Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Alternatieve status

Beschrijving

U kunt Alternatieve statussen gebruiken om vergelijkende analyses uit te voeren tussen sets van meerdere gegevensitems, bijvoorbeeld ten behoeve van winkelwagenanalyse. Een status bevat een reeks van selecties.

De QlikView-ontwikkelaar kan meerdere statussen in een QlikView-document maken en deze toewijzen aan bepaalde objecten in het document. De eindgebruiker kan kopieën van deze objecten (serverobjects) maken en deze objecten een andere status geven.

Het belangrijkste verschil tussen Ontkoppelen en Alternatieve statussen is dat ALLE objecten met een bepaalde status reageren op gebruikersselecties die plaatsvinden in die status. Een gebruikersselectie in een bepaalde status heeft geen effect op de objecten in een andere status.

De functionaliteit van Alternatieve statussen is niet beschikbaar in het laadscript.

InformatieDe functionaliteit van Alternatieve statussen is ingeschakeld door een QlikView-ontwikkelaar en dient met zorg te worden gebruikt, aangezien deze grote verwarring kan veroorzaken onder eindgebruikers omdat niet automatisch wordt aangegeven op het scherm dat objecten of uitdrukkingen alternatieve statussen hebben of hiernaar verwijzen. Het is aan de QlikView-ontwikkelaar om deze informatie aan de eindgebruiker te verstrekken via de functie StateName().
InformatieVisualisatie van een selectie in een alternatieve state kan mislukken als de gegevens onder sectietoegang of gegevensreductie vallen. Een selectie in een alternatieve state kan niet worden gevisualiseerd als de gegevens niet toegankelijk zijn voor de gebruikers die het QlikView-document onder sectietoegang gebruiken.

Alternatieve statussen instellen

Doe het volgende om alternatieve statussen in te schakelen en in te stellen:

  1. Klik op Alternatieve states... op het tabblad Documenteigenschappen: Algemeen.
    Het dialoogvenster Alternatieve statussen wordt geopend.
  2. Klik op Toevoegen... om een aantal statussen te maken en geef deze allemaal een naam. Naar de namen wordt verwezen als status-ID's.
  3. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Nu kan de QlikView-ontwikkelaar nieuwe alternatieve statussen maken binnen schermobjecten.

Eindgebruikers die toegang verkrijgen tot QlikView-documenten vanaf een QlikView Server, kunnen gebruikmaken van Alternatieve statussen, maar kunnen geen alternatieve statussen maken.

Statussen toewijzen aan objecten

Doe het volgende om een status toe te wijzen aan een object:

  1. Open het dialoogvenster Eigenschappen en selecteer het tabblad Algemeen.
  2. Stel Alternatieve status in op de status-ID die u wilt gebruiken voor het object.

Het object is nu onafhankelijk van de rest van het document wat betreft selectie, tenzij andere objecten worden ingesteld op dezelfde status.

Twee statussen zijn altijd beschikbaar: de standaardstatus en de status overgenomen. De standaardstatus is de status waarbij de meeste QlikView-activiteiten plaatsvinden. Deze wordt aangeduid met $. Het QlikView-document bevindt zich altijd in de standaardstatus. Objecten kunnen statussen overnemen van objecten van een hoger niveau, zoals werkbladen en containers. Dit betekent dat statussen als volgt worden overgenomen: Document - Werkblad - Werkbladobjecten. De werkbladen en werkbladobjecten hebben altijd de status overgenomen, tenzij de QlikView-ontwikkelaar anders beslist.

Alternatieve statussen vergelijken

U kunt twee statussen voor hetzelfde object met elkaar vergelijken. Zo kunt u bijvoorbeeld een lijngrafiek maken om beide statussen van de gegevens weer te geven met dezelfde as door een status toe te wijzen in de uitdrukking met behulp van Analyse instellen.

Voorbeeld:  

Als u de states Group1 en Group2hebt gedefinieerd, kunt u het gemiddelde van het veld Adj.Close vergelijken voor de groepen door de volgende twee uitdrukkingen in een lijndiagram te tonen:

Avg({[Group1]} [Adj.Close])

Avg({[Group2]} [Adj.Close])

Logisch gedrag bij gebruik van alternatieve statussen

Als u op de knop Wissen is dat van invloed op alle statussen.
In de Internet Explorer plug-in is een menuoptie toegevoegd aan het vervolgkeuzemenu van de knop Wissen waarmee een gebruiker de selecties met een specifieke status kan wissen. Dit menu is niet beschikbaar in de Ajax-client, maar dezelfde functie kan worden gerealiseerd door een actieknop te maken die is verbonden met de actie Wissen bij een specifieke status.

Als u op de knop Terug en Vooruit klikt, is dat van invloed op alle statussen. Er is geen mechanisme om vooruit en terug te gaan tussen verschillende statussen.

Als u op de knop Vergrendelen en Ontgrendelen klikt, is dat van invloed op alle statussen. Het is niet mogelijk specifieke statussen te vergrendelen en te ontgrendelen met deze knoppen. Het is mogelijk om specifieke velden te vergrendelen in statussen door gebruik te maken van het snelmenu bij keuzelijsten in een specifieke status.

De menuopties in het menu Selecties zijn van toepassing op alle statussen. Er is geen mechanisme om specifieke statussen in dit menu te beïnvloeden.

Alternatieve statussen kan worden gebruikt met gekoppelde objecten. De status geldt voor alle instanties van een object. Het wijzigen van een status voor een gekoppeld object leidt ertoe dat andere gekoppelde objecten dezelfde status krijgen.

InformatieReactieveroorzakers worden geactiveerd in elke status.

Acties kunnen zodanig worden ingesteld dat zij plaatsvinden bij specifieke statussen. Eén bekende uitzondering is de actie Macro uitvoeren. Deze actie kan zodanig worden ingesteld dat deze wordt uitgevoerd in een specifieke status. Macro's worden echter geactiveerd in elke status.

Objecten die gebruikmaken van een ontbrekende status (de status is verwijderd door een ontwikkelaar) worden opnieuw ingesteld op de standaardstatus, hoewel in de vervolgkeuzelijst van Alternatieve states een melding wordt weergegeven in de trant van:
AlternateStateName <unavailable>.

Informatie

U kunt alleen veldfuncties gebruiken met een argument Status in combinatie met Alternatieve statussen.

Veldfuncties

Variabelen in alternatieve statussen uitbreiden

U kunt opgeven welke status wordt gebruikt voor het uitbreiden van een variabele. Wijzigingen van een specifieke status hebben geen invloed op variabele waarden die in een andere status zijn uitgebreid. Als u geen status opgeeft, wordt de variabele in de standaardstatus uitgebreid.

Voorbeeld:  

Als u een status hebt met de naam MyState en een variabele met de naam vMyVar:

  • $(vMyVar) breidt de variabele in de standaardstatus uit.
  • $({MyState} vMyVar) breidt de variabele in de status MyState uit.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com