Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Çoklu Kutu

Çoklu kutu

Görüntülenen alanları uygulanabilirliğe göre sıralamaya yönelik benzeriz seçeneği sayesinde (), çoklu kutu aynı sayfada çok sayıda liste kutusunu görüntüleme sorununa kesin çözüm sunar. Bu Uygulanabilirliğe Göre Sırala seçeneğine Çoklu Kutu Özellikleri: Genel sayfasından erişilebilir.

Nesne menüsünü görüntülemek için çoklu kutuya sağ tıklayın.

Nesne Menüsü

Çoklu kutu Nesne menüsünün üç farklı sürümü vardır. Başlık alanı tıklanırsa, kayan menü kutunun tamamı için geçerli komutları içerir; tek bir alan işaretçinin altındaysa, menü bu alana uygulanan komutları içerecek şekilde genişletilir. Son olarak, önce dosyayı açarsanız, kayan menü başka bir düzene daha sahip olur. Menülerin birleştirilmiş komutları aşağıdadır:

Nesne menüsü komutları
Komutu Açıklama
Özellikler... Bir dizi parametrenin ayarlanabileceği Çoklu Kutu Özellikleri diyalog penceresini açar.
Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Sıralama

Bu basamaklı menü yalnızca, Görünüm menüsünün Tasarım Kılavuzu Çizgisi komutu etkinleştirildiğinde veya Tasarım Menüsü Öğelerini Her Zaman Göster seçeneği (Kullanıcı Tercihleri: Tasarım altında) işaretlenmiş olmalıdır. Sayfa nesnelerinin düzen katmanını ayarlamaya yönelik dört komut içerir. Geçerli katman sayıları -128 ile 127 arasındadır.

 • En Öne Getir: Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en büyük değere ayarlar.
 • Arkaya Gönder: Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en küçük değere ayarlar.
 • Bir Öne Getir: Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman artırır. Maksimum değer 127'dir.
 • Geriye Gönder: Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman azaltır. Minimum değer -128'dir.
Arama

Arama kutusunu açar.

Daha fazla bilgi için bkz. Arama

Fuzzy Arama

Metin arama kutusunu fuzzy arama modunda açar.

Daha fazla bilgi için bkz. Fuzzy Arama

Gelişmiş Arama

Gelişmiş arama diyalog penceresini açar. Diyalog penceresi, gelişmiş arama ifadelerinin girilmesini sağlar. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+Shift+F.

Daha fazla bilgi için bkz. Gelişmiş Arama diyalog penceresi

Olasıyı Seç Alanın hariç tutulmayan tüm değerleri seçilidir.
Hariç Tutulanı Seç Alanın tüm hariç değerleri seçilidir.
Tümünü Seç Alanın tüm değerleri seçilir.
Tüm Bölümleri Temizle Çoklu kutunun tüm geçerli seçimlerini temizler.
Temizle Alanın tüm geçerli seçimlerini temizler.
Diğer Alanları Temizle Geçerli çoklu kutunun diğer alanlarındaki seçimler de dahil olmak üzere tüm diğer sayfa nesnelerindeki seçimleri temizlerken, geçerli çoklu kutunun bu belirli alanındaki seçimleri korur.
Kilitle Alanın seçilen değerlerini kilitler.
Tüm Seçimleri Kilitle Çoklu kutunun seçilen değerlerini kilitler.
Kilidi Kaldır Alanın kilitli değerlerinin kilidini kaldırır.
Tüm Seçimlerin Kilidini Kaldır Çoklu kutunun kilitli değerlerinin kilidini kaldırır.
Yazdır...

Yazdırma ayarlarının belirlenebileceği Yazdır diyalog penceresini açar. Çoklu kutuyu yazdırma, her alanda yalnızca tek bir değer görüntülendiğinde anlamlıdır (bunun nedeni, ya bunun tek seçili değer olması ya da tek ilişkilendirilmiş değer olmasıdır).

Yazdır: Genel

PDF Olarak Yazdır...

Microsoft Print to PDF yazıcısı önceden seçilmiş olarak Yazdır diyalog penceresini açar. Yazdır düğmesine bastıktan sonra, PDF çıkış dosyası için bir dosya adı belirtmeniz istenecektir. Bu komut yalnızca PDF yazıcısının sistemde kullanılabilir olması durumunda kullanılabilir.

Excel'e Gönder Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler yeni bir Excel çalışma sayfasında görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Bu işlem, her alanda yalnızca tek bir değer görüntülendiğinde anlamlıdır (bunun nedeni ya tek seçilen değer olması ya da tek ilişkilendirilmiş değer olmasıdır).
Dışarı Aktar...

Çoklu kutuyu bir tablo olarak istediğiniz bir dosyaya dışarı aktarabileceğiniz diyalog penceresini açar. Bu dosya aşağıdaki biçimlerden herhangi birinde kaydedilebilir: Virgülle Ayrılmış, Noktalı Virgülle Ayrılmış, Sekmeyle Ayrılmış, Köprü Metni (HTML), XML ve Excel (xls veya xlsx). Varsayılan biçim, sekmeyle ayrılmış dosya olan *.qvo (QlikViewOutput) biçimidir.

