Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Preferencje użytkownika: Ogólne

Preferencje użytkownika to ustawienia dotyczące interakcji użytkownika z programem. Są one przechowywane na komputerze, nie w pliku dokumentu.

Preferencje użytkownika: Ogólne

 • Pokaż pola systemowe: Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, pola systemowe będą domyślnie uwzględniane we wszystkich listach nazw pól.
 • Pokaż zmienne systemowe: Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, zmienne systemowe będą domyślnie uwzględniane we wszystkich listach zmiennych.
 • Użyj dźwięków: Włącza wbudowane efekty dźwiękowe w QlikView.
 • Usuń nieużywane mapy bitowe: Mapy bitowe używane w arkuszach i obiektach arkusza są zazwyczaj zachowywane w dokumencie, nawet jeśli ich stosowanie jest wyłączone. Zaznacz tę alternatywę, aby były one automatycznie usuwane.
 • Szyfruj uwierzytelnienia połączeń: Zaznacz tę alternatywę, jeśli kreator instrukcji connect ma ukrywać instrukcje connect, szyfrując ID użytkownika oraz hasło.
 • Zapamiętaj poświadczenia logowania do momentu zamknięcia QlikView: QlikView może przechowywać w pamięci podręcznej identyfikator użytkownika oraz hasło dla dokumentów QlikView wymagających logowania, które zostały otwarte w czasie trwania sesji QlikView. Usunięcie zaznaczenia opcji Zapamiętaj poświadczenia logowania do momentu zamknięcia QlikView spowoduje, że monit o zalogowanie będzie wyświetlany za każdym razem, kiedy dokument będzie ponownie otwierany.
 • Zachowaj otwarty postęp po przeładowaniu: Zaznaczenie tego pola spowoduje, że okno dialogowe Postęp wykonania skryptu pozostanie otwarte po zakończeniu przeładowania skryptu.
 • Poziomy pasek przewijania: Jeśli to ustawienie jest włączone, wzdłuż krawędzi arkusza będzie wyświetlany poziomy pasek przewijania za każdym razem, kiedy pozycja lub rozmiary obiektów arkusza sprawiają, że nie można ich w całości zmieścić w poziomie wewnątrz okna aplikacji.
 • Pionowy pasek przewijania: Ustawienie analogiczne do poprzedniego, lecz dotyczące przewijania w pionie.
 • Dopasowuj rozmiar okna do dokumentów: Po zaznaczeniu tej alternatywy rozmiar okna QlikView będzie określany na podstawie rozmiaru dokumentu, tzn. rozmiaru okna QlikView w momencie zapisywania dokumentu.
 • Zachowaj osierocone bufory QVD: To ustawienie powoduje zastąpienie normalnej procedury, według której wszystkie automatycznie utworzone pliki QVD są czyszczone natychmiast po wykonaniu skryptu, pod warunkiem, że dokument, które je utworzył, nie jest już dostępny. To ustawienie jest standardowo niezaznaczone.
 • Zapisuj do dziennika skryptu po każdej instrukcji: W celu poprawy wydajności domyślnie dziennik skryptu nie jest zapisywany na dysk po każdej instrukcji. Zaznaczenie tego pola w odniesieniu do skryptu sprawi, że takie zapisywanie zostanie włączone. Opcja ta może być przydatna, jeśli używane są inne programy służące do monitorowania wykonywania skryptu za pośrednictwem dziennika. Jednak korzystanie z tego ustawienia może znacząco wydłużyć czas wykonywania skryptu w tych przypadkach, w których skrypt zawiera dużą liczbę instrukcji.
 • Ponownie otwórz okno dialogowe skryptu po wykonaniu skryptu z okna dialogowego: Jeśli skrypt jest wykonywany z poziomu okna dialogowego Edytuj skrypt, a to pole wyboru jest zaznaczone, okno zostanie ponownie otwarte po wykonaniu skryptu.
 • Podczas tworzenia nowego dokumentu pokazuj „Kreator — Wprowadzenie”: Otwiera Kreator — Wprowadzenie, który prowadzi użytkownika przez poszczególne kroki tworzenia nowego dokumentu na podstawie pojedynczego arkusza programu Excel.
 • Wyczyść teraz osierocone bufory QVD: Kliknij ten przycisk, aby wykonać operację ręcznego czyszczenia osieroconych buforów QVD, które zostały zachowane na skutek włączenia wyżej opisanej opcji Zachowaj osierocone bufory QVD.
 • Ostatnio użyte pliki: Ta grupa jest używana do określania sposobu działania się listy ostatnio otwartych plików QlikView w menu Plik oraz na stronie początkowej.
  • W polu W menu można zmienić liczbę ostatnio używanych plików widocznych w menu Plik. Wartością domyślną jest 8.
  • W polu Na stronie początkowej można zmienić liczbę ostatnio używanych plików widocznych na Stronie początkowej. Wartością domyślną jest 64.

