Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Tabellen samenvoegen in Gegevensbeheer

Join is een bewerking die kan worden gebruikt om de gegevens van twee tabellen handmatig te combineren. Dit levert verschillende resultaten op, afhankelijk van de configuratie die u selecteert.

Op deze manier kunt u gecombineerde tabellen beter beheren dan met aaneenschakeling. Zie Tabellen aaneenschakelen in Gegevensbeheer voor meer informatie over aaneenschakeling.

Met de bewerking Join worden twee tabellen gecombineerd tot één. Deze tabel is dan een combinatie van de velden in beide oorspronkelijke tabellen, gebaseerd op de overlapping van een gemeenschappelijke waarde voor een of meer gemeenschappelijke velden. Er kunnen meerdere operatoren worden toegepast op bewerkingen met Join: Outer, Inner, Left en Right.

WaarschuwingEen samengevoegde tabel neemt dezelfde hoeveelheid geheugen in beslag als de tabellen die erin zijn gecombineerd. Als u overmatig gebruikmaakt van samengevoegde tabellen, kan Qlik Sense mogelijk trager worden. De informatie die wordt uitgezonderd van een samenvoegbewerking, is pas toegankelijk voor Qlik Sense als de tabel is gesplitst.

Join-operatoren

Er zijn vier join-operatoren: Outer join, Inner join, Left join en Right join. De geselecteerde operator bepaalt welke overlappende velden of waarden worden opgenomen of uitgezonderd.

InformatieWanneer de join-operatoren verwijzen naar Left- en Right-tabellen, verwijzen ze naar respectievelijk de eerste en tweede tabel in de volgorde waarin de tabellen zijn geselecteerd.

Outer join

De operator Outer join bevat alle mogelijke combinaties van waarden uit de twee tabellen, mits de overlappende veldwaarden voorkomen in een of beide tabellen. Voor een uitgebreidere uitleg en voorbeelden raadpleegt u het naslagitem over scripts: Outer.

Voorbeeld:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Samengevoegde tabel

Een

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

Inner join

De operator Inner join bevat alleen combinaties van waarden uit de twee tabellen, mits de overlappende veldwaarden voorkomen in beide tabellen. Voor een uitgebreidere uitleg en voorbeelden raadpleegt u het naslagitem over scripts: Inner.

Voorbeeld:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Joined table

A

B

C

1

aa

xx

Left join

De operator Left join bevat combinaties van waarden uit de twee tabellen, mits de overlappende veldwaarden voorkomen in de eerste tabel. Voor een uitgebreidere uitleg en voorbeelden raadpleegt u het naslagitem over scripts: Left.

Voorbeeld:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Joined table

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

Right join

De operator Right join bevat combinaties van waarden uit de twee tabellen, mits de overlappende veldwaarden voorkomen in de tweede tabel. Voor een uitgebreidere uitleg en voorbeelden raadpleegt u het naslagitem over scripts: Right.

Voorbeeld:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Joined table

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

Tabellen samenvoegen

U kunt het vak Aaneenschakelen of samenvoegen openen door te klikken op Meer in Gegevensbeheer, vervolgens te klikken op Aaneenschakelen of samenvoegen en twee tabellen te selecteren. Wanneer tabellen worden geselecteerd in Tabellen aaneenschakelen of samenvoegen, analyseert Qlik Sense de velden en worden alle velden die overeenkomen automatisch toegewezen. Als er geen duidelijke overeenkomsten zijn, worden velden niet toegewezen. Wanneer de samenvoeging wordt toegepast, worden toegewezen velden gecombineerd in de samengevoegde tabel. Niet-toegewezen velden worden opgenomen als afzonderlijke velden met null-waarden voor rijen zonder overeenkomstige waarde, of worden volledig uitgesloten als er geen overlappende exemplaren van de waarde zijn.

De eerste tabel die in Tabellen aaneenschakelen of samenvoegen is geselecteerd, wordt ingesteld als primaire tabel, de tabel waarmee de andere tabel wordt samengevoegd. De samengevoegde tabel gebruikt de tabel- en veldnamen uit de primaire tabel, tenzij de namen handmatig worden gewijzigd. U kunt wijzigen welke tabel de primaire tabel is met de knop Wisselen. Met Tabellen aaneenschakelen of samenvoegen ordent u velden in twee rijen, met de velden van de primaire tabel in de bovenste rij en de velden van de secundaire tabel in de onderste rij. U kunt de primaire en secundaire tabel omwisselen met de knop Wisselen.

