Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

ODBC

Ładowanie danych ze źródeł danych ODBC

 • Można użyć łączników bazy danych (Database) z pakietu Qlik ODBC Connector Package, który obsługuje najbardziej typowe źródła ODBC. Dzięki temu można zdefiniować źródła danych w programie Qlik Sense bez konieczności korzystania z programu Microsoft Windows ODBC Data Source Administrator. Informacje na temat bezpośredniego nawiązywania połączenia z bazą danych za pomocą sterowników ODBC z licencją Qlik, które są dostępne w pakiecie ODBC Connector Package, zawierają instrukcje dotyczące łączników bazy danych (Database) na stronie pomocy poświęconej łącznikom (Qlik Connectors).

 • Można zainstalować sterownik ODBC dla konkretnego systemu DBMS i utworzyć źródło danych DSN. Opis tej metody został opisany w tej sekcji.

Dostęp do systemu DBMS (Database Management System) można uzyskiwać za pośrednictwem ODBC, korzystając z rozwiązania Qlik Sense:

InformacjaW oknie dialogowym Utwórz nowe połączenie (ODBC) zostaną wyświetlone skonfigurowane połączenia DSN użytkownika. W przypadku używania Qlik Sense Desktop na liście połączeń DSN wyświetlane są sterowniki ODBC zawarte w pakiecie ODBC Connector Package. Można je zidentyfikować na podstawie członu „Qlik-” dołączonego do nazwy (na przykład Qlik-db2). Tych sterowników nie można użyć w celu utworzenia nowego połączenia ODBC. Sterowniki te są wykorzystywane wyłącznie przez łączniki do baz danych w pakiecie ODBC Connector Package. Sterowniki ODBC z pakietu ODBC Connector Package nie są wyświetlane w przypadku korzystania z Qlik Sense w środowisku serwera.

Alternatywą jest eksportowanie danych z bazy danych do pliku obsługiwanego przez program Qlik Sense.

Zazwyczaj niektóre sterowniki ODBC są instalowane przez system Microsoft Windows. Dodatkowe sterowniki można zakupić od producentów oprogramowania, pobrać z Internetu lub uzyskać od dostawcy systemu DBMS. Niektóre sterowniki są dostępne bezpłatnie.

InformacjaW środowisku serwerowym sterownik bazy danych Microsoft Access ma ograniczenia. Aby uniknąć problemów, używaj SQL Server Express Edition.
Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable.

Opisany tutaj interfejs ODBC to interfejs na komputerze klienckim. Jeśli planowane jest używanie interfejsu ODBC w celu korzystania z relacyjnej, wielodostępnej bazy danych na serwerze sieciowym, może być potrzebne dodatkowe oprogramowanie systemu DBMS umożliwiające klientowi dostęp do bazy danych na serwerze. Więcej informacji na temat niezbędnego oprogramowania można uzyskać od dostawcy systemu DBMS.

Ustawienia połączeń do danych ODBC

Ustawienia połączeń do danych ODBC
Element interfejsu użytkownika Opis
DSN użytkownika

Systemowe DSN

Należy wybrać, z jakim typem DSN ma nastąpić połączenie.

W przypadku źródeł typu DSN użytkownika należy określić, czy dla opcji Użyj połączenia 32-bitowego skonfigurowany jest 32-bitowy sterownik.

Połączenia typu Systemowe DSN mogą być filtrowane według typów 32-bitowych lub 64-bitowych.

Single Sign-On

Do połączeń ze źródłami danych SAP HANA można włączyć funkcję Single Sign-On (SSO).

Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie jednokrotnego logowania SAML Qlik Sense do źródeł danych SAP HANA (tylko w języku angielskim).

Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, będą używane poświadczenia użytkownika usługi aparatu, chyba że poświadczenia zostaną podane w polach Nazwa użytkownika i Hasło.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, poświadczenia użytkownika usługi aparatu lub podane w polach Nazwa użytkownika i Hasło zostaną użyte do zalogowania w systemie Windows, a następnie również do zalogowania metodą SAML (SAP HANA) .

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika, przy użyciu której będzie nawiązywane połączenie (jeśli jest wymagana przez źródło danych).

Pozostaw to pole puste, jeśli chcesz użyć poświadczeń użytkownika usługi aparatu lub jeśli źródło danych nie wymaga poświadczeń.

Hasło

Hasło, przy użyciu którego będzie nawiązywane połączenie (jeśli jest wymagane przez źródło danych).

Pozostaw to pole puste, jeśli chcesz użyć poświadczeń użytkownika usługi aparatu lub jeśli źródło danych nie wymaga poświadczeń.

Nazwa Nazwa połączenia do danych.

Dodawanie sterowników ODBC

Aby Qlik Sense mógł uzyskać dostęp do bazy danych, musi mieć zainstalowany sterownik ODBC dla używanego DBMS (Database Management System). Najlepiej jest zawsze instalować najnowszy sterownik. Instrukcje pobierania i instalacji zawiera dokumentacja dostawcy.

