Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Hesaplanan alanları kullanma

Yüklenen alan adını ayarlamanız veya dönüştürmeniz gereken birçok durumla karşılaşabilirsiniz. Örneğin, tam bir adın ad ve soyadı bölümünü birleştirmeniz, ürün numarasının bir bölümü ayıklamanız, veri biçimini dönüştürmeniz veya iki sayıyı çarpmanız gerekebilir.

Bunun gibi durumlarla başa çıkmak için hesaplanan alanlar ekleyebilirsiniz. Hesaplanan bir alan, alanın sonucunu tanımlamak için bir ifade kullanır. İfadede fonksiyonlar, alanlar ve işleçler kullanabilirsiniz. Yalnızca düzenlediğiniz tablodaki alanlara başvurabilirsiniz. Hesaplanan alanınızda başka bir hesaplanan alana referansta bulunabilirsiniz.

Veri yöneticisinin tablo düzenleyicisinde hesaplanan alanları ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Tabloları düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Tabloyu düzenleme.

Hesaplanan alanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Alan ekle’ye tıklayıp Hesaplanan alan’ı seçin.

  Hesaplanan alan ekle için düzenleyici açılır.

 2. Ad’a hesaplanan alanın adını yazın.
 3. İfade seçeneğinden hesaplanan alanın ifadesini tanımlayın. Bunu yapmanın iki farklı yolu vardır.

  • Öğeleri seçmek ve ifadeye eklemek için İfade (Fonksiyonlar), Liste kutusu (Alanlar) ve işleçler (İşleçler) listelerini kullanın.

   Seçtiğiniz öğe, İfade’de imleç konumuna eklenir.

  • İfade kısmına hesaplanan alana yönelik ifadeyi yazın.

   İfadeyi yazarken fonksiyon ve alan önerilerinin yanı sıra fonksiyon söz dizimi önerilerinde yardım alırsınız.

  Hesaplanan alanın örnek sonuçları Ön izleme bölümünde görüntülenir.

 4. Hesaplanan alanı oluşturmak ve hesaplanan alan düzenleyicisini kapatmak için Oluştur’a tıklayın.

Hesaplanan alanı düzenleme

Hesaplanan alanın adını değiştirebilir veya ifadesini düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Alan adının yanındaki aşağı açılan menüden Düzenle’yi seçin.

  Hesaplanan alanı güncelle seçeneği için düzenleyici açılır.

 2. Değiştirmek isterseniz Ad seçeneğinde hesaplanan alanın adını düzenleyin.
 3. Hesaplanan alanın ifadesini düzenleyin.

 4. Hesaplanan alanı güncellemek ve hesaplanan alan düzenleyicisini kapatmak için Güncelle’ye tıklayın.

Hesaplanan alan ifadesinde hangi fonksiyonları kullanabilirim?

Hesaplanan alan ifadesi oluşturduğunuzda burada listelenen fonksiyonları kullanabilirsiniz. Bu liste, veri yükleme betiğinde kullanılabilen ifadelerin alt kümesidir. İfade birkaç kayıttaki verilerin toplanmasıyla sonuçlanamaz veya diğer kayıtlardaki verilere başvurmak için kayıtlar arası fonksiyonları kullanamaz.

Daha fazla bilgi için bkz. Kod ifadeleri.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen dize fonksiyonları

Bu fonksiyonlar, metin dizesi biçimindeki verileri değiştirmek veya ayıklamak için kullanılabilir.

Dize fonksiyonları
Fonksiyon Açıklama
Capitalize Capitalize(), dizeyi tüm sözcüklerin baş harfi büyük olacak şekilde döndürür.
Chr Chr(), girdi tamsayısına karşılık gelen Unicode karakterini döndürür.
FindOneOf

FindOneOf(), sağlanan bir karakter kümesinden herhangi bir karakterin oluş konumunu bulmak için bir dize arar. Üçüncü bir bağımsız değişken (1'den büyük değerli) sağlanmadığı takdirde, arama kümesinden herhangi bir karakterin ilk oluş konumu döndürülür. Herhangi bir eşleşme bulunamazsa 0 sonucu döndürülür.

