Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Często zadawane pytania

Instalacja

P: Jakie są wymagania instalacyjne aplikacji QlikView?

Wymagania systemowe QlikView (tylko w języku angielskim)

Dokumenty QlikView

P: Ile potrzebuję pamięci operacyjnej? Czy istnieje prosty sposób ustalenia wymaganej ilości pamięci na podstawie wielkości danych?

O: Nie, wszystko zależy od struktury i typu danych. Im więcej wierszy danych i im więcej pól zawiera każdy wiersz, tym więcej pamięci będzie potrzeba. Jeśli pole zawiera wiele różnych wartości, potrzeba więcej pamięci niż w przypadku często powtarzających się wartości. Dużo pamięci może też wymagać obliczanie niektórych wykresów.

 

P: Jaki jest teoretyczny limit rozmiaru dokumentu w QlikView?

O: Nie da się przełożyć tego limitu na konkretną liczbę wierszy (patrz odpowiedź na poprzednie pytanie). Podczas wykonywania skryptów aplikacja QlikView wykorzystuje zazwyczaj 3–4 razy więcej pamięci niż podczas pracy w układzie.

 

P: Mam dostępne 2 GB pamięci, a podczas otwierania dokumentu o rozmiarze 1 GB wyświetlany jest błąd „Brak pamięci”. W czym problem?

O: Każda tabela w dokumencie QlikView wymaga przydzielenia ciągłego bloku pamięci. Jeśli pamięć jest pofragmentowana (na przykład przez załadowane biblioteki DLL), próba przydzielenia pamięci nie powiedzie się i zostanie wyświetlony prawidłowy komunikat o błędzie. Może to wyglądać różnie na różnych komputerach.

 

P: Jak duże dokumenty bywają faktycznie uruchamiane w QlikView przez rzeczywistych użytkowników?

O: W przypadku uruchamiania QlikView na komputerze np. z 512 MB pamięci RAM możliwe jest przetworzenie kilku milionów wierszy typowych danych transakcyjnych. W chwili tworzenia tej dokumentacji (maj 2008 r., czyli 7 lat temu) na dużych serwerach z QlikView i kilkoma gigabajtami pamięci zdarzają się aplikacje klientów przetwarzające do miliarda wierszy (pełne szczegóły transakcji, bez agregacji).

 

Skrypty i ładowanie danych

P: Czy w skrypcie QlikView można użyć więcej niż jednej instrukcji Binary?

O: Nie, niestety nie. Ładowanie w trybie Binary wykorzystuje specjalną logikę aplikacji do wczytania danych, które były już wcześniej wczytywane do innego dokumentu QlikView. Używana metoda wyodrębniania danych wymaga pustej pamięci, dlatego instrukcja Binary musi być pierwszą instrukcją w skrypcie. Z tego samego powodu nie można w skrypcie użyć więcej niż jednej instrukcji Binary. Można jednak używać plików QVD do konsolidacji danych z wielu dokumentów QlikView z taką samą szybkością jak w przypadku instrukcji Binary.

 

P: Czy wykonanie sprzężenia automatycznego wymaga jedynie, aby nazwy pól były takie same?

O: Tak. Takie sprzężenie nosi nazwę skojarzenia.

 

P: Czy można dokonać sprzężenia automatycznego dwóch pól o różnych nazwach?

O: Tak, ale konieczna będzie zmiana nazwy jednego z pól w skrypcie za pomocą instrukcji ALIAS lub klauzuli AS.

Zmiana nazw pól

 

P: Czy można wykonywać operacje na plikach tekstowych z użyciem klauzul Where, klauzul Group By i innych instrukcji znanych z języka SQL?

O: QlikView oferuje bogaty język skryptów do przetwarzania plików tekstowych, obejmujący znaczną część składni języka SQL i wiele funkcji dodatkowych.

 

P: Czy można wykonywać operacje na plikach binarnych QlikView z użyciem klauzul Where, klauzul Group By i innych instrukcji znanych z języka SQL?

O: Nie.

 

P: Czym się różnią: skojarzenie między tabelami wewnętrznymi, instrukcja load lub select poprzedzona kwalifikatorem join oraz klauzula join wewnątrz instrukcji select?

O: Skojarzenie to sprzężenie między tabelami wewnętrznymi, którego wynik jest obliczany w chwili kliknięcia wartości pola w dokumencie. Aplikacja QlikView dokonuje takiego skojarzenia automatycznie, gdy dwie różne tabele mają wspólne pole. Pozostałe dwa typy sprzężeń są tworzone podczas wykonywania skryptu i dają w wyniku nowe tabele logiczne. W takich przypadkach aplikacja QlikView nie ładuje pierwotnych tabel jako tabel logicznych.

Poza tym sprzężenie zadeklarowane klauzulą join w instrukcji select zazwyczaj ładuje tylko te wiersze, dla których wartość pola klucza występuje w obu tabelach (sprzężenie wewnętrzne), natomiast złączenia pierwszych dwóch typów dodatkowo obejmują rekordy, dla których wartość pola klucza występuje tylko w jednej z tabel (pełne sprzężenie zewnętrzne outer join).

