Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Element sterujący Variable input

Za pomocą elementu sterującego do wprowadzania zmiennych (Variable input) można ustawiać wartość jako zmienną. Jest zawarte w pakiecie Dashboard bundle.

Kiedy używać

Jeśli posługujesz się wizualizacjami z wyrażeniami, które zawierają zmienną, możesz użyć elementu sterującego przeznaczonego do wprowadzania zmiennych, aby umożliwić użytkownikowi kontrolowanie wartości zmiennej.

Tworzenie elementu sterującego do wprowadzania zmiennych

Element sterujący do wprowadzania zmiennych możesz utworzyć na arkuszu, który edytujesz.

 1. W panelu zasobów otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Variable input.
 2. W panelu właściwości wybierz zmienną w obszarze Name (Nazwa) dostępnym po wybraniu opcji Appearance (Wygląd) > Variable (Zmienna).
 3. Wybierz sposób wprowadzania danych w obszarze Show as: (Pokaż jako).

  • W obszarze Buttons (Przyciski) można dodać szereg przycisków z jednym przyciskiem dla każdej zdefiniowanej wartości zmiennej.

   Sposób wyświetlania przycisków możesz wybrać w obszarze Display (Wyświetlanie) ― wybierz opcję Row (Wiersz), aby przedstawić je w wierszu poziomym, albo opcję Column (Kolumna), aby przedstawić je w kolumnie pionowej.

   Możesz zdefiniować przyciski na dwa różne sposoby ― jako stałe (Fixed (Stałe)) lub dynamiczne (Dynamic (Dynamiczne)), korzystając z ustawienia Fixed or dynamic values (Wartości stałe lub dynamiczne) w obszarze Values (Wartości).

   Jeśli wybierzesz użycie wartości stałych, musisz dodać każdy przycisk za pomocą opcji Add Alternative (Dodaj alternatywę) i zdefiniować wartość (Value (Wartość)) oraz etykietę (Label (Etykieta)) dla każdego przycisku.

   Jeśli używasz wartości dynamicznych, zdefiniuj przyciski za pomocą ciągu znaków w obszarze Dynamic values (Wartości dynamiczne). W celu rozdzielenia przycisków użyj znaku |, a w celu oddzielenia wartości od etykiety użyj znaku ~. Na przykład 'Germany~GER|France~FRA' spowoduje utworzenie dwóch przycisków o etykietach GER i FRA. Pierwszy zmienia wartość zmiennej na Germany, a drugi zmienia wartość na France. Jeśli chcesz używać wartości jako etykiet, nie musisz określać etykiet.

  • Opcja Drop down (Lista rozwijana) dodaje listę rozwijaną z jedną pozycją do każdej zdefiniowanej wartości zmiennej.

   Możesz zdefiniować pozycje na dwa różne sposoby ― jako stałe (Fixed (Stałe)) lub dynamiczne (Dynamic (Dynamiczne)), korzystając z ustawienia Fixed or dynamic values (Wartości stałe lub dynamiczne) w obszarze Values (Wartości).

   Jeśli wybierzesz użycie wartości stałych, musisz dodać każdą pozycję za pomocą opcji Add Alternative (Dodaj alternatywę) i zdefiniować wartość (Value (Wartość)) oraz etykietę (Label (Etykieta)) dla każdej pozycji.

   Jeśli używasz wartości dynamicznych, zdefiniuj pozycje za pomocą ciągu znaków w obszarze Dynamic values (Wartości dynamiczne). W celu rozdzielenia pozycji użyj znaku |, a w celu oddzielenia wartości od etykiety użyj znaku ~. Na przykład 'Germany~GER|France~FRA' spowoduje utworzenie dwóch pozycji o etykietach GER i FRA. Pierwsza zmieni wartość zmiennej na Germany, a druga zmieni wartość na France. Jeśli chcesz używać wartości jako etykiet, nie musisz określać etykiet.

  • Opcja Input box (Pole wprowadzania) udostępnia proste pole wprowadzania, które powoduje aktualizację wartości zmiennej.
  • Opcja Slider (Suwak) umożliwia utworzenie suwaka, który służy do aktualizowania wartości zmiennej. Ustawienie minimalne należy zdefiniować za pomocą opcji Min (Minimum), a maksymalne za pomocą opcji Max (Maksimum) w obszarze Values (Wartości). Możesz także skonfigurować krok do użycia z opcją Step (Krok). Jeśli wybierzesz opcję Slider label (Etykieta suwaka), wybrana wartość zostanie wyświetlona podczas przeciągania suwaka.

   Wartość zmiennej zostanie zaktualizowana, gdy przestaniesz przeciągać suwak, a jeśli chcesz aktualizować zmienną podczas jego przeciągania, wybierz opcję Update on drag (Aktualizuj podczas przeciągania). To może być użyteczne, gdy wizualizacje oparte na zmiennej mają być aktualizowane dynamicznie podczas przeciągania suwaka. Z tej opcji należy korzystać ostrożnie, ponieważ ciągłe ponowne rysowanie wykresów może być irytujące.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

 • Na etykiecie suwaka mogą być wyświetlane tylko wartości liczbowe. Oznacza to, że jeśli wartość jest datą, wówczas wyświetlana jest wartość liczbowa tej daty. Jeśli wartość jest procentowa, wówczas znak procentu nie jest wyświetlany.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!