Aby program Qlik Sense mógł uzyskać dostęp do bazy danych, musi być zainstalowany sterownik ODBC dla używanego systemu DBMS. Jest to oprogramowanie zewnętrzne. Dlatego poniższe instrukcje mogą nie odpowiadać oprogramowaniu niektórych dostawców. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji właściwego systemu DBMS.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne w obszarze Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Źródła danych ODBC (64-bitowe).

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC.

 3. Na karcie DSN użytkownika wybierz bazę danych do użytku z Qlik Sense.
 4. Wybierz zakładkę Sterowniki w oknie dialogowym Źródła danych.

  Na karcie Sterowniki widoczna jest lista zainstalowanych sterowników ODBC. Jeśli konkretny system DBMS nie jest widoczny na liście, wówczas należy dla niego zainstalować sterownik. Uruchom program instalacyjny dostarczony ze sterownikiem ODBC — na przykład program instalacyjny Microsoft ODBC.

Konfiguracja 64-bitowych i 32-bitowych wersji interfejsu ODBC

64-bitowa wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows zawiera następujące wersje narzędzia Microsoft Open DataBase Connectivity (ODBC) Data Source Administrator (Odbcad32.exe):

 • 32-bitowa wersja pliku Odbcad32.exe znajduje się w folderze %systemdrive%\Windows\SysWOW64.
 • 64-bitowa wersja pliku Odbcad32.exe znajduje się w folderze %systemdrive%\Windows\System32.

Tworzenie źródeł danych ODBC

Konieczne jest utworzenie źródła danych ODBC dla używanej bazy danych. Można to zrobić podczas lub po instalacji bazy danych ODBC.

InformacjaPrzed utworzeniem źródła danych trzeba zdecydować, czy ma to być DSN użytkownika, czy Systemowe DSN (zalecane). Dostęp do źródeł danych użytkownika można uzyskać wyłącznie po podaniu poprawnych poświadczeń użytkownika. W przypadku instalacji na serwerze należy zazwyczaj utworzyć systemowe źródła danych, aby móc je udostępniać innym użytkownikom.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Odbcad32.exe.

 2. Na karcie Systemowe DSN utwórz systemowe źródło danych.

 3. Kliknij Dodaj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych z listą zainstalowanych sterowników ODBC.

 4. Jeśli właściwy sterownik ODBC jest zainstalowany, zaznacz go i kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe wybranego sterownika bazy danych.

 5. Wybierz Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) i kliknij Zakończ.
 6. InformacjaJeśli nie można znaleźć tego sterownika na liście, można pobrać go z witryny pobierania firmy Microsoft i zainstalować.
 7. Podaj nazwę źródła danych i ustaw niezbędne parametry.
 8. Nazwij źródło danych Kurs tworzenia skryptów ODBC.
 9. W obszarze Baza danych kliknij Wybierz....
 10. W obszarze Katalogi przejdź do lokalizacji pliku Sales.accdb (plik przykładu z kursu).
 11. Gdy plik Sales.accdb będzie widoczny w polu tekstowym po lewej stronie, kliknij go, aby nadać jego nazwę bazie danych.
 12. Kliknij trzy razy przycisk OK, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe.
 13. Kliknij przycisk OK.

Najlepsze praktyki w zakresie korzystania z połączeń do danych ODBC

Przenoszenie aplikacji na podstawie połączeń do danych ODBC

W przypadku przenoszenia aplikacji między lokacjami Qlik Sense/instalacjami Qlik Sense Desktop przenoszone są również połączenia do danych. Jeśli aplikacja zawiera połączenia do danych ODBC, należy się upewnić, że powiązane źródła danych ODBC istnieją również w nowym wdrożeniu. Źródła danych ODBC muszą być nazwane i skonfigurowane identycznie oraz odwoływać się do tych samych plików i baz danych.

Aspekty bezpieczeństwa dotyczące połączeń do danych ODBC korzystających ze sterowników w plikach

Połączenia do danych ODBC korzystające ze sterowników w plikach ujawniają ścieżkę do połączonego pliku danych w parametrach połączenia. Ścieżka ta może być ujawniona podczas edytowania połączenia, w oknie dialogowym selekcji danych lub w określonym zapytaniu SQL.

Jeśli takie bezpieczeństwo ma znaczenie, zaleca się w miarę możliwości nawiązywanie połączenia z plikiem danych w ramach połączenia z danymi folderu.

Zatrzymywanie podglądu dużych zestawów danych w tabelach

Jeżeli masz duże zestawy danych i nie chcesz wyświetlać podglądu danych podczas dodawania źródeł danych ODBC do Menedżera danych lub Edytora ładowania danych, przytrzymaj klawisz Shift podczas wybierania połączenia danych ODBC.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!