 

P: Jak ładować dane z plików tekstowych ze stałymi wierszami?

O: Należy użyć kreatora plików tabeli w aplikacji QlikView.

Kreator plików: Typ oraz Kreator plików: Typ — Stały rekord

 

P: Czy można zaktualizować dokument QlikView, ładując tylko te dane, które uległy zmianie?

O: Tak, używając przeładowania przyrostowego.

Pliki QVD

 

P: Czy można wczytywać do aplikacji QlikView tabele ze stron internetowych?

O: Tak, kreator pliku tabeli umożliwia wyodrębnianie tabel zapisanych jako tabele języka HTML. Nawet jeśli strona HTML nie zawiera wyraźnie sformatowanych znaczników tabeli, zazwyczaj i tak da się wyodrębnić dane w inny sposób, na przykład korzystając z funkcji skryptu subfield i textbetween.

Kreator plików: Typ — HTML

Logika aplikacji QlikView

P: Dlaczego w niektórych listach wartości nie można wyświetlać częstotliwości?

O: Listy wartości, których dotyczy ten problem, zawierają pole występujące w więcej niż jednej tabeli wewnętrznej. Aplikacja QlikView nie może zatem wiedzieć, w jaki sposób obliczać częstotliwość i inne wartości statystyczne dotyczące tego pola. Problem można rozwiązać, ładując problematyczne pole jeszcze raz z jego tabeli głównej (czyli tej, dla której ma być wyświetlana częstotliwość), ale pod inną nazwą, co umożliwi pokazanie częstotliwości tego pola na liście wartości. Przy użyciu odpowiedniej etykiety ten zabieg będzie całkowicie niezauważalny dla użytkownika.

 

P: Dlaczego pole statystyk zawiera tylko informacje o braku wartości?

O: Pole statystyk zawiera pole występujące w więcej niż jednej tabeli wewnętrznej. Zobacz odpowiedź na poprzednie pytanie.

 

P: Dlaczego aplikacja QlikView nie pozwala użyć określonego pola w wyrażeniu wykresu?

O: Pole występuje w więcej niż jednej tabeli wewnętrznej. Zobacz odpowiedź na poprzednie dwa pytania.

 

P: Jak wyświetlić liczbę odrębnych wartości w polu statystyk?

O: Należy użyć klauzuli distinct w instrukcjach load lub select.

 

P: Kiedy jest aktywowana opcja trybu AND w oknie dialogowym właściwości listy wartości?

O: Opcja trybu AND jest dozwolona jedynie po spełnieniu ściśle określonych warunków wynikających z teoretycznych reguł logiki aplikacji QlikView. Aby było możliwe włączenie trybu AND, pole:

  • może istnieć tylko w jednej tabeli wewnętrznej,
  • musi być drugim z dokładnie dwóch pól tej tabeli,
  • nie może zawierać zduplikowanych wierszy,
  • musi być poprzedzone kwalifikatorem distinct.

 

P: Czy dokonując selekcji wartości na liście wartości można mieszać logikę AND i OR?

O: Nie, logika aplikacji QlikView uniemożliwia takie działania.

 

P: Czy możliwe jest połączenie listy wartości logiką OR?

O: Tylko pośrednio. Zaawansowaną alternatywą jest użycie łączy semantycznych w celu przeniesienia selekcji dokonanych na liście wartości do innego pola. Następnie można zmienić selekcje na pierwotnej liście i kliknąć łącze semantyczne przy naciśniętym klawiszu Ctrl, aby uzyskać efekt działania OR na dwóch selekcjach. Ostateczny wynik można przenieść poprzez odwrócenie łącza semantycznego.

 

P: Czy można połączyć z wartością więcej niż jeden plik informacji, na przykład grafikę i plik tekstowy?

O: Tak, ale jedynie w przypadku zastosowania duplikatów pola. Każde pole w aplikacji QlikView może być połączone tylko z jednym plikiem informacji.

 

P: Dlaczego niektóre wartości, na przykład '002', '02' i '2', są niekiedy interpretowane przez QlikView jako ta sama wartość?

O: Wszystkie wartości podane w przykładzie mają w aplikacji QlikView tę samą wartość liczbową. Aplikacja QlikView zazwyczaj w pierwszej kolejności podejmuje próbę interpretowania danych jako liczb. Jeśli interpretacja liczbowa jest możliwa, zostanie ona użyta do skojarzenia. Jeśli jednak do pola w skrypcie zostanie zastosowana funkcja interpretacyjna text(), wartości będą traktowane wyłącznie jako wartości tekstowe. Podane wartości przykładowe zostałyby wtedy zinterpretowane jako trzy różne wartości.

 

P: Czym jest pętla, czyli okrężna struktura tabel?

