Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Het associatieve selectiemodel

Selecties maken is de belangrijkste interactiemethode in Qlik Sense. Met selecties filtert u een subset van de gegevens die worden geladen in Qlik Sense. Met selecties kunt u de aandacht richten op iets waarover u meer wilt weten. Qlik Sense reageert door met kleurcodes de verschillende toestanden aan te geven.

U kunt uw selecties beschouwen als een invoer voor Qlik Sense. Qlik Sense evalueert de invoer en geeft kleurcodes voor gegevenswaarden weer als de uitvoer.

  • Invoerstatus: de selectie die u al hebt gemaakt, onafhankelijk of de veldwaarde is geselecteerd of niet.
  • Uitvoerstatus: onafhankelijk of de veldwaarde mogelijk is of niet, gegeven de gevolgtrekking van de selectie.

Selectiestatussen

Als u selecties maakt, worden de kleuren van de waarden aangepast om de status aan te geven. Voor de kleurcodering in filtervakken, items in selectielijsten en de selectiefunctie worden de bekende Qlik Sense-kleuren groen, wit en grijs gebruikt. De kleuren geven de mogelijke selectiestatussen van de veldwaarden aan: geselecteerd, alternatief, mogelijk en uitgesloten.

In de volgende tabel ziet u welke kleuren worden gebruikt voor de verschillende statuswaarden.

Gebruikte kleuren voor de verschillende statuswaarden
Kleur Status
Groen, met een vinkje als selectie-indicator Geselecteerd
Wit Mogelijk
Lichtgrijs Alternatief
Donkergrijs Uitgesloten
Donkergroen, met een vinkje als selectie-indicator Selectie uitgesloten

De status Geselecteerd

Als u een selectie uitvoert van een of meer waarden in een filtervak en de waarden worden groen, hebben zij de status Geselecteerd. In de volgende afbeelding is de waarde 1910s geselecteerd. De selectie filtert een subset uit van de gegevens die zijn geladen en de filtervakken Decade en Year worden bijgewerkt op basis van de selectie.

In het filtervak Decennium is 1910s geselecteerd.

Selectiestatussen in filtervak.

De filtervakken hebben vier statussen. Afgezien van de status Geselecteerd (groen), zijn er mogelijke waarden (wit), alternatieve waarden (lichtgrijs) en uitgesloten waarden (donkergrijs). Deze statussen worden uitgelegd in de volgende secties.

De status Mogelijk

In het filtervak Year zijn de jaren 1914 tot en met 1919 wit (mogelijk), omdat deze waarden allemaal binnen het bereik vallen van 1910s, de geselecteerde waarde in Decade. Alle mogelijke waarden zijn 'gekoppeld' aan de waarde 1910. U kunt uw selectie verfijnen door één of meer van de mogelijke waarden te selecteren.

In het filtervak Jaar zijn 1914 t/m 1919 mogelijke waarden.

Selectiestatussen in filtervak.

In de volgende afbeelding heeft een dergelijke verfijning plaatsgevonden. De waarde 1918 is geselecteerd in het filtervak Year.

1918 is geselecteerd in het filtervak Year.

Selectiestatussen

Met selecties in twee filtervakken, zijn de mogelijke waarden beperkt tot de waarden die zijn gekoppeld aan zowel 1910s als 1918. Er is sprake van een logische AND-voorwaarde tussen selecties uit verschillende filtervakken. Een mogelijke waarde moet vervolgens zijn gekoppeld aan zowel 1910s als 1918.

In het filtervak Year zijn er niet langer waarden met de status Mogelijk, omdat geen van de waarden zijn gekoppeld aan zowel 1910s als 1918.

De status Alternatief

In het filtervak Decade is de waarde 1910s geselecteerd, en alle andere velden hebben een bepaalde status, afhankelijk van hun relatie met de geselecteerde waarde.

1910s is geselecteerd en alle overige velden in de filtervakken hebben verschillende statussen afhankelijk van hun relatie tot 1910s.

Selectiestatussen in filtervak.

Alle andere waarden in het filtervak Decade zijn lichtgrijs, wat betekent dat het alternatieve waarden zijn. De alternatieve status wordt gebruikt voor waarden die mogelijk zouden kunnen zijn als in het veld nog geen selectie was gemaakt. Voordat 1910s werd geselecteerd, waren alle waarden in het filtervak Decade mogelijke waarden.

Logisch gezien, zijn de alternatieve waarden uitgesloten, maar zij worden uitsluitend uitgesloten door een enkele selectie (van een of meer waarden) in hetzelfde filtervak. Als u de selectie van 1910s in Decade zou wissen, zouden alle waarden de status Mogelijk hebben.

Zelfs als een waarde alternatief is, kunt u deze nog steeds selecteren, maar dat betekent dat u, althans gedeeltelijk een nieuwe selectie uitvoert in plaats van uw oorspronkelijke selectie te verfijnen. Handig bij alternatieve waarden is dat u weet dat er alternatieven beschikbaar zijn voor dezelfde reeks van selecties. Als u een lijst met verkopers hebt, omvatten de alternatieve waarden verkopers die mogelijk kunnen helpen of die de geselecteerde persoon kunnen vervangen.

De status Uitgesloten

Als een selectie wordt uitgevoerd, kunnen waarden in andere filtervakken automatisch worden uitgesloten omdat zij niet zijn gekoppeld. In de volgende afbeelding is 1910s geselecteerd, waardoor de waarden 1920, 1921 en 1922 zijn uitgesloten. Dit is een duidelijke uitsluiting, omdat de jaren 1920, 1921, and 1922 geen deel uitmaken van de 1910s. De andere waarden in Decade zijn alternatief. Dit betekent dat zij zijn uitgesloten, maar dat u ze nog steeds kunt selecteren en zo de selectie uitbreiden. Als u 1920s zou selecteren, zou de waarde groen worden met de status Geselecteerd.

In het filtervak Jaar zijn 1920, 1921 en 1922 uitgesloten.

Selectiestatussen in filtervak.

Maar als u één van de mogelijke waarden in het filtervak Year selecteert, worden alle waarden in Decade die alternatief waren in dit geval uitgesloten. Als alleen 1910s zou zijn geselecteerd zouden zij alternatief zijn, maar met selecties in twee filtervakken worden waarden die niet aan de voorwaarde 1910sAND1918 voldoen uitgesloten.

De waarden die alternatief zijn in Year worden uitsluitend uitgesloten door de selectie 1918. Zij zijn allemaal gekoppeld aan de waarde 1910s en hadden de status Mogelijk totdat 1918 werd geselecteerd.

Selectiestatussen

De status Geselecteerd uitgesloten

Als u in meer dan één filtervak selecties wilt maken, kunt u een vijfde status tegenkomen: geselecteerd uitgesloten.

Zoals eerder aangegeven, zijn er twee verschillende statussen voor elke veldwaarde:

  • Invoerstatus: de selectie die u al hebt gemaakt, onafhankelijk of de veldwaarde is geselecteerd of niet.
  • Uitvoerstatus: onafhankelijk of de veldwaarde mogelijk is of niet, gegeven de gevolgtrekking van de selectie.

Een waarde krijgt de geselecteerde uitgesloten status omdat de waarde voor het eerst werd geselecteerd en vervolgens werd uitgesloten door een selectie in een ander veld.

Voor de geselecteerde uitgesloten status geeft het vinkje aan dat de waarde eerst werd geselecteerd en daarna werd uitgesloten, in tegenstelling tot de uitgesloten waarden die nooit werden geselecteerd. Een donkergrijs veld met een vinkje geeft aan dat de waarde eerder een geselecteerde waarde was, maar een nieuwe selectie heeft het daarna veranderd in geselecteerd uitgesloten.

Voorbeeld:  

In de volgende afbeelding werden eerst de waarden 1910s en 1920s geselecteerd. De waarden 1910s en 1920s waren allebei geselecteerd (groen) en alle waarde in het filtervak Year waren wit (mogelijk), omdat ze allemaal binnen het bereik van de decennia 1910 en 1920 vielen en daardoor logischerwijs mogelijke waarden zijn na de eerste selectie. Als tweede werden de jaren 1914, 1915 en 1916 geselecteerd. Nu maakt 1920s niet langer deel uit van de actieve selectie, omdat de tweede selectie 1920s logisch uitsluit. De waarde 1920s is echter nog steeds geselecteerd en daarom is het logisch om het aan te duiden als een geselecteerde uitgesloten selectie. Het werd oorspronkelijk geselecteerd, maar door een latere selectie uitgesloten. Het vinkje geeft het onderscheid aan met uitgesloten waarden die nooit zijn geselecteerd.

De donkergrijze waarde met een vinkje is geselecteerd uitgesloten.

Geselecteerde uitgesloten status in filtervak.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!