Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Tabeleigenschappen

U kunt de lay-out en opmaak wijzigen van tabellen in Qlik Sense.

U opent het eigenschappenvenster voor een visualisatie door op Bewerken Werkblad bewerken op de werkbalk te klikken en vervolgens te klikken op de visualisatie die u wilt bewerken.

Als het eigenschappenvenster verborgen is, klikt u rechtsonder op rechterdeelvenster openen Eigenschappen tonen.

InformatieAls de visualisatie in het eigenschappenvenster is ingesteld op Gekoppeld object Gekoppelde visualisatie, is de visualisatie gekoppeld aan een masteritem. U kunt het masteritem bewerken of de koppeling tussen de visualisatie en het masteritem opheffen, zodat alleen de huidige visualisatie wordt bewerkt.
InformatieSommige instellingen in het eigenschappenvenster zijn alleen beschikbaar onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als u meer dat één dimensie of meting gebruikt of als u een optie selecteert waardoor andere opties beschikbaar komen.

Gegevens

Klik op Kolom toevoegen om een dimensie of een meting toe te voegen. Opties die grijs worden weergegeven zijn niet beschikbaar.

Kolommen

In de tabel worden de dimensies en metingen samen gepresenteerd onder het kopje Kolommen.

Instellingen voor dimensies

Klik op het tabblad Gegevens op Kolom toevoegen en selecteer Dimensie om een lijst met beschikbare Dimensies en Velden te openen. Selecteer de dimensie die of het veld dat u wilt gebruiken.

Een dimensie kan worden geselecteerd in de lijst met al bestaande dimensies of kan worden gemaakt op basis van de lijst met beschikbare velden.

U kunt een dimensie die is gekoppeld aan een masteritem bewerken door het masteritem bij te werken of door de koppeling tussen de dimensie en het masteritem op te heffen en alleen deze specifieke dimensie te bewerken.

 • <Dimensienaam>: Klik op de dimensienaam om de dimensie-instellingen te openen. Als u de dimensie wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de dimensie en selecteert u Delete in het dialoogvenster. U kunt ook op de dimensie klikken en vervolgens op Delete.
  • Veld: Als u een veld hebt toegevoegd vanuit Velden in het bedrijfsmiddelenvenster, wordt de veldnaam automatisch weergegeven. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
  • Label: Geef een label op voor de dimensie. Als u een veld hebt toegevoegd vanuit Velden in het bedrijfsmiddelenvenster, wordt de veldnaam automatisch weergegeven.
  • Dimensie: Wordt alleen weergegeven voor masteritems. Als u alleen deze specifieke dimensie wilt bewerken, klikt u op Gekoppeld object om de koppeling tussen de dimensie en het masteritem op te heffen.
  • -waarden opnemennull: Als de metingswaarden van alle null-dimensies zijn geselecteerd, worden ze in een overzicht weergegeven en gepresenteerd als één dimensie-item in een visualisatie. Alle null-waarden worden weergegeven als tussenruimten of streepjes (-).
  • Beperking: Beperkt het aantal weergegeven waarden. Als u een beperking instelt, worden alleen de dimensies weergegeven waarbij de meetwaarde voldoet aan het beperkingscriterium.
   • Geen beperking: De standaardwaarde.

   • Vast getal: Hiermee selecteert u de weergave van de bovenste of onderste waarden. Het aantal weergegeven waarden instellen. U kunt ook een uitdrukking gebruiken om het getal in te stellen. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.

   • Exacte waarde: Gebruik de operatoren om de exacte grenswaarde in te stellen. U kunt ook een uitdrukking gebruiken om het getal in te stellen. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.

   • Relatieve waarde: Gebruik de operatoren om de relatieve grenswaarde in procenten in te stellen. U kunt ook een uitdrukking gebruiken om het getal in te stellen. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.

   • Berekend voor meting <measure>: wordt getoond wanneer u een beperking oplegt aan het aantal weergegeven dimensiewaarden. De dimensies worden weergegeven waarvan de metingwaarde aan het criterium voldoet.