Index Index(), sağlanan bir alt dizenin n. oluşumunun başlangıç konumunu bulmak için bir dizeyi arar. İsteğe bağlı üçüncü bir bağımsız değişken n değerini sağlar; atlanması halinde bu 1 olur. Negatif bir değer dizenin sonundan itibaren arar. Dizedeki konumlar 1'den başlayarak ve artarak numaralandırılır.
KeepChar

KeepChar(), ikinci dize "keep_chars" içinde yer ALMAYAN karakterler hariç olmak üzere ilk dize 'text'ten oluşan bir dize döndürür.

Left Left(), karakter sayısının ikinci bağımsız değişken tarafından belirlendiği ve girdi dizesinin ilk (en soldaki) karakterlerinden oluşan bir dize döndürür.
Len Len(), girdi dizesinin uzunluğunu döndürür.
Lower Lower(), girdi dizesindeki tüm karakterleri küçük harfe dönüştürür.
LTrim LTrim(), girdi dizesini öndeki boşlukları kırpılmış olarak döndürür.
Mid Mid(), ikinci bağımsız değişken 'start' tarafından tanımlanan karakterin konumundan başlayarak ve üçüncü bağımsız değişken 'count' tarafından tanımlanan karakterlerin sayısını döndürerek giriş dizesinin bir bölümünü döndürür. 'count' atlanırsa, dizenin geri kalanı döndürülür. Giriş dizesindeki ilk karakter 1 olarak numaralandırılır.
Ord Ord(), girdi dizesinin ilk karakterinin Unicode kod noktası numarasını döndürür.
PurgeChar PurgeChar(), girdi dizesinde ('text') yer alan karakterlerden oluşan ve ikinci bağımsız değişkende ('remove_chars') görülen karakterlerin hariç tutulduğu bir dize döndürür.
Repeat Repeat(), girdi dizesinin ikinci bağımsız değişkenin tanımladığı tekrar sayısı kadar yinelenmesinden oluşan bir dize oluşturur.
Replace Replace(), giriş dizesi içindeki verilen bir alt dizenin tüm oluşlarını başka bir alt dizeyle değiştirildikten sonra oluşan dizeyi döndürür. Bu fonksiyon özyinelemesizdir ve soldan sağa doğru çalışır.
Right

Right(), karakter sayısının ikinci bağımsız değişken tarafından belirlendiği ve giriş dizesinin son (en sağdaki) karakterlerinden oluşan bir dize döndürür.

RTrim RTrim(), girdi dizesini sondaki boşlukları kırpılmış olarak döndürür.
SubStringCount SubStringCount(), girdi dizesi metninde belirtilen alt dizenin oluşum sayısını döndürür. Eşleşme yoksa, 0 sonucu döndürülür.
TextBetween

TextBetween(), girdi dizesinde ayırıcılar olarak belirtilen karakterler arasında olan metni döndürür.

Trim Trim(), girdi dizesini öndeki ve sondaki boşlukları kırpılmış olarak döndürür.
Upper Upper(), ifadedeki tüm metin karakterleri için giriş dizesindeki tüm karakterleri büyük harfe dönüştürür. Sayılar ve semboller yok sayılır.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen tarih fonksiyonları

Qlik Sense tarih ve saat fonksiyonları, tarih ve saat değerlerini dönüştürmek için kullanılır.

Fonksiyonlar, 30 Aralık 1899'dan beri gün sayısına eşit olan tarih-saat seri numarasını temel alır. Tamsayı değeri günü ve kesir değeri günün saatini temsil eder.

Qlik Sense bağımsız değişkenin sayısal değerini kullanır, bu nedenle bir sayı tarih veya saat olarak biçimlendirilmediğinde de bir bağımsız değişken olarak geçerlidir. Bağımsız değişken örneğin bir dize nedeniyle sayısal değere karşılık gelmediğinde, Qlik Sense dizeyi tarih ve saat ortamı değişkenlerine göre yorumlamaya çalışır.

Bağımsız değişkende kullanılan tarih biçimi, DateFormat sistem değişkeninde ayarlanan biçime karşılık gelmiyorsa Qlik Sense tarihi doğru şekilde yorumlayamaz. Bu sorunu çözmek için ayarları değiştirin veya bir yorumlama fonksiyonunu kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. DateFormat.