U kunt Toewijzingen bewerken gebruiken om de standaardtoewijzing te wijzigen en te selecteren welke velden moeten worden toegewezen, niet-toegewezen moeten blijven of moeten worden uitgezonderd van de samengevoegde tabel. Toepassingen bewerken biedt een slepen-en-neerzetten-interface voor het bewerken van toewijzingen en heeft het vak Velden, waarin alle tabelvelden staan vermeld. Velden kunnen worden toegewezen door ze onder een veld van de primaire tabel te slepen. Velden kunnen als nieuwe, niet-toegewezen velden worden toegevoegd met Drop naast het veld in het vak Velden, of door ze in bovenste rij met velden te slepen. Niet-toegewezen velden worden gemarkeerd met waarschuwing in het vak Velden. Velden die worden verwijderd uit de samengevoegde tabel, worden niet opgenomen in de tabel en zijn niet beschikbaar voor gebruik in Qlik Sense nadat de samenvoegingen zijn toegepast op de tabel.

Zodra toewijzingen zijn toegepast op de tabellen die worden samengevoegd, kunt u de toegewezen velden niet meer bewerken. U kunt ze wel uit de tabellen verwijderen door de samengevoegde tabel op te splitsen. Hiermee herstelt u de tabellen naar hun oorspronkelijke staat.

Als u tabellen wilt samenvoegen in Gegevensbeheer, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de tabellen die u wilt samenvoegen.
 2. U kunt eventueel de namen van de samengevoegde tabel en de velden wijzigen.
 3. U kunt eventueel de toewijzingen bewerken.
 4. Selecteer de join-operator.
 5. Voeg de tabellen samen.

Tabellen selecteren die u wilt samenvoegen

 1. Klik in Gegevensbeheer op Meer in de onderste rij.
 2. Klik op Aaneenschakelen of samenvoegen.

  Het vak Aaneenschakelen of samenvoegen wordt geopend.

 3. Selecteer twee tabellen.

  De velden van beide tabellen worden toegewezen of blijven niet-toegewezen in het vak Tabellen aaneenschakelen of samenvoegen.

 4. Klik op Weergave om een voorbeeld van unieke waarden in elke veld weer te geven.
 5. Klik op Wisselen om de primaire en secundaire tabellen om te wisselen.

De namen van de tabel en de velden wijzigen

 1. Vul in het vak Aaneenschakelen of samenvoegen, in het veld voor de tabelnaam, een nieuwe tabelnaam in.
 2. Vul in het veld voor de veldnaam een nieuwe veldnaam in.

Toewijzingen bewerken

 1. Klik in het vak Aaneenschakelen of samenvoegen op Toewijzingen bewerken.
 2. Als u twee velden aan elkaar wilt toewijzen, klikt u op een tabelveld en sleept u het veld onder een primair tabelveld.
 3. Als u een nieuw, niet-toegewezen veld wilt toevoegen, klikt u op het tabelveld en sleept u het in de bovenste rij met velden.
 4. Als u een veld wilt verwijderen uit de samengevoegde tabel, klikt u in het veld op Annuleren.
 5. Als u een verwijderd veld terug wilt zetten in de tabel, klikt u in het vak Velden en vervolgens op Drop naast het veld.
 6. Klik op Toewijzingen bewerken om Toewijzingen bewerken te sluiten.

De join-operator selecteren

 1. Klik in het vak Aaneenschakelen of samenvoegen op Actie selecteren.
 2. Selecteer een operator in de lijst: Outer join, Inner join, Left join of Right join.

Tabellen samenvoegen

 • Klik in het veld Aaneenschakelen of samenvoegen op Toepassen.

De tabellen worden nu samengevoegd.

Samengevoegde tabellen splitsen

Als u een samenvoeging niet meer nodig hebt, kunt u de samengevoegde tabellen weer splitsen in de respectievelijke brontabellen.

Informatie

Bij het splitsen van een samengevoegde tabel worden zowel alle koppelingen verwijderd die de samengevoegde tabel bevatte als elke koppeling die de primaire en secundaire tabel met elkaar hadden. Als u bij het splitsen van de samengevoegde tabel de koppelingen wilt behouden, klikt u op Ongedaan maken. Hiermee maakt u de samenvoeging ongedaan in plaats van de tabel te splitsen. U kunt Ongedaan maken niet gebruiken om een samenvoeging ongedaan te maken nadat u gegevens hebt geladen in Gegevensbeheer.

Een samengevoegde tabel splitsen

Doe het volgende:

 1. Selecteer de samengevoegde tabel.
 2. Klik op Splitsen.

De tabel wordt nu opgesplitst in de brontabellen. Alle velden in de brontabellen en de bijbehorende velden hebben weer de namen die ze voor de samenvoeging hadden. Met het splitsen van een samengevoegde tabel wordt slechts één samenvoegniveau gesplitst. Samengevoegde tabellen die deel uitmaakten van de gesplitste samengevoegde tabel, behouden dus hun eigen samenvoeging.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!