Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Lista pól

Pole wyboru wielokrotnego

Dzięki wyjątkowej opcji sortowania wyświetlanych pól według zastosowania pole wyboru wielokrotnego stanowi najlepsze rozwiązanie problemu wyświetlania wielu list wartości na jednym arkuszu. Opcja Sortuj wg zastosowania jest dostępna na stronie Właściwości obiektu Multi Box: Ogólne.

Kliknij pole wyboru wielokrotnego prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu Obiekt.

Menu Obiekt

Menu Obiekt pola wyboru wielokrotnego ma trzy różne wersje. W przypadku kliknięcia obszaru nagłówka menu niezależne będzie zawierało polecenia dotyczące całego okna, natomiast jeśli wskaźnik myszy znajdzie się nad konkretnym polem, wówczas menu zostanie rozszerzone i będzie zawierało również polecenia dotyczące tego pola. Jeśli najpierw otwarto plik, menu niezależne będzie mieć jeszcze inny układ. Połączone polecenia menu są następujące:

Polecenia menu Obiekt
1, 2, 3... Opis
Właściwości... Otwiera okno dialogowe Właściwości obiektu Multi Box, w którym można ustawić szereg parametrów.
Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Kolejność

To menu kaskadowe jest dostępne jedynie po włączeniu opcji Siatka projektu z menu Widok lub zaznaczeniu pola wyboru Zawsze pokazuj elementy menu projektu w oknie Preferencje użytkownika: Projekt. Zawiera cztery polecenia przeznaczone do ustawiania warstwy układu obiektów arkusza. Poprawne numery warstw są z zakresu od –128 do 127.

 • Przesuń na wierzch: Ustawia warstwę układu obiektu arkusza na największą wartość aktualnie używaną przez dowolny obiekt arkusza na bieżącym arkuszu.
 • Przesuń na dół: Ustawia warstwę układu obiektu arkusza na najmniejszą wartość aktualnie używaną przez dowolny obiekt arkusza na bieżącym arkuszu.
 • Przesuń do przodu: Zwiększa warstwę układu obiektu arkusza o jeden. Wartość maksymalna to 127.
 • Przesuń na spód: Zmniejsza warstwę układu obiektu arkusza o jeden. Wartość minimalna to –128.
Wyszukiwanie

Otwiera okno wyszukiwania.

Więcej informacji zawiera temat Wyszukiwanie

Wyszukiwanie rozmyte

Otwiera pole wyszukiwania tekstu w trybie wyszukiwania rozmytego.

Więcej informacji zawiera temat Wyszukiwanie rozmyte

Wyszukiwanie zaawansowane

Otwiera okno dialogowe wyszukiwania zaawansowanego. To okno dialogowe umożliwia wprowadzanie zaawansowanych wyrażeń wyszukiwania. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+F.

Więcej informacji zawiera temat Okno dialogowe Wyszukiwanie zaawansowane

Wybierz możliwe Zostaną wybrane wszystkie niewykluczone wartości pola.
Wybierz wykluczone Zostaną wybrane wszystkie wykluczone wartości pola.
Wybierz wszystko Zostaną wybrane wszystkie wartości pola.
Wyczyść wszystkie selekcje Czyści wszystkie bieżące selekcje w polu wyboru wielokrotnego.
Wyczyść Czyści wszystkie bieżące selekcje pola.
Wyczyść inne pola Czyści selekcje we wszystkich pozostałych obiektach arkusza (w tym selekcje w innych polach bieżącego pola wyboru wielokrotnego), zachowując przy tym selekcje w tym konkretnym polu bieżącego pola wyboru wielokrotnego.
Zablokuj Blokuje wybrane wartości pola.
Zablokuj wszystkie selekcje Blokuje wybrane wartości pola wyboru wielokrotnego.
Odblokuj Odblokowuje zablokowane wartości pola.
Odblokuj wszystkie selekcje Odblokowuje wybrane wartości pola wyboru wielokrotnego.
Drukuj...

Otwiera okno dialogowe Drukuj, w którym można określić ustawienia drukowania. Polecenie wydrukowania pola wyboru wielokrotnego ma sens tylko wtedy, gdy w każdym polu jest wyświetlana wartość pojedyncza (czy to jako jedyna wybrana wartość, czy jedyna skojarzona wartość).

Drukuj: Ogólne

Drukuj jako PDF...

Otwiera okno dialogowe Drukuj ze wstępnie wybraną drukarką Microsoft Print to PDF. Po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawia się monit z pytaniem o nazwę pliku dla wyjściowego pliku PDF. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy w systemie dostępna jest drukarka PDF.

Wyślij do pliku Excel Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Ta operacja ma sens tylko wtedy, gdy w każdym polu jest wyświetlana wartość pojedyncza (czy to jako jedyna wybrana wartość, czy jedyna skojarzona wartość).
Eksportuj...