  • Kolom tonen indien: U kunt een kolom weergeven of verbergen afhankelijk van of een bepaalde voorwaarde true of false is. De kolom wordt alleen weergegeven als de uitdrukking in dit veld resulteert in true. Als dit veld leeg is, wordt de kolom altijd weergegeven.

   U kunt dit gebruiken om de selectie van een veld verplicht te stellen voordat grote hoeveelheden gegevens worden berekend en weergegeven.

  • Uitdrukking achtergrondkleur Voer een uitdrukking voor de achtergrondkleur in. De tekstkleur wordt automatisch in wit gewijzigd als een donkere achtergrondkleur wordt gebruikt.
  • Uitdrukking tekstkleur Voer een uitdrukking voor de tekstkleur in. Als u dezelfde uitdrukking gebruikt als in de achtergrondkleur, is de tekst niet zichtbaar.

   Ga voor meer informatie naar Kleur toekennen aan een visualisatie.

  • Tekstuitlijning: Als deze optie is ingesteld op Aangepast, kunt u selecteren hoe u de inhoud wilt weergeven: Links uitlijnen, Midden uitlijnen or Rechts uitlijnen. Als Tekstuitlijning is ingesteld op Automatisch, wordt automatisch links of rechts uitgelijnd, afhankelijk van de inhoud.
  • Representatie:
   •  Bij de instelling Tekst worden alle waarden weergegeven als statische tekst.
   • Bij de instelling Koppeling worden alle waarden die een URL bevatten, weergegeven als klikbare koppeling. Klikbare koppelingen worden geopend in een nieuwe browserpagina. Gebruikers selecteren een waarde voor Instelling van koppeling, hetzij Label toevoegen of URL toevoegen. Als u een koppelingsinstelling maakt, wordt alleen de overeenkomstige optie weergegeven.
    • Instelling van koppeling: Label toevoegen
     • Koppelingslabel: Voer een beschrijvende tekst in als label voor de bestemmings-URL. Let op: wanneer de geselecteerde Instelling van koppeling is ingesteld op Label toevoegen, moet de dimensie de bestemmings-URL bevatten, hetzij in de dimensie-uitdrukking, hetzij in de gegevenstabel. De koppelingen worden weergegeven en geordend op de uitdrukking van de bestemmings-URL. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
    • Instelling van koppeling: URL toevoegen
     • URL van koppeling: Voer een uitdrukking voor bestemmings-URL in. Let op: wanneer de geselecteerde Instelling van koppeling is ingesteld op URL toevoegen, mag de dimensie-uitdrukking alleen een label bevatten (dat de selecteerbare tekstkoppeling wordt). De koppelingen worden weergegeven en geordend op de uitdrukking van het koppelingslabel. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
   • Wanneer dit is ingesteld op Afbeelding, worden waarden die een absolute URL van een afbeelding bevatten, weergegeven als afbeeldingen. Gebruikers selecteren een Afbeeldingsinstelling, hetzij Label toevoegen of URL toevoegen. Als u een afbeeldingsinstelling maakt, wordt alleen de overeenkomstige optie weergegeven.

    • Afbeeldingsinstelling: Label toevoegen
     • Label van afbeelding: Voer een beschrijvende tekst in als afbeeldingslabel dat wordt weergegeven als Alternative Text wanneer de gebruiker de afbeelding aanwijst. Let op: wanneer de geselecteerde Afbeeldingsinstelling is ingesteld op Label toevoegen, moet de dimensie de absolute URL voor de afbeelding bevatten, hetzij in de dimensie-uitdrukking, hetzij in de gegevenstabel. De koppelingen worden weergegeven en geordend op de URL-uitdrukking (de absolute URL van de afbeelding). Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
    • Afbeeldingsinstelling: URL toevoegen
     • URL van afbeelding: Voer de URL-uitdrukking in (de absolute URL van de afbeelding) die wordt weergegeven wanneer de gebruiker de afbeelding aanwijst. Let op: wanneer de geselecteerde Afbeeldingsinstelling is ingesteld op URL toevoegen, hoeft de gebruiker alleen een label in te voeren in de dimensie-uitdrukking. De koppelingen worden weergegeven en geordend op de uitdrukking van het koppelingslabel. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
    Tip

    Afbeeldingspositie is gebaseerd op instellingen voor Tekstuitlijning.