Tarih fonksiyonları
Fonksiyon Açıklama
addmonths Fonksiyon, startdate değerinden n ay sonra olan tarihi veya n negatif ise, startdate değerinden n ay önce olan tarihi döndürür.
addyears Fonksiyon, startdate değerinden n yıl sonra olan tarihi veya n negatif ise, startdate değerinden n yıl önce olan tarihi döndürür.
age age fonksiyonu, date_of_birth tarihinde doğan birinin timestamp sırasındaki yaşını (tamamlanan yıl cinsinden) döndürür.
converttolocaltime Bir UTC veya GMT zaman damgasını ikili değer olarak yerel zamana dönüştürür. Yer, dünyadaki bir dizi şehir, yer ve saat diliminden herhangi biri olabilir. 
day

Bu fonksiyon, expression öğesinin kesri standart sayı yorumlamasına göre tarih olarak yorumlandığında, günü temsil eden bir tamsayı döndürür.

dayend Bu fonksiyon, time içindeki günün son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan TimestampFormat olur.
daylightsaving Bir UTC veya GMT zaman damgasını ikili değer olarak yerel zamana dönüştürür. Yer, dünyadaki bir dizi şehir, yer ve saat diliminden herhangi biri olabilir. 
dayname Bu fonksiyon, time öğesini içeren günün ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir temel sayısal değerle tarihi gösteren bir değer döndürür.
daynumberofquarter Bir UTC veya GMT zaman damgasını ikili değer olarak yerel zamana dönüştürür. Yer, dünyadaki bir dizi şehir, yer ve saat diliminden herhangi biri olabilir. 
daynumberofyear Bu fonksiyon bir zaman damgasının denk geldiği yılın gün numarasını hesaplar. Hesaplama yılın ilk gününün ilk milisaniyesinden itibaren yapılır, ancak ilk ay kaymış olabilir.
daystart

Bu fonksiyon, time bağımsız değişkenindeki günün ilk milisaniyesini içeren bir zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan TimestampFormat olur.

firstworkdate firstworkdate fonksiyonu, isteğe bağlı olarak listelenen tüm tatilleri dikkate alarak, end_date tarihinden önce biten no_of_workdays (Pazartesi - Cuma) değerini elde etmek için en son başlangıç tarihini döndürür. end_date ve holiday geçerli tarihler veya zaman damgaları olmalıdır.
GMT Bu fonksiyon, bölgesel ayarlardan türetildiği haliyle mevcut Greenwich Mean Time değerini döndürür.
hour Bu fonksiyon, expression öğesinin kesri standart sayı yorumlamasına göre saat olarak yorumlandığında, saati temsil eden bir tamsayı döndürür.
inday Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_timestamp değerini içeren gün içinde olması halinde True döndürür.
indaytotime Bu fonksiyon, timestamp öğesi günün base_timestamp öğesinin tam milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere base_timestamp öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.
inlunarweek Bu fonksiyon timestamp değerinin base_date değerini içeren ay haftası içinde mi kaldığını belirler. Qlik Sense içinde ay haftaları 1 Ocak haftanın ilk günü olarak sayılarak tanımlanır. Yılın son haftasının dışında her hafta tam olarak yedi gün içerirler.
inlunarweektodate Bu fonksiyon, timestamp'ın ay haftası ile base_date'in son milisaniyesi arasında yer alıp almadığını bulur. Qlik Sense için ay haftaları 1 Ocak haftanın ilk günü olarak tanımlanır ve yılın son haftası dışında tam olarak yedi gün içerirler.
inmonth Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_date değerini içeren ay içinde olması halinde True döndürür.
inmonths Bu fonksiyon, bir zaman damgasının taban tarih olarak aynı bir aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık veya yarı yıllık dönem içine mi düştüğünü bulur. Zaman damgasının önceki veya sonraki bir zaman dönemine denk gelip gelmediğini bulmak da mümkündür.
