Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Big data beheren met On-demand-apps

Met on-demand apps kunt u big data-bronnen laden en analyseren in Qlik Sense Enterprise. Het proberen om een volledige big data opslag in een keer te analyseren is zeer inefficiënt. Toch moeten voor representatieve visualisaties alle gegevens zichtbaar zijn. On-demand-apps van Qlik Sense geven gebruikers samengevoegde weergaven van opgeslagen big data. Ook staan ze het identificeren en laden van relevante subsets van de gegevens voor gedetailleerde analyse toe.

On-demand-apps breiden de potentiële gebruiksscenario’s voor gegevensdetectie uit, zodat professionele gebruikers associatieve analyses kunnen uitvoeren op grotere gegevensbronnen. Ze bieden gebruikers de mogelijkheid om eerst gegevens te selecteren waarin ze inzichten willen ontdekken, en vervolgens interactief een On-demand-app te genereren waarmee ze de gegevens met de volledige mogelijkheden in het geheugen van Qlik kunnen analyseren.

Onderdelen van een On-demand-app

In Qlik Sense wordt het laden van big data-bronnen beheerd met selectie-apps die samengevoegde weergaven van de big data bieden en een gebruiker tevens in staat stellen in te zoomen en gedetailleerdere gegevens te analyseren. Elke selectie-app heeft geïntegreerde On-demand-app-navigatiekoppelingen naar een of meer sjabloon-apps die als basis voor het maken van On-demand-apps dienen. Met de eigenschappen van de navigatiekoppelingen en sjabloon-apps kunt u de vorm en het volume bepalen van de gegevens die in On-demand-apps worden geladen.

Apps kunnen herhaaldelijk worden gegenereerd uit de sjabloon-app om regelmatig wisselende gegevensverzamelingen te volgen. De gegevens worden gefilterd op basis van de selecties die in de selectie-app worden gemaakt. Op hetzelfde moment wordt de inhoud van de on-demand-app dynamisch geladen uit de onderliggende gegevensbron. Dezelfde On-demand-app kan meerdere keren worden gegenereerd om nieuwe analyses van de gegevens te maken als ze veranderen.

InformatieHet genereren van On-demand-apps wordt beheerd door de On-demand-app-service. De service is standaard uitgeschakeld en moet worden ingeschakeld voordat het mogelijk is selectie- en sjabloon-apps te koppelen en On-demand-apps te genereren. De On-demand-app-service wordt beheerd in de Qlik Beheerconsole.

Zie On-demand-apps beheren (alleen in het Engels) voor meer informatie.

Relaties tussen On-demand-app-componenten

Onderdelen van een On-demand-app.

On-demand-apps bouwen

Omdat On-demand-selectie- en ‑sjabloon-apps het gebruik van speciale load-scripts vereisen, worden ze doorgaans gemaakt door gebruikers met ervaring in het schrijven van Qlik Sense-load-scripts. On-demand-selectie-apps, bijvoorbeeld, moeten gegevens laden met een bescheiden mate van dimensiegranulatie. On-demand-sjabloon-apps bevatten load-scripts met gegevensbindende uitdrukkingen waarmee de query’s worden geformuleerd die op de gegevensbronnen worden uitgevoerd.

Een selectie-app kan aan meerdere sjabloon-apps worden gekoppeld en aan één sjabloon-app kunnen meerdere selectie-apps worden gekoppeld. De gegevensbindende uitdrukkingen van de sjabloon-app moeten echter wel overeenkomen met velden in de selectie-apps die aan de sjabloon-app zijn gekoppeld. Daarom worden selectie- en sjabloon-apps gewoonlijk in combinatie met elkaar gemaakt en vaak door dezelfde ervaren scriptschrijver.

InformatieEr zijn voorbeelden van On-demand-selectie- en -sjabloon-apps opgenomen in de Qlik Sense Enterprise installatie op ProgramData\Qlik\Examples\OnDemandApp\sample.

Voor het maken van navigatiekoppelingen is ook inzicht nodig in de velden in de selectie-app die overeenkomstige bindingen in de sjabloon-app hebben. De reden hiervoor is dat voor elke navigatiekoppeling een uitdrukking nodig is waarmee het totale aantal detailrecords wordt berekend. Dat totale aantal staat voor de geaggregeerde records die toegankelijk zijn via de selectiestatus in de selectie-app. Voor het maken van die uitdrukking moet de gebruiker weten hoe het totale aantal records van de sjabloon-app moet worden berekend met behulp van velden die beschikbaar zijn in de selectie-app.

Ga voor meer informatie naar Een On-demand-app bouwen.