    Tip

    Afbeeldingsgrootte en lay-out van tabellen kan worden gewijzigd door de instellingen voor Rijhoogte aan te passen met Tekengrootte van inhoud in Stijl: Presentatie:

    Informatie

    Het teken ; wordt niet ondersteund als een scheidingsteken voor een queryparameter in een URL.

  • Overige weergeven: Indien geselecteerd geeft de laatste waarde van de visualisatie (grijs) een overzicht van alle resterende waarden. Als er een beperking is ingesteld (Vast getal, Exacte waarde of Relatief getal) telt de waarde als 1 in die instelling. Als bijvoorbeeld Exacte waarde wordt gebruikt en is ingesteld op 10, is de tiende waarde Overige.
   • Label Overige: Voer een label in voor de samengevatte waarden (als Overige weergeven is geselecteerd). U kunt ook een uitdrukking als label gebruiken. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
  • Masteritem: U kunt een masterdimensie maken op basis van de dimensie-uitdrukking door op Nieuwe maken te klikken. Als de dimensie al is gekoppeld aan een masteritem, klikt u op Bewerken om het masteritem bij te werken. Alle exemplaren van de gekoppelde dimensie worden bijgewerkt.

U kunt een veld van Metingen naar Dimensies slepen om de gebruikswijze te wijzigen. Wanneer u een meting naar Dimensies verplaatst, wordt de aggregatie verwijderd. Het is niet mogelijk om een mastermeting naar Dimensies te slepen. Alleen metingen met een eenvoudige uitdrukking kunnen naar Dimensies worden gesleept. Voor meer informatie over uitdrukkingen, zie:Uitdrukkingen gebruiken in visualisatiesUsing expressions in visualizations

Instellingen voor metingen

Klik op het tabblad Gegevens op Kolom toevoegen en selecteer Meting om een lijst met beschikbare metingen te openen. Selecteer de meting die u wilt gebruiken. Als u een veld selecteert, wordt automatisch een aantal algemene aggregatiefuncties aangeboden waaruit u kunt kiezen voor de meting.

U kunt een meting die is gekoppeld aan een masteritem bewerken door het masteritem bij te werken of door de koppeling tussen de meting en het masteritem op te heffen en alleen deze specifieke meting te bewerken.

 • <Naam meting>: Klik op de meting om de instellingen van de meting te openen. Als u de meting wilt verwijderen, klikt u op VerwijderenVerwijderen.
  • Uitdrukking: Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen. De bestaande uitdrukking wordt standaard weergegeven.

  • Modificator: Selecteert een modificator voor de meting. Opties zijn Geen, Accumulatie, Zwevend gemiddelde, Verschil en Relatieve cijfers.
   • Accumulatie: Alleen weergegeven wanneer Accumulatie als een modificator is geselecteerd. Het stelt u in staat om waarden van uw meting te accumuleren binnen een of twee dimensies.
   • De volgende opties zijn beschikbaar:

    • Dimensie: Selecteert de dimensie waarbinnen de accumulatie plaatsvindt. Als de accumulatie verspreid over meerdere dimensies is gemaakt, wordt dit de eerste dimensie.
    • Over alle dimensies: Accummulatie wordt verspreid over alle beschikbare dimensies voortgezet.
    • Bereik: Selecteer of de accumulatie plaatsvindt op het Volledige bereik of op een Aangepast bereik in de dimensie.
    • Stappen: Alleen weergegeven als Bereik is ingesteld op Aangepast. Het aantal stappen in de dimensie waaruit het accumulatiebereik bestaat. Alleen nul en positieve gehele getallen zijn toegestaan.
    • Uitgesloten waarden tonen: Uitgesloten waarden in de accumulatie opnemen.
    • Uitvoeruitdrukking: Geeft de uitdrukking weer die door de modificator wordt gebruikt.