   Zmiany te zostaną zastosowane po ponownym uruchomieniu.
  • Jeśli zostanie zaznaczona alternatywa Pokazuj pełną ścieżkę w menu, menu Plik zostanie stosownie do potrzeb rozszerzone w taki sposób, aby pokazywać pełne ścieżki na liście ostatnio używanych plików.
  • Kliknięcie przycisku Usuń adresy URL spowoduje usunięcie wszystkich adresów URL z listy ostatnio używanych plików.

 • Kodowanie pliku logowania: W tej grupie można ustawić zestaw znaków używany w pliku dziennika. Domyślnym ustawieniem jest ANSI, ale można zamiast tego zaznaczyć opcję Unicode.
 • Wygląd selekcji:
  • Preferowany styl selekcji
   Ustawia domyślny styl selekcji. QlikView obsługuje wiele różnych metod prezentacji danych i dokonywania selekcji na listach wartości i w polach wyboru wielokrotnego. W stylach Klasyczny QlikView, Znacznik narożnika, LED oraz polach wyboru LED wartości wybrane, możliwe i wykluczone są oznaczane różnymi kolorami. Styl Pola wyboru okien i styl Pola wyboru LED naśladują standardowy interfejs systemu Windows, w którym każda wartość ma własne pole wyboru. To ustawienie domyślne może w konkretnym dokumencie zostać zmienione przy użyciu odpowiedniego ustawienia w sekcji Właściwości dokumentu: Ogólne. W przypadku pracy z dokumentami na serwerze QlikView Server obowiązują pewne ograniczenia dotyczące zachowania niektórych wyzwalaczy makr.

  • Preferowany schemat kolorów selekcji
   Ustawia domyślny schemat kolorów selekcji. Jeśli używane są style selekcji w oparciu o kolor, wówczas istnieje pewna liczba dostępnych schematów kolorów. Schematu kolorów (zielony dla wybranych, niebieski dla zablokowanych itp.) nie można zmienić, ale możliwe są modyfikacje odcienia i intensywności. To ustawienie domyślne może w konkretnym dokumencie zostać zmienione przy użyciu odpowiedniego ustawienia w sekcji Właściwości dokumentu: Ogólne.


 • Zmień język interfejsu: Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz język interfejsu. W oknie tym zostanie wyświetlona lista wszystkich wersji językowych QlikView, które są dostępne na komputerze (poszczególne wersje językowe są dołączane w postaci plików .dll podczas instalacji). Pełną listę obsługiwanych języków zawiera temat Obsługiwane języki. Aby po wybraniu nowego języka zmiana ta odniosła skutek, oprogramowanie QlikView należy uruchomić ponownie. Zmiana ma wpływ zarówno na język interfejsu użytkownika programu, jak i na język pomocy online — pod warunkiem, że odpowiednie pliki pomocy również znajdują się na komputerze.

