Przeskocz do zawartości głównej

Przegląd wyrażeń

W tym oknie dialogowym wyświetlane są wszystkie wyrażenia dotyczące dokumentu, arkusza i obiektu arkusza. Można w nim edytować pojedyncze wyrażenia lub wykonywać wyszukiwanie i zastępowanie wielu wyrażeń. Wybierz wyrażenia z listy. Wybrana linia jest wyświetlana na czarno. Kliknij poniżej ostatniego wyrażenia, aby usunąć selekcję.

W lewym górnym rogu okna dialogowego można zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru.

  • Wyrażenia wykresu

  • Atrybuty wykr.

  • Wyrażenia koloru

  • Pokaż warunki

  • Inne wyrażenia

Polecenia dotyczące wyrażeń
1, 2, 3... Opis
Kolumny... Otwiera okno dialogowe Kolumny, w którym można określić, jakie kolumny będą wyświetlane w oknie dialogowym Przegląd wyrażeń. Nie można wyłączyć kolumny Wyrażenie.
Znajdź/Zastąp... Otwiera okno dialogowe Znajdź/Zastąp, w którym można wyszukiwać i zastępować określony tekst w obrębie bieżącej listy wyrażeń. W przypadku wyrażeń można także wykonywać zmiany masowe lub wielokrotne.
Eksportuj... Tego przycisku należy użyć, aby wyeksportować poniższą tabelę do pliku tekstowego.
Zastosuj Umożliwia zastosowanie zmian dokonanych na liście do właściwości dokumentu, arkuszy i obiektów arkuszy, bez opuszczania okna dialogowego. Po użyciu tego polecenia wprowadzone dotychczas zmiany zostaną zachowane, nawet jeśli okno dialogowe zostanie zamknięte przy użyciu przycisku Anuluj.
Edytuj... Po wybraniu pojedynczego wyrażenia na liście można użyć tego przycisku w celu otwarcia okna dialogowego Edytuj wyrażenie w odniesieniu do wybranego wyrażenia.

Lista wyrażeń na dole okna dialogowego może zawierać następujące kolumny, w zależności od ustawień w oknie dialogowym Kolumny (zob. niżej):

Kolumny wyrażeń
Column Opis
ID arkusza Identyfikator arkusza, w którym występuje wyrażenie. Puste dla wyrażeń dokumentu.
Nazwa arkusza Nazwa (tytuł karty) arkusza, w którym występuje wyrażenie. Puste dla wyrażeń dokumentu.
ID obiektu Identyfikator obiektu arkusza, w którym występuje wyrażenie. Puste dla wyrażeń dokumentu i arkusza.
Nazwa obiektu Nazwa obiektu, w którym występuje wyrażenie.
Lokalizacja Lokalizacja wyrażenia w obrębie właściwości z „przyjazną” nazwą, tzn. prostym objaśnieniem typu wyrażenia.
Etykieta Etykieta głównego wyrażenia obiektu.
Lokalizacja (pełna) Dokładna lokalizacja wyrażenia w obrębie struktury właściwości. Zapis odpowiada hierarchii właściwości obiektu interfejsu automatyzacji programu QlikView, który opisano szczegółowo w Przewodniku po interfejsie API QlikView.
Wyrażenie Definicja wyrażenia.

Zmiany wprowadzone w tym oknie dialogowym można cofnąć przy użyciu zwykłego polecenia Cofnij.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com