Panoya Kopyala Bu basamaklı menü, sayfa nesnesi için çeşitli kopyalama seçeneklerini içerir.
Veri
Çoklu kutunun veri satırlarını panoya kopyalar.
Hücre Değeri
Sağ tıklanılan (Nesne menüsünü çağırırken) çoklu kutu hücresinin metin değerini panoya kopyalar.
Resim
Sayfa nesnesinin resmini panoya kopyalar. Resim, Kullanıcı Tercihleri diyalog penceresi, Dışarı Aktar sayfasındaki ayarlara bağlı olarak sayfa nesnesi başlığı ve kenarlığı içerir veya içermez.
Nesne
Sayfa nesnesinin tamamını düzende başka yere veya geçerli QlikView içinde açılmış başka belgeye yapıştırmak üzere panoya kopyalar.
Bağlı Nesneler

Bağlı nesneler için aşağıdaki komutları içeren menüyü açar.

 • Bağlantılı Nesnelerin Konumunu Ayarla: Tüm sayfalardaki bağlantılı nesnelerin tümü, vurgulanan nesnelerle aynı konuma ve boyuta ayarlanır.
 • Bu Nesnenin Bağlantısını Kaldır/Nesnelerin Bağlantısını Kaldır: Bu seçenek, nesneler arasındaki bağlantıyı yok eder ve bu nesneleri farklı nesne kimliklerine sahip farklı nesneler haline getirir.
En Küçük Duruma Getir Nesneyi simge durumuna getirir. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Minimize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en küçük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
En Büyük Duruma Getir Nesneyi sayfayı dolduracak şekilde büyütür. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Maximize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en büyük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
Geri Yükle En küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneyi bir önceki boyutuna ve konumuna geri yükler. En küçük duruma getirilmiş bir nesnenin simgesine çift tıklandığında veya en büyük duruma getirilmiş bir nesnenin nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Restore simgesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca en küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneler için kullanılabilir.
Yardım QlikView yardımını açar.
Kaldır Sayfa nesnesini sayfadan kaldırır.

Genel

Çoklu kutu seçenekleri
Seçenek Açıklama
Başlık

Başlık penceresinde, çoklu kutuya pencere başlığında görüntülenecek bir ad verilebilir.Başlık ayrıca, etiket metninin dinamik güncelleştirmesi için hesaplanan formül olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Alternatif Durum Listedeki kullanılabilir durumlardan birini seçin. Aşağıdaki Alternatif Durumlar her zaman için kullanılabilir durumdadır. Devralındı: Sayfalar ve sayfa nesneleri QlikView geliştiricisi tarafından geçersiz kılınmadıkça, her zaman için devralındı durumundadır. Bu ayar, bir üst seviyede bulunan nesneden devralınır; devralındı öğesi seçiliyse, bir sayfadaki bir grafik, sayfayla aynı ayarları alır. Varsayılan durum: Bu durum, çoğu QlikView kullanımının gerçekleştiği ve $ işaretiyle temsil edilen bir durumdur. QlikView belgesi her zaman için varsayılan durum konumundadır.

Kullanılabilir Alanlar

Bu sütunda, veri kaynağı alanlarının adları gösterilir. Başlangıçta tüm alanlar (sistem alanları hariç) bu sütunda görünür. Sistem alanlarını dahil etmek için, Sistem Alanlarını Göster seçeneğini işaretleyin.

Sistem alanları

Anahtar alanlar bir anahtar sembolüyle belirtilir. Üzerlerine tıklayarak, kullanılacak/kaldırılacak öğeleri seçin. Öğeleri istenilen sütun taşımak için Ekle > veya < Kaldır düğmesini kullanın.

