Gå till huvudinnehåll

Direct Discovery fältlistor

En fältlista är en kommaseparerad lista med fältspecifikationer, fieldname {, fieldname}. En fältspecifikation kan vara ett fältnamn, och i så fall används samma namn som databaskolumnens namn och fältnamn. En fältspecifikation kan även vara ett fältalias. Då får ett databasuttryck eller ett kolumnnamn ett Qlik Sense-fältnamn.

Fältnamn kan vara antingen enkla namn eller namn inom citationstecken. Ett enkelt namn börjar med ett alfabetiskt Unicode-tecken och följs av valfri kombination av alfabetiska eller numeriska tecken eller understreck. Namn inom citationstecken börjar med dubbla citationstecken och innehåller en valfri följd av tecken. Om ett namn inom citationstecken innehåller citationstecken, representeras dessa av två citationstecken bredvid varandra.

Qlik Sense-fältnamn är skiftlägeskänsliga. Databasfältnamn kan vara skiftlägeskänsliga eller inte, beroende på databasen. En Direct Discovery-fråga bevarar skiftläget för alla fältidentifierare och alias. I följande exempel används aliaset "MyState" internt för att lagra data från databaskolumnen "STATEID".

DIRECT QUERY Dimension STATEID as MyState Measure AMOUNT from SALES_TABLE;
 

Detta skiljer sig från resultatet av en SQL Select-sats med ett alias. Om inte aliaset explicit är inom citationstecken innehåller resultatet standardskiftläget för kolumnen som returneras av måldatabasen. I följande exempel skapar SQL Select-satsen till en Oracle-databas "MYSTATE," med endast stora bokstäver som det interna Qlik Sense-aliaset, trots att aliaset är angivet med både stora och små bokstäver. SQL Select-satsen använder kolumnnamnet som returneras av databasen, och för Oracle har det bara stora bokstäver.

SQL Select STATEID as MyState, STATENAME from STATE_TABLE;
 

För att undvika detta kan du använda LOAD-satsen för att ange aliaset.

Load STATEID as MyState, STATENAME;
SQL Select STATEID, STATEMENT from STATE_TABLE;
 

I det här exemplet lagras "STATEID"-kolumnen internt av Qlik Sense som "MyState".

De flesta skalära databasuttryck är tillåtna som fältspecifikationer. Funktionsanrop kan också användas i fältspecifikationer. Uttryck kan innehålla konstanter som är booleska, numeriska eller strängar inom enkla citationstecken (inbäddade enkla citationstecken representeras av enkla citationstecken bredvid varandra).

Exempel:  

DIRECT QUERY
DIMENSION
SalesOrderID, RevisionNumber
MEASURE
SubTotal AS "Sub Total"
FROM AdventureWorks.Sales.SalesOrderHeader;

 

DIRECT QUERY
DIMENSION
"SalesOrderID" AS "Sales Order ID"
MEASURE
SubTotal,TaxAmt,(SubTotal-TaxAmt) AS "Net Total"
FROM AdventureWorks.Sales.SalesOrderHeader;

 

DIRECT QUERY
DIMENSION
(2*Radius*3.14159) AS Circumference,
Molecules/6.02e23 AS Moles
MEASURE
Num1 AS numA
FROM TableName;

 

DIRECT QUERY
DIMENSION
concat(region, 'code') AS region_code
MEASURE
Num1 AS NumA
FROM TableName;

Direct Discovery stöder inte användning av aggregeringar i LOAD-satser. Om aggregeringar används blir resultaten oförutsägbara. En LOAD-sats som följande bör inte användas:

DIRECT QUERY DIMENSION stateid, SUM(amount*7) AS MultiFirst MEASURE amount FROM sales_table;

SUM bör inte finnas i LOAD-satsen.

Direct Discovery stöder inte heller Qlik Sense-funktioner i Direct Query-satser. Till exempel resulterar följande specifikation för ett DIMENSION-fält i misslyckande när "Mth"-fältet används som en dimension i en visualisering:

month(ModifiedDate) as Mth

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!