inmonthstodate Bu fonksiyon, bir zaman damgasının en son base_date milisaniyesi de daha dahil olmak üzere aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık veya yarı yıllık dönem içine düştüğünü bulur. Zaman damgasının önceki veya sonraki bir zaman dönemine denk gelip gelmediğini bulmak da mümkündür.
inmonthtodate date, ayın basedate öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere basedate öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.
inquarter Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_date değerini içeren çeyrek içinde olması halinde True döndürür.
inquartertodate Bu fonksiyon, timestamp öğesi çeyreğin base_date öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere base_date öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.
inweek Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_date değerini içeren hafta içinde olması halinde True döndürür.
inweektodate Bu fonksiyon, timestamp, haftanın base_date öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere base_date öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.
inyear Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_date değerini içeren yıl içinde olması halinde True döndürür.
inyeartodate Bu fonksiyon, timestamp, yılın base_date öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere base_date öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.
lastworkdate lastworkdate fonksiyonu, isteğe bağlı holiday varsa bunları da dikkate alarak, start_date ile başlanması halinde no_of_workdays (Pazartesi-Cuma) elde edilmesi için gerekli en erken bitiş tarihini döndürür. start_date ve holiday geçerli tarihler veya zaman damgaları olmalıdır. 
localtime Bu fonksiyon belirli bir saat dilimi için geçerli saatin zaman damgasını döndürür.
lunarweekend Bu fonksiyon, date değerini içeren ay haftasının son gününün son milisaniyesine karşılık gelen bir zaman damgası değeri döndürür. Qlik Sense için ay haftaları 1 Ocak haftanın ilk günü olarak tanımlanır ve yılın son haftası dışında tam olarak yedi gün içerirler.
lunarweekname Bu fonksiyon, date içeren ay haftasının ilk gününün ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen yıl ve ay haftası numarasını gösteren bir görüntü değeri döndürür. Qlik Sense için ay haftaları 1 Ocak haftanın ilk günü olarak tanımlanır ve yılın son haftası dışında tam olarak yedi gün içerirler.
lunarweekstart Bu fonksiyon, date değerini içeren ay haftasının ilk gününün ilk milisaniyesine karşılık gelen bir zaman damgası değeri döndürür. Qlik Sense için ay haftaları 1 Ocak haftanın ilk günü olarak tanımlanır ve yılın son haftası dışında tam olarak yedi gün içerirler.
makedate Bu fonksiyon YYYY yılı, MM ayı ve DD gününden hesaplanan bir tarih döndürür.
maketime Bu fonksiyon hh saati, mm dakikası ve ss saniyesinden hesaplanan bir saat döndürür.
makeweekdate This function returns a date calculated from the year, the week number, and the day of week . Bu fonksiyon, YYYY yılı, WW haftası ve D hafta gününden hesaplanan bir tarih döndürür.
minute Bu fonksiyon, expression öğesinin kesri standart sayı yorumlamasına göre saat olarak yorumlandığında, dakikayı temsil eden bir tamsayı döndürür.
month Bu fonksiyon, ikili değer döndürür: MonthNames ortam değişkeninde tanımlandığı şekliyle ay adı ve 1-12 arasında bir tamsayı. Ay, standart sayı yorumlamasına göre ifadenin tarih yorumlamasından hesaplanır.