  Język interfejsu można też ustawić, modyfikując plik settings.ini znajdujący się w folderze C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView. Należy dokonać edycji ustawienia InterfaceLanguage i ustawić tam obsługiwany język.
 • Limit czasu wyskakującego okienka zakładki (s): Po zaznaczeniu tej alternatywy i wprowadzeniu czasu opóźnienia wyskakujące okienka zakładek będą automatycznie zamykać się po upływie podanej liczby sekund.
 • Użyj WebView w układzie: Włącza i wyłącza tryb WebView, w którym do wyświetlania układu dokumentu w postaci strony AJAX używana jest wewnętrzna przeglądarka internetowa w aplikacji QlikView.
 • Ustawienia wyszukiwania: W tej grupie można dokonywać zmian ustawień dotyczących domyślnego trybu wyszukiwania.

  • Uwzględniaj w wyszukiwaniu wartości wykluczone
   Istnieją dwie metody interpretacji wyszukiwania tekstowego: można wyszukiwać albo w zbiorze wartości opcjonalnych, albo w zbiorze wszystkich wartości, tzn. uwzględniać w wyszukiwaniu wartości wykluczone. Po włączeniu tej opcji stosowana będzie ta druga alternatywa. Tę wartość domyślną można zastąpić na poziomie obiektu arkusza.

  • Preferowany tryb wyszukiwania
   W tym polu rozwijanym można ustawić domyślny tryb wyszukiwania tekstowego dla list wartości, pól wyboru wielokrotnego itp. Ustawienie domyślne ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy użytkownik w celu rozpoczęcia wyszukiwania zacznie wpisywanie tekstu bezpośrednio z klawiatury, nie korzystając z żadnych dostępnych opcji menu ani ze skrótów klawiaturowych. Możliwe jest zastąpienie tego ustawienia i wybranie innego na poziomie obiektu arkusza.

  • Użyj poprzednich
   Zostanie użyty tryb wyszukiwania ostatniego ukończonego wyszukiwania.

  • Wyszuk. z użyciem symb. wieloznacz.
   Początkowym szukanym ciągiem będą dwa symbole wieloznaczne z kursorem umieszczonym między nimi w celu ułatwienia wyszukiwania.

  • Użyj normalnego wyszukiwania
   Do szukanego ciągu nie zostaną dodane żadne dodatkowe znaki. Bez symboli wieloznacznych zostanie przeprowadzone normalne wyszukiwanie.

 • Maks. wartości w bieżących selekcjach: Określ maksymalną liczbę różnych wybieranych wartości, które mają być wyświetlane w oknie dialogowym bieżących selekcji oraz w znacznikach selekcji na wydrukach. W przypadku wybrania większej liczby wartości będą one określane wyłącznie jako „wartości x z y” dla odpowiedniego pola.
 • Limity zestawu roboczego (%): Ta kontrolka pozwala ustawić minimalną i maksymalną ilość fizycznej pamięci RAM, jaka może być używana przez daną aplikację. W ten sposób można kontrolować, czy aplikacja może podlegać wymianie z pamięci fizycznej, czy też nie. Nie ma jednak gwarancji, że system operacyjny będzie mógł obsługiwać proces z taką ilością pamięci, jaka została tutaj ustawiona.
  Użycie zbyt wysokich ustawień spowoduje obniżenie wydajności innych procesów komputera, co jednak może być wskazane, jeśli dany komputer jest specjalnie przeznaczony na oprogramowanie QlikView.
  Nie należy zmieniać tych ustawień bez wystarczającego doświadczenia z zakresu aplikacji Windows Virtual Memory Manager! Więcej informacji na temat zestawów roboczych znajduje się w dokumentacji systemu Microsoft Windows.
  Dostępne ustawienia to:
  • Niskie
   Ustawia minimalną ilość pamięci w procentach, która ma być przydzielona aplikacji/procesowi.
  • Wysokie
   Ustawia maksymalną ilość pamięci w procentach, która ma być przydzielona aplikacji/procesowi.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com