Ga naar hoofdinhoud

Een On-demand-app bouwen

Een On-demand-app laadt een subset van de gegevens die in geaggregeerde vorm door een selectie-app worden geladen. U bouwt een On-demand-app door een On-demand-selectie-app aan een On-demand-sjabloon-app te koppelen. Selectie-apps en sjabloon-apps zijn de basisbouwstenen van On-demand-apps.

Voordat een On-demand-app kan worden gebouwd, moeten eerst een selectie-app en een sjabloon-app worden gemaakt die aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Om te kunnen worden gekoppeld moeten een selectie-app en een sjabloon-app gegevensvelden gemeen hebben die met elkaar verbonden kunnen worden.

Ga voor meer informatie naar Een On-demand-selectie-app maken en Een On-demand-sjabloon-app maken.

Een selectie-app kan aan meerdere sjabloon-apps worden gekoppeld en aan één sjabloon-app kunnen meerdere selectie-apps worden gekoppeld. De gegevensbindende uitdrukkingen van de sjabloon-app moeten echter wel overeenkomen met velden in de selectie-apps die aan de sjabloon-app zijn gekoppeld.

Een On-demand-app-navigatiekoppeling verbindt een selectie-app met een sjabloon-app. On-demand-app-navigatiekoppelingen worden gemaakt in selectie-apps. Zodra een navigatiekoppeling is gedefinieerd, kan deze aan de balk App-navigatie van de selectie-app worden toegevoegd als On-demand-app-navigatiepunt. Elk werkblad in een app heeft zijn eigen balk App-navigatie. Gebruikers genereren vervolgens On-demand-apps vanuit het app-navigatiepunt.

Voorbeeld de weergave voor het bouwen van een On-demand-app.

On-Demand app-overzicht.

Vanuit hetzelfde app-navigatiepunt kunnen meerdere On-demand-apps worden gegenereerd, elk met een andere combinatie van geselecteerde gegevens.

Pointers naar een enkele app-navigatiekoppeling kunnen aan meerdere werkbladen in dezelfde selectie-app worden toegevoegd. Ook kunnen werkbladen meerdere app-navigatiepunten hebben die vanuit meerdere app-navigatiekoppelingen zijn gemaakt.

Wanneer een selectie-app voltooid is met navigatiekoppelingen en navigatiepunten, kunnen On-demand-apps worden gegenereerd.

 1. Open een On-demand-selectie-app en selecteer Bewerken.
 2. Selecteer App-navigatiekoppelingen in het paneel aan de linkerkant.
 3. Klik op de knop Nieuw maken voor het openen van het dialoogvenster Een nieuwe navigatiekoppeling voor de On-demand-app maken.

 4. Geef de nieuwe On-demand-app-navigatiekoppeling een naam.
 5. Selecteer een On-demand-sjabloon-app.

  Niet alle apps in de vervolgkeuzelijst Sjabloon-app zijn geldige sjabloon-apps. U moet een app selecteren die is gebouwd als een sjabloon-app en waarvan de gegevensbindende uitdrukkingen overeenkomen met velden in de selectie-app waarmee u werkt. Anders zullen de On-demand-apps die via de app-navigatiekoppeling worden gegenereerd, fouten produceren.

  Ga voor meer informatie naar Een On-demand-sjabloon-app maken.

 6. Schrijf een uitdrukking die het totale aantal detailrecords berekent die worden vertegenwoordigd door de geaggregeerde records die toegankelijk zijn via de selectiestate in de selectie-app.

  De uitdrukking gebruikt meestal de SUM-functie voor het verkrijgen van een totaal van de geselecteerde records. Het resultaat wordt gebruikt om te bepalen wanneer de hoeveelheid te laden gegevens binnen het gespecificeerde bereik voor het genereren van de On-demand-app ligt.

 7. Geef het maximale aantal rijen op.

  De waarde in Maximaal aantal rijen bepaalt de bovengrens van het aantal records, berekend door de functie ingevoerd in Uitdrukking, dat de On-demand-app kan laden. Zolang het aantal records, berekend door de rijschattingsuitdrukking in de selectie-app, groter is dan de waarde in Maximaal aantal rijen, kan de On-demand-app niet worden gegenereerd. De app kan alleen worden gegenereerd als het door de rijschattingsuitdrukking berekende aantal records op of onder de bovengrens ligt die in Maximaal aantal rijen is ingesteld.

  Als u de uitdrukking wilt maken die wordt gebruikt voor Maximaal aantal rijen, moet u weten hoe het totale aantal records wordt berekend van velden die beschikbaar zijn in de selectieapp.

  Ga voor meer informatie naar Een On-demand-selectie-app maken.

