Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

QVD dosyalarıyla çalışma

QVD (QlikView Data) dosyası, Qlik Sense uygulamasından dışa aktarılmış bir veri tablosu içeren bir dosyadır. QVD, yerel bir Qlik biçimidir ve yalnızca Qlik Sense uygulamasına yazılabilir ve QlikView tarafından okunabilir. Dosya biçimi bir koddan veri okuma sırasında hız sağlamak için optimize edilmiştir, ancak oldukça kompakt olan yapısını korumaktadır. Dosya biçimi bir koddan veri okuma sırasında hız sağlamak için optimize edilmiştir, ancak oldukça kompakt olan yapısını korumaktadır. Bir QVD dosyasından veri okumak, normalde diğer veri kaynaklarından okumaktan 10-100 kat daha hızlıdır.

QVD dosyaları iki modda okunabilir: standart (hızlı) ve optimize (daha hızlı). Seçilen mod, kod altyapısı tarafından otomatik olarak belirlenir.

Optimize edilmiş yüklerle ilgili bazı sınırlamalar vardır. Alanlar yeniden adlandırılabilir ancak burada sözü edilen işlemler, optimize edilmiş yüklemeyi devre dışı bırakır ve standart yüklemeyle sonuçlanır.

 • Yüklenen alanlardaki dönüştürmeler.
 • Qlik Sense uygulamasının, kayıtların paketini açmasına neden olan where cümlesini kullanma.
 • Yüklenen bir alanda Harita kullanma.

QVD dosyalarının amacı

QVD dosyaları birçok amaçla kullanılabilir ve belirli bir durumda birden fazlası geçerli olabilir. En az dört ana kullanım kolayca tanımlanabilir:

 • Yükleme hızını artırma

  Değişmeyen veya yavaş değişen giriş verilerinin QVD dosyalarında ara belleğe alınmasıyla, kod yürütme büyük veri kümeleri için önemli ölçüde hızlandırılır.

 • Veritabanı sunucularında yükü azaltma

  Harici veri kaynaklarından alınan verilerin miktarı da önemli ölçüde azaltılabilir. Bu, harici veritabanları ve ağ trafiği üzerindeki iş yükünü azaltır. Ayrıca, birkaç kodun aynı verileri paylaştığı durumlarda, verilerin kaynak veritabanından bir QVD dosyasına bir kez yüklenmesi gerekir. Diğer uygulamalar aynı verileri bu QVD dosyasıyla kullanabilir.

 • Birden çok uygulamaya ait verileri birleştirme

  binary kod deyimiyle, tek bir uygulamadan başka bir uygulamaya veri yüklenebilir ancak QVD dosyalarıyla bir kod herhangi bir sayıda uygulamaya ait verileri birleştirebilir. Bu, örneğin uygulamaların farklı iş birimlerine ait benzer verileri birleştirmesine imkan tanır.

 • Artışlı

  Yaygın olarak görülen birçok durumda QVD fonksiyonu, büyümekte olan bir veritabanından yalnızca yeni kayıtlar yüklenerek artışlı yükleme için kullanılabilir.

 • Daha fazla bilgi için bkz. Yeni ve güncellenmiş kayıtları artışlı yükleme ile yükleme.

  Bilgi notu

  Qlik Topluluğu'nun, QVD yükleme süresini kısaltmak amacıyla Qlik Application Automation uygulamasını nasıl kullandığını görmek isterseniz Yeniden yüklemeleri iyileştirmek için otomasyon kullanarak QVD'leri bölme yazısına bakın

QVD dosyaları oluşturma

QVD dosyası iki şekilde oluşturulabilir:

 • Koddaki store komutunu kullanarak açık oluşturma ve adlandırma. Kod içinde önceden okunan bir tablonun veya bunun bir parçasının seçtiğiniz bir konumdaki açıkça adlandırılmış bir dosyaya dışa aktarılmasını belirtin.

  Daha fazla bilgi için bkz. Store.

 • Koddan otomatik oluşturma ve bakım. Bir LOAD veya SELECT deyiminden önce buffer ön ekini kullandığınızda Qlik Sense, belirli koşullar altında veriler yeniden yüklenirken orijinal veri kaynağının yerine kullanılabilecek bir QVD dosyasını otomatik olarak oluşturur.

  Daha fazla bilgi için bkz. Buffer.

Sonuç olarak elde edilen QVD dosyaları arasında okuma hızı açısından bir fark yoktur.

QVD dosyalarından veri okuma

Aşağıdaki yöntemlerle, QVD dosyası okunabilir veya bu dosyaya erişilebilir:

 • QVD dosyasını açık veri kaynağı olarak yükleme. QVD dosyalarına, tüm diğer metin dosyası türlerinde (csv, fix, dif, biff, vb.) olduğu gibi kodundaki bir LOAD deyimi ile referansta bulunulabilir.

  Örneğin:

  • LOAD * from xyz.qvd (qvd)
  • LOAD Name, RegNo from xyz.qvd (qvd)
  • LOAD Name as a, RegNo as b from xyz.qvd (qvd)
 • Arabelleğe alınan QVD dosyalarını otomatik olarak yükleme. buffer ön eki LOAD veya SELECT deyimlerinde kullanıldığında, okumaya yönelik açık deyimler gerekli değildir. Qlik Sense, orijinal LOAD veya SELECT deyimiyle veri almaya kıyasla, QVD dosyasına ait verileri ne ölçüde kullanacağını belirler.
 • QVD dosyalarına koddan erişme. Birkaç kod fonksiyonu (tümü qvd ile başlayan), QVD dosyasının XML üst bilgisinde bulunan verilerle ilgili çeşitli bilgileri almak için kullanılabilir.

QVD biçimi

QVD dosyası tam olarak bir veri tablosu içerir ve üç parçadan oluşur:

 • Üst bilgi.

  Bilgi notu QVD dosyası QlikView ile oluşturulursa, üst bilgi tablodaki alanları, sonraki bilgilerin düzenini ve diğer meta verileri açıklayan doğru biçimlendirilmiş bir XML üst bilgisidir (UTF-8 karakter kümesinde).
 • Bayt dolgulamalı biçimdeki sembol tabloları.
 • Bit dolgulamalı biçimdeki gerçek tablo verisi.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!