaną wybrane po wybraniu opcji Konkatenuj lub łącz tabele, program Qlik Sense przeanalizuje pola i automatycznie przeprowadzi mapowanie pól, które do siebie pasują. Jeśli nie istnieją pola dokładnie pasujące, pola pozostaną niezamapowane. W momencie zastosowania operacji join zamapowane pola są łączone w tabeli połączonej. Niezamapowane pola są albo uwzględniane jako indywidualne pola z wartościami null dla wierszy, dla których nie istnieje odpowiadająca wartość, albo całkowicie wykluczane, jeśli nie istnieją pokrywające się wystąpienia wartości.

Pierwsza tabela wybrana w operacji Konkatenuj lub łącz tabele jest ustawiana jako tabela podstawowa — czyli ta, do której druga tabela będzie dołączana. W tabeli połączonej używane są nazwy tabeli i nazwy pól z tabeli podstawowej, chyba że te nazwy zostaną zmienione ręcznie. Za pomocą przycisku Zamień można zmienić tabelę, która będzie tabelą podstawową. Opcja Konkatenuj lub łącz tabele ustawia pola w dwóch wierszach, przy czym pola tabeli podstawowej znajdują się w wierszu górnym, a pola tabeli drugorzędnej — w wierszu dolnym. Tabele podstawową i drugorzędną można zamieniać za pomocą przycisku Zamień.

W obszarze Edytuj mapowanie można zmieniać domyślne mapowanie i wybierać pola, które zostaną zamapowane, a które pozostaną niezamapowane, jak również wybierać pola do wykluczenia z tabeli połączonej. Obszar Edytuj mapowanie zawiera interfejs działający na zasadzie „przeciągnij i upuść” przeznaczony do edycji mapowań, a także panel Pola, który zawiera listę wszystkich pól tabeli. Pola mogą być mapowane poprzez przeciąganie ich pod pole tabeli podstawowej. Pola mogą być dodawane jako nowe niezamapowane — w tym celu należy użyć ikony Drop obok pola w panelu Pola albo przeciągnąć je do górnego wiersza pól. Pola niezamapowane są oznaczone ikoną ostrzeżenie w panelu Pola. Pola usunięte z tabeli połączonej nie są dołączone do tabeli i nie są dostępne do użytku w programie Qlik Sense po zastosowaniu funkcji join względem tabeli.

Po zastosowaniu mapowań i połączeniu tabel nie można edytować mapowań, ale można je usuwać z tabel, dzieląc tabelę połączoną, co powoduje przywrócenie tabel do ich pierwotnego stanu.

Aby połączyć tabele w Menedżerze danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz tabele do połączenia.
 2. Opcjonalnie zmień nazwę tabeli połączonej, a także nazwy pól.
 3. Opcjonalnie przeprowadź edycję mapowań.
 4. Wybierz operator join.
 5. Połącz tabele.

Wybieranie tabel do połączenia

 1. W Menedżerze danych kliknij ikonę Więcej w dolnym wierszu.
 2. Kliknij opcję Konkatenuj lub łącz.

  Zostanie otwarty panel Konkatenuj lub łącz.

 3. Wybierz dwie tabele.

  Pola obu tabel zostaną zamapowane albo pozostaną niezamapowane w panelu Konkatenuj lub łącz tabele.

 4. Aby wyświetlić próbkę unikalnych wartości w każdym polu, kliknij ikonę Wyświetl.
 5. Aby przełączać tabele podstawowe i drugorzędne, kliknij ikonę Zamień.

Zmiana nazw pól i tabel

 1. W panelu Konkatenuj lub łącz wprowadź nową nazwę tabeli w polu nazwy tabeli.
 2. W polu nazwy pola wprowadź nową nazwę.

Edytowanie mapowań

 1. W panelu Konkatenuj lub łącz kliknij opcję Edytuj mapowanie.
 2. W celu zamapowania dwóch pól kliknij i przeciągnij pole tabeli pod pole tabeli drugorzędnej.
 3. Aby dodać nowe pole niezamapowane, kliknij i przeciągnij pole tabeli do górnego wiersza pól.
 4. Aby usunąć pole z tabeli połączonej, w polu tym kliknij ikonę Anuluj.
 5. Aby przywrócić usunięte pole z powrotem do tabeli, kliknij w panelu Pola, a następnie kliknij ikonę Drop obok pola.
 6. Aby zamknąć obszar Edytuj mapowanie, kliknij opcję Edytuj mapowanie.

Wybieranie operatora join

 1. W panelu Konkatenuj lub łącz kliknij opcję Wybierz działanie.
 2. Z listy wybierz operator: Outer join, Inner join, Left join lub Right join.

Łączenie tabel

 • W panelu Konkatenuj lub łącz kliknij opcję Zastosuj.

Tabele są teraz połączone.

Dzielenie tabel połączonych

W sytuacjach, gdy łączenie nie jest już wymagane, można podzielić tabele połączone na tabele źródłowe, z których powstały.

Informacja

Podział tabeli połączonej spowoduje usunięcie wszelkich powiązań, jakie zawierała tabela połączona, a także wszelkich powiązań między tabelą podstawową i drugorzędną. Jeśli pożądane jest zachowanie powiązań przy podziale tabel połączonych, kliknij Cofnij, aby cofnąć łączenie, zamiast dzielić tabelę. Z ikony Cofnij nie można korzystać w celu cofnięcia łączenia po załadowaniu danych do Menedżera danych.

Dzielenie tabeli połączonej

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz tabelę połączoną.
 2. Kliknij Podziel.

Tabela zostanie podzielona na tabele źródłowe. Wszystkie pola w tabelach źródłowych, a także ich pola, odzyskają nazwy sprzed połączenia. Podział tabeli połączonej powoduje tylko podział jednego poziomu łączenia, dlatego w przypadku tabel połączonych, które stanowiły część podzielonej tabeli połączonej, ich własne połączenie będzie zachowane.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!