Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Fördelningsdiagramegenskaper

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på Redigera Redigera ark i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering som du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold klickar du på öppna höger panel Visa egenskaper längst ned till höger.

Anteckning om informationOm visualiseringen visar Länkat objekt Länkade visualiseringar i egenskapspanelen är visualiseringen länkad till ett originalobjekt. Du kan redigera originalobjektet eller avlänka visualiseringen från originalobjektet för att endast redigera den aktuella visualiseringen.
Anteckning om informationEn del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Data

Klicka på Lägg till om du vill lägga till en dimension eller ett mått.

Dimensioner

På fliken Data klickar du på Lägg till under Dimensioner för att öppna en lista över tillgängliga Dimensioner och Fält. Välj den dimension eller det fält som du vill använda.

Anteckning om informationDet går inte att använda beräknade dimensioner.

Om Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler dimensioner.

 • <Dimension name>: Klicka på dimensionsnamnet för att öppna dimensionsinställningarna.

  Om du vill ta bort dimensionen högerklickar du på dimensionen och väljer Delete i dialogen. Alternativt kan du klicka på dimensionen och sedan på Delete.

  • Dimension: Visas enbart för original. Om du endast vill redigera den här instansen av dimensionen klickar du på Länkat objekt för att koppla bort dimensionen från originalobjektet.
  • Fält: Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Etikett: Ange en etikett för dimensionen. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
  • Inkluderar null värden: När de är valda sammanfattas måttvärdena för alla null-dimensioner och presenteras som ett dimensionselement i en visualisering. Alla null-värden visas som mellanrum eller streck (-).
  • Begränsning: Begränsar antalet värden som visas. När du skapar en begränsning visas endast de dimensioner vars mätvärde uppfyller kriteriet för begränsningen:
   • Ingen begränsning: Standardvärdet.

   • Fast antal: Välj att visa de högsta eller lägsta värdena. Ange antalet värden. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Exakt värde: Använd operatorerna för att ange ett exakt gränsvärde. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Relativt värde: Använd operatorerna och ange det relativa gränsvärdet i procent. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Beräknad på mått: <measure>: Visas när du gör en begränsning av antalet visade dimensionsvärden. De dimensioner vars måttvärde uppfyller kriteriet visas.

  • Visa övriga: När det är valt summerar det sista värdet i visualiseringen (grå färg) alla återstående värden. När någon begränsning är angiven (Fast antal, Exakt värde eller Relativt tal), räknas värdet som ett värde med den inställningen. Om exempelvis Exakt värde är angivet till 10, är det tionde värdet Övriga.

   Det här alternativet är inte tillgängligt för dimensioner i lådagram.

  • Etikett för övrig: Ange en etikett för de summerade värdena (när Visa övriga är valt). Du kan även använda ett uttryck som en etikett. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Originalobjekt: Skapa en originaldimension baserad på dimensionsuttrycket genom att klicka på Lägg till nytt. Om dimensionen redan är länkad till ett originalobjekt klickar du på Redigera för att uppdatera originalobjektet. Alla instanser av den länkade dimensionen kommer att uppdateras..

 • Lägg till alternativ: Alternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning.

Du kan dra i dimensionerna för att ange den ordningsföljd i vilken de visas i visualiseringen. Använd dragreglagen (drag bars) för att ändra ordningen.

Du kan dra ett fält från Mått till Dimensioner för att ändra hur det används. Om du flyttar ett mått till Dimensioner raderas dess aggregering. Du kan inte dra ett originalmått till Dimensioner. Du kan bara dra ett mått till Dimensioner om dess uttryck är enkelt. Mer information om uttryck finns i Använda uttryck i visualiseringarUsing expressions in visualizations.

Mått

På fliken Data klickar du på Lägg till under Mått så att det öppnas en lista med tillgängliga mått. Välj det mått som du vill lägga till i visualiseringen. Om du markerar ett fält visas automatiskt några vanliga aggregeringsfunktioner som du kan välja mellan för måttet.

Om det inte finns något mått tillgängligt måste du skapa ett. Du kan ange uttrycket direkt i textrutan eller klicka på Uttryck för att skapa ett mått i uttrycksredigeraren.

Du kan redigera ett mått som är länkat till ett originalobjekt genom att uppdatera originalobjektet eller genom att koppla bort måttet från originalobjektet och endast redigera den här instansen.

Om alternativet Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler mått.

 • <Measure name>: Klicka på måttet för att öppna måttinställningarna.

  Om du vill ta bort måttet högerklickar du på det och väljer Ta bort i dialogen. Alternativt kan du klicka på måttet och sedan på Ta bort.

  • Uttryck: Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.

  • Etikett: Ange en etikett för måttet. Mått som inte sparas i Original visas med uttrycket som etikett.
  • Mått: Visas enbart för original. Om du endast vill redigera den här instansen av måttet klickar du på Länkat objekt för att koppla bort måttet från originalobjektet.
  • Talformat: Olika alternativ för att formatera mätvärdena. Om du vill ändra talformat på appnivå, och inte bara för ett enda mått, är det bättre att göra det i de regionala inställningarna, det vill säga i SET-satserna i början på skriptet i Skriptredigeraren.
  • Följande talformat är tillgängliga:

   • Auto: Qlik Sense anger automatiskt ett talformat baserat på källdata.