Çoklu Kutuda Görüntülenen Alanlar Bu sütunda, çoklu kutuya dahil edilecek Kullanılabilir Alanlar listesinde seçilen alanların adları gösterilir. Başlangıçta bu sütunda herhangi bir alan gösterilmez.
Bu listede bir alan seçildiğinde, düzenleme penceresinde bu alana özel bir Etiket verebilirsiniz.
Tablodan Alanları Göster Burada, hangi alanların Kullanılabilir Alanlar listesinde görüneceğini kontrol edersiniz. Aşağı açılan liste varsayılan olarak Tüm Tablolar alternatifini görüntüler.
Alternatif Tüm Tablolar (Nitelenmiş), oluştukları tabloların adına göre nitelenmiş alanları gösterir. Bu, anahtar (bağlayan) alanların bir defadan fazla listeleneceği anlamına gelir. (Bu alternatif yalnızca görüntüleme amacıyla kullanılır ve kod dosyasındaki Qualify alanlarıyla hiçbir ilgisi yoktur.)
Bir defada bir tablonun alanlarını görüntülemek de mümkündür.
İfade Oluşturulduktan sonra çoklu kutuda görüntülenen alan olarak kullanılabilecek bir ifadenin oluşturulabileceği İfade Düzenle diyalog penceresini açar.
Düzenle... Çoklu Kutuda Görüntülenen Alanlar sütununda seçilen alan için İfade Düzenle diyalog penceresini açar.
Yükselt Bir alanı görüntüleme sıralamasında yukarı taşır.
İndirge Bir alanı görüntüleme sıralamasında aşağı taşır.
Sayma Düzeni Çoklu Kutuda Görüntülenen Alanlar sütunundaki alanları sayısal sıraya göre sıralar.
Yükleme Sırası Çoklu Kutuda Görüntülenen Alanlar sütunundaki alanları yükleme sırasına göre, yani veritabanından okundukları sıraya göre sıralar.
Metin Düzeni Çoklu Kutuda Görüntülenen Alanlar sütunundaki alanları alfabetik sıraya göre sıralar.
Uygulanabilirliğe Göre Sırala Bu seçenek işaretlenirse, Çoklu Kutuda Görüntülenen Alanlar sütunun sıralama düzeni seçimler sırasında dinamik olarak güncelleştirilir; böylece hariç tutulmayan alan değerlerine sahip alanlar listede yukarı çıkarken, olası değerlere sahip olmayan alanlar aşağı iner. Bu seçenek, birçok durumda, yüzlerce alanı kelimenin tam anlamıyla tek bir çoklu kutuda kullanmayı mümkün kılar.
Nesne Kimliği

Bu, makro amaçlarına yönelik olarak kullanılır. Her sayfa nesnesine benzersiz bir kimlik atanır. Alfasayısal karakterleri yalnızca kimlik içinde kullanmanız önerilir. Çoklu kutular için kimlik bilgisi MB01 ile başlar. Bağlı nesneler aynı nesne Kimliğini paylaşır. Bu Kimlik numarasını daha sonra düzenleyebilirsiniz.

Dahili Makro Yorumlayıcısı

Sırala

Bir sayfa nesnesine (Liste Kutusu, Çoklu Kutu, Tablo Kutusu, Grafik veya Sürgü/Takvim nesnesi) sağ tıklayıp kayan menüden Özellikler (veya ana menüde Nesne, Özellikler) seçeneğini belirleyerek Sırala sekmesine ulaşabilirsiniz. Burada, sayfa nesnesindeki değerlerin sıralama düzenini ayarlarsınız. Bazı sıralama seçenekleri bazı sayfa nesneleri için kullanılamayabilir.

Sıralama seçenekleri
Şuna Göre Sırala: Sonuç
Durum Alan değerlerini mantıksal durumlarına (seçilen, isteğe bağlı veya hariç) göre sıralar.
Otomatik Artan ayarı, yalnızca liste kutusu dikey kaydırma çubuğunu içeriyorsa, liste kutusunu (veya çoklu kutuda alan değerlerini içeren aşağı açılan listeyi) Durum öğesine göre sıralar. Bununla birlikte, liste kutusunu tüm değerleri göstermek için genişletirseniz, sıralama düzeni Durum tamamen kapatılır.
İfade

Alan değerlerini bu sıralama seçeneği altındaki metin düzenleme kutusuna girilen ifadeye göre sıralar. İfadeye göre sırala seçeneği kullanılıyorsa, kayıtların bir alternatif kümesi set ifadesiyle tanımlanmalıdır. İfadeye göre sıralamanın burada yalnızca sayısal alanlarda çalıştığını ve metin alanlarında çalışmadığını unutmayın.

Set analizi ve set ifadeleri

Sıklık Alan değerlerini sıklığa (tablodaki oluşma sayısına) göre sıralar.
Sayısal Değer Alan değerlerini sayısal değere göre sıralar.
Metin Alan değerlerini alfabetik sıraya göre sıralar.
Yükleme Sırası Alan değerlerini ilk yükleme sırasına göre sıralar.

Varsayılan düğmesi sıralama düzeni, varsayılan sıralama düzenini ayarlar.

Öncelik sıralaması Durum, İfade, Sıklık, Sayısal Değer, Metin, Yükleme Sırası şeklindedir. Bu sıralama ölçütlerinin her biri Artan veya Azalan olarak ayarlanabilir.

Sunum

Çoklu Kutu Özellikleri: Bir çoklu kutu öğesine sağ tıklanıp Nesne menüsünde Özellikler komutu seçilerek Sunum sekmesi açılır. Burada, çoklu kutu hücrelerinin düzeni ayarlanabilir. Ayarlamalar çoklu kutunun farklı alanları için bağımsız olarak yapılır. - Kapalı Çoklu Kutu - için de düzen ayarlanabilir.