Otwiera okno dialogowe, w którym można eksportować pole wyboru wielokrotnego jako tabelę do wskazanego pliku. Plik można zapisać w dowolnym z następujących formatów: rozdzielony przecinkami, rozdzielony średnikami, rozdzielony tabulatorami, hipertekst (HTML), XML i Excel (xls lub xlsx). Format domyślny to *.qvo (QlikViewOutput) — plik rozdzielony znakami tabulacji.

Kopiuj do schowka To menu kaskadowe zawiera różne opcje kopiowania dla obiektu arkusza.
Dane
Kopiuje do schowka wiersze danych pola wyboru wielokrotnego.
Wartość komórki
Kopiuje do schowka wartość tekstową komórki pola wyboru wielokrotnego klikniętej prawym przyciskiem myszy (podczas wywoływania menu obiektu).
Grafika
Kopiuje grafikę obiektu arkusza do schowka. Grafika będzie zawierać (lub nie) nagłówek oraz obramowanie obiektu arkusza, odpowiednio do ustawień z okna dialogowego Preferencje użytkownika, strona Eksport.
Obiekt
Kopiuje cały obiekt arkusza do schowka w celu wklejenia w innym miejscu układu albo w innym dokumencie otwartym w bieżącej instancji QlikView.
Obiekty powiązane

Otwiera menu zawierające następujące polecenia dotyczące obiektów powiązanych.

 • Dopasuj położenie obiektów powiązanych: Dla wszystkich obiektów powiązanych na wszystkich arkuszach zostanie ustawiona taka sama pozycja i wielkość, jak dla obiektów wyróżnionych.
 • Rozłącz ten obiekt/Rozłącz obiekty: Powoduje usunięcie powiązania między obiektami, przez co stają się one różnymi obiektami o różnych identyfikatorach obiektu.
Minimalizuj Powoduje przekształcenie obiektu do postaci ikony. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Minimize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy minimalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.
Maksymalizuj Powiększa obiekt, który w rezultacie wypełnia cały arkusz. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Maximize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy maksymalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.
Przywróć Przywraca pierwotną wielkość i położenie obiektu, który został zminimalizowany lub zmaksymalizowany. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie ikony obiektu zminimalizowanego albo kliknięcie ikony Restore w nagłówku (jeśli jest widoczny) obiektu zmaksymalizowanego. To polecenie jest dostępne tylko dla obiektów zminimalizowanych lub zmaksymalizowanych.
Pomoc Otwiera pomoc QlikView.
Usuń Usuwa obiekt arkusza z arkusza.

Ogólne

Opcje pola wyboru wielokrotnego
Opcja Opis
Tytuł

W oknie Tytuł można określić nazwę pola wyboru wielokrotnego, która będzie wyświetlana w nagłówku okna.Tytuł może też być zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby dynamicznej aktualizacji tekstu etykiety. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Stan alternatywny Wybierz jeden z dostępnych stanów z listy. Następujące stany alternatywne są zawsze dostępne. Dziedziczone: Arkusze i obiekty arkusza zawsze mają stan dziedziczone, chyba że programista QlikView ustawi inny. Ustawienie jest dziedziczone z obiektu wyższego poziomu, zatem przy wybranej opcji dziedziczenia wykres na arkuszu będzie mieć te same ustawienia, co sam arkusz. Stan domyślny: Ten stan jest używany podczas większości operacji w aplikacji QlikView i jest oznaczany symbolem $. Dokument QlikView zawsze ma stan domyślny.

Dostępne pola

W tej kolumnie wyświetlane są nazwy pól źródła danych. Na początku wszystkie pola (oprócz pól systemowych) są widoczne w tej kolumnie. W celu dołączenia pól systemowych należy zaznaczyć opcję Pokaż pola systemowe.

Pola systemowe

Pola klucza są oznaczone symbolem klucza. Wybierz używane lub usuwane elementy, klikając je. Użyj przycisku Dodaj > lub < Usuń, aby przenieść je do pożądanej kolumny.