   • Zwevend gemiddelde: Wordt alleen weergegeven als Zwevend gemiddelde als een modificator is geselecteerd. Het stelt u in staat om waarden van uw meting te accumuleren binnen een of twee dimensies.
   • De volgende opties zijn beschikbaar:

    • Dimensie: Selecteert de dimensie waarop zwevend gemiddelde wordt uitgevoerd. Als het zwevende gemiddelde verspreid over meerdere dimensies is gemaakt, wordt dit de eerste dimensie.
    • Over alle dimensies: Zwevend gemiddelde wordt in alle beschikbare dimensies voortgezet.
    • Bereik: Selecteer of het zwevend gemiddelde plaatsvindt op het Volledige bereik of op een Aangepast bereik in de dimensie.
    • Stappen: Alleen weergegeven als Bereik is ingesteld op Aangepast. Het aantal stappen in de dimensie waaruit het zwevend-gemiddeldebereik bestaat. Alleen nul en positieve gehele getallen zijn toegestaan.
    • Uitgesloten waarden tonen: Uitgesloten waarden in het zwevend gemiddelde opnemen.
    • Uitvoeruitdrukking: Geeft de uitdrukking weer die door de modificator wordt gebruikt.

   • Verschil: Wordt alleen weergegeven als Verschil als een modificator is geselecteerd. Het stelt u in staat om het verschil tussen opeenvolgende waarden van een meting te berekenen binnen een of twee dimensies.
   • De volgende opties zijn beschikbaar:

    • Dimensie: Selecteert de dimensie waarop het verschil wordt uitgevoerd. Als het verschil verspreid over meerdere dimensies is gemaakt, wordt dit de eerste dimensie.
    • Over alle dimensies: Het verschil wordt voortgezet in alle beschikbare dimensies.
    • Uitgesloten waarden tonen: Uitgesloten waarden in het verschil opnemen.
    • Uitvoeruitdrukking: Geeft de uitdrukking weer die door de modificator wordt gebruikt.

   • Relatieve aantallen: Wordt alleen weergegeven als Relatieve aantallen als een modificator is geselecteerd. U kunt er percentages ten opzichte van een specifieke selectie, ten opzichte van het totaal of ten opzichte van een veldwaarde mee berekenen. De modificator kan over een of twee dimensies berekend worden.
   • De volgende opties zijn beschikbaar:

    • Selectiebereik: Bepaalt of de relatieve cijfers op basis van de huidige selectie of een specifieke veldwaarde worden berekend. U kunt de huidige selectie ook negeren.
    • Dimensiebereik Bepaalt of de relatieve cijfers op basis van een dimensie zijn berekend. U kunt kiezen of de modificator rekening moet houden met alle beschikbare dimensies, met een specifieke dimensie als er twee dimensies zijn, of dat alle dimensies genegeerd moeten worden.
    • Uitvoeruitdrukking: Geeft de uitdrukking weer die door de modificator wordt gebruikt.

 • Label: Voer een label voor de meting in. Metingen die niet zijn opgeslagen in Masteritems, worden standaard als label bij de uitdrukking weergegeven.
 • Meting: Wordt alleen weergegeven voor masteritems. Als u alleen deze specifieke meting wilt bewerken, klikt u op Gekoppeld object om de koppeling tussen de meting en het masteritem op te heffen.
 • Getalnotatie: Verschillende opties voor de opmaak van metingswaarden. Als u de getalnotatie op appniveau wilt wijzigen en niet alleen voor een enkele meting, is het beter om dit in de landinstellingen te doen, oftewel in de SET-opdrachten aan het begin van het script in de editor voor laden van gegevens.
 • De volgende getalnotaties zijn beschikbaar:

  • Automatisch: Qlik Sense hiermee stelt u automatisch een getalnotatie in op basis van de brongegevens.

