Gå till huvudinnehåll

Begränsningar när Direct Discovery används

Anteckning om informationDirect Discovery kommer inte att utvecklas vidare för att lösa begränsningarna.

Datatyper som stöds

Alla datatyper stöds inte i Direct Discovery. Det kan finnas fall där specifika källdataformat behöver definieras i Qlik Sense. Du definierar dataformat i laddningsskriptet med hjälp av "SET Direct...Format"-syntaxen. I följande exempel visas hur man definierar datumformatet för den källdatabas som används som källa för Direct Discovery:

Exempel:  

SET DirectDateFormat='YYYY-MM-DD';

Det finns även två skriptvariabler som kontrollerar hur Direct Discovery formaterar valutavärden i de genererade SQL-satserna:

SET DirectMoneyFormat (default '#.0000')
SET DirectMoneyDecimalSep (default '.')

Syntaxen för dessa två variabler är densamma som för MoneyFormat och MoneyDecimalSep, men det finns två viktiga skillnader vad gäller användningen:

 • Det här är inget visningsformat, så det bör inte innehålla valutasymboler eller tusentalsavgränsare.
 • Standardvärdena drivs inte av de nationella inställningarna utan är knutna till värdena. (Till de nationella inställningarnas format hör valutasymbolen.)

Direct Discovery kan stödja urval av utökade Unicode-data med hjälp av SQL -standardformatet för stränglitteraler med utökad teckensträng (N’<utökad sträng>’) som krävs av vissa databaser, exempelvis SQL Server. Denna syntax kan aktiveras för Direct Discovery med hjälp av skriptvariabeln DirectUnicodeStrings. Om variabeln anges till "true" kan "N" användas framför stränglitteralerna.

Säkerhet

Följande beteenden som kan påverka säkerhetsrutinerna ska vägas in vid användning av Direct Discovery:

 • Samtliga användare som använder samma app med Direct Discovery-funktion använder samma anslutning. Verifieringspassage och inloggningsuppgifter per användare stöds inte.
 • Section Access stöds endast i serverläget.
 • Section access stöds inte i länkningar med hög kardinalitet.
 • Det är möjligt att köra anpassade SQL-satser i databasen med ett NATIVE -nyckelordsuttryck så att den databasanslutning som konfigureras i laddningsskriptet använder ett konto som har skrivskyddad åtkomst till databasen.
 • Direct Discovery har ingen loggningsfunktion, men det går att använda ODBC-spårningsfunktionen.
 • Det går att överbelasta databasen med begäranden från klienten.
 • Det går att få detaljerade felmeddelanden från serverloggfilerna.

Qlik Sense-funktioner som inte stöds

På grund av den interaktiva och SQL-syntaxspecifika naturen hos Direct Discovery är det flera funktioner som inte stöds:

 • Avancerade beräkningar (set-analys, komplexa uttryck)
 • Beräknade dimensioner
 • Jämförande analys (parallella tillstånd) av de objekt som använder Direct Discovery-fält
 • Direct Discovery Fälten MEASURE och DETAIL stöds inte i smartsökningsverktyget.
 • Sökning på Direct Discovery DETAIL-fälten
 • Binär laddning från en applikation som har åtkomst till en Direct Discovery-tabell.
 • Syntetiska nycklar i Direct Discovery-tabellen
 • Tabellnamngivning i ett skript gäller inte för Direct Discovery-tabellen.
 • Jokertecknet * efter ett DIRECT QUERY-nyckelord i laddningsskriptet

  Exempel: (DIRECT QUERY *)

 • Oracle-databastabeller med LONG-datatypskolumner.
 • Stora heltal i exponentialform, utanför området [-9007199254740990, 9007199254740991]. Dessa kan orsaka avrundningsfel och ej definierat beteende.
 • Snowflake-databasscheman
 • Dataförberedelse i Datahanteraren
 • Qlik Sense Enterprise SaaS
 • Hämta till Microsoft Excel
 • Offlinemobilapp för iOS
 • Avancerad analysintegrering
 • Komplement
 • Qlik GeoAnalytics
 • Tilldelning av färger till originaldimensioner och originalmått
 • Nya visualiseringar som ingår i Qlik Sense Enterprise on Windows June 2017 och senare
 • Icke-SQL-källor och icke-SQL-satser (till exempel PLACEHOLDER-funktionen i SAP HANA).
 • Följande kopplingar stöds inte:
  • Qlik Salesforce Connector
  • Qlik REST Connector
  • Qlik Web-kopplingar
  • Qlik Koppling för användning med SAP NetWeaver
 • Optimera SQL som genererats av Direct Discovery-frågorna.
 • Länkningar (joins) med hög kardinalitet i kombination med inmemory-tabeller kan producera stora IN-satser som eventuellt kan överskrida datakällans SQL-buffergräns.
 • Qlik Visualization bundle- och Dashboard bundle-objekt
 • Insiktsrådgivaren
 • Aviseringar
 • Dynamiska vyer
 • Anpassade beskrivningar