    För numeriska förkortningar används de internationella SI-enheterna, som k (tusen), M (miljon) och G (miljard).

   • Tal: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.

    Exempel:  

    • # ##0 beskriver talet som ett heltal med tusentalsavgränsare. I det här exemplet används " " som tusentalsavgränsare.
    • ###0 beskriver talet som ett heltal utan tusentalsavgränsare.
    • 0000 beskriver talet som ett heltal med minst fyra siffror. Med andra ord visas talet 123 som 0123.
    • 0.000 beskriver talet med tre decimaler. I det här exemplet används "." som decimalavgränsare.

    Om du lägger till procenttecknet (%) i formatmönstret multipliceras automatiskt mätvärdena med 100.

   • Valuta: Som standard används samma formatmönster för valuta som har ställts in i operativsystemet. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Datum: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.
   • Varaktighet: Som standard används samma formatmönster för varaktighet som har ställts in i operativsystemet. Varaktighet kan formateras som dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Anpassad: Som standard används samma formatmönster för anpassade värden som har ställts in i operativsystemet. Använd rutorna Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.

    • Decimalavgränsare: Ange decimalavgränsaren.
    • Tusentalsavgränsare: Ange tusentalsavgränsaren.
    • Formatmönster: Ange formatmönstret för tal.
    • Återställa mönster: Klicka för att återställa till standardmönstret.
   • Måttuttryck: Formatmönstret bestäms av måttuttrycket. Använd det här alternativet för att visa anpassade talformat för ett mått i en visualisering.

    Begränsningar:

    Fungerar bara med visualiseringar som accepterar mått.

    Kan inte användas med lådagram.

    Påverkar inte axelns talformat.

  • Originalobjekt: Skapa ett originalmått baserat på måttuttrycket genom att klicka på Lägg till nytt. Om måttet redan är länkat till ett originalobjekt kan du uppdatera originalobjektet genom att klicka på Redigera. Alla instanser av den länkade dimensionen kommer att uppdateras. .

 • Lägg till alternativ: Alternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning.

Du kan dra i måtten för att ange i vilken ordningsföljd de ska visas i visualiseringen. Använd dragreglagen (drag bars) för att ändra ordningen.

Du kan dra ett fält från Dimensioner till Mått för att ändra hur det används. Flytta en dimension till Mått tilldelas det en aggregering. Du kan inte dra en originaldimension till Mått.

Sortering

Du kan sortera fördelningsdiagrammet efter fördelningsdiagrammets element eller ett anpassat uttryck, eller efter den andra dimensionen i diagrammet i numerisk eller alfabetisk ordning.

Klicka på dimensions- eller måttnamnet för att öppna inställningarna och klicka på sorteringsknappen för att växla till Egen sortering. Listan nedan visar intern prioriteringsordning och alternativ för sortering. Sorteringen är antingen Stigande eller Fallande.

 • Sortera efter uttryck: Ange ett uttryck att sortera efter. Endast tillgängligt för dimensioner.
 • Sortera numeriskt
 • Sortera alfabetiskt

Du kan dessutom sortera i laddningsordning genom att växla till Anpassad och låta alla sorteringsalternativ vara omarkerade.

Om du har ställt in en anpassad ordning för ett fält kommer denna anpassade ordning att åsidosätta alla eventuella valda interna sorteringsordningar i Sortering. Mer information finns i Anpassa ordningen för dimensionsvärden.

Tilläggsprogram

 • Datahantering:

  • Inkludera nollvärden: När det här alternativet är avmarkerat inkluderas mått med värdet noll i presentationen. Om det finns fler än ett mätvärde måste alla mätvärden ha värdet 0 för att uteslutas från presentationen.
  • Beräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

   Ett beräkningsvillkor är användbart när det tar lång tid för diagram eller tabeller att svara på grund av stora datamängder. Med beräkningsvillkoret kan du dölja ett objekt tills användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att använda urval. Använd egenskapen Visat meddelande för att visa användaren hur data kan filtreras.

 • Referenslinjer:

  • Lägg till referenslinje: Klicka för att lägga till en ny referenslinje.
  • Visa: När det här alternativet är valt visas referenslinjen.
  • Etikett: Ange en ny etikett för referenslinjen.
  • Färg: Välj färg för referenslinjen och etiketten i färgblandaren.
  • Uttryck för referenslinje: Ange ett värde eller ett uttryck för referenslinjen. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Ta bort: Klicka för att ta bort referenslinjen.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Standardinställningen är i alla visualiseringar utom filterrutor, KPI:er samt text- och bildvisualiseringar.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på Uttryck om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Anteckning om informationRubriker visas på en rad. Om du infogar radbrytningar ignoreras dessa.

  Exempel:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <value of expression>, där <value of expression> är det beräknade värdet.