Daha fazla bilgi için bkz. MonthNames.

monthend Bu fonksiyon, date içeren ayın son gününün son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.
monthname Bu fonksiyon, ayı (MonthNames kod değişkenine göre biçimlendirilmiş) ve yılı, ayın ilk gününün ilk milisaniyesine sahip zaman damgasına karşılık gelen bir temel sayısal değerle gösteren bir görüntü değeri döndürür.

Daha fazla bilgi için bkz. MonthNames.

monthsend Bu fonksiyon, bir taban tarihi içeren aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık veya yarı yıllık dönemin son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Önceki ve sonraki bir zaman dönemi için zaman damgasını bulmak da mümkündür.
monthsname Bu fonksiyon, dönemin ay aralığının (MonthNames kod değişkenine göre biçimlendirilmiş) yanı sıra yılı temsil eden bir görüntü değeri döndürür. Temel alınan sayısal değer bir taban tarihi içeren aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık veya yarı yıllık bir dönemin ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelir.
monthsstart Bu fonksiyon, bir taban tarihi içeren aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık veya yarı yıllık dönemin ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Önceki ve sonraki bir zaman dönemi için zaman damgasını bulmak da mümkündür.Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.
monthstart Bu fonksiyon, date içeren ayın ilk gününün ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.
networkdays networkdays fonksiyonu, isteğe bağlı olarak listelenen tüm holiday öğelerini dikkate alarak, start_date ve end_date arasındaki ve bu tarihleri de içeren iş günlerinin (Pazartesi - Cuma) sayısını döndürür.
now Bu fonksiyon geçerli zamanın zaman damgasını döndürür. Fonksiyon, TimeStamp sistem değişkeni biçiminde değerler döndürür. Varsayılan timer_mode değeri 1'dir.
quarterend Bu fonksiyon, date içeren çeyreğin son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.
quartername Bu fonksiyon, çeyreğin aylarını (MonthNames kod değişkenine göre biçimlendirilmiş) ve yılı, çeyreğin ilk gününün ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir temel sayısal değerle gösteren bir görüntü değeri döndürür.
quarterstart Bu fonksiyon, date içeren çeyreğin ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.
second Bu fonksiyon, expression öğesinin kesri standart sayı yorumlamasına göre saat olarak yorumlandığında, saniyeyi temsil eden bir tamsayı döndürür.
timezone Bu fonksiyon, Qlik altyapısının çalıştığı bilgisayarda tanımlı saat dilimini döndürür.
today Fonksiyon geçerli tarihi döndürür. Fonksiyon, DateFormat sistem değişkeni biçiminde değerler döndürür.
UTC Geçerli Coordinated Universal Time değerini döndürür.
week Bu fonksiyon, ISO 8601 uyarınca hafta numarasını temsil eden bir tamsayı döndürür. Hafta numarası, standart sayı yorumlamasına göre ifadenin tarih yorumlamasından hesaplanır.
weekday Bu fonksiyon şunları içeren bir ikili değer döndürür: DayNames ortam değişkeninde tanımlanan bir gün adı. Haftanın nominal gününe karşılık gelen 0-6 arasında bir tamsayı (0-6).
weekend This function returns a value corresponding to a timestamp of the last millisecond of the last day of the calendar week containing date. The default output format will be the DateFormat set in the script. Bu fonksiyon, date değerini içeren takvim haftasının son gününün (Pazar) son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.
weekname Bu fonksiyon, date öğesini içeren haftanın ilk gününün ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir temel sayısal değerle yıl ve hafta sayısını gösteren bir değer döndürür.
weekstart Bu fonksiyon, date değerini içeren takvim haftasının ilk gününün (Pazartesi) ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.
weekyear This function returns the year to which the week number belongs according to the environment variables. The week number ranges between 1 and approximately 52.Bu fonksiyon, ISO 8601 uyarınca hafta numarasının ait olduğu yılı döndürür. Hafta sayısı, 1 ve yaklaşık 52 arasında değişir.
year Bu fonksiyon, expression öğesi standart sayı yorumlamasına göre tarih olarak yorumlandığında, yılı temsil eden bir tamsayı döndürür.
yearend Bu fonksiyon, date içeren yılın son gününün son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.
yearname Bu fonksiyon, date öğesini içeren yılın ilk gününün ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir temel sayısal değerle görüntü değeri olarak dört basamaklı bir yıl döndürür.
yearstart Bu fonksiyon, date içeren yılın ilk gününün başlangıcına karşılık gelen bir zaman damgası döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.
yeartodate Bu fonksiyon giriş zaman damgasının kodun yüklendiği yılda olup olmadığını bulur ve bu yıldaysa True, değilse False değerini döndürür.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen biçimlendirme ve yorumlama fonksiyonları

Biçimlendirme fonksiyonları giriş ifadesinin sayısal değerini kullanır ve bunu metin değerine dönüştürür. Buna karşılık, yorumlama fonksiyonları bunun tersini yapar: Dize ifadelerini alıp sayı olarak değerlendirir ve elde edilen sayının biçimini belirtir. Her iki durumda da çıkış değeri, bir metin değeri ve bir sayısal değerle ikili olur.

Örneğin, Date ve Date# fonksiyonlar arasındaki çıkış farklılıklarını göz önünde bulundurun.

Tarih ve Date# fonksiyonları
Fonksiyon Çıkış (metin) Çıkış (sayısal)
Date#('20140831', 'YYYYMMDD') 20140831 41882
Date(41882, 'YYYY.MM.DD') 2014.08.31 41882

Bu fonksiyonlar, biçim Qlik Sense uygulamasındaki tarih biçimi ayarına karşılık gelmediği için verileriniz tarih olarak yorumlanmayan tarih alanları içerdiğinde kullanışlıdır. Bu durumda, fonksiyonların iç içe geçirilmesi kullanışlı olabilir.

Date(Date#(DateInput, 'YYYYMMDD'),'YYYY.MM.DD')

Bu, DateInput alanını YYYYMMDD giriş biçimine göre yorumlayacak ve kullanmak istediğiniz YYYY.MM.DD biçiminde döndürecektir.