Pola wyświetlane w polu wyboru wielokrotnego W tej kolumnie widoczne są nazwy pól wybranych z listy Dostępne pola w celu uwzględnienia w polu wyboru wielokrotnego. Początkowo ta kolumna nie zawiera żadnych pól.
Jeśli na tej liście zostanie wybrane pole, wówczas w oknie edycji można nadać mu niestandardową Etykietę.
Pokaż pola z tabeli Z tego miejsca można kontrolować pola, jakie będą wyświetlane na liście Dostępne pola. Na liście rozwijanej domyślnie wyświetlana jest opcja Wszystkie tabele.
Opcja Wszystkie tabele (kwalifikowane) przedstawia pola kwalifikowane wg nazw tabel, w których te pola występują. Oznacza to, że pola klucza (łączące) będą widoczne na liście więcej niż raz. (Ta opcja jest używana tylko w celu wyświetlania i nie dotyczy pól Qualify w skrypcie ładowania).
Możliwe jest także wyświetlenie pól tylko jednej tabeli.
Wyrażenie Otwiera okno dialogowe Edytuj wyrażenie, w którym można utworzyć wyrażenie używane jako pole wyświetlane w polu wyboru wielokrotnego.
Edytuj... Otwiera okno dialogowe Edytuj wyrażenie dla pola wybranego w kolumnie Pola wyświetlane w obiekcie Multi Box.
Podwyższ poziom Powoduje przesunięcie pola w górę kolejności wyświetlania.
Obniż poziom Powoduje przesunięcie pola w dół kolejności wyświetlania.
Kolejność liczenia Sortuje pola w kolumnie Pola wyświetlane w obiekcie Multi Box w kolejności liczbowej.
Kolejność ładowania Sortuje pola w kolumnie Pola wyświetlane w obiekcie Multi Box w kolejności ładowania, tj. w kolejności, w której są odczytywane z bazy danych.
Kolejność tekstu Sortuje pola w kolumnie Pola wyświetlane w obiekcie Multi Box w kolejności alfabetycznej.
Sortuj wg zastosowania Po zaznaczeniu tej opcji kolejność sortowania kolumny Pola wyświetlane w obiekcie Multi Box będzie dynamicznie aktualizowana podczas dokonywania selekcji: pola o wartościach niewykluczonych będą przesuwane wyżej na liście, a pola bez możliwych wartości będą przesuwane niżej. Użycie tej opcji w wielu przypadkach umożliwia używanie dosłownie setek pól w jednym polu wyboru wielokrotnego.
ID obiektu

Ta wartość jest używana w makrach. Każdy obiekt arkusza otrzymuje unikatowy identyfikator. Zalecamy, aby w ID stosować tylko znaki alfanumeryczne. Dla pól wyboru wielokrotnego ID zaczyna się od MB01. Obiekty powiązane mają ten sam ID obiektu. Ten numer ID można później edytować.

Wewnętrzny interpreter makr

Sortuj

W celu uzyskania dostępu do karty Sortuj należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt arkusza (Lista wartości, pole wyboru wielokrotnego, Tabela, Wykres lub Obiekt suwaka/kalendarza) i wybrać Właściwości z menu niezależnego (lub opcje Obiekt, Właściwości w menu głównym). Tutaj można ustawić kolejność sortowania wartości w obiekcie arkusza. Niektóre opcje sortowania mogą być niedostępne dla niektórych obiektów arkusza.

Opcje sortowania wg
Sortuj wg: Wynik
Stan Sortuje wartości pola zgodnie z ich stanem logicznym (wybrany, opcjonalny lub wykluczony).
Ustawienie Rosnąco autom. sortuje listę wartości (lub w polu wyboru wielokrotnego listę rozwijaną zawierającą wartości pola) odpowiednio do Stanu, pod warunkiem że lista wartości zawiera pionowy pasek przewijania. Jeśli jednak lista wartości zostanie powiększona w celu wyświetlania wszystkich wartości, wówczas kolejność sortowania Stan będzie całkowicie wyłączona.
Wyrażenie

Sortuje wartości pola odpowiednio do wyrażenia wprowadzonego do pola edycji tekstu pod opcją sortowania. Gdy używane jest sortowanie według wyrażenia, konieczne jest zdefiniowanie alternatywnego zestawu wierszy za pomocą wyrażenia zestawu. Należy pamiętać, że sortowanie według wyrażenia działa jedynie w przypadku pól liczbowych, a nie tekstowych.

Analiza zestawów i wyrażenia zestawów

Częstotliwość Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
Wartość liczbowa Sortuje wartości pola wg wartości liczbowej.
Tekst Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
Kolejność ładowania Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.

Wybranie przycisku Domyślne powoduje ustawienie domyślnej kolejności sortowania.

Kolejność priorytetów jest następująca: Stan, Wyrażenie, Częstotliwość, Wartość liczbowa, Tekst, Kolejność ładowania. Każde z tych kryteriów sortowania można ustawić na opcję Rosnąco lub Malejąco.

Prezentacja

Karta Właściwości pola wyboru wielokrotnego: Prezentacja jest otwierana po kliknięciu pola wyboru wielokrotnego prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Właściwości z menu Obiekt. Można tutaj korygować układ komórek pola wyboru wielokrotnego. Zmiany są dokonywane niezależnie dla poszczególnych pól w polu wyboru wielokrotnego. Można też korygować układ zamkniętego pola wyboru wielokrotnego.