Om on-demand apps te kunnen genereren met behulp van selectie-apps hoeft een gebruiker het load-script niet te begrijpen. Zodra er een on-demand-app-navigatiekoppeling is gemaakt, kan een gebruiker die navigatiekoppeling naar de balk App-navigatie van de selectie-app slepen om een app-navigatiepunt te maken. On-demand-apps worden vervolgens gegenereerd vanuit het navigatiepunt.

Navigatiepunten komen beschikbaar voor het genereren van on-demand apps wanneer het door de uitdrukking in de navigatiekoppeling berekende maximale aantal rijen binnen het vereiste bereik valt. Op dat moment kan de gebruiker een on-demand app genereren. De gebruiker kan ook een andere reeks selecties maken en aanvullende apps genereren op basis van die andere selecties.

Ga voor meer informatie naar On-demand-apps.

Er geldt een limiet voor het aantal on-demand apps dat via een navigatiekoppeling kan worden gegenereerd. Wanneer het maximale aantal apps is gegenereerd, moet de gebruiker die vanuit het navigatiepunt apps genereert, een van de bestaande apps verwijderen alvorens een nieuwe on-demand app te genereren. Het maximale aantal gegenereerde apps is van toepassing op de on-demand-app-navigatiekoppeling. Als vanuit de navigatiekoppeling één on-demand-app-navigatiepunt wordt gemaakt, kan vanuit dat navigatiepunt het maximale aantal apps worden gemaakt. Als vanuit dezelfde navigatiekoppeling meerdere navigatiepunten worden gemaakt, zijn die navigatiepunten samen beperkt tot het maximale aantal dat voor de navigatiekoppeling is ingesteld.

Navigatiekoppelingen stellen ook een bewaartijd voor gegenereerde apps in. Wanneer de bewaartijd is verstreken, worden On-demand-apps automatisch verwijderd.

On-demand-apps publiceren

De meeste gebruikers zullen On-demand- en selectie-apps gebruiken nadat ze zijn gepubliceerd. Wanneer selectie-apps naar een stream worden gepubliceerd, kunnen gebruikers met de juiste machtiging voor die stream deze gebruiken om aggregatieselecties te maken en On-demand-apps te genereren vanuit de navigatiepunten die in de selectie-apps zijn opgenomen. Zoals alle gepubliceerde apps kunnen ze na hun publicatie niet meer worden gewijzigd. Als gebruikers bijvoorbeeld navigatiepunten willen toevoegen, moeten ze een kopie van de selectie-app maken.

In veel gevallen maken gebruikers alleen gebruik van gegenereerde On-demand-apps. Elke gegenereerde app kan afzonderlijk worden gepubliceerd. In de app-navigatiekolom kan zelfs worden opgenomen dat via deze koppeling gegenereerde apps automatisch naar een bepaalde stream worden gepubliceerd. Gebruikers verkennen vervolgens de geselecteerde gegevenssegmenten die met die gegenereerde On-demand-apps worden geladen in de stream waarnaar de app is gepubliceerd.

Voordelen van On-demand-apps

On-demand apps helpen professionele gebruikers en IT-afdelingen op talloze manieren nuttige informatie te halen uit big data-omgevingen. On-demand apps:

 • Bieden gebruikers een 'boodschappenlijst'-ervaring: ze kunnen interactief hun apps vullen met een subset van gegevens, zoals tijdsperiode, klantensegment of geografie.
 • Bieden volledige Qlik Sense-functionaliteit binnen een latente subset die in het geheugen wordt gehost.

  In Direct Discovery, waarin ook grote gegevensbronnen kunnen worden beheerd, worden daarentegen niet alle relevante gegevens in het geheugen bewaard. Bij Direct Discovery blijven meetgegevens in de bron tot aan de uitvoering.

  Ga voor meer informatie naar Toegang krijgen tot grote gegevensverzamelingen met Direct Discovery.

 • Stellen IT-afdelingen in staat te bepalen hoe groot een app kan worden en apps aan te roepen op basis van gegevensvolume of dimensieselecties.
 • Bieden toegang tot niet-SQL-gegevensbronnen zoals Teradata Aster, MapR, SAP BEx en de functie PLACEHOLDER in SAP HANA.

  Het uitvoeren van niet-SQL-query's is niet mogelijk met Direct Discovery, dat alleen kan worden gebruikt met SQL-gegevensbronnen.

 • Bieden de mogelijkheid aanpasbare SQL en load-scripts te genereren.
 • Bieden in alle gevallen sectietoegang.

Beperkingen

U kunt Qlik NPrinting. niet gebruiken met on-demand apps.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!