Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Statistische verdelingsfuncties

De statistische DIST-verdelingsfuncties meten de waarschijnlijkheid van de distributiefunctie op het punt in de verdeling gegeven door de opgegeven waarde. De INV-functies berekenen de waarde, gegeven de waarschijnlijkheid van de verdeling. Daar staat tegenover dat de groepen statistische aggregatiefuncties de geaggregeerde waarden van reeksen statistische testwaarden voor verschillende statistische hypothesetests berekenen.

Alle hieronder beschreven statistische verdelingsfuncties worden via de Cephes-functiebibliotheek in Qlik Sense geïmplementeerd. Zie Cephes library voor referenties en meer informatie over gebruikte algoritmen, nauwkeurigheid enzovoort. De Cephes-functiebibliotheek wordt met toestemming gebruikt.

Alle functies kunnen zowel worden gebruikt in het script voor het laden van gegevens als in diagramuitdrukkingen.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!