Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wybieranie pól danych

Można wybrać, które tabele i pola mają być użyte na potrzeby dodania lub edycji danych.

Niektóre źródła danych (na przykład pliki CSV) zawierają pojedynczą tabelę, podczas gdy inne źródła danych (na przykład arkusze lub bazy danych programu Microsoft Excel) mogą zawierać kilka tabel.

Jeśli tabela zawiera wiersz nagłówka, nazwy pól są zazwyczaj automatycznie wykrywane, ale niekiedy może być potrzebna zmiana ustawienia Nazwy pól. Można również zmienić inne opcje tabeli, takie jak Rozmiar nagłówka lub Zestaw znaków, w celu poprawnej interpretacji danych. Opcje tabeli są różne dla różnych typów źródeł danych.

Selekcja danych z bazy danych

Kroki selekcji danych z bazy danych są zależne od sposobu połączenia z bazą danych. Można nawiązać połączenie ze sterownikiem ODBC jako źródłem DSN albo nawiązać połączenie bezpośrednio przez łącznik Qlik Database będący częścią pakietu Qlik ODBC Connector Package instalowanego z Qlik Sense.

Więcej informacji zawiera temat ODBC.

W przypadku dodawania danych z bazy danych źródło danych może zawierać kilka tabel.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Ten krok dotyczy tylko Databricks. Jeśli Twój host Databricks obsługuje Unity Catalog, katalog określony w oknie dialogowym Utwórz nowe połączenie pojawi się w polu Katalog. Możesz pozostawić go bez zmian lub wybrać inny katalog z listy rozwijanej.

  InformacjaChociaż można wybierać dane z wielu baz danych, wszystkie bazy danych muszą należeć do tego samego katalogu.
 2. Z listy rozwijanej wybierz opcję Baza danych.

  W niektórych oknach dialogowych selekcji nie jest dostępna rozwijana lista Baza danych, ponieważ nazwa bazy danych jest wprowadzana po skonfigurowaniu połączenia.

 3. Wybierz właściciela bazy danych w polu Właściciel.

  Na liście Tabele wyszczególnione są widoki i tabele dostępne w wybranej bazie danych. Niektóre bazy danych nie wymagają określania właścicieli w procesie selekcji danych.

 4. Wybierz tabelę.

 5. Wybierz pola do załadowania. W tym celu zaznacz pole obok każdego pola do załadowania.

  Możesz wybrać wszystkie pola w tabeli. W tym celu zaznacz pole obok nazwy tabeli.

  WskazówkaAby edytować nazwę pola, należy kliknąć istniejącą nazwę pola i podać nową nazwę. Może to mieć wpływ na sposób powiązania tabeli z innymi tabelami, ponieważ są one połączone domyślnie za pomocą wspólnych pól.
 6. Jeśli wymagane jest dodanie danych do dodatkowych tabel, należy je wybrać.
 7. Po zakończeniu selekcji danych kliknij opcję Dodaj dane, aby kontynuować profilowanie danych oraz zobaczyć rekomendacje dotyczące relacji tabel.

  Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie asocjacjami danych.

  Jeśli chcesz załadować dane bezpośrednio do swojej aplikacji, kliknij ikonę More obok polecenia Dodaj dane, a następnie wyłącz profilowanie danych. To spowoduje załadowanie wybranych danych w stanie takim, w jakim są, z pominięciem etapu profilowania danych, i wówczas możliwe będzie rozpoczęcie tworzenia wizualizacji. Tabele będą powiązane w ramach naturalnych asocjacji, czyli wspólnie nazwanych pól.

  Więcej informacji zawiera temat Asocjacje między tabelami logicznymi.

Selekcja danych z arkusza programu Microsoft Excel

W przypadku dodawania danych z arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel arkusz taki może zawierać kilka arkuszy. Każdy arkusz jest ładowany jako osobna tabela. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy arkusz ma tę samą strukturę pól/kolumn co inny arkusz lub inna załadowana tabela (tabele są wówczas konkatenowane).

Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych z arkuszy Microsoft Excel.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że dla arkusza skonfigurowano odpowiednie ustawienia.

  Ustawienia, które ułatwiają poprawne interpretowanie danych w tabeli
  Element interfejsu użytkownika Opis
  Nazwy pól Umożliwia ustawienie opcji opisującej nazwy pól w tabeli (dostępne opcje to Osadzone nazwy pól i Brak nazw pól). Zwykle w arkuszu kalkulacyjnym Excel pierwszy wiersz zawiera osadzone nazwy plików. Po wybraniu opcji Brak nazw pól pola otrzymają nazwy A, B, C...