Właściwości wyrównania
Właściwość Opis
Wyrównanie Tutaj można ustawić wyrównanie wartości pola. Wyrównanie Tekstu i Liczb ustawia się osobno.
Właściwości komórek z wieloma wierszami
Właściwość Opis
Ustawienia zawijania linii W tej grupie można ustawić wyświetlanie wartości w wielu wierszach komórek w polu wyboru wielokrotnego, co jest przydatne w przypadku długich ciągów tekstowych.
Zawijaj tekst,
Po zaznaczeniu tej opcji zawartość komórki będzie wyświetlana w więcej niż jednym wierszu.
Wysokość komórki (linie)
Tutaj należy określić ograniczenie liczby wierszy w komórce.
Częstotliwość Pokaż
Określa, czy częstotliwość wybranej wartości pola będzie pokazywana, czy też nie. Częstotliwość oznacza liczbę kombinacji, jakie mogą zostać wybrane, a w których występuje wartość.
W procentach
Określa, czy częstotliwość ma być wyświetlana jako wartość bezwzględna, czy jako procent łącznej liczby pozycji.
Właściwości prezentacji
Właściwość Opis
Zaawansowane Ten przycisk umożliwia otwarcie okna dialogowego Zaawansowane ustawienia pola, w którym dostępne są ustawienia graficznej reprezentacji wartości pól oraz specjalne opcje wyszukiwania tekstu.
Pojedyncza kolumna Po zaznaczeniu tej opcji wartości pól wyboru wielokrotnego zawsze będą prezentowane w pojedynczej kolumnie.
Pomiń poziomy pasek przewijania Zaznacz tę opcję, aby pominąć poziomy pasek przewijania, który jest zwykle wyświetlany, gdy wartości pól są zbyt szerokie dla określonej szerokości pola wyboru wielokrotnego. Zamiast tego wartości pól będą w razie potrzeby obcinane.
Porządkuj według kolumn W wielokolumnowych polach wyboru wielokrotnego wartości są wyświetlane wierszami w ustawionej kolejności sortowania. Opcja Porządkuj według kolumn powoduje przełączenie na wyświetlanie według kolumn.
Obramowania komórki Wartości pola będą rozdzielone liniami poziomymi przypominającymi wiersze tabeli. Opcja Obramowania komórki jest aktywowana automatycznie po zaznaczeniu opcji Zawijaj tekst, ale można ją później wyłączyć.
Ukryj wykluczone Określa, czy wykluczone wartości pól mają być wyświetlane, czy też nie. Wykluczone wartości stają się również niedostępne do selekcji.
Tylko do odczytu To pole wyboru powoduje wyłączenie selekcji dokonywanych bezpośrednio w tym konkretnym polu wyboru wielokrotnego, przez co pole służy jedynie do wyświetlania.
Ignoruj NULL Wartości NULL nie są brane pod uwagę przy wyświetlaniu możliwych wartości danego pola.
InformacjaNieprawidłowe używanie tej opcji może powodować wyświetlanie w polu wyboru wielokrotnego nieskorelowanych danych.
Zastąp zablokowane pole To pole wyboru umożliwia dokonywane selekcji w określonym polu w polu wyboru wielokrotnego nawet wtedy, gdy jest ono zablokowane. Pole pozostanie zablokowane z punktu widzenia selekcji dokonywanych w innych miejscach dokumentu.
Styl siatki To pole wyboru powoduje zmianę układu pola wyboru wielokrotnego na układ z etykietami wyświetlanymi nad odpowiadającymi im polami.
Tylko do odczytu To pole wyboru powoduje wyłączenie selekcji dokonywanych bezpośrednio w polach pola wyboru wielokrotnego, przez co pole służy jedynie do wyświetlania.
Kolor zamkniętych Ustawia kolor komórek kolumny danych zamkniętego pola wyboru wielokrotnego. Kolor można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient za pomocą okna dialogowego Obszar koloru, które jest otwierane po kliknięciu przycisku.
Ogranicz listę rozwijaną do n wierszy Ogranicza długość list rozwijanych otwieranych w polu wyboru wielokrotnego. Wprowadź maksymalną liczbę wartości wyświetlaną w polu edycji.
Styl Do wyboru są style Obramowania i Jasne.
Tło... Otwiera okno dialogowe Ustawienia tła.

Zaawansowane ustawienia pola

Dostęp do okna dialogowego Zaawansowane ustawienia pola można uzyskać z okien Właściwości pola wyboru wielokrotnego: Prezentacja, Właściwości tabeli: Prezentacja i Właściwości wykresu: Wymiary. Opisane poniżej opcje grafiki są niedostępne w przypadku wykresów bitmapowych.