Hizalama özellikleri
Özellik Açıklama
Hizalama Burada, alan değerlerinin hizalamasını ayarlarsınız. Metin ve Sayılar'ın hizalanması ayrı ayrı ayarlanır.
Çoksatırlı özellikleri
Özellik Açıklama
Çok Satırlı Ayarları Bu grupta, çoklu kutu alan hücreleri değerleri birden fazla satırda görüntülemek için ayarlanabilir; bu uzun metin dizeleri için kullanışlıdır.
Metni Kaydır
Bu seçenek belirlendiğinde, hücre, içeriğini birden fazla satırda görüntüler.
Hücre YüksekliğinSatırlar
Burada, hücre satırları sayısına yönelik istenilen sınır belirlenir.
Sıklık Göster
Seçilen alan değerinin sıklığının gösterilip gösterilmeme durumunu değiştirir. Sıklık ile kastedilen, değerin oluştuğu seçilebilir bileşimlerin sayısıdır.
Yüzde Olarak
Sıklığın mutlak sayılar olarak veya girişlerin toplam sayısının yüzdelikleri olarak gösterilme durumunu değiştirir.
Sunum özellikleri
Özellik Açıklama
Gelişmiş Bu düğme, alan değerlerinin resim temsilleri ve özel metin arama seçenekleri için ayarları sunan Gelişmiş Alan Ayarları diyalog penceresini açar.
Tek Sütun Bu seçenek işaretliyken, çoklu kutu alan değerleri her zaman tek bir sütunda sunulur.
Yatay Kaydırma Çubuğunu Gösterme Normalde alan değerleri belirlenen çoklu kutu genişliğine göre çok geniş olduğunda görüntülenen yatay kaydırma çubuğunu göstermemek için bu seçeneği işaretleyin. Bunun yerine, alan değerleri gerektiği şekilde kırpılır.
Sütuna Göre Sırala Birden fazla sütuna sahip çoklu kutu alanlarında, değerler belirlenen sıralama düzeninde satıra göre görüntülenir. Sütuna Göre Sırala seçeneği sütuna göre görüntülemeye geçiş yapar.
Hücre Kenarlıkları Alan değerleri, bir tablonun satırlarına benzer şekilde, yatay çizgilerle ayrılır. Metni Kaydır seçeneği işaretlendiğinde Hücre kenarlıkları otomatik olarak etkinleştirilir; ancak daha sonra devre dışı bırakılmayabilir.
Hariç Olanları Gizle Hariç alan değerlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini değiştirir. Hariç değerler aynı zamanda seçilemez haline de gelirler.
Salt Okunur Bu onay kutusu, bu çoklu kutu alanında doğrudan yapılan değişiklikleri devre dışı bırakır ve bunu yalnızca bir görüntüleme aracı haline getirir.
Null Değeri Yoksay Belirli bir alanın olası değerlerinin görüntülenmesi amacıyla NULL değerler göz önüne alınmaz.
Bilgi notuBu seçeneğin hatalı kullanımı, çoklu kutuda ilişkili olmayan verilerin görüntülenmesine neden olabilir.
Kilitli Alanı Geçersiz Kıl Bu onay kutusu, çoklu kutunun belirli bir alanında, söz konusu alan kilitli olsa bile, seçimlerin yapılmasına izin verir. Bu alan, belgede başka yerlerde yapılan seçimler için kilitli kalır.
Kılavuz Çizgi Stili Bu onay kutusu çoklu kutu düzenini değiştirir; böylece her bir etiket kendi karşılık gelen alanı üzerinde konumlandırılır.
Salt Okunur Bu onay kutusu, çoklu kutu alanlarında doğrudan yapılan değişiklikleri devre dışı bırakır ve bunu yalnızca bir görüntüleme aracı yapar.
Kapalı Rengi Kapalı bir çoklu kutunun veri sütun hücrelerinin rengini belirler. Renk, düğmeye tıklandığında açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir.
Aşağı Açılır Menüyü n adet Satırla Sınırla Çoklu kutudaki aşağı açılan liste kutularının uzunluğunu sınırlar. Düzenleme kutusunda gösterilecek değerlerin maksimum sayısını girin.
Stil Kenarlıklar ve Açık stilleri arasından seçim yapın.
Arka Plan... Arka Plan Ayarları diyalog penceresini açar.

Gelişmiş Alan Ayarları

Gelişmiş Alan Ayarları diyalog penceresine şu yoldan erişilebilir: Çoklu Kutu Özellikleri: Sunum, Tablo Kutusu Özellikleri: Sunum ve Grafik Özellikleri: Boyutlar. Yukarıda açıklanan resim seçenekleri bit eşlem grafikleri için kullanılamaz.