   Voor weergave van numerieke afkortingen worden de internationale SI-eenheden gebruikt, zoals k (duizend), M (miljoen) en G (miljard).

  • Getal: Standaard is de opmaak ingesteld op Eenvoudig en u kunt de opmaak selecteren uit de opties in de vervolgkeuzelijst. Klik op de knop om over te schakelen naar de opmaak Aangepast en gebruik het vak Opmaakpatroon om het opmaakpatroon te wijzigen.

   Voorbeelden:  

   • # ##0 beschrijft het getal als een geheel getal met een scheidingsteken voor duizendtallen. In dit voorbeeld wordt '.' gebruikt als scheidingsteken voor duizendtallen.
   • ###0 beschrijft het getal als een geheel getal zonder een scheidingsteken voor duizendtallen.
   • 0000 beschrijft het getal als een geheel getal met ten minste vier cijfers. Het getal 123 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 0123.
   • 0.000 beschrijft het getal met drie decimalen. In dit voorbeeld wordt '.' gebruikt als scheidingsteken voor decimalen.

   Als u het procentteken (%) toevoegt aan het opmaakpatroon, worden de metingswaarden automatisch vermenigvuldigd met 100.

  • Geld: Standaard is het opmaakpatroon dat wordt gebruikt voor geld hetzelfde als het opmaakpatroon dat is ingesteld in het besturingssysteem. Gebruik het vak Opmaakpatroon om het opmaakpatroon te wijzigen.
  • Datum: Standaard is de opmaak ingesteld op Eenvoudig en u kunt de opmaak selecteren uit de opties in de vervolgkeuzelijst. Klik op de knop om over te schakelen naar de opmaak Aangepast en gebruik het vak Opmaakpatroon om het opmaakpatroon te wijzigen.
  • Duur: Standaard is het opmaakpatroon dat wordt gebruikt voor de duur hetzelfde als het opmaakpatroon dat is ingesteld in het besturingssysteem. Duur kan worden opgemaakt als dagen of als een combinatie van dagen, uren, minuten, seconden en fracties van seconden. Gebruik het vak Opmaakpatroon om het opmaakpatroon te wijzigen.
  • Aangepast: Standaard is het opmaakpatroon dat wordt gebruikt voor aangepast hetzelfde als het opmaakpatroon dat is ingesteld in het besturingssysteem. Gebruik de vakken Opmaakpatroon om het opmaakpatroon te wijzigen.
  • Metinguitdrukking: Het opmaakpatroon wordt bepaald door de metinguitdrukking. Gebruik deze optie om aangepaste getalnotatie voor een meting weer te geven in een visualisatie.

   Beperkingen:

   Werkt alleen met visualisaties die metingen accepteren.

   Kan niet worden gebruikt met een boxplot.

   Heeft geen invloed op de getalnotatie van de as.

 • Kolom tonen indien: U kunt een kolom weergeven of verbergen afhankelijk van of een bepaalde voorwaarde true of false is.

  De kolom wordt alleen weergegeven als de uitdrukking in dit veld resulteert in true. Als dit veld leeg is, wordt de kolom altijd weergegeven.

 • Uitdrukking achtergrondkleur Voer een uitdrukking voor de achtergrondkleur in. De tekstkleur wordt automatisch in wit gewijzigd als een donkere achtergrondkleur wordt gebruikt.
 • Uitdrukking tekstkleur Voer een uitdrukking voor de tekstkleur in. Als u dezelfde uitdrukking gebruikt als in de achtergrondkleur, is de tekst niet zichtbaar.

  Ga voor meer informatie naar Kleur toekennen aan een visualisatie.

 • Tekstuitlijning: Als deze optie is ingesteld op Aangepast, kunt u selecteren hoe u de inhoud wilt weergeven: Links uitlijnen of Rechts uitlijnen. Als Tekstuitlijning is ingesteld op Automatisch, wordt automatisch links of rechts uitgelijnd, afhankelijk van de inhoud.
 • Totalenfunctie: Selecteer welke aggregatiefunctie u wilt gebruiken voor de rij Totalen in de tabel. Als de Totalenfunctie is ingesteld op Automatisch, wordt dezelfde functie toegepast als in de metinguitdrukking wordt gebruikt. U stelt de positie van de rij Totalen in onder Presentatie.
 • Representatie: U kunt ervoor kiezen een waarde (Tekst), een indicator (Indicator), een minidiagram (Minidiagram) of een (Afbeelding) weer te geven.