Opcje grafiki

Opcje grafiki
Opcja Opis
Reprezentacja Przedstawiane są następujące opcje:
Tekst
Po wybraniu tej opcji wartości wyrażeń będą zawsze interpretowane i wyświetlane jako tekst.
Grafika
Po wybraniu tej opcji QlikView będzie interpretować każdą wartość wyrażenia jako referencję do pliku graficznego. Referencja może być ścieżką do pliku graficznego na dysku (np. C:\Mypic.jpg) lub wewnątrz dokumentu QlikView (np. qmem://<Nazwa>/<Piotr>). Jeśli QlikView nie uda się zinterpretować wartości wyrażenia jako poprawnej referencji do pliku graficznego, zostanie wyświetlona sama wartość.
Informacja jako grafika
Po wybraniu tej opcji QlikView będzie wyświetlać informacje o grafice powiązane z wartością pola z wykorzystaniem instrukcji info load/select w skrypcie. Jeśli dla danej wartości pola nie będą dostępne żadne informacje o grafice, zostanie wyświetlona sama wartość, chyba że zaznaczone jest pole wyboru W razie braku grafiki ukryj tekst. Opcja jest niedostępna dla wykresów bitmapowych.
Formatowanie grafiki Opcja dostępna jedynie w przypadku wybrania powyżej opcji grafiki. To ustawienie opisuje, w jaki sposób QlikView formatuje grafikę w celu umieszczenia jej komórce. Istnieją cztery alternatywy.
Bez rozciągania
W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie wyświetlona w takiej postaci, w jakiej się znajduje, bez żadnego rozciągania. To może spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część komórki.
Wypełnij
W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie rozciągnięta w celu dopasowania do rozmiarów komórki, bez zachowania współczynnika proporcji oryginalnej grafiki.
Zachowaj proporcje
W przypadku wybrania tej opcji wybrana grafika zostanie rozciągnięta maksymalnie w celu wypełnienia komórki, ale z zachowaniem współczynnika proporcji. Taki sposób wypełnienia zwykle powoduje wyświetlenie obszarów po obydwu stronach albo powyżej i poniżej grafiki — te obszary nie są wypełniane grafiką.
Wypełnij, zach. propor.
W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie rozciągnięta w celu wypełnienia komórki w obydwu kierunkach, ale z zachowaniem współczynnika proporcji. Taki sposób wypełnienia zwykle powoduje obcięcie grafiki w jednym kierunku.
W razie braku grafiki ukryj tekst W przypadku wybrania tej opcji aplikacja QlikView nie będzie wyświetlać tekstu wartości pola, gdy nie powiedzie się próba zinterpretowania go jako referencji do pliku graficznego. Komórka pozostanie wtedy pusta.
Zastępowanie stylu selekcji Gdy zamiast tekstu wyświetlane są grafiki, może być konieczne używanie innego stylu selekcji niż domyślnie ustawiony dla dokumentu, aby stan logiczny wartości pól pozostał widoczny. Lista rozwijana Zastępowanie stylu selekcji umożliwia wybranie odpowiedniego stylu selekcji, np. Znacznik narożnika.

Opcje wyszukiwania

Ta grupa umożliwia kontrolowanie niektórych aspektów wyszukiwania tekstowego dotyczących otwartych obiektów Multi Box i selekcji w tabelach z użyciem listy rozwijanej.

Opcje wyszukiwania
Opcja Opis
Uwzględniaj w wyszukiwaniu wartości wykluczone To ustawienie określa, czy wyszukiwania tekstowe mają obejmować wartości wykluczone. Dostępne są następujące alternatywy:
<użyj domyślnych>
Zostanie zastosowane ustawienie domyślne określone w oknie Preferencje użytkownika.
Tak
Wartości wykluczone są zawsze uwzględniane w wyszukiwaniu tekstowym.
Nie
Wartości wykluczone nigdy nie są uwzględniane w wyszukiwaniu tekstowym, natomiast wartości opcjonalne nadal są uwzględniane.
Domyślny tryb wyszukiwania To ustawienie określa początkowy domyślny tryb wyszukiwania używany przy wyszukiwaniu tekstowym. Tryb można zmieniać na bieżąco, wpisując znak * lub ~ jako część szukanego ciągu. Dostępne są następujące alternatywy:
<użyj domyślnych>
Zostanie zastosowane ustawienie domyślne określone w oknie Preferencje użytkownika.
Wyszuk. z użyciem symb. wieloznacz.
Początkowym szukanym ciągiem będą dwa symbole wieloznaczne z kursorem umieszczonym między nimi w celu ułatwienia wyszukiwania.
Użyj wyszukiwania rozmytego
Początkowym szukanym ciągiem będzie tylda (~) w celu wskazania, że jest to wyszukiwanie rozmyte.
Użyj normalnego wyszukiwania
Do szukanego ciągu nie zostaną dodane żadne dodatkowe znaki. Bez symboli wieloznacznych zostanie przeprowadzone normalne wyszukiwanie.

Liczba

Karta Właściwości pola wyboru wielokrotnego: Liczba jest otwierana po kliknięciu pola wyboru wielokrotnego prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Właściwości z menu niezależnego.

Ta strona właściwości udostępnia ustawienia formatowania dla wszystkich pól w polu wyboru wielokrotnego. Formatowanie liczb można ustawić osobno dla poszczególnych pól, zaznaczając co najmniej jedno pole (poprzez kliknięcie, za pomocą kombinacji Shift+kliknięcie albo kombinacji Ctrl+kliknięcie) w polu tekstowym Pola.