Resim Seçenekleri

Resim Seçenekleri
Seçenek Açıklama
Temsil Aşağıdaki alternatifler verilir:
Text
Bu seçenek belirlendiğinde, ifade değerleri her zaman metin olarak yorumlanır ve görüntülenir.
Resim
Bu seçenek belirlendiğinde, QlikView her ifade değerini bir resme yönelik bir referans olarak yorumlamaya çalışır. Referans sabit diskteki bir resim dosyasına (örneğin C:\Resmim.jpg) veya QlikView belgesi içindeki bir resim dosyasına (örneğin qmem://<Ad>/<Ahmet>) giden bir yol olabilir. QlikView bir ifade değerini geçerli bir resim referansı olarak yorumlayamazsa, değerin kendisi görüntülenir.
Resim Olarak Bilgi
Bu seçenek belirlendiğinde, QlikView, koddaki info load/select aracılığıyla alan değerine bağlı resim bilgisini görüntüler. Alan değeri için kullanılabilir resim bilgisi yoksa, Resim Olmadığında Metni Gizle kutusu işaretlenmedikçe, değerin kendisi görüntülenir. Bu seçenek bit eşlem grafikleri için kullanılamaz.
Resim Biçimlendirme Yalnızca yukarıdaki resim seçenekleri etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Bu ayar, QlikView'ün resmi hücreye sığacak şekilde nasıl biçimlendirdiğini tanımlar. Dört alternatif vardır.
Uzatma Yok
Bu seçenek belirlendiğinde resim uzatılmadan olduğu gibi gösterilir. Bu, resmin bazı bölümlerinin görünmez olmasına veya hücrenin yalnızca bir bölümünü doldurmasına neden olabilir.
Doldur
Bu seçenek belirlenirse resim, en-boy oranını korunmadan hücreye sığacak şekilde yayılır.
En-Boyu Koru
Bu seçenek belirlenirse resim, en-boy oranı korunarak hücreyi dolduracak şekilde mümkün olduğu kadar yayılır. Bu, genellikle her iki yanda veya üst ve alt kısmında resim tarafından doldurulmayan alanlara neden olabilir.
En Boy Oranıyla Doldur
Bu seçenek belirlendiğinde resim, en-boy oranı korunarak hücreyi dolduracak şekilde her iki yönde de yayılır. Bu, genellikle resmin bir yönde kırpılmasıyla sonuçlanır.
Resim Olmadığında Metni Gizle Bu seçenek seçilirse, bir resim referansı olarak yorumlama herhangi bir nedenle başarısız olursa, QlikView alan değeri metnini görüntülemez. Ardından hücre boş bırakılır.
Seçim Stilini Geçersiz Kılma Metin yerine resimler gösterildiğinde, alan değerlerinin mantıksal durumunun görünür kalabilmesi için, belge varsayılanı dışında başka bir seçim stilinin kullanılması gerekli olabilir. Uygun seçim stilini, örneğin Köşe Etiketi'ni seçmek için Seçim Stilini Geçersiz Kılma altında bulunan aşağı açılan listeyi kullanın.

Arama Seçenekleri

Bu grup, tablolardaki açılmış çoklu kutulara ve aşağı açılan seçime uygulanabilir olan metin aramasının belirli yönlerini denetlemenizi sağlar.

Arama seçenekleri
Seçenek Açıklama
Hariç Tutulan Değerleri Aramaya Dahil Et Bu ayar, hariç değerlerin metin aramalarına dahil edilip edilmemesi gerektiğini belirtir. Aşağıdaki alternatifler kullanılabilir:
<varsayılanı kullan>
Kullanıcı Tercihleri altında belirtildiği şekilde varsayılan uygulanır.
Evet
Hariç tutulan değerler metin aramasına her zaman dahil edilir.
Hayır
Hariç tutulan değerler metin aramasına hiçbir zaman dahil edilmezken, isteğe bağlı değerler normal şekilde dahil edilir.
Varsayılan Arama Modu Bu ayar, metin aramalarında başlangıçta kullanılacak varsayılan arama modunu belirler. Mod, arama metninin bir parçası olarak * veya ~ yazılarak, her zaman için çalışma esnasında değiştirilebilir. Aşağıdaki alternatifler kullanılabilir:
<varsayılanı kullan>
Kullanıcı Tercihleri altında belirtildiği şekilde varsayılan uygulanır.
Joker Karakter Aramasını Kullan
İlk arama metni, joker karakter aramasını gerçekleştirmek için aralarında imlecin bulunduğu iki joker karakterdir.
Fuzzy Arama Kullan
İlk arama metni fuzzy aramayı belirtmek için yaklaşık işareti (~) olur.
Normal Arama Kullan
Arama metnine herhangi bir ilave karakter eklenmez. Joker karakterler olmadan, Normal Arama yapılır.

Sayı

Çoklu Kutu Özellikleri: Bir çoklu kutu nesnesine sağ tıklanıp kayan menüden Özellikler komutu seçilerek Sayı sekmesi açılır.

Bu özellik sayfası çoklu kutunun tüm alanları için biçimlendirme ayarlarını sunar. Sayı biçimlendirmesi, Alanlar metin kutusunda (Tıklama, Shift-ile-Tıklama ya da Ctrl-ile-Tıklama ile) bir veya daha fazla alan seçilerek alanlar için ayrı ayrı ayarlanabilir.