  Rozmiar nagłówka

  Umożliwia ustawienie liczby wierszy, które będą pomijane jako nagłówek tabeli (zwykle są to wiersze zawierające informacje ogólne, które nie są dostępne w formacie kolumnowym).

 2. Wybierz pierwszy arkusz na potrzeby selekcji danych. Możesz wybrać wszystkie pola w arkuszu. W tym celu zaznacz pole obok nazwy arkusza.

 3. Wybierz pola do załadowania. W tym celu zaznacz pole obok każdego pola do załadowania.

  WskazówkaAby edytować nazwę pola, należy kliknąć istniejącą nazwę pola i podać nową nazwę. Może to mieć wpływ na sposób powiązania tabeli z innymi tabelami, ponieważ są one połączone domyślnie za pomocą wspólnych pól.
 4. Po zakończeniu selekcji danych kliknij opcję Dodaj dane, aby kontynuować profilowanie danych oraz zobaczyć rekomendacje dotyczące relacji tabel.

  Jeśli chcesz załadować dane bezpośrednio do swojej aplikacji, kliknij ikonę More obok polecenia Dodaj dane, a następnie wyłącz profilowanie danych. To spowoduje załadowanie wybranych danych w stanie takim, w jakim są, z pominięciem etapu profilowania danych, i wówczas możliwe będzie rozpoczęcie tworzenia wizualizacji. Tabele będą powiązane w ramach naturalnych asocjacji, czyli wspólnie nazwanych pól.

Selekcja danych z pliku tabeli

Dane można dodawać z dużej liczby plików danych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że w polu Format pliku wybrano odpowiedni typ pliku.
 2. Upewnij się, że dla pliku skonfigurowano odpowiednie ustawienia. Ustawienia pliku są różne dla różnych typów plików.

  Więcej informacji zawiera temat Wybieranie ustawień dla typów plików.

 3. Wybierz pola do załadowania. W tym celu zaznacz pole obok każdego pola do załadowania. Możesz również wybrać wszystkie pola w pliku. W tym celu zaznacz pole obok nazwy arkusza.

  WskazówkaAby edytować nazwę pola, należy kliknąć istniejącą nazwę pola i podać nową nazwę. Może to mieć wpływ na sposób powiązania tabeli z innymi tabelami, ponieważ są one połączone domyślnie za pomocą wspólnych pól.
 4. Po zakończeniu selekcji danych kliknij opcję Dodaj dane, aby kontynuować profilowanie danych oraz zobaczyć rekomendacje dotyczące relacji tabel.

  InformacjaJeśli chcesz załadować dane bezpośrednio do swojej aplikacji, kliknij ikonę More obok polecenia Dodaj dane, a następnie wyłącz profilowanie danych. To spowoduje załadowanie wybranych danych w stanie takim, w jakim są, z pominięciem etapu profilowania danych, i wówczas możliwe będzie rozpoczęcie tworzenia wizualizacji. Tabele będą powiązane w ramach naturalnych asocjacji, czyli wspólnie nazwanych pól.

Wybieranie ustawień dla typów plików

Rozdzielane pliki tabel

Ustawienia te są weryfikowane pod kątem rozdzielanych plików tabel zawierających jedną tabelę, w której każdy rekord jest oddzielony przez znak nowego wiersza, a każde pole jest oddzielone znakiem rozdzielającym (na przykład plików CSV).

Ustawienia formatu plików

Ustawienia formatu plików dla rozdzielanych plików tabel
Element interfejsu użytkownika Opis
Formatu rozdzielanych plików tabel

Umożliwia ustawienie opcji Rozdzielane albo Stały wiersz.

Po dokonaniu wyboru okno dialogowe wybierania daty zostanie dostosowane do wybranego formatu pliku.

Nazwy pól Umożliwia ustawienie opcji opisującej nazwy pól w tabeli (dostępne opcje to Osadzone nazwy pól i Brak nazw pól).

Ogranicznik

Umożliwia ustawienie znaku, jaki ma Ogranicznik, użyty w pliku tabeli.

Cytowanie

Umożliwia ustawienie opcji opisującej sposób obsługi cytowań:

Brak — znaki cudzysłowów nie są akceptowane.

Standard — standardowe cytowanie (cudzysłowy mogą być użyte jako pierwsze i ostatnie znaki wartości pola).

MSQ — nowoczesne cytowanie (zezwala na wieloliniową treść w polach).

Rozmiar nagłówka

Umożliwia ustawienie liczby linii omijanych jako nagłówek tabeli.

Zestaw znaków

Umożliwia ustawienie zestawu znaków używanego w pliku tabeli.