Dla każdego pola obowiązuje domyślny format liczb, który można skonfigurować na stronie Właściwości dokumentu: Liczba. Możliwe jest jednak użycie osobnego formatu liczb dla pojedynczego obiektu arkusza. W tym celu należy zaznaczyć alternatywę Zastąp ustawienia dokumentu i określić format liczb w kontrolce grupowej poniżej. Ta strona właściwości obowiązuje względem obiektu aktywnego i zawiera następujące kontrolki przeznaczone do formatowania wartości:

Właściwości liczb
Właściwość Opis
Mieszane Liczby oraz tekst. Liczby przedstawione w formacie oryginalnym.
Liczba Przedstawia wartości liczbowe z liczbą miejsc dziesiętnych, jaka została ustawiona w polu przewijanym Dokładność.
Liczba całkowita Przedstawia wartości liczbowe jako liczby całkowite.
Ustalone do _ Liczby dziesiętne Przedstawia wartości liczbowe jako wartości dziesiętne z liczbą miejsc dziesiętnych, jaka została ustawiona w polu przewijanym Liczby dziesiętne.
Waluta Pokazuje wartości w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd. Formatem domyślnym jest ustawienie Waluta systemu Windows.
Data Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako daty, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Godzina Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako godziny, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Znacznik czasu Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako data + godzina, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Interwał Przedstawia czas w postaci sekwencyjnego przyrostu czasu (np. format = mm powoduje, że wartość jest przedstawiana jako liczba minut od początku kalendarza (1899:12:30:24:00)).

Przycisk Pokaż w procentach (%) działa na następujące formaty: Liczba, Liczba całkowita i Ustalone do.

Separatory Dziesiętne i Separator tysięcy można ustawić w polach edycji grupy Separatory.

Przycisk ISO umożliwia użycie normy ISO w celu formatowania daty, godziny i znacznika czasu.

Przycisk System umożliwia zastosowanie ustawień systemu do formatowania.

Przycisk Zmień format dokumentu powoduje otwarcie strony Właściwości dokumentu: Liczba, na której można edytować domyślny format liczb dla dowolnego pola.

Dowiedz się więcej

 

Czcionka

W tym obszarze można ustawić Czcionkę, Styl czcionki i Rozmiar czcionki.

Można ustawić czcionkę dla każdego pojedynczego obiektu (Właściwości obiektu: Czcionka) lub wszystkich obiektów w dokumencie (Zastosuj do obiektów w oknie Właściwości dokumentu: Czcionka).

Następnie można ustawić domyślne czcionki dokumentów dla nowych obiektów w oknie Właściwości dokumentu: Czcionka. Istnieją dwie czcionki domyślne:

 1. Pierwsza czcionka domyślna (Listy wartości, wykresy itp.) jest używana w odniesieniu do większości obiektów, w tym list wartości i wykresów.
 2. Druga czcionka domyślna (Obiekty i przyciski tekstu) jest używana w odniesieniu do przycisków i pól tekstowych, gdzie zazwyczaj potrzeba większej czcionki.

Na koniec można ustawić domyślne czcionki dla nowych dokumentów w oknie Preferencje użytkownika: Czcionka.

Dla wykresów, przycisków i obiektów tekstowych (poza obiektami wyszukiwania) można także określić Kolor czcionki. Kolor może być Stały albo dynamicznie Obliczany z wyrażenia. Wyrażenie musi być poprawną reprezentacją koloru utworzoną z użyciem funkcji koloru. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas zostanie ustawiony domyślny kolor czarny.

Funkcje koloru

Dodatkowe ustawienia:

 • Cień automatyczny: Po zaznaczeniu tej opcji do tekstu zostanie dodany cień automatyczny.
 • Podkreślenie: Po zaznaczeniu tej opcji tekst będzie podkreślony.

W panelu podglądu pokazywana jest próbka wybranej czcionki.

Układ

Ustawienie układu określone na stronie Właściwości obiektu będzie mieć zastosowanie tylko do bieżącego obiektu.
Ustawienie układu określone na stronie Właściwości dokumentu będzie mieć zastosowanie do wszystkich obiektów danego typu (lub typów) w całym dokumencie.

Użyj obramowań

Włącz tę opcję, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Typ obramowania można wybrać z menu rozwijanego.

 • Intensywność cieniowania: Menu rozwijane Intensywność cieniowania umożliwia ustawienie intensywności cienia wyświetlanego wokół obiektów arkusza. Można też wybrać opcję Bez cieniowania.
 • Styl obramowania: Dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane typy obramowania:
  • Pełne: Pełne obramowanie jednego koloru.
  • Obniżone: Obramowanie dające efekt zapadania się obiektu arkusza w tło.
  • Podniesione: Obramowanie dające efekt podnoszenia obiektu arkusza z tła.
  • Ściana: Obramowanie dające efekt ściany wokół obiektu arkusza.
 • Szerokość obramowania: Opcja jest dostępna dla wszystkich typów obramowania. Szerokość można podać w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).
 • Kolor: Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać z palety kolorów odpowiedni kolor podstawowy (dotyczy wszystkich typów obramowania).
 • Tęcza: Tworzy tęczowe obramowanie (dotyczy wszystkich typów obramowania). Tęcza będzie się zaczynać od wybranego koloru podstawowego na obiekcie arkusza.