  De volgende eigenschappen zijn beschikbaar als u Indicator selecteert:

  • Grens toevoegen: Indicatorlimieten.
  • Kleurovergang: Stel de indicatorkleur in als een kleurovergang overeenkomstig de limietkleuren.
  • Waarden tonen: Toon zowel de waarde als de indicator.
  • Kleur toepassen op waarde: Pas de indicatorkleur toe op de waarde. Dit is alleen beschikbaar als Waarden tonen is geselecteerd.
  • Indicatorpositie: Selecteer aan welke kant van de waarde de indicator moet worden weergegeven. Dit is alleen beschikbaar als Waarden tonen is geselecteerd.

  De volgende eigenschappen zijn beschikbaar als u Minidiagram selecteert:

  • Dimensie selecteren: Selecteer een dimensie voor het minidiagram.
  • Waardemodus: Selecteer een visualisatiemodus voor het minidiagram. Staven, Punten, Sparkline en Positief/negatief zijn beschikbaar.
  • Kleuren: Optionele kleuren instellen voor het minidiagram.
  • Puntjes weergeven: Voeg puntjes toe aan elk gegevenspunt op het Sparkline-minidiagram.
  • Bevat null-waarden: Als de metingswaarden van alle null-dimensies zijn geselecteerd, worden ze in een overzicht weergegeven en gepresenteerd als één dimensie-item in een visualisatie. Alle null-waarden worden weergegeven als tussenruimten of streepjes (-).
  • Overige weergeven: Indien geselecteerd geeft de laatste waarde van de visualisatie (grijs) een overzicht van alle resterende waarden. Als er een beperking is ingesteld (Vast getal, Exacte waarde of Relatief getal) telt de waarde als 1 in die instelling. Als bijvoorbeeld Exacte waarde wordt gebruikt en is ingesteld op 10, is de tiende waarde Overige.
  • Y-as Selecteer welke waarde moet worden gebruikt voor de Y-as van het minidiagram.

  De volgende eigenschappen zijn beschikbaar als u Afbeelding selecteert:

  • Afbeeldingsinstelling Selecteer Label toevoegen of URL toevoegen 
   • Afbeeldingsinstelling: Label toevoegen
    • Label van afbeelding: Voer een beschrijvende tekst in als afbeeldingslabel dat wordt weergegeven als Alternative Text wanneer de gebruiker de afbeelding aanwijst. Let op: wanneer de geselecteerde Afbeeldingsinstelling is ingesteld op Label toevoegen, moet de metinguitdrukking de absolute URL voor de afbeelding bevatten, hetzij in de metinguitdrukking, hetzij in de gegevenstabel. De koppelingen worden weergegeven en geordend op de URL-uitdrukking (de absolute URL van de afbeelding). Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
   • Afbeeldingsinstelling: URL toevoegen
    • URL van afbeelding: Voer de URL in (de absolute URL van de afbeelding) die wordt weergegeven wanneer de gebruiker de afbeelding aanwijst. Let op: wanneer de geselecteerde Afbeeldingsinstelling is ingesteld op URL toevoegen, worden de afbeeldingen weergegeven en geordend op de labeluitdrukking van de meting. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
  • Tip

   Afbeeldingspositie is gebaseerd op instellingen voor Tekstuitlijning.

   Tip

   Afbeeldingsgrootte en lay-out van tabellen kan worden gewijzigd door de instellingen voor Rijhoogte aan te passen met Tekengrootte van inhoud in Stijl: Presentatie:

 • Masteritem: Maak een mastermeting op basis van de metinguitdrukking door op Nieuwe maken te klikken. Als de meting al is gekoppeld aan een masteritem, klikt u op Bewerken om het masteritem bij te werken. Alle exemplaren van de gekoppelde dimensie worden bijgewerkt.

