Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Konfigurowanie aprowizacji SCIM w Azure AD dla Qlik Cloud

Po skonfigurowaniu Qlik Cloud dla SCIM należy skonfigurować aprowizację SCIM w Azure AD.

Wymagania Azure AD dla SCIM

 • Microsoft Azure Active Directory z subskrypcją Premium P2 lub wyższą

 • Dostęp do Portalu Microsoft Azure i uprawnienia do tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw w Microsoft Azure Active Directory.

 • Dwie oddzielne aplikacje w rejestrze aplikacji dla przedsiębiorstw w Azure AD.

Kroki konfiguracji usługi Azure AD na potrzeby aprowizacji SCIM

Wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do centrum administracyjnego usługi Azure Active Directory pod adresem https://aad.portal.azure.com/.

 2. Wybierz z menu Aplikacje dla przedsiębiorstw.

  Centrum administracyjne usługi Azure Active Directory

  Jeśli uzyskujesz dostęp do konfiguracji usługi Active Directory za pośrednictwem ogólnego portalu Azure, wybierz zamiast tego Aplikacje dla przedsiębiorstw z menu usługi Active Directory.

  Portal Azure
 3. Kliknij opcję Nowa aplikacja, aby skonfigurować aplikację do aprowizacji.

  Nowa aplikacja firmowa
 4. Na stronie Przeglądanie galerii usługi Azure AD kliknij Utwórz własną aplikację.

  Utwórz własną aplikację
 5. W oknie dialogowym Utwórz własną aplikację wpisz nazwę aplikacji do aprowizacji i wybierz opcję Integruj dowolną inną aplikację, której nie ma w galerii.

  Okno dialogowe Utwórz własną aplikację
 6. Kliknij polecenie Utwórz.

 7. Aby skonfigurować proces aprowizacji, na stronie Przegląd wybierz opcję Aprowizacja w sekcji Zarządzaj.

  Strona Przegląd
 8. Wybierz z menu opcję Automatycznie. Po dokonaniu tego wyboru pojawiają się ekrany konfiguracji.

  Tryb udostępniania
 9. Rozpocznij konfigurację, wprowadzając poświadczenia administratora.

  • Wklej adres URL dzierżawy uzyskany po włączeniu automatycznej aprowizacji w Qlik Cloud.

  • Wklej token do pola Token wpisu tajnego.

  • Kliknij Testuj połączenie.

  Tryb automatycznej aprowizacji
  InformacjaNazwa hosta nie jest aliasem dzierżawy Qlik Cloud. Nazwa hosta to domyślna nazwa nadawana dzierżawy Qlik Cloud podczas jej tworzenia
 10. Wybierz Mapowania i kliknij Aprowizacja użytkowników usługi Azure Active Directory, aby skonfigurować usługę automatycznej aprowizacji do pracy z dzierżawą Qlik Cloud.

  Mapowania
 11. Qlik Cloud wymaga określonego zestawu atrybutów do synchronizacji użytkowników z Azure AD, jak pokazano poniżej.

  Mapowanie atrybutów

  Sposób działania SCIM między Qlik Cloud a Azure AD polega na dopasowaniu najpierw adresu e-mail (mail) użytkownika w celu udostępnienia i zsynchronizowania wszelkich zmian związanych z członkostwem użytkownika w grupie lub dostępem do Qlik Cloud.

  InformacjaZamiast atrybutu mail można użyć atrybutu UserPrincipalName, jeśli UserPrincipalName jest prawidłowym adresem e-mail i taką samą wartością jak wartość w atrybucie e-mail wysłanym podczas uwierzytelniania użytkownika.

  Poniższe kroki umożliwiają konfigurację mapowania atrybutów użytkownika.

  1. W górnej części mapowań atrybutów zachowaj wszystkie wybory domyślne.

   Mapowanie atrybutów
  2. W sekcji Mapowania atrybutów usuń wszystkie atrybuty z wyjątkiem następujących:

   • userPrincipalName

   • mail

   • Switch([IsSoftDeleted], , "False", "True", "True", "False")

   • Join(" ", [givenName], [surname])

   • mailNickname

   Jeśli te atrybuty nie zostaną usunięte, przepływy aprowizacji i synchronizacji między Qlik Cloud a Azure AD zakończą się niepowodzeniem.

   Mapowania atrybutów
  3. Kliknij userPrincipalName, aby otworzyć konfigurację atrybutu.

  4. W oknie dialogowym Konfiguracja atrybutu userPrincipalName ustaw Atrybut źródłowy na objectId, a wartość Priorytet dopasowywania na 2.

   Kliknij OK, aby zapisać zmiany.

   Okno dialogowe Konfiguracja atrybutu userPrincipalName
  5. Kliknij mail, aby otworzyć okno dialogowe Konfiguracja atrybutu.

  6. W oknie dialogowym Konfiguracja atrybutu mail ustaw Dopasuj obiekty korzystające z tego atrybutu na Tak, a wartość Priorytet dopasowywania na 1.

   Kliknij OK, aby zapisać zmiany.

