Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Kombinera tabeller med Join och Keep

En operation som slår samman två tabeller till en. Posterna i den skapade tabellen är kombinationer av posterna i de ursprungliga tabellerna, vanligtvis på så sätt att de två poster som bidrar till någon given kombination i den skapade tabellen har ett gemensamt värde för ett eller flera gemensamma fält – en så kallad natural join. I Qlik Sense kan joins göras i skriptet. Resultatet blir en logisk tabell.

Det är möjligt att länka tabeller redan i skriptet. Qlik Sense-logiken ser då inte de separata tabellerna, utan bara den interna tabell som länkningen resulterat i. Ibland kan detta vara nödvändigt, men det finns nackdelar:

  • De inlästa tabellerna blir ofta större och Qlik Sense arbetar långsammare.
  • En del information kan gå förlorad; det går ofta inte längre att få frekvensuppgifter (antal poster) om den ursprungliga tabellen.

Keep-funktionen, som reducerar den ena tabellen eller båda tabellerna till det gemensamma snittet av tabelldata innan tabellerna sparas i Qlik Sense, har utvecklats för att minska antalet fall där man måste använda funktionen explicit join.

Anteckning om informationI denna dokumentation används vanligen termen join för att beteckna länkningar som gjordes innan de interna tabellerna skapades. Associationen, som görs när de interna tabellerna har skapats, är emellertid i allt väsentligt också en länkning (join).

Länkningar inom en SQL SELECT-sats

Med vissa ODBC-drivrutiner är det också möjligt att skapa en länkning (join) i SELECT-satsen. Detta är nästan likvärdigt med att länka med hjälp av Join-prefixet.

De flesta ODBC-drivrutiner klarar dock inte av att göra fulla dubbelriktade outer joins. De kan bara göra vänster- eller högerriktad outer join. En vänsterriktad (högerriktad) outer join innefattar bara kombinationer där nyckeln finns i den vänstra (högra) tabellen. En dubbelriktad outer join inbegriper alla kombinationer. Qlik Sense skapar en dubbelriktad outer join automatiskt.

Att skapa joins i SELECT-satser är betydligt mer komplicerat än att länka i Qlik Sense.

Exempel:  

SELECT DISTINCTROW

[Order Details].ProductID, [Order Details].

UnitPrice, Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Orders.CustomerID

FROM Orders

RIGHT JOIN [Order Details] ON Orders.OrderID = [Order Details].OrderID;

Denna SELECT-sats länkar en tabell som innehåller beställningar till ett fiktivt företag med en tabell som innehåller detaljer om beställningarna. Det rör sig om en högerriktad outer join, vilket innebär att alla poster i OrderDetails ingår, även de med ett OrderID som inte finns i tabellen Orders. Beställningar som finns i Orders men inte i OrderDetails ingår emellertid inte.

Join

En länkning skapas enklast med hjälp av Join-prefixet i skriptet, som länkar samman den interna tabellen med en annan namngiven tabell eller med den senast skapade tabellen. Länkningen blir en outer join, som skapar alla möjliga kombinationer av värden från två tabeller.

Exempel:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

join LOAD a, d from table2.csv;

Den interna tabell som blir resultatet får fälten a, b, c och d. Antalet poster varierar beroende på fältvärdena i de två tabellerna.

Anteckning om informationFälten som länkar tabellerna måste ha identiska namn. Hur många fält man använder för länkningen spelar ingen roll. Vanligen ska tabellerna ha ett eller flera fält gemensamt. Om det inte finns något gemensamt fält kommer länkningen att resultera i den kartesiska produkten av tabellerna. Det är också möjligt att länka tabeller där alla fält är gemensamma, men det finns oftast ingen mening med det. Join-prefixet använder sig av den senast skapade interna tabellen såvida inte namnet på en tidigare inläst tabell har angetts i Join-satsen. Ordningen på de två satserna är således inte godtycklig.

Mer information finns i Join.

Keep

Det explicita Join-prefixet i dataladdningsskriptet skapar en fullständig länkning (full join) mellan de båda tabellerna. Resultatet är en tabell. I många fall resulterar sådana länkningar i mycket stora tabeller. En av finesserna med Qlik Sense är just att programmet gör associationer mellan tabeller istället för att skapa länkningar, vilket minskar utrymmet i minnet, ökar hastigheten och ger större flexibilitet. Keep-funktionaliteten har utvecklats för att minska antalet fall där man måste använda explicit länkning.