Biçimlendirme ve yorumlama fonksiyonları
Fonksiyon Açıklama
Date Date(), veri kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlanan biçimi veya sağlanmışsa bir biçim dizesini kullanarak bir ifadeyi tarih olarak biçimlendirir.
date_hash

Date#, bir ifadeyi ikinci bağımsız değişkende (sağlanmışsa) belirtilen biçimde bir tarih olarak değerlendirir.

Dual

Dual() bir sayı ve dizeyi tek bir kayıtta birleştirerek kaydın sayı temsilinin sıralama ve hesaplama, dize değerinin ise görüntüleme amaçları için kullanılmasını sağlar.

Interval Interval(), bir sayıyı veri yükleme komut dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlanan biçimi veya sağlanmışsa bir biçim dizesini kullanarak zaman aralığı olarak biçimlendirir.
interval_hash Interval#(), bir metin ifadesini, varsayılan olarak işletim sistemindeki ayarlı biçimde veya sağlanmışsa ikinci bağımsız değişkende belirtilen biçimde bir zaman aralığı olarak değerlendirir.
Money Money(), bir biçim deseni, isteğe bağlı ondalık ve binlik ayırıcılar sağlanmadığı sürece, bir ifadeyi veri kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlanan biçimde sayısal olarak para değeri şeklinde biçimlendirir.
money_hash

Money#(), bir biçim dizesi sağlanmadığı sürece bir metin dizesini kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlanan biçimde bir para değerine dönüştürür. Özel ondalık ve binlik ayırıcı sembolleri isteğe bağlı parametrelerdir.

Num Num() bir sayıyı biçimlendirir, yani ikinci parametrede belirtilen biçimi kullanarak metin görüntülemek için girişin sayısal değerini dönüştürür. İkinci parametre atlanırsa, veri yükleme komut dosyasında ayarlanan ondalık ve binlik ayırıcıları kullanır. Özel ondalık ve binlik ayırıcı sembolleri isteğe bağlı parametrelerdir.
num_hash

Num#(), bir metin dizesini sayısal bir değer olarak yorumlar, yani ikinci parametrede belirtilen biçimi kullanarak giriş dizesini bir sayıya dönüştürür. İkinci parametre atlanırsa, veri yükleme komut dosyasında ayarlanan ondalık ve binlik ayırıcıları kullanır. Özel ondalık ve binlik ayırıcı sembolleri isteğe bağlı parametrelerdir.

Text Text(), sayısal yorumlama mümkün olsa bile, ifadeyi metin olarak işlem görmeye zorlar.
Time Time(), bir biçim dizesi sağlanmadığı sürece, bir ifadeyi veri yükleme komut dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlanan zaman biçiminde zaman değeri olarak biçimlendirir.
time_hash

Time#(), bir ifadeyi bir biçim deseni sağlanmadığı sürece veri kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlanan zaman biçiminde zaman değeri olarak değerlendirir.

Timestamp TimeStamp(), bir biçim dizesi sağlanmadığı sürece, bir ifadeyi veri yükleme komut dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlanan zaman damgası biçiminde tarih ve saat değeri olarak biçimlendirir.
timestamp_hash Timestamp#(), bir ifadeyi biçim deseni sağlanmadığı sürece veri kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlanan zaman damgası biçiminde tarih ve saat değeri olarak değerlendirir.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen sayısal fonksiyonlar

Sayısal değerleri yuvarlamak için bu fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Sayısal işlevler
Fonksiyon Açıklama
ceil Ceil(), bir sayıyı offset sayısı ile kaydırılan step'in en yakın çarpanına doğru yukarı yuvarlar.
div Div(), birinci bağımsız değişkenin ikinci bağımsız değişkene aritmetik bölümünün tamsayı kısmını döndürür. Her iki parametre de gerçek sayı olarak yorumlanır; yani tamsayı olmaları gerekmez.
even Even(), integer_number öğesinin çift tamsayı ya da sıfır olması durumunda True (-1) döndürür. integer_number tek tamsayıysa False (0) döndürür ve integer_number bir tamsayı değilse de NULL döndürür.
fabs Fabs(), x sayısının mutlak değerini döndürür. Sonuç pozitif bir sayıdır.
fact Fact(), x pozitif tamsayısının faktöriyelini döndürür.
floor

Floor(), bir sayıyı offset sayısı ile kaydırılan step'in en yakın çarpanına doğru aşağı yuvarlar.