O: Z pętlą mamy do czynienia, gdy możliwe jest przechodzenie w kółko bez końca przez skojarzenia między polami w ramach struktury tabeli. To samo zjawisko można opisać jako występowanie co najmniej dwóch różnych ścieżek przechodzenia przez strukturę tabel od jednego pola do drugiego. Pętli należy się wystrzegać, gdy tylko jest to możliwe, ponieważ mogą one prowadzić do niejednoznacznych interpretacji danych. W wielu przypadkach pętle pojawiają się z powodu złego zaprojektowania bazy danych, ale czasami nie da się ich uniknąć. Jeśli podczas wykonywana skryptu aplikacja QlikView znajdzie pętlę, zostanie wyświetlone ostrzeżenie i konieczne będzie rozwiązanie problemu z wykorzystaniem tabel luźno powiązanych.

Charakterystyka odwołań cyklicznych

Układ

P: Dlaczego nie można dopasować rozmiaru obiektów arkusza bez nagłówka do górnego końca?

O: Po wyłączeniu nagłówka obiektu arkusza górna krawędź służy jedynie do przenoszenia obiektu. Do zmiany rozmiaru obiektu należy w takim przypadku używać górnych narożników.

 

P: Dlaczego nie mogę powiększyć tabeli w prawo, przeciągając jej obramowania?

O: Na prawej krawędzi tabeli znajdują się dwa uchwyty. Przeciąganie obramowania tabeli powoduje ustawianie zewnętrznego rozmiaru wyświetlanej zawartości tabeli. Zewnętrzne obramowanie nie może jednak nigdy być szersze niż łączna szerokość wszystkich kolumn tabeli. Aby zmieniać rozmiar skrajnej prawej kolumny, należy ustawić kursor nieco na lewo od obramowania zewnętrznego. Zewnętrzne obramowanie nie powinno wypadać na środku kolumny. Jeśli tak się stanie, należy paskiem przewijania ustawić prawą krawędź kolumny przy obramowaniu zewnętrznym. Faktyczne obramowanie zewnętrzne obiektu arkusza można zobaczyć przy użyciu siatki projektowej.

 

P: Czy można zmieniać nazwy pól w obiektach arkusza w dokumencie QlikView?

O: Tak, dla każdego pola każdego obiektu arkusza można ustawić etykietę.

 

P: Które obiekty arkusza można minimalizować?

O: Minimalizacja jest możliwa w przypadku wszystkich obiektów arkusza, ale dla niektórych obiektów arkusza minimalizowanie jest domyślnie wyłączone — dotyczy to między innymi przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.

 

P: Czy zminimalizowane obiekty można przesuwać po arkuszu?

O: Tak, można je dowolnie przenosić i umieszczać w dowolnym miejscu arkusza, a także zmieniać ich rozmiar (w pewnych granicach).

Udostępnianie dokumentów QlikView innym osobom

P: Czy mogę umieścić dokument QlikView na serwerze i udostępniać go innym osobom?

O: Tak, pod warunkiem, że każda z osób korzystających z dokumentu ma dostęp do katalogu na serwerze oraz zarejestrowaną licencję na oprogramowanie QlikView.

 

P: Czy aplikacji QlikView można używać w prawdziwym trybie klient/serwer?

O: Tak, potrzebny jest do tego serwer QlikView Server.

 

P: Czy mogę udostępnić dokument innym użytkownikom w postaci łącza na stronie internetowej?

O: Tak, pod warunkiem, że każda z osób korzystających z dokumentu ma dostęp do tej strony internetowej oraz zarejestrowaną licencję na oprogramowanie QlikView.

 

P: Czy mogę wysyłać dokument innym osobom przez e-mail?

O: Tak, pod warunkiem, że każda z osób korzystających z dokumentu ma zarejestrowaną licencję na oprogramowanie QlikView.

 

P: Czy mogę uniemożliwić określonym użytkownikom dostęp do dokumentu?

O: Tak, można użyć sekcji „Section Access” i zdefiniować w niej, kto może korzystać z dokumentu.

Section oraz Kreator tabeli ograniczeń dostępu

 

P: Czy mogę uniemożliwić innym osobom przeglądanie i modyfikowanie skryptu?

O: Tak, w sekcji „Section Access” można nadać niektórym użytkownikom uprawnienia dostępu ADMIN, a innym użytkownikom zablokować dostęp do skryptu na poziomie USER.

Zabezpieczenia

 

P: Gdzie zapisywane są informacje o prawach dostępu?

O: Informacje te mogą być zapisywane jako blok chroniony w pliku tekstowym lub jako tabela w bazie danych. Można je też przechowywać w skrypcie jako instrukcję wbudowaną.

Kreator danych wbudowanych

 

P: Czy istnieje zautomatyzowany sposób tworzenia spersonalizowanych kopii przeznaczonych dla dużej grupy użytkowników?

O: Tak, potrzebny jest do tego produkt QlikView Publisher, będący modułem dodatkowym serwera QlikView Server.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com