Komentarz

Pliki danych mogą w rekordach zawierać komentarze, które są wskazywane przez rozpoczęcie linii za pomocą co najmniej jednego znaku specjalnego, na przykład //.

Określ co najmniej jeden znak wskazujący na linię komentarza. Qlik Sense nie ładuje linii rozpoczynających się znakiem określonym w tym miejscu.

Ignoruj koniec pliku Wybierz polecenie Ignoruj koniec pliku, jeśli dane zawierają znak na końcu pliku jako część wartości pola.

Pliki danych o stałej długości wiersza

Pliki danych o stałej długości wiersza zawierają jedną tabelę, w której każdy rekord (wiersz danych) zawiera pewną liczbę kolumn o stałym rozmiarze pól, zazwyczaj dopełnionych spacjami lub znakami tabulacji.

Ustawienie miejsc podziałów pola

Miejsca podziałów pola można ustawić na dwa różne sposoby.

 • Ręcznie — podaj miejsca podziałów pola oddzielone przeciwnikami w polu Miejsca podziałów pola. Każda pozycja oznacza początek pola.

  Przykład: 1,12,24

 • Włącz opcję Podziały pola, aby interaktywnie edytować miejsca podziałów pola na podglądzie danych pola. Opcja Miejsca podziałów pola zostaje zaktualizowana wybranymi pozycjami. Możesz:
  • Kliknąć podgląd danych pola, aby wstawić podział pola.

  • Kliknąć podział pola, aby go usunąć.
  • Przeciągnąć podział pola, aby go przesunąć.

Ustawienia formatu plików

Ustawienia formatu plików danych o stałej długości wiersza
Element interfejsu użytkownika Opis
Nazwy pól Umożliwia ustawienie opcji opisującej nazwy pól w tabeli (dostępne opcje to Osadzone nazwy pól i Brak nazw pól).

Rozmiar nagłówka

Umożliwia ustawienie Rozmiaru nagłówka na liczbę linii, które będą pomijane jako nagłówek tabeli.

Zestaw znaków

Umożliwia ustawienie zestawu znaków używanego w pliku tabeli.

Rozmiar tabulatora Umożliwia ustawienie liczby spacji, jaką będzie reprezentować jeden znak tabulatora w pliku tabeli.
Rozmiar wiersza rekordu

Umożliwia ustawienie liczby linii, jaką będzie zajmować jeden wiersz w pliku tabeli. Liczbą domyślną jest 1.

Ignoruj koniec pliku Wybierz polecenie Ignoruj koniec pliku, jeśli dane zawierają znak na końcu pliku jako część wartości pola.

Pliki HTML

Pliki HTML mogą zawierać kilka tabel. Program Qlik Sense interpretuje wszystkie elementy ze znacznikiem <TABLE> jako tabele.

Ustawienia formatu plików

Ustawienia formatu plików HTML
Element interfejsu użytkownika Opis
Nazwy pól Umożliwia ustawienie opcji opisującej nazwy pól w tabeli (dostępne opcje to Osadzone nazwy pól i Brak nazw pól).

Zestaw znaków

Umożliwia ustawienie zestawu znaków używanego w pliku tabeli.

Pliki XML

Dane przechowywane w formacie XML można ładować.

Nie ma szczególnych ustawień dla formatu plików XML.

Pliki QVD

Dane przechowywane w formacie QVD można ładować. QVD to własnościowy format Qlik, który może być zapisywany i odczytywany wyłącznie przez programy Qlik Sense i QlikView. Format pliku jest zoptymalizowany w celu uzyskania maksymalnej szybkości odczytu danych przez skrypty Qlik Sense przy zachowaniu niewielkich rozmiarów.

Nie ma szczególnych ustawień dla formatu plików QVD.

Więcej informacji zawiera temat Praca z plikami QVD.

Pliki QVX

Dane przechowywane w formacie Qlik data eXchange (QVX) można ładować. Pliki QVX są tworzone przez łączniki niestandardowe przygotowane za pomocą zestawu Qlik QVX SDK.

Nie ma szczególnych ustawień dla formatu plików QVX.

Pliki KML

Pliki map w formacie KML można ładować w celu ich zastosowania w wizualizacjach danych na mapie.

Nie ma szczególnych ustawień dla formatu plików KML.

Więcej informacji na temat danych mapy zawiera temat Ładowanie danych Twojej mapy.

Powrót do poprzedniego kroku (Dodaj dane)

Podczas dodawania danych można wrócić do poprzedniego kroku.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij strzałkę wstecz, aby powrócić do poprzedniego kroku polecenia Dodaj dane.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!