fmod fmod(), ilk bağımsız değişkenin (bölünen) tamsayı bölümünün ikinci bağımsız değişkenle (bölen) bölümünden kalan parçasını döndüren genel mod fonksiyonudur. Sonuç bir gerçek sayıdır. Her iki bağımsız değişken de gerçek sayı olarak yorumlanır; yani tamsayı olmaları gerekmez.
frac Frac(), x öğesinin kesir bölümünü döndürür.
mod Mod(), tamsayı bölümünün olumsuz olmayan kalan kısmını döndüren bir matematik modu fonksiyonudur. İlk bağımsız değişken bölünen ve ikinci bağımsız değişken bölendir. Her iki bağımsız değişken de tamsayı değerleri olmalıdır.
odd Odd(), integer_number öğesinin tek tamsayı ya da sıfır olması durumunda True (-1) döndürür. integer_number çift tamsayıysa False (0) döndürür ve integer_number bir tamsayı değilse de NULL döndürür.
round

Round(), offset sayısı ile kaydırılan step'in en yakın çarpanına yukarı veya aşağı doğru yuvarlama sonucunu döndürür.

sign Sign(), x değerinin bir pozitif sayı, 0 veya negatif sayı olma durumuna bağlı olarak 1, 0 veya -1 döndürür.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen koşullu fonksiyonlar

Bir koşulu değerlendirmek ve ardından, koşul değerine bağlı olarak farklı yanıtlar döndürmek için bu fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Koşullu fonksiyonlar
Fonksiyon Açıklama
alt alt fonksiyonu, geçerli bir sayı temsiline sahip olan parametrelerin ilkini döndürür. Böyle bir eşleşme bulunamazsa, son parametre döndürülür. Herhangi bir sayıda parametre kullanılabilir.
class class fonksiyonu ilk parametreyi bir sınıf aralığına atar. Sonuçta, metin değeri olarak a<=x<b'nin bulunduğu ikili bir değer elde edilir. Burada a ve b, bölmenin alt ve üst sınırları ve sayısal değer olarak düşük sınırdır.
if if fonksiyonu, fonksiyon ile sağlanan koşulun True ya da False olarak değerlendirilmesine göre bir değer döndürür.
match

match fonksiyonu, ilk parametreyi ondan sonra gelen tüm parametrelerle karşılaştırır ve eşleşen ifadelerin sayısal konumunu döndürür. Karşılaştırma büyük/küçük harf duyarlıdır.

mixmatch mixmatch fonksiyonu, ilk parametreyi ondan sonra gelen tüm parametrelerle karşılaştırır ve eşleşen ifadelerin sayısal konumunu döndürür. Karşılaştırma büyük/küçük harf duyarlı değildir.
pick Pick fonksiyonu listedeki n. ifadeyi döndürür.
wildmatch wildmatch fonksiyonu ilk parametreyi sonraki tüm parametrelerle karşılaştırır ve eşleşen ifadenin sayısını döndürür. Karşılaştırma dizelerinde joker karakterlerin ( * ve ?) kullanılmasına izin verir. *, herhangi bir karakter sırasını eşleştirir. ?, herhangi bir tek karakterle eşleşir. Karşılaştırma büyük/küçük harf duyarlı değildir.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen NULL fonksiyonları

Bu fonksiyonları, null değerleri algılamak veya döndürmek için kullanabilirsiniz.

NULL fonksiyonları
Fonksiyon Açıklama
Null

Null fonksiyonu bir NULL değer döndürür.

IsNull

IsNull fonksiyonu, bir ifadenin değerinin NULL olup olmadığını test eder; öyleyse -1 (True) döndürür, aksi takdirde 0 (False) döndürür.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen matematiksel fonksiyonlar

Matematiksel hesaplama işlemleri için bu fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Matematiksel fonksiyonlar
Fonksiyon Açıklama
e

Fonksiyon, doğal logaritmaların tabanını döndürür: e ( 2,71828...).

rand

Fonksiyon, 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı döndürür. Bu, örnek veriler oluşturmak için kullanılabilir.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar

Üstel ve logaritmik hesaplama işlemleri için bu fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar
Fonksiyon Açıklama
exp

e doğal logaritmasının taban olarak kullanıldığı doğal üstel fonksiyon e^x. Sonuç pozitif bir sayıdır.

log

x değerinin doğal logaritması. Fonksiyon yalnızca x> 0 olması durumunda tanımlanır. Sonuç bir sayıdır.