 • Inaktivera hovringsmenyn: Välj att inaktivera hovringsmenyn i visualiseringen.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.
 • Visa varning: Ställ in på Visa om du vill se visualiseringsvarningar längst ned i diagrammet, som begränsade data eller att diagrammet har negativa värden.

Parallella tillstånd

 • Tillstånd: Ställ in tillståndet på att tillämpas på visualiseringen. Du kan välja:

  • Alla parallella tillstånd som finns definierade i Originalobjekt.
  • <inherited>, då tillståndet som är definierat för arket används.
  • <default state>, som representerar tillståndet när inget tillstånd är tillämpat.

  Mer information om parallella tillstånd finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Presentation

Du kan ställa in orienteringen till Vertikal eller Horisontell.

Du kan presentera fördelningsdiagrammet på tre sätt:

 • Punkter och bakgrund – detta alternativ visar en omskrivande rektangel som visar värdenas intervall, och värdepunkter.
 • Endast punkter – detta alternativ visar endast värdepunkter.
 • Endast bakgrund – detta alternativ visar en omskrivande rektangel som endast visar värdenas intervall.
 • Linjeavstånd för rutnät: Ställ in på Anpassat om du vill anpassa de horisontella stödlinjerna. Du kan välja mellan: Inga linjer, Medel eller Smal.
 • Bubblans storlek: Du kan justera storleken på bubblorna som illustrerar värdepunkterna.
 • Jitterpunkter: Du kan använda det här alternativet för att sprida ut (jittra) flera värdepunkter som ligger ovanpå varandra. Då flyttas några av punkterna en aning så att de täcker ett större område och det syns att det finns fler än ett värde bakom punkten.

Färger och teckenförklaringar

Du kan ställa in presentationsfärgerna för fördelningsdiagrammet. Du behöver bara välja Egen om du vill ändra inställningarna.

 • Anpassad: Välj färgläggningsmetod för värdena i diagrammet manuellt. Följande metoder finns:
  • En färg: En enda färg (som standard blå) används för alla element i diagrammet.
  • Per dimension: Som standard används tolv färger för dimensionerna. Dessa färger återanvänds om det finns fler än tolv dimensionsvärden. När den är vald är följande inställningar tillgängliga:

   • Låsta färger: När det här alternativet är valt är färgerna låsta mellan olika valtillstånd.
   • Färgschema: Välj 12 färger eller 100 färger som ska användas för de olika värdena. De tolv färgerna kan alla särskiljas av personer som är färgblinda, men inte samtliga 100 färger.

  • Efter uttryck: Färglägg diagrammet med hjälp av ett uttryck som definierar färgerna för värdena. Följande färgformat stöds: RGB, ARGB och HSL.
   • Uttryck: Välj det uttryck som du vill använda. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
   • Uttrycket är en färgkod: Valt som standard. I de flesta fall är det bäst att behålla den här inställningen. Om valet raderas utvärderas uttrycket till en siffra, som i sin tur ritas mot någon av diagramgradienterna.

    Mer information finns i Färglägga en visualisering

   • Intervall: Vid färgläggning efter mått eller uttryck kan du ställa in färgintervallet (Min- och Max-värdena). Om du ställer in färgintervallet förblir färgerna oförändrade genom urval och sidväxlingar. Om du använder färg per uttryck måste alternativet Uttrycket är en färgkod avmarkeras innan du kan ställa in färgintervallet.

  • Visa teckenförklaring: Ej tillgängligt när En färg är valt. Inställt på Auto som standard. Teckenförklaringen visas om det finns tillräckligt med plats. Placeringen kan ändras med inställningen Teckenförklaringens placering.
  • Teckenförklaringens placering: Ange var teckenförklaringen ska visas.
  • Visa teckenförklaringens rubrik: När det här alternativet är valt visas rubriken för teckenförklaringen.
 • X-axel

  • <Measure>

   • Etiketter och rubrik: Välj vad som ska visas av etiketter och rubrik.
   • Placering: Välj var måttaxeln ska visas.
   • Etikettorientering: Ange hur etiketterna visas. För att komma åt det här alternativet måste diagrammet ha två dimensioner och vara inställt på en vertikal orientering. Följande alternativ är tillgängliga:
    • Auto: Väljer automatiskt ett av alternativen beroende på utrymmet som är tillgängligt i diagrammet.

    • Horisontell: Etiketter organiseras i en enda horisontell linje.

    • Lutad: Etiketter staplas horisontellt i en vinkel.

    • Skiktade: Etiketter staplas över två horisontella rader.

    Om du vill se exempel på etikettorientering, se X-axel och y-axel.

   • Skala: Anger avstånden för måttaxeln.

   • Intervall: Välj att ställa in minimivärde, maxvärde eller båda. Minimivärdet kan inte vara större än maximivärdet. Du kan använda uttryck för värdena.

  Y-axel

  • <Dimension>
   • Etiketter och rubrik: Välj vad som ska visas av etiketter och rubrik.
   • Placering: Välj var dimensionsaxeln ska visas.

  Var den här sidan till hjälp för dig?

  Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!