 8. Specificeer het maximale aantal gegenereerde apps.

  Meerdere On-demand-apps kunnen worden gegenereerd vanuit hetzelfde On-demand-app-navigatiepunt op de balk App-navigatie van de selectie-app. De reden voor het genereren van meerdere apps is dat elke app een andere selectie van gegevens kan bevatten. Wanneer het maximale aantal apps is gegenereerd, moet de gebruiker die vanuit het navigatiepunt apps genereert, een van de bestaande apps verwijderen alvorens een nieuwe On-demand-app te genereren.

  Het maximale aantal gegenereerde apps is van toepassing op de On-demand-app-navigatiekoppeling. Als vanuit de navigatiekoppeling één On-demand-app-navigatiepunt wordt gemaakt, kan vanuit dat navigatiepunt het maximale aantal apps worden gemaakt. Als vanuit dezelfde navigatiekoppeling echter meerdere navigatiepunten worden gemaakt, is het totale aantal On-demand-apps dat vanuit die navigatiepunten wordt gegenereerd, beperkt tot de instelling voor Maximaal aantal gegenereerde apps.

 9. Voer in het veld Bewaartijd een numerieke waarde in voor de tijdsduur dat via de navigatiekoppeling gegenereerde apps worden bewaard voordat ze worden verwijderd.

 10. Selecteer in de vervolgkeuzelijst rechts van het veld Bewaartijd de tijdseenheid voor de bewaarperiode.

  De opties voor de bewaartijd zijn uren, dagen of Verloopt nooit.

  Alle On-demand-apps die via de navigatiekoppeling worden gegenereerd, worden overeenkomstig deze instelling bewaard. De leeftijd van een gegenereerde On-demand-app is het verschil tussen het huidige tijdstip en het tijdstip dat voor het laatst gegevens zijn geladen. Deze berekening van de leeftijd van een On-demand-app is voor gepubliceerde en niet-gepubliceerde apps gelijk. Ook als een On-demand-app handmatig wordt gepubliceerd nadat deze is gegenereerd, blijft de leeftijdsberekening gelijk: gebaseerd op de laatste keer dat gegevens voor de gegenereerde app zijn geladen.

  InformatieEr is ook een instelling voor de bewaartijd in de On-Demand App Service die geldt voor apps die door anonieme gebruikers zijn gegenereerd. Die instelling heeft geen invloed op de bewaartijd voor gebruikers die met hun eigen identiteit zijn aangemeld. Voor apps die door anonieme gebruikers zijn gegenereerd, is de bewaartijd ofwel de instelling voor Bewaartijd in de navigatiekoppeling of de On-Demand App Service-instelling die in de Qlik Management Console is ingesteld, afhankelijk van welke tijd het kortst is.
 11. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Standaardweergave wanneer geopend het werkblad dat het eerst moet worden weergegeven wanneer de vanuit de navigatiekoppeling gegenereerde apps worden geopend.

  U kunt App-overzicht selecteren of een van de werkbladen in de selectie-app waarmee de navigatiekoppeling is gemaakt.

 12. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Publiceren naar een stream waarnaar via de navigatiekoppeling gegenereerde apps worden gepubliceerd.

  U hebt de machtiging nodig om te publiceren in de stream die u selecteert. Als u geen publicatiemachtigingen voor de geselecteerde stream hebt, mislukken pogingen om On-demand-apps te genereren vanuit de navigatiekoppeling.

  Bij het selecteren van een stream om de gegenereerde apps in te publiceren moet u zeker weten dat de beoogde gebruikers van de On-demand-app leesmachtigingen hebben voor de stream.

  U kunt ook Niet gepubliceerd (opgeslagen in werkruimte) selecteren om de gegenereerde apps in de werkruimte van de gebruiker op te slaan zonder ze te publiceren.

  InformatieAls het anonieme gebruikers wordt toegestaan om een gepubliceerde selectie-app te gebruiken, moeten de On-demand-app-navigatiekoppelingen zo worden geconfigureerd dat ze publiceren naar een stream waartoe anonieme gebruikers toegang hebben. Als On-demand-apps die via de navigatiekoppeling worden gegenereerd, niet automatisch worden gepubliceerd, krijgen anonieme gebruikers een foutbericht wanneer ze die apps proberen te genereren.

  Nadat een app is gegenereerd, kan deze handmatig worden gepubliceerd.

 13. Klik op Maken en de nieuwe On-demand-app-navigatiekoppeling verschijnt in de lijst App-navigatiekoppelingen.
 14. Sleep de app-navigatiekoppeling naar de balk App-navigatie in de selectie-app.

  Door de app-navigatiekoppeling naar de selectie-app te slepen maakt u een On-demand-app-navigatiepunt. De eigenschappen van het nieuwe On-demand-app-navigatiepunt worden weergegeven in het paneel aan de rechterkant. Daar kunt u desgewenst de naam van het navigatiepunt wijzigen.

 15. Klik op Gereed in de werkbladeditor.

  De On-demand-selectie-app is nu klaar voor gebruik of publicatie. Gebruikers van de selectie-app kunnen On-demand-apps genereren vanuit de navigatiepunten op de balk App-navigatie in de selectie-app.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!