W przypadku wybrania opcji Uproszczone jako Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne nie będzie możliwy wybór typu obramowania — dostępne będzie tylko menu rozwijane Intensywność cieniowania i ustawienie Szerokość obramowania.

Zaokrąglone rogi

W grupie Zaokrąglone rogi można zdefiniować ogólny kształt obiektu arkusza. Ustawienia te umożliwiają rysowanie obiektów arkusza o kształtach idealnie okrągłych lub owalnych poprzez silnie wydłużone aż do prostokątnych. Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

 • Zaokrąglone rogi: Zaznaczenie tej opcji umożliwia korzystanie z pozostałych ustawień kształtów o zaokrąglonych rogach.
 • Narożniki: Narożniki, dla których to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, będą rysowane jako prostokątne.
 • Zaokrąglenie: Liczba od 2 do 100, gdzie 100 oznacza prostokąt o idealnie prostokątnych narożnikach, a 2 oznacza idealny owal (lub okrąg w przypadku proporcji 1:1). Najlepszy efekt zaokrąglonych rogów pozwalają zwykle uzyskać wartości od 2 do 5.
 • Promień narożnika: To ustawienie określa promień narożników, wyrażony jako stała odległość (Stałe) lub jako procent całego sektora (Względne (%)). Można w ten sposób kontrolować, w jakim stopniu ogólny kształt ustawiony opcją Zaokrąglenie będzie wpływać na kształt narożników. Odległość można podać w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).

Warstwa

Grupa Warstwa umożliwia ustawienie położenia obiektu na jednej z trzech warstw:

 • Dół: Obiekt arkusza z ustawioną właściwością warstwy Dół nigdy nie będzie zasłaniać obiektów arkusza o ustawieniach warstwy Normalne i Góra. Można go umieszczać tylko na tych obiektach arkusza, które mają ustawioną warstwę Dół.
 • Normalne: Nowo utworzone obiekty arkusza znajdują się na warstwie Normalne (środkowej). Obiekt arkusza o ustawieniu warstwy Normalne nie może zostać zasłonięty przez obiekt arkusza o ustawieniu Dół, a sam nie może zasłaniać obiektów arkusza o ustawieniu Góra.
 • Góra: Obiekt arkusza z ustawioną właściwością warstwy Góra nigdy nie będzie zasłonięty przez obiekty arkusza o ustawieniach warstwy Normalne i Dół. Można na nim umieszczać jedynie inne obiekty arkusza o ustawieniu warstwy Góra.
 • Niestandardowe: Ustawienia warstwy Góra, Normalne i Dół to wewnętrznie odpowiednio numery warstw 1, 0 i –1. W rzeczywistości dozwolone są wszystkie wartości od –128 do 127. Wybierz tę opcję, aby wprowadzić własną wartość.

Tworzenie motywu...

Otwiera obszar Kreatora motywów, w którym można utworzyć motyw układu.

Zastosuj motyw...

Motyw układu można zastosować względem obiektu, arkusza lub dokumentu.

Motywy układu

Pokaż

W grupie opcji Pokaż można określić warunek wyświetlania obiektu arkusza:

 • Zawsze: Obiekt arkusza będzie zawsze wyświetlany.
 • Warunkowe: Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku funkcji warunkowej, która jest obliczana na nowo na przykład przy każdej zmianie wyboru. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość FALSE.

  Funkcje warunkowe

Informacja

Użytkownicy z uprawnieniami Admin do dokumentu mogą zignorować wszystkie warunki pokazywania, wybierając opcję Pokaż wszystkie arkusze i obiekty arkusza w oknie dialogowym Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia. Tę funkcję można przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Shift+S.

Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia

Opcje

W grupie Opcje można wyłączyć możliwość przenoszenia obiektu arkusza lub zmiany jego rozmiaru. Ustawienia w tej grupie mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono odpowiadające im pola wyboru na kartach Właściwości dokumentu: Układ i Właściwości arkusza: Zabezpieczenia.

 • Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
 • Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza.
 • Zezwalaj na wyświetlanie info: Jeśli użyto funkcji info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji.

  Info
 • Dopasuj rozmiar do danych: Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.