Genom att använda prefixet Keep mellan två LOAD- eller SELECT-satser reducerar man den ena tabellen eller båda tabellerna innan de lagras i Qlik Sense. Reduceringen baseras på snittet av datamängden i tabellerna. Prefixet Keep måste alltid inledas med något av följande nyckelord: Inner, Left eller Right. Urvalet av poster från tabellerna görs på samma sätt som i en motsvarande koppling. Skillnaden är att tabellerna inte länkas utan lagras i Qlik Sense som två tabeller med olika namn.

Mer information finns i Keep.

Inner

Prefixen Join och Keep i dataladdningsskriptet kan föregås av prefixet Inner.

Om det används framför Join, anger det att länkningen mellan de båda tabellerna ska vara en inre länkning (inner join). Den tabell som blir resultatet innehåller enbart kombination mellan de två tabellerna med en fullständig datauppsättning från båda sidor.

Om de används framför Keep, anger det att tabellerna ska reduceras till det gemensamma snittet av deras datamängder innan de lagras i Qlik Sense.

Exempel:  

I de här exemplen använder vi källtabellerna Table1 och Table2:

Table 1
AB
1aa
2cc
3ee
Table2
AC
1xx
4yy

Inner Join

Först utför vi en Inner Join på tabellerna. Det resulterar i att VTable bara innehåller en rad, den enda posten som förekommer i båda tabellerna, med kombinerade data från båda tabellerna.

VTable:

SELECT * from Table1;

inner join SELECT * from Table2;

VTable
ABC
1aaxx

Inner Keep

Om vi i stället gör en Inner Keep har vi fortfarande två tabeller. De två tabellerna associeras via det gemensamma fältet A.

VTab1:

SELECT * from Table1;

VTab2:

inner keep SELECT * from Table2;

VTab1
AB
1aa
VTab2
AC
1xx

Mer information finns i Inner.

Left

Prefixen Join och Keep i dataladdningsskriptet kan föregås av prefixet left.

Om det används framför Join, anger det att länkningen mellan de båda tabellerna ska vara vänsterriktad (left join). En sådan länkning resulterar i en tabell som endast innehåller kombinationer där datauppsättningen från den första tabellen är fullständig.

Om det används framför Keep, anger det att den andra tabellen ska reduceras till det gemensamma snittet med den första tabellen innan den lagras i Qlik Sense.

Exempel:  

I de här exemplen använder vi källtabellerna Table1 och Table2:

Table1
AB
1aa
2cc
3ee
Table2
AC
1xx
4yy

Först utför vi en Left Join på tabellerna. Resultatet blir att VTable innehåller alla rader från Table1, kombinerade med fält från matchande rader i Table2.

VTable:

SELECT * from Table1;

left join SELECT * from Table2;

VTable
ABC
1aaxx
2cc-
3ee-

Om vi i stället gör en Left Keep har vi fortfarande två tabeller. De två tabellerna associeras via det gemensamma fältet A.

VTab1:

SELECT * from Table1;

VTab2:

left keep SELECT * from Table2;

VTab1
AB
1aa
2cc
3ee
VTab2
AC
1xx

Mer information finns i Left.

Right

Prefixen Join och Keep i dataladdningsskriptet kan föregås av prefixet right.

Om det används framför Join, anger det att länkningen mellan de båda tabellerna ska vara högerriktad (right join). En sådan länkning resulterar i en tabell som endast innehåller kombinationer där datamängden från den andra tabellen är fullständig.

Om det används framför Keep, anger det att den första tabellen ska reduceras till det gemensamma snittet med den andra tabellen innan den lagras i Qlik Sense.

Exempel:  

I de här exemplen använder vi källtabellerna Table1 och Table2:

Table1
AB
1aa
2cc
3ee
Table2
AC
1xx
4yy

Först utför vi en Right Join på tabellerna. Resultatet blir att VTable innehåller alla rader från Table2, kombinerade med fält från matchande rader i Table1.

VTable:

SELECT * from Table1;

right join SELECT * from Table2;

VTable
ABC
1aaxx
4-yy

Om vi i stället gör en Right Keep har vi fortfarande två tabeller. De två tabellerna associeras via det gemensamma fältet A.

VTab1:

SELECT * from Table1;

VTab2:

right keep SELECT * from Table2;

VTab1
AB
1aa
VTab2
AC
1xx
4yy

Mer information finns i Right.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!