Her alanın varsayılan bir sayı biçimi vardır ve bu biçim Belge Özellikleri: Sayı sayfasından ayarlanabilir. Bununla birlikte, her ayrı sayfa nesnesi için ayrı bir sayı biçimi kullanılabilir. Bunu yapmak için, alternatif Belge Ayarlarını Geçersiz Kıl kutusunu işaretleyin ve altındaki grup kontrolünde sayı biçimini belirleyin. Bu özellik sayfası, etkin nesne için geçerlidir ve biçimlendirme değerleri için aşağıdaki kontrolleri içerir:

Sayı özellikleri
Özellik Açıklama
Karışık Hem sayı hem metin. Sayılar orijinal biçimde gösterilir.
Sayı Sayısal değerleri Hassasiyet değer değiştirme kutusunda ayarlanan basamak sayısıyla gösterir.
Tamsayı Sayısal değerleri tamsayı olarak gösterir.
Sabit: _ Ondalık Sayısal değerleri Ondalıklar değer değiştirme kutusunda ayarlanan ondalık basamak sayısıyla ondalık değerler olarak gösterir.
Para Değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir. Varsayılan biçim, Windows Para Birimi ayarıdır.
Tarih Tarih olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Zaman Zaman olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Zaman Damgası Tarih ve zaman olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Aralık Zamanı sıralı zaman artırımı olarak gösterir (örneğin format = mm, değeri takvimin başlangıcından itibaren dakika sayısı olarak gösterir (1899:12:30:24:00).

Yüzdelik (%) Göster düğmesi, aşağıdaki biçimlerde çalışır: Sayı, Tamsayı ve Sabit:.

Ondalık ve Binlik ayırıcıları, Ayırıcılar grubunun düzenleme kutularında ayarlanabilir.

ISO düğmesi tarih, saat ve zaman damgası biçimlendirmesi için ISO standardını kullanır.

Sistem düğmesi, sistemin ayarlarını biçimlendirmeye uygular.

Belge Biçimini Değiştir düğmesi, Belge Özellikleri: Sayı sayfasını açar ve bu sayfada herhangi bir alanın varsayılan sayı biçimi düzenlenebilir.

Daha fazla bilgi

 

Yazı Tipi

Burada, kullanılacak yazı tipinin Yazı Tipi, Yazı Tipi Stili ve Boyut özellikleri ayarlanabilir.

Yazı tipi, tek bir nesne için (Nesne Özellikleri: Yazı Tipi) veya bir belgedeki tüm nesneler için (Nesnelere Uygula; Belge Özellikleri: Yazı Tipi

Buna ek olarak, yeni nesneler için varsayılan belge yazı tipleri Belge Özellikleri: Yazı Tipi bölümünde ayarlanabilir. İki varsayılan yazı tipi vardır:

 1. Birinci varsayılan yazı tipi (Liste Kutuları, Grafikler, vs) liste kutuları ve grafikler de dahil olmak üzere birçok nesne için kullanılır.
 2. İkinci varsayılan yazı tipi (Metin Nesneleri ve Düğmeleri) genellikle daha büyük yazı tipine ihtiyaç duyan düğmeler ve metin kutuları için kullanılır.

Son olarak, yeni belgeler için varsayılan yazı tipleri Kullanıcı Tercihleri: Yazı Tipi bölümünde ayarlanabilir.

Grafikler, düğmeler ve (arama nesneleri hariç) metin nesneleri için bir yazı tipi Renk öğesi de belirtilebilir. Renk Sabit olabileceği gibi, bir ifadeden dinamik olarak da hesaplanabilir (Hesaplanan). İfade, renk fonksiyonları kullanılarak oluşturulan geçerli bir renk temsili olmalıdır. İfadenin verdiği sonuç geçerli bir renk temsili oluşturmuyorsa, yazı tipi varsayılan olan siyah renge döner.

Renk fonksiyonları

Ek ayarlar şunlardır:

 • Kabartı Gölgesi: Bu seçenek işaretlenirse metne kabartı gölgesi eklenir.
 • Altını Çiz: Bu seçenek işaretlenirse metnin altı çizili olur.

Seçilen yazı tipinin örneği ön izleme bölmesinde gösterilir.

Düzen

Düzen ayarı, Nesne Özellikleri sayfasından yapılırsa, yalnızca geçerli nesneye uygulanır.
Düzen ayarı, Belge Özellikleri sayfasından yapılırsa, belgede belirlenen türlerdeki tüm nesnelere uygulanır.

Kenarlıkları Kullan

Sayfa nesnesi etrafındaki kenarlık kullanmak için bu ayarı etkinleştirin. Aşağı açılan menüden seçim yaparak kenarlık türünü belirleyin.

 • Gölge Yoğunluğu: Gölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü, sayfa nesnelerini çevreleyen gölgenin yoğunluğunu ayarlamayı sağlar. Ayrıca Gölge Yok seçeneği de vardır.
 • Kenarlık Stili: Aşağıdaki önceden tanımlanmış kenarlık türleri kullanılabilir:
  • Düz: Düz, tek renkli kenarlık.
  • Basılı: Sayfa nesnesinin arka plandan bastırıldığı izlenimini veren kenarlık.
  • Yükseltilmiş: Sayfa nesnesini arka plandan yükseltildiği izlenimini veren kenarlık.
  • Duvarlı: Sayfa nesnesinin etrafında duvar izlenimi veren kenarlık.
 • Kenarlık Genişliği: Bu seçenek tüm kenarlık türleri için kullanılabilir durumdadır. Genişlik mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.
 • Renk: Tüm kenarlık türleri için renk paletinden uygun temel rengin seçilebileceği diyalog penceresini açmak için bu düğmeye tıklayın.
 • Gökkuşağı: Tüm kenarlık türleri için gökkuşağı renkli kenarlık oluşturur. Gökkuşağı, sayfa nesnesinin üstünden seçilen temel renkle başlar.

