Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera stora datamängder med on-demand-appar

Med on-demand-appar kan du ladda och analysera stordatakällor i Qlik Sense Enterprise. Det är ineffektivt att försöka analysera en hel Big Data-källa på en gång. Men för att alla visualiseringar ska vara representativa måste alla data kunna upptäckas. Qlik Sense on-demand-appar ger användarna summerade översikter över stordatakällor och låter dem identifiera och ladda relevanta delmängder av data för detaljerad analys.

On-demand-apparna expanderar de potentiella användningarna av datautforskning så att affärsanvändare kan göra associativa analyser av större datakällor. Då kan användarna välja data som de är intresserade av att utforska och sedan interaktivt generera en on-demand-app som de kan använda för att analysera data med fullständiga Qlik-minnesfunktioner.

Komponenter i on-demand-app

Qlik Sense hanterar laddning av stordatakällor med urvalsappar som ger summerade översikter över stordata och som också gör att användaren kan zooma in och analysera detaljnivåer av data. Inbäddat i varje urvalsapp finns det navigeringslänkar till on-demand-appar till en eller flera mallappar som används som bas för att skapa on-demand-appar. Med hjälp av navigeringslänkarnas och mallapparnas egenskaper kan du detaljstyra form och volym på data som laddas in i on-demand-apparna.

Appar kan genereras upprepade gånger från mallapparna för att spåra datauppsättningar som ofta ändras. Medan data filtreras enligt urvalen som gjorts i urvalsappen laddas innehållet från den underliggande datakällan dynamiskt i on-demand-appen. Samma on-demand-app kan skapas flera gånger för att göra nya analyser av data i takt med att de ändras.

Anteckning om informationGenereringen av on-demand-appar kontrolleras via on-demand-app-tjänsten. Tjänsten är som standard inaktiverad och måste aktiveras innan urval och mallappar kan länkas och on-demand-appar genereras. On-demand-app-tjänsten hanteras i Qlik Management Console.

Mer information finns i Hantera on-demand-appar (endast på engelska).

Relationer mellan komponenter i on-demand-appar.

Komponenter i on-demand-app.

Konstruera on-demand-appar

Eftersom on-demand-urval och mallappar kräver speciella laddningsskript skapas de ofta av användare som är vana att skriva Qlik Sense laddningsskript. On-demand-urvalsappar måste exempelvis ladda data som inte har så stor detaljnivå av dimensionen. On-demand-mallappar innehåller laddningsskript med databindningsuttryck som används för att formulera frågorna som ställs på datakällorna.

En urvalsapp kan länkas till flera mallappar, och flera urvalsappar kan länka till en enskild mallapp. Men mallappens databindningsuttryck måste motsvara fält i de urvalsappar som länkar till den. Av den anledningen tenderar urvals- och mallappar att skapas tillsammans och ofta av samma erfarna skriptskrivare.

Anteckning om informationExempel på on-demand-urvalsappar och mallappar finns i Qlik Sense Enterprise-installationen på ProgramData\Qlik\Examples\OnDemandApp\sample.

Om du vill skapa navigeringslänkar måste du även förstå de fält i urvalsappen som har motsvarande bindningar i mallappen. Det beror på att varje navigeringslänk kräver ett uttryck som beräknar det totala antalet detaljposter. Totalen är det aggregerade antalet poster som är tillgängliga via urvalstillståndet i urvalsappen. För att kunna skapa det uttrycket måste användaren veta hur man beräknar mallappens totala antal poster med hjälp av de fält som finns i urvalsappen.

Mer information finns i Bygga en on-demand-app.

Att använda urvalsappar för att generera on-demand-appar kräver inte att man som användare förstår laddningsskriptet. När en navigeringslänk för en on-demand-app har skapats kan användaren dra navigeringslänken till urvalsappens fält Appnavigering för att skapa en appnavigeringspunkt. On-demand-appar genereras sedan från navigeringspunkten.

Navigeringspunkter blir tillgängliga för generering av on-demand-appar när den maximala radberäkningen från uttrycket i navigeringslänken hamnar inom det obligatoriska intervallet. I det här läget kan användaren skapa en on-demand-app. Användaren kan även göra andra urval och generera ytterligare appar baserat på de urvalen.

Mer information finns i On-demand-appar.

Navigeringslänkar har en gräns för antalet on-demand-appar som kan genereras från länken. När maximalt antal appar har genererats måste användaren som genererar appar från navigeringspunkten ta bort en av de befintliga apparna innan en ny on-demand-app genereras. Maximalt antal genererade appar avser on-demand-appens navigeringslänk. Om en on-Demand-app:s navigeringspunkt skapas från navigeringslänken kommer den navigeringslänken kunna skapa upp till maximalt antal. När flera navigeringspunkter skapas från samma navigeringslänk är de tillsammans begränsade till det maximala antalet som satts för navigeringslänken.

Navigeringslänkar anger även kvarhållningstid för genererade appar. On-demand-appar tas bort automatiskt när deras kvarhållningstid går ut.

Publicera on-demand-appar

De flesta användare använder on-demand- och urvalsappar när de har publicerats. När urvalsappar har publicerats till en ström kan användare som har riktig behörighet till den strömmen använda dem för att göra aggregerade urval och generera on-demand-appar från de navigeringspunkter som ingår i urvalsapparna. Precis som med alla publicerade appar kan de inte ändras när de väl har publicerats. För att lägga till navigeringspunkter måste till exempel användaren göra en kopia av urvalsappen.

Ofta använder användare bara genererade on-demand-appar. Varje genererad app kan publiceras separat. Appnavigeringslänken kan faktiskt specificera att appar som genererats från den publiceras automatiskt till en specifik ström. Appnavigeringslänken kan till och med specificera att appar som genererats från den publiceras automatiskt till en specifik ström. Användare kan då utforska de valda utsnitten av data som laddats med de genererade on-demand-apparna på den ström som appen publicerades till.

Fördelar med on-demand-appar

Med on-demand-appar kan affärsanvändare och IT-avdelningar dra nytta av stordatamiljöer på många sätt. On-demand-appar:

 • Ge användare en upplevelse av ”inköpslista” som gör det möjligt för dem att interaktivt fylla sina appar med en delmängd av data som tidsperiod, kundsegment eller geografi.
 • Ge fullständig Qlik Sense-funktionalitet på en latent delmängd som lagras i minnet.

  Direct Discovery kan också hantera stora datakällor, men lagrar inte alla relevanta data i minnet. Med Direct Discovery ligger måttdata i källan fram till exekveringen.

  Mer information finns i Komma åt stora datauppsättningar med Direct Discovery.

 • Gör det möjligt för IT-avdelningen att styra hur stor en app kan vara och anropa appar baserat på datavolym eller dimensionsurval.
 • Ge åtkomst till datakällor som inte baseras på SQL, som Teradata Aster, MapR, SAP BEx och PLACEHOLDER-funktionen i SAP HANA.

  Utföra icke-SQL-sökningar, i motsats till Direct Discovery som endast kan användas med SQL-datakällor.

 • Tillåta anpassningsbar SQL och laddningsskriptsgenerering.
 • Tillåta section access i alla lägen.

Begränsningar

Du kan inte använda Qlik NPrinting med on-demand-appar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!