U kunt een veld van Dimensies naar Metingen slepen om de gebruikswijze te wijzigen. Wanneer u een dimensie naar Metingen verplaatst, krijgt deze een aggregatie toegewezen. Het is niet mogelijk om een masterdimensie naar Metingen te slepen.

Afbeeldingen toevoegen aan kolommen

Afbeeldingen in tabellen zijn alleen toegankelijk vanaf servers en domeinen die op een veilige lijst voorkomen. Beheerders stellen deze bronnen beschikken in de beheerconsole door Content-Security-Policies (CSP)-items voor elke server of elk domein toe te voegen. CSP helpt preventief tegen cross-site scripting-aanvallen door te bepalen welke bronnen een browser kan aanvragen bij een server.

Qlik Cloud heeft een standaard inhoudbeveiligingsbeleid voor alle gebruikers, inclusief domeinen die op de veilige lijst staan. U kunt afbeeldingen van de volgende domeinen gebruiken zonder dat u ze aan uw eigen inhoudbeveiligingsbeleid moet toevoegen. Voor afbeeldingen die afkomstig zijn van andere bronnen moeten de domeinen aan het inhoudbeveiligingsbeleid worden toegevoegd.

Standaardbronnen voor afbeeldingen en favoriete pictogrammen in Qlik Cloud:

 • maps.qlikcloud.com

 • ibasemaps-api.arcgis.com

 • cdn.pendo.io

 • app.pendo.io

 • pendo-static-5763789454311424.storage.googleapis.com

 • data.pendo.io

 • *.gravatar.com *.wp.com *.

 • googleusercontent.com

 • cdn.qlik-stage.com

 • cdn.qlikcloud.com

Scripts

InformatieAlleen beschikbaar als scripts op diagramniveau zijn ingeschakeld in uw app. Raadpleeg Scripts op diagramniveau inschakelen.

Op het tabblad Gegevens onder Script klikt u op Toevoegen om een diagramscript te maken. U kunt meer dan één diagramscript toevoegen.

U kunt het diagramscript rechtstreeks in het tekstvak invoeren of op Uitdrukking klikken om een meting in de uitdrukkingseditor te maken.

Sorteren

Sleep de dimensies en metingen om de sorteerprioriteit in te stellen. De cijfers geven de volgorde aan.

Dimensies en metingen kunnen ook intern worden gesorteerd:

Klik op de naam van de dimensie of meting om de instellingen te openen en klik op de sorteerknop om naar Aangepast te gaan. De volgende lijst toont de interne prioriteitsvolgorde voor sorteren en sorteeropties. De sortering is oplopend of aflopend.

 • Sorteren op uitdrukking: Voer een uitdrukking in om op te sorteren. Alleen beschikbaar voor dimensies.
 • Numeriek sorteren
 • Alfabetisch sorteren

Ook kunt u sorteren op laadvolgorde door over te schakelen naar Aangepast en alle sorteeropties niet geselecteerd te laten.

Als u een aangepaste volgorde voor een veld instelt, zal die aangepaste volgorde elke in Sortering geselecteerde interne sorteervolgorde negeren. Ga voor meer informatie naar De volgorde van dimensiewaarden aanpassen.

Uitbreidingsmodules

 • Gegevensverwerking

  • Nulwaarden opnemen: Als deze optie niet is geselecteerd, worden metingen met de waarde '0' niet opgenomen in de presentatie. Als er meer dan één metingwaarde is, moeten alle metingwaarden de waarde '0' hebben om te worden uitgesloten van de presentatie.
  • Berekeningsvoorwaarde: Geef in dit tekstveld een uitdrukking op als u een voorwaarde wilt instellen. Het object wordt dan alleen weergegeven als aan de voorwaarde wordt voldaan (true). De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Bijvoorbeeld: count(distinct Team)<3. Als niet aan de voorwaarde wordt voldaan, wordt het bericht of de uitdrukking weergegeven die in Weergegeven bericht is ingevoerd.