Basitleştirilmiş Stil Oluşturma Modu tercih edildiğinde (Belge Özellikleri: Genel içinde) kenarlık türü seçeneği yoktur; yalnızca Gölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü ve Kenarlık Genişliği ayarı kullanılabilir.

Yuvarlak Köşeler

Yuvarlak Köşeler grubunda, sayfa nesnesinin genel şekli tanımlanır. Bu ayarlar, süper elips aracılığıyla mükemmel daireden/elipsten dikdörtgene kadar sayfa nesnelerinin çizilmesini sağlar. Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

 • Yuvarlak Köşeler: Bu seçenek işaretlendiğinde, yuvarlak kenarlı şekiller için alternatifleri olası kılar.
 • Köşeler: Buna karşılık onay kutusunun işaretlenmemiş kaldığı köşeler dikdörtgen olarak çizilir.
 • Kare Olma Durumu: 2 ile 100 arasındaki bir değişken sayısıdır; burada 100 değeri mükemmel köşeli kenarlara sahip dikdörtgeni tanımlarken, 2 değeri mükemmel elipse (1:1 en boy oranlı daireye) karşılık gelir. 2 ile 5 arasındaki kare olma durumu, genellikle yuvarlak köşeler elde etmek için optimum değerdir.
 • Köşe Yarıçapı: Bu ayar, sabit mesafedeki (Sabit) veya toplam dörtgenin yüzde birimindeki (Bağıntılı (%)) köşelerin yarıçapını belirler. Bu ayar, Kare Olma Durumu altında ayarlanmış temeldeki genel şekil tarafından etkilenen köşelerin kapsamını kontrol etmenizi sağlar. Mesafe mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.

Katman

Katman grubunda, nesne üç katmandan birinde yer alacak şekilde tanımlanabilir.

 • Alt: Alt katman özelliğine sahip sayfa nesnesi, Normal ve Üst katmanlardaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez. Bu sayfa nesnesi yalnızca Alt katmanındaki diğer sayfa nesnelerinin üstüne yerleştirilebilir.
 • Normal: Oluşturulduğunda, sayfa nesneleri Normal (orta) katmanda yer alır. Normal katmandaki sayfa nesnesi, Alt katmandaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez ve Üst katmandaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez.
 • Üst: Üst katmandaki sayfa nesnesi, Normal ve Alt katmanlardaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez. Yalnızca Üst katmandaki diğer sayfa nesneleri bu sayfa nesnelerinin üzerine yerleştirilebilir.
 • Özel: Üst, Normal ve Alt katmanlar, sırasıyla 1, 0 ve -1 olarak dahili olarak numaralandırılmış katmanlara karşılık gelir. Aslında, -128 ile 127 arasındaki tüm değerler kabul edilir. İstediğiniz değeri girmek için bu seçeneği belirleyin.

Tema Oluşturucu...

Yeni bir düzen teması oluşturabileceğiniz Tema Oluşturucu sihirbazını açar.

Tema Uygula ...

Nesneye, sayfaya veya belgeye bir düzen teması uygulayabilirsiniz.

Düzen Temaları

Göster

Göster grubunda, sayfa nesnesinin görüntülendiği koşullar belirlenebilir.

 • Her Zaman: Sayfa nesnesi her zaman görüntülenir.
 • Koşullu: Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. öğelere göre sürekli değerlendirilen bir koşullu fonksiyona bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul FALSE değerini döndürdüğünde gizlenir.

  Koşullu fonksiyonlar

Bilgi notu

Belge için Yönetici ayrıcalıklarına sahip olan kullanıcılar, tüm gösterme koşullarını geçersiz kılmak için Tüm Sayfaları ve Sayfa Nesnelerini Göster seçeneğini kullanabilirler (Belge Özellikleri: Güvenlik içinde). Bu fonksiyon, Ctrl+Shift+S tuşlarına basılarak değiştirilebilir.

Belge Özellikleri: Güvenlik

Seçenekler

Seçenekler grubunda, sayfa nesnesini taşıma ve yeniden boyutlandırma devre dışı bırakılabilir. Bu gruptaki ayarlar, yalnızca karşılık gelen onay kutuları Belge Özellikleri: Düzen ve Sayfa Özellikleri: Güvenlik içinde etkinleştirilmişse geçerlidir.

 • Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
 • Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz.
 • Bilgiye İzin Ver: Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz.

  Info
 • Veriye Göre Boyutlandır: Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.