Paski przewijania

Grupa Paski przewijania zawiera różnego rodzaju kontrolki modyfikujące układ pasków przewijania:

 • Zachowaj pozycję przewijania: Kiedy to ustawienie jest włączone, oprogramowanie QlikView podejmie próbę zachowania pozycji przewijania tabel i wykresów na pasku przewijania, kiedy selekcja jest dokonywana względem innego obiektu. To samo ustawienie musi być również włączone w oknie Preferencje użytkownika: Obiekty. Pozycja przewijania nie jest zachowywana po zamknięciu dokumentu.
 • Przyciski przewijania: Ustawia kolor przycisków przewijania. Kliknij przycisk, aby wybrać kolor. Najlepszą czytelność pasków przewijania dają zazwyczaj średnie odcienie szarości. Każdy z kolorów można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient za pomocą okna dialogowego Obszar koloru, które jest otwierane po kliknięciu odpowiedniego przycisku.
 • Tło przewijania: Definiuje kolor tła przewijania. Kliknij przycisk, aby wybrać kolor.
 • Szerokość paska przewijania: Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.
 • Styl przewijania: Ustawia styl paska przewijania. Wybierz styl z kontrolki rozwijanej. Styl paska przewijania Klasyczne odpowiada wyglądowi pasków przewijania z aplikacji QlikView 4/5. Styl paska przewijania Standard daje bardziej nowoczesny wygląd. Trzeci styl to Jasne, dający cieńszy i jaśniejszy pasek.
  Tryb określania stylu należy ustawić na wartość Zaawansowane, aby zapewnić widoczność stylu paska przewijania. To ustawienie jest dostępne na karcie Ogólne po otwarciu menu rozwijanego Ustawienia i wybraniu opcji Właściwości dokumentu.

 

 • Zastosuj do...: Otwiera okno dialogowe Właściwości nagłówka i obramowania, w którym można wskazać miejsce zastosowania właściwości ustawionych na stronie Układ.

Nagłówek

Ustawienie nagłówka określone na stronie Właściwości obiektu będzie mieć zastosowanie tylko do bieżącego obiektu.
Ustawienie nagłówka określone na stronie Właściwości dokumentu będzie mieć zastosowanie do wszystkich obiektów danego typu (lub typów) w całym dokumencie.

Na stronie Nagłówek można określić opcje układu zupełnie różne od ogólnego układu obiektu.

 • Pokaż nagłówek: Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.
 • Tekst tytułu: Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Kliknij przycisk Czcionka..., aby zmienić czcionkę nagłówka.

Dla nagłówka można ustawiać kolory zależne od jego stanu. Ustawienia Aktywne kolory i Nieaktywne kolory można określać niezależnie.

Kliknij przycisk Kolor tła lub Kolor tekstu, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru. Jako Kolor tła można wybrać kolor pełny lub gradientowy w oknie dialogowym Obszar koloru. Kolor tekstu można zdefiniować jako kolor Stały lub Obliczany — służą do tego funkcje koloru.

Funkcje koloru

 • Zawijaj tekst: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, nagłówek może być wyświetlany w wielu wierszach.
 • Wysokość nagłówka (wiersze): Pole edycji do ustawiania liczby wierszy nagłówka.

Dokładny rozmiar i położenie obiektu QlikView można określić i korygować ustawieniami rozmiaru i położenia obiektu arkusza QlikView w postaci Normalnej lub Zminimalizowanej. Wartości ustawień są podawane w pikselach:

 • Położenie X: Ustawia położenie poziome lewej strony obiektu arkusza względem lewej krawędzi arkusza.
 • Położenie Y: Ustawia położenie pionowe górnej strony obiektu arkusza względem górnej krawędzi arkusza.
 • Szerokość: Ustawia szerokość obiektu arkusza QlikView.
 • Wysokość: Ustawia wysokość obiektu arkusza QlikView.

Orientację etykiety nagłówka można zmieniać przy użyciu opcji z sekcji Wyrównanie nagłówka:

 • Poziomo: Etykieta może być wyrównana w poziomie. Dostępne opcje to Z lewej, Środek lub Z prawej (w obrębie obszaru nagłówka).
 • Pionowo: Etykieta może być wyrównana w pionie. Dostępne opcje to Góra, Środek lub Dół (w obrębie obszaru nagłówka).

Ikony specjalne
Wiele z poleceń menu obiektów arkusza można skonfigurować jako ikony nagłówka. Aby wybrać polecenia wyświetlane jako ikony nagłówka, zaznacz pole wyboru na lewo od odpowiednich poleceń na liście.

InformacjaDodając ikony specjalne do nagłówka, należy zachować rozwagę. Wyświetlanie zbyt wielu ikon będzie dezorientować użytkowników.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie ikony minimalizacji w nagłówku okna obiektu arkusza, o ile tylko obiekt można minimalizować. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.
 • Autom. minimalizacja: Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.
 • Zezwalaj na maksymalizowanie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie ikony maksymalizacji w nagłówku okna obiektu arkusza, o ile tylko obiekt można maksymalizować. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.
 • Tekst pomocy: Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Tekst pomocy można podać jako formułę wyliczaną. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.


  Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

  Wprowadź np. opis obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com