   Een berekeningsvoorwaarde komt van pas als een diagram of tabel traag reageert vanwege een grote hoeveelheid gegevens. U kunt een berekeningsvoorwaarde gebruiken om een object te verbergen totdat de gebruiker de gegevens met behulp van filters naar een beheersbaarder niveau heeft teruggebracht door selecties toe te passen. Gebruik de eigenschap Weergegeven bericht om de gebruiker te helpen bij het filteren van gegevens.

Uiterlijk

Algemeen

 • Titels tonen: staat standaard Aan in alle visualisaties, behalve filtervakken, KPI's en tekst- en afbeeldingsvisualisaties.

  Voer een Titel, Ondertitel en Voetnoot in. De tekenreeks wordt standaard geïnterpreteerd als een teksttekenreeks. U kunt het tekstveld echter ook gebruiken voor een uitdrukking of een combinatie van tekst en uitdrukking. Een isgelijkteken (=) aan het begin van een tekenreeks geeft aan dat deze een uitdrukking bevat.

  Klik op Expression als u een uitdrukking wilt maken met de uitdrukkingseditor.

  InformatieTitels worden op één regel weergegeven. Als u regeleinden invoegt, worden deze genegeerd.

  Voorbeeld:  

  Stel dat de volgende tekenreeks wordt gebruikt, inclusief aanhalingstekens: 'Sales: ' & Sum(Sales).

  De tekenreeks wordt standaard geïnterpreteerd als teksttekenreeks en wordt weergegeven zoals in het voorbeeld. Maar als u de tekenreeks begint met een isgelijkteken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wordt de tekenreeks als een uitdrukking geïnterpreteerd. De uitvoer is vervolgens Sales: <value of expression>, waarbij <value of expression> de berekende waarde is.

 • Aanwijsmenu uitschakelen: Selecteer om het aanwijsmenu in de visualisatie uit te schakelen.

 • Details tonen: stel deze optie in op Tonen als u wilt dat gebruikers kunnen kiezen of ze details willen bekijken, zoals beschrijvingen, metingen en dimensies.

Alternatieve states

State: Stel de state in die u op de visualisatie wilt toepassen. U kunt het volgende selecteren:

 • Elke alternatieve state die in Masteritems is gedefinieerd.
 • <overgenomen>, in welk geval de voor het werkblad gedefinieerde state wordt gebruikt.
 • <standaard-state>, wat staat voor de state wanneer er geen alternatieve state wordt toegepast.

Zie Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse voor meer informatie over alternatieve states.

Presentatie

 • Stijl: Pas de vormgeving van de tabel aan en overschrijf het thema van de app. U kunt aangepaste kopteksten, lettergrootten voor inhoud, rijhoogte (in lijnen) en kleuren toevoegen. U kunt instellen dat rijen bij aanwijzen worden gemarkeerd en kleuren voor de rijen en het lettertype instellen. U kunt ook de grootte van de schuifbalk instellen.

 • Totalen
  • Automatisch: De totalen (het resultaat van de uitdrukking) worden automatisch opgenomen boven in de tabel.
  • Aangepast: Selecteer of de totalen moeten worden weergegeven en waar, bovenin of onderaan.
 • Totalenlabel: Stel het label in voor de totalenrij. U kunt ook een uitdrukking als label gebruiken.
 • Horizontaal scrollen Gebruik het vervolgkeuzemenu om te kiezen tussen:

  • Scrollen: Horizontaal scrollen inschakelen. Gebruik in-/uitschakelen om de eerste kolom tijdens het scrollen vast te zetten.
  • Kolomkiezer: Schakel de functie Kolomkiezer in. App-consumenten kunnen de volgorde van kolommen in de tabel wijzigen.
 • Tekstterugloop in meerdere regels: Schakel tekstterugloop in meerdere regels afzonderlijk in of uit in kopteksten en cellen.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!