   Okno dialogowe Konfiguracja atrybutu mail
  7. Kliknij mailNickname, aby otworzyć konfigurację atrybutu.

  8. W oknie dialogowym Konfiguracja atrybutu mailNickname ustaw Atrybut źródłowy na objectId.

   Kliknij OK, aby zapisać zmiany.

   Okno dialogowe Konfiguracja atrybutu mailNickname
  9. Po wykonaniu tych kroków sekcja Mapowania atrybutów wygląda następująco.

   Ukończone Mapowania atrybutów
  10. Kliknij przycisk Zapisz u góry strony konfiguracji, aby zastosować zmiany.

 12. Możesz otrzymać komunikat z platformy Azure wyjaśniający, że zmiany wymagają pełnej ponownej synchronizacji. Zakładając, że jest to początkowa konfiguracja SCIM z Qlik Cloud, kliknij Tak.

  Zapisz zmiany

  Konfiguracja mapowania atrybutów została zakończona.

 13. Poniższe kroki umożliwiają dodanie użytkowników i grup do aprowizacji z Azure Active Directory do Qlik Cloud.

  1. Kliknij Użytkownicy i grupy w sekcji Zarządzaj w menu aprowizacji lub aplikacji.

   Strona Przegląd
  2. Zostanie wyświetlona tabela Użytkownicy i grupy. Kliknij Dodaj użytkownika/grupę, aby dodać przypisanie.

  3. W oknie dialogowym Dodawanie przypisania kliknij opcję Niczego nie wybrano, aby dodać użytkowników i grupy.

   Dodaj przypisanie

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Użytkownicy i grupy.

  4. W tym oknie dialogowym wyszukaj i dodaj użytkowników oraz grupy do obsługi administracyjnej. W tym przykładzie wybrana jest grupa Bounty Hunters.

   Okno dialogowe Użytkownicy i grupy

   Kliknij Wybierz, aby potwierdzić wybór.

  5. Jeśli dodajesz grupę, w oknie dialogowym Dodawanie przypisania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że aprowizacja obejmie tylko użytkowników dodanych bezpośrednio do grupy. Aprowizacja usługi Azure AD i SCIM nie obsługuje kaskadowych grup zagnieżdżonych.

   Dodaj przypisanie
  6. Kliknij Przypisz, aby dodać grupę do aplikacji do aprowizacji.

   Grupa jest teraz wyświetlana w sekcji Użytkownicy i grupy aplikacji do aprowizacji.

   Sekcja Użytkownicy i grupy w aplikacji do aprowizacji
 14. Aby włączyć automatyczną aprowizację, przejdź do strony Przegląd w sekcji aprowizacji aplikacji i kliknij Rozpocznij aprowizację.

  Strona Przegląd
  InformacjaAprowizacja może zająć od kilku minut do kilku godzin podczas pierwszego zadania aprowizacji, w zależności od liczby objętych nią użytkowników i grup. Jest to ograniczenie możliwości aprowizacji SCIM.
 15. Odśwież stronę w przeglądarce. Jeśli proces aprowizacji nadal nie został uruchomiony, kliknij opcję Aprowizacja na żądanie w menu.

  Aprowizacja na żądanie
 16. Po uruchomieniu aprowizacji strona Przegląd jest aktualizowana po odświeżeniu strony w przeglądarce i pokazuje stan.

  Aktualny stan cyklu
 17. Aby przejrzeć synchronizację, kliknij Wyświetl dzienniki aprowizacji, aby zobaczyć więcej szczegółów.

  Dzienniki aprowizacji

Najlepsze praktyki dotyczące używania SCIM między Qlik Cloud i Azure AD

 • Jedną z zalet aprowizacji w standardzie SCIM przy użyciu Microsoft Azure Active Directory jest umożliwienie administratorom wyboru grup mających dostęp do aplikacji docelowej, takiej jak Qlik Cloud. Zaleca się dodawanie tylko grup reprezentujących użytkowników i przypadki potrzebne z czasem. To znacznie ułatwia zarządzanie kontrolą dostępu i uprawnieniami do Qlik Cloud.

 • Przygotuj się na to, że aprowizacja SCIM wymaga więcej czasu na synchronizację użytkowników i grup podczas zadania aprowizacji. Czas ten zależy od liczby użytkowników i grup dodanych do aplikacji w Microsoft Azure.

 • Jeśli zamierzasz dokonać aprowizacji dużej liczby użytkowników w Qlik Cloud, rozważ dodanie do aplikacji grupy zawierającej wielu użytkowników, aby nie trzeba było dodawać każdego użytkownika ręcznie.

InformacjaAprowizacja Azure przy użyciu standardu SCIM nie obsługuje aprowizacji użytkowników, którzy są członkami grup zagnieżdżonych. Grupy zagnieżdżone — czyli grupy w grupie — podlegają aprowizacji. Nie podlegają jej jednak członkowie grupy zagnieżdżonej. W związku z tym w oknach dialogowych wyszukiwania grup w Qlik Cloud może się pojawić pozycja grupy zagnieżdżonej.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!