Gå till huvudinnehåll

Analystyper i Insight Advisor

Insight Advisor skapar resultat med hjälp av en mängd analystyper. Dessa analystyper ger visualiseringar enligt bästa praxis när du genererar insikter.

Olika analystyper används beroende på inmatningarna av frågan och dina datas egenskaper. Qlik cognitive engine avgör bästa analystyp för din fråga beroende på tillgängliga data. Tabellen som följer visar analystyperna. Alla villkor för varje analystyp är inte uppräknade. Tabellen visar även diagram som kan finnas tillgängliga som alternativ när du redigerar ett Insikts-diagram.

Analystyper
Analystyp Beskrivning Dimensioner Mått Diagram Alternativa diagram
fakta Specifika aggregerade totaler. 0 1-2 KPI (nyckeltal) Ingen
Värden Lista med specificerade dimensions- och måttvärden som en tabell. 0-10 0-10 Tabell Ingen
Rangordning Rangordning av dimensionsvärden utifrån mått, med optimal gruppering. 1-2 1

Stapeldiagram

Pivottabell

Cirkeldiagram

Trattdiagram

Ordmoln

Multi-KPI

Uppdelning Uppdelning av ett mått utifrån flera dimensioner. 2-3 1

Trädkarta

Stapeldiagram

Tabell

Stapeldiagram

Sankey-diagram

Färgdiagram

Mosaikdiagram

Fördelningsdiagram

Kartdistribution Uppdelning av mått utifrån flera geografiska dimensioner. 1-2 1-2 Karta Ingen
Översikt Översikt av ett mått utifrån flera dimensioner. 1-2 1 Fördelningsdiagram Ingen
Bidrag Ger en rangordning med ett kumulativt bidrag (Pareto-diagram). 1 1

Kombinationsdiagram

Tabell

Tabell

Kombinationsdiagram

Hittills i år Uppdelning av mått (detta år från förra året) utifrån en dimension. 1 1 Stapeldiagram

Stapeldiagram

Sankey-diagram

Färgdiagram

Mosaikdiagram

Fördelningsdiagram

Trend Ett måtts resultat över en tidsperiod, kan även delas upp utifrån en dimension med låg kardinalitet. En datum-/tidsdimension och valfritt en annan dimension 1-3 Linjediagram

Variansvattenfallsdiagram

Ytdiagram

Fördelningsdiagram

Processkontrolldiagram Ger en indikation på ett måtts resultat över en tidsperiod jämfört med medelvärdet (sigma). En datum-/tidsdimension 1 Linjediagram Ingen
Jämförelse Jämföra två mått över en dimension. 1 2

Spridningsdiagram

Kombinationsdiagram

Multi-KPI

Spridningsdiagram

Korrelation Ger den relativa korrelationen mellan 2 mått över upp till 2 valfria dimensioner. 0-2 2

KPI (nyckeltal)

Fördelningsdiagram

Ingen
Kluster (k-medelvärde) Ger en jämförelse mellan 2 mått över en dimension medan resultaten med k-medelvärde klustras. 1 2 Spridningsdiagram Inga
Periodanalys

Visar hur ett mått har förändrats sedan den aktuella eller senaste perioden i vald analysperiod.

Kräver att en standardkalenderperiod är inställd för gruppen som innehåller måttet i den logiska modellen.

1-2 1

Mätar-KPI

Stapeldiagram

Spridningsdiagram

Ingen
Periodresultat jämfört med målet

Jämför en förändring i ett mått från den aktuella perioden med den tidigare perioden. Förändringen mäts med ett prognostiserat målvärde.

Kräver att en standardkalenderperiod är inställd för gruppen som innehåller måttet i den logiska modellen.

1 1

Mätar-KPI

Cirkeldiagram

Tabell

Ingen
Period jämfört med period

Jämför ett mått under den aktuella perioden med den tidigare perioden.

Kräver att en standardkalenderperiod är inställd för gruppen som innehåller måttet i den logiska modellen.

1 1 Linjediagram Inga
Instrumentpanel för period jämfört med period

Jämför ett mått för period jämfört med period för en dimension som en instrumentpanel. Den innehåller en filterruta för urval av dimensionsvärden.

Kräver ett tidsbaserat fält med ett autoCalendar-härlett fält som valts som en del av frågan.

1-3 1

Filterruta

3 KPI

Linjediagram

Ingen
Ömsesidig information

Visar det statistiska beroendet mellan målet och valda element.

Beroendeindikatorn har ett värde mellan 0 % (inget beroende) och 100 % (starkt beroende).

Ömsesidig information väljer ett fält (mått eller dimension) som mål och väljer sedan 1–10 dimensioner eller mått som drivare.

Ömsesidig information använder ett slumpmässigt urval av data. Det innebär att resultat för den här analystypen kan variera för samma fält eller urval.

variabel variabel Stapeldiagram Ingen

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!