log10

x değerinin bayağı logaritması (10 tabanlı). Fonksiyon yalnızca x> 0 olması durumunda tanımlanır. Sonuç bir sayıdır.

pow

x değerinin y. kuvvetini döndürür. Sonuç bir sayıdır.

sqr

x kare (x değerinin 2. kuvveti). Sonuç bir sayıdır.

sqrt

x değerinin kare kökü. Fonksiyon yalnızca x >= 0 olması durumunda tanımlanır. Sonuç pozitif bir sayıdır.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen dağılım fonksiyonları

İstatistiksel dağılım hesaplama işlemleri için bu fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Dağıtım fonksiyonları
Fonksiyon Açıklama
ChiDist

ChiDist(), chi2 dağılımının tek kuyruklu olasılığını döndürür. Chi2 dağılımı bir chi2 testi ile ilişkilidir.

ChiInv

ChiInv(), chi2 dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini döndürür.

FDist FDist(), F dağılımının birikimli olasılığını döndürür.
FInv FInv(), F dağılımının birikimli olasılığının tersini döndürür.
NormDist NormDist(), belirtilen ortalama ve standart sapma için kümülatif normal dağılımı döndürür. mean = 0 ve standard_dev = 1 ise fonksiyon standart normal dağılımı döndürür.
NormInv NormInv(), belirtilen ortalama ve standart sapma için normal kümülatif dağılımın tersini verir.
TDist TDist(), öğrencinin t dağılımı için olasılığı döndürür; burada sayısal bir değer, olasılığı belirlenecek olan t'nin hesaplanmış sayısal değeridir.
TInv TInv(), öğrencinin t dağılımının t değerini olasılığın ve serbestlik derecelerinin bir fonksiyonu olarak döndürür.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen jeo-uzamsal fonksiyonlar

Jeo-uzamsal verileri işlemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Jeo-uzamsal fonksiyonlar
Fonksiyon Açıklama
GeoMakePoint

GeoMakePoint(), enlem ve boylamla bir nokta oluşturmak ve etiketlemek için kodlarda ve grafik ifadelerinde kullanılır.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen renk fonksiyonları

Renk özelliklerini ayarlamak ve değerlendirmek için bu fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Renk fonksiyonları
Fonksiyon Açıklama
ARGB

ARGB(), ifadelerde bir grafik nesnesinin renk özelliklerini ayarlamak veya değerlendirmek için kullanılır. Burada renk bir kırmızı bileşen r, bir yeşil bileşen g ve bir mavi bileşen b ile tanımlanır (alfa faktörü (opaklık) alpha kullanımıyla).

HSL

HSL(), bir grafik nesnesinin renk özelliklerini ayarlamak veya değerlendirmek için ifadelerde kullanılır; burada renk, 0 ile 1 arasındaki hue, saturation ve luminosity değerleriyle tanımlanır.

RGB RGB(), kırmızı bileşeni r, yeşil bileşeni g ve mavi bileşeni b olmak üzere üç bileşenle tanımlanan rengin koduna karşılık gelen bir tam sayı döndürür. Bu bileşenlerin 0 ile 255 arasında tam sayı değerleri olmalıdır. İşlev, bir grafik nesnesinin renk özelliklerini ayarlamak veya değerlendirmek için ifadelerde kullanılabilir.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen mantıksal fonksiyonlar

Mantıksal işlemleri yönetmek için bu fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Mantıksal fonksiyonlar
Fonksiyon Açıklama
IsNum

İfade bir sayı olarak yorumlanabilirse, -1 (True), aksi takdirde 0 (False) değerini döndürür.

IsText

İfade bir metin temsiline sahipse, -1 (True), aksi takdirde 0 (False) değerini döndürür.

Hesaplanan alan ifadesinde kullanılabilen sistem fonksiyonları

Sisteme, cihaza ve Qlik Sense uygulamasının özelliklerine erişmek için bu fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Sistem fonksiyonları
Fonksiyon Açıklama
system-functions

Bu fonksiyon, şu anda bağlı olan kullanıcının adını içeren bir dize döndürür. Hem veri kod dosyasında hem de grafik ifadesinde kullanılabilir.

ReloadTime

Bu fonksiyon son veri yüklemesinin bittiği zaman için bir zaman damgası döndürür. Hem veri kod dosyasında hem de grafik ifadesinde kullanılabilir.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!