Kaydırma Sürgüleri

Kaydırma çubuğu düzenini değiştirmek için çeşitli kontroller Kaydırma Sürgüleri grubunda bulunur.

 • Kaydırma Konumunu Koru: Bu ayar etkin durumdayken, bir başka nesnede bir seçim yapıldığında, QlikView, tablo ve grafiklerin kaydırma konumunu bir kaydırma çubuğuyla korumaya çalışır. Bu ayarın aynı zamanda Kullanıcı Tercihleri: Nesneler bölümünde de etkinleştirilmesi gerekir. Belgeyi kapattığınızda kaydırma konumu korunmaz.
 • Kaydırma Düğmeleri: Kaydırma düğmesi rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin. Orta dereceli gri tonların kaydırma çubukları için çoğunlukla en iyi sonucu verdiğini unutmayın. Her iki renk de uygun düğmeye tıkladığınızda açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir.
 • Kaydırma Arka Planı: Kaydırma çubuğu arka planı rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin.
 • Kaydırma Çubuğu Genişliği: Bu kontrol, kaydırma çubuğu sembollerinin hem genişliğini hem de göreceli boyutunu etkiler.
 • Kaydırma Stili: Kaydırma çubuk stilini ayarlar. Aşağı açılan kontrolden bir stil seçin. Klasik kaydırma çubuğu stili, QlikView 4/5 kaydırma sürgülerine karşılık gelir. Standart kaydırma çubuğu stili, daha modern bir görünüm sunar. Üçüncü stil olan Açık stili, daha ince ve daha açık çubuktur.
  Kaydırma çubuğu stilinin görülebilmesi için Stil Oluşturma Modu Gelişmiş olarak ayarlanmalıdır. Bu ayarı bulmak için, Genel sekmesinden Ayarlar açılan menüsünü açıp Belge Özellikleri'ni seçin.

 

 • Uygula...: Düzen sayfasında ayarlanmış özelliklerin uygulanacağı yeri ayarlayabileceğiniz Başlık ve Kenarlık Özellikleri diyalog penceresini açar.

Başlık

Başlık ayarı, Nesne Özellikleri sayfasından yapılması durumunda yalnızca geçerli nesneye uygulanır.
Başlık ayarı, Belge Özellikleri sayfasından yapılması durumunda, belgede bulunan belirtilen türlerdeki tüm nesnelere uygulanır.

Başlık sayfasında, nesnenin genel düzeninden tamamen farklı düzen seçenekleri belirtin.

 • Başlığı Göster: Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.
 • Başlık Metni: Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Başlık yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi... düğmesini kullanın.

Başlığın farklı durumlarındaki renklerini ayarlayın. Etkin Renkler ve Etkin Olmayan Renkler için ayarlar birbirinden ayrı olarak yapılabilir.

Renk Alanı diyalog penceresini açmak için Arka Plan Rengi veya Metin Rengi düğmesine tıklayın. Arka Plan Rengi, Renk Alanı diyalog penceresinde düz veya gradyan renk olarak tanımlanabilir. Metin Rengi, renk fonksiyonları kullanılarak Sabit veya Hesaplanan renk olarak tanımlanabilir.

Renk fonksiyonları

 • Metni Kaydır: Bu seçenek işaretlenmişse, başlık iki veya daha fazla satırda görüntülenir.
 • Başlık Yüksekliği (Satırlar): Bu düzenleme kutusundaki başlık satırı sayısını ayarlayın.

QlikView nesnesinin tam boyutu ve konumu, Normal veya En Küçük Duruma Getirilmiş QlikView sayfa nesnesine yönelik boyut/konum ayarları ile belirlenebilir ve ayarlanabilir. Bu ayarlar piksel cinsinden ölçülür:

 • X-kon: Sayfa nesnesinin sol tarafının yatay konumunu, sayfanın sol kenarına göre ayarlar.
 • Y-kon: Sayfa nesnesinin üst tarafının dikey konumunu, sayfanın üst kenarına göre ayarlar.
 • Genişlik: QlikView sayfa nesnesinin genişliğini ayarlar.
 • Yükseklik: QlikView sayfa nesnesinin yüksekliğini ayarlar.

Başlık etiketinin yönlendirmesi, Başlık Hizalaması seçenekleriyle değiştirilebilir:

 • Yatay: Etiket yatay olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Sol, Orta veya Sağ.
 • Dikey: Etiket dikey olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Üst, Orta veya Alt.

Özel Simgeler
Sayfa nesnelerinin nesne menüsü komutlarının çoğu, başlık simgesi olarak yapılandırılabilir. Listedeki her bir komutun solundaki onay kutusunu işaretleyerek, başlık simgeleri olarak gösterilecek komutları seçin.

Bilgi notuÖzel başlık simgelerini dikkatli kullanın. Çok fazla simge olması, kullanıcının kafasını karıştırabilir.
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
 • Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir: Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
 • En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
 • Yardım Metni: Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Yardım metni, bir hesaplanan formül olarak belirtilebilir. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.


  Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

  Örneğin sayfa nesnesinin açıklamasını girin. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com