Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Właściwości wykresu

Kliknięcie przycisku Utwórz wykres na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Właściwości wykresu. Tutaj można ustawić właściwości wykresu, w tym jego typ, wymiary, tytuły itp.

Właściwości utworzonego wykresu można w każdej chwili modyfikować. Wybierz opcję Właściwości z menu Obiekt wykresu, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości wykresu. Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że bieżący użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.

Właściwości arkusza: Zabezpieczenia

Ustawienia dostępne na poszczególnych stronach okna dialogowego Właściwości wykresu zależą od typu wykresu wybranego na pierwszej stronie (Ogólne). Informacji o różnych stronach okna dialogowego Właściwości wykresu należy zatem szukać w rozdziałach dotyczących poszczególnych typów wykresów, z wyjątkiem opisanej poniżej strony Ogólne.

Ogólne

Na stronie Ogólne można ustawiać takie właściwości, jak tytuły i typ wykresu. Jest to pierwsza strona Kreatora wykresów uproszczonych oraz okna dialogowego Właściwości wykresu.

Tytuł okna

Tytuł wyświetlany w nagłówku okna. Tytuł może też być zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby dynamicznej aktualizacji tekstu etykiety. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Pokaż tytuł na wykresie

Domyślnie etykieta pierwszego zdefiniowanego wyrażenia jest ustawiona jako tytuł wykresu. Jeśli żaden tytuł wykresu nie powinien być wyświetlany, usuń zaznaczenie tego pola wyboru. W celu wyświetlania pierwotnego tytułu należy zaznaczyć pole wyboru. Tytuł może też być zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby dynamicznej aktualizacji tekstu etykiety. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.

Tytuł wykresu nie jest wyświetlany w tabelach przestawnych ani tabelach prostych.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Ustawienia tytułu

Zdefiniuj ustawienia zaawansowane tytułu wykresu, klikając przycisk Ustawienia tytułu.

Ustawienia drukowania

Kliknięcie przycisku Ustawienia drukowania spowoduje przejście do okna dialogowego Ustawienia drukowania, w którym można zdefiniować marginesy oraz format nagłówka/stopki. Okno dialogowe Ustawienia drukowania zawiera dwie strony: Układ wydruku oraz Nagłówek/stopka wydruku.

Drukuj: Układ oraz Drukuj: Nagłówek/stopka

Stan alternatywny

Wybierz jeden z dostępnych stanów z listy. Następujące stany alternatywne są zawsze dostępne.

  • Dziedziczone: Arkusze i obiekty arkusza zawsze mają stan dziedziczone, chyba że programista QlikView ustawi inny. Ustawienie jest dziedziczone z obiektu wyższego poziomu, zatem przy wybranej opcji dziedziczenia wykres na arkuszu będzie mieć te same ustawienia, co sam arkusz.
  • Stan domyślny: Ten stan jest używany podczas większości operacji w aplikacji QlikView i jest oznaczany symbolem $. Dokument QlikView zawsze ma stan domyślny.

ID obiektu

Ta wartość jest używana w makrach. Każdy obiekt arkusza otrzymuje unikatowy identyfikator. Zalecamy, aby w ID stosować tylko znaki alfanumeryczne. Obiekty powiązane mają ten sam ID obiektu. Ten numer ID można później edytować.

W przypadku wykresów ID zaczyna się od CH01.

Wewnętrzny interpreter makr

Odłączone

Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, wykres będzie odłączony, czyli nie będzie dynamicznie aktualizowany przy dokonywaniu selekcji.

Tylko do odczytu

Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, wykres będzie dostępny tylko do odczytu i nie będzie możliwe dokonywanie selekcji poprzez klikanie albo malowanie na obszarze wykresu za pomocą myszy.

Warunki obliczenia

Wpisanie wyrażenia do tego pola tekstowego spowoduje ustawienie warunku, który należy spełnić w celu wyświetlania wykresu. Jeśli warunek nie jest spełniony, w wykresie będzie wyświetlany tekst „Warunek obliczenia niespełniony”.

Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Typ wykresu

Grupa Typ wykresu to miejsce, w którym można wybrać podstawowy układ wykresu.

Więcej informacji na temat każdego typu wykresu zawiera sekcja Typy wykresów.

Szybka zmiana typu

W tej grupie można aktywować na wykresie ikonę, dzięki której użytkownik będzie mógł zmienić typ wykresu bez konieczności ponownego przechodzenia okna dialogowego właściwości wykresu.

Dozwolone typy

Na tej liście należy wybrać typy wykresów, jakie powinny być widoczne na liście rozwijanej. W celu włączenia szybkiej zmiany typu należy wybrać co najmniej dwa typy.

Preferowana pozycja ikony

W wykresach graficznych ikona szybkiej zmiany typu może być ustawiona wewnątrz wykresu albo w nagłówku obiektu arkusza. W przypadku wykresów tabel jedyną opcją jest nagłówek.

Resetuj ustalanie rozmiaru użytkownika

Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie rozmiary, jakie użytkownik określił dla legendy, tytułu itp. w wykresach graficznych, zostaną zresetowane. Nie wpłynie to jednak na dokowanie poszczególnych elementów.

Resetuj dokowanie użytkownika

Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie dokowania, jakie użytkownik określił dla legendy, tytułu itp. w wykresach graficznych, zostaną zresetowane.

Komunikaty o błędach

Otwiera okno dialogowe Niestandardowe komunikaty o błędach.

Niestandardowe komunikaty o błędach

Tryb odniesienia

Ustawienia określające sposób kreślenia tła odniesienia w przypadku użycia opcji Ustaw referencję z menu kontekstowego wykresu. To ustawienie jest znaczące tylko względem niektórych wykresów.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com