Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Właściwości tabeli

Możesz zmienić układ i formatowanie tabel w Qlik Sense.

W celu otwarcia panelu właściwości dla wizualizacji należy kliknąć na pasku narzędzi pozycję Edytuj Edytuj arkusz, a następnie kliknąć wizualizację przeznaczoną do edycji.

Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij otwarty panel prawy Pokaż właściwości w prawym dolnym rogu.

InformacjaJeśli na panelu właściwości widoczne jest oznaczenie Obiekt powiązany Wizualizacja powiązana, oznacza to, że wizualizacja jest połączona z elementem głównym. Możesz edytować element główny lub odłączyć od niego wizualizację, aby edytować tylko bieżącą wizualizację.
InformacjaNiektóre ustawienia w panelu właściwości są dostępne tylko w pewnych okolicznościach, na przykład w razie użycia więcej niż jednego wymiaru lub więcej niż jednej miary, albo po wybraniu opcji, która sprawia, że inne opcje są dostępne.

Dane

Kliknij polecenie Dodaj kolumnę, aby dodać wymiar lub miarę. Wyszarzone opcje są niedostępne.

Kolumny

Wymiary i miary tabeli są prezentowane razem w sekcji Kolumny.

Ustawienia wymiarów

Na karcie Dane kliknij opcję Dodaj kolumnę i wybierz polecenie Wymiar, aby otworzyć listę dostępnych Wymiarów i Pól. Wybierz wymiar lub pole do zastosowania.

Można wybrać istniejący wymiar z listy Wymiary lub utworzyć nowy na podstawie listy dostępnych Pól.

Wymiar połączony z elementem głównym można edytować, aktualizując element główny lub odłączając wymiar od elementu głównego i edytując tylko to wystąpienie.

 • <Nazwa wymiaru>: Kliknij nazwę wymiaru, aby otworzyć jego ustawienia. Aby usunąć wymiar, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Delete w oknie dialogowym. Można również kliknąć wymiar i kliknąć polecenie Delete.
  • Pole: Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Etykieta: Podaj etykietę wymiaru. Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana.
  • Wymiar: Wyświetlane tylko dla elementów głównych. Aby edytować tylko to wystąpienie wymiaru, kliknij Obiekt powiązany, aby odłączyć wymiar od elementu głównego.
  • Uwzględnij wartości null: Po wybraniu wartości miary wszystkich wymiarów null są sumowane i prezentowane jako element jednowymiarowy w wizualizacji. Wszystkie wartości null są wyświetlane jako przerwy lub kreski (-).
  • Ograniczenie: Ogranicza liczbę wyświetlanych wartości. Po ustawieniu ograniczenia jedynymi wyświetlanymi wymiarami będą te, dla których wartość miary spełnia kryterium ograniczenia.
   • Brak ograniczenia: wartość domyślna.

   • Stała liczba: należy wybrać wartości minimalne i maksymalne. Ustaw liczbę wartości. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.

   • Dokładna wartość: należy za pomocą operatorów ustawić dokładną wartość ograniczenia. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.

   • Wartość względna: należy za pomocą operatorów ustawić względny limit ograniczenia w procentach. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.

   • Obliczenie na podstawie miary <miara>: ta opcja jest wyświetlana, gdy wymagane jest podanie ograniczenia dotyczącego liczby wyświetlanych wartości wymiaru. Zostaną wyświetlone wymiary, dla których wartość miary spełnia dane kryterium.

  • Pokaż kolumnę, jeśli: Kolumnę można pokazywać lub ukrywać w zależności od tego, czy warunek jest spełniony, czy nie. Kolumna jest pokazywana tylko wtedy, gdy wyrażenie w tym polu zostanie ocenione jako prawdziwe. Jeśli to pole jest puste, kolumna jest zawsze pokazywana.

   Tej opcji można użyć, aby wymagać wyboru pola przed obliczeniem i pokazaniem dużych ilości danych.

  • Wyrażenie koloru tła: Wprowadź wyrażenie koloru tła. Jeśli używany jest ciemny kolor tła, wówczas kolor tekstu automatycznie zmienia się na biały.
  • Wyrażenie koloru tekstu: podaj wyrażenie dla koloru tekstu. Jeśli użyjesz tego samego wyrażenia, jak wyrażenia koloru tła, wówczas tekst będzie niewidoczny.

   Więcej informacji zawiera temat Kolorowanie wizualizacji.

  • Wyrównanie tekstu: Po wybraniu opcji Niestandardowe można wybrać sposób wyświetlania zawartości: Wyrównaj do lewej, Wyrównaj do środka lub Wyrównaj do prawej. Jeśli dla opcji Wyrównanie tekstu jest ustawiona wartość Autom., wyrównanie do lewej lub prawej jest stosowane automatycznie w zależności od typu zawartości.
  • Reprezentacja:
   •  Gdy wybrana jest opcja Tekst, wszystkie wartości są wyświetlane jako tekst statyczny.
   • Gdy wybrana jest opcja Łącze, wartości zawierające adres URL są wyświetlane jako aktywne łącza. Aktywne łącza są otwierane w nowej karcie przeglądarki. Użytkownicy wybierają Ustawienie łącza: albo Dodaj etykietę, albo Dodaj adres URL. Przy ustawianiu łącza wyświetlana jest tylko odpowiednia opcja.
    • Ustawienie łącza: Dodaj etykietę
     • Etykieta łącza: Wpisz opisową etykietę tekstową docelowego adresu URL. Pamiętaj, że gdy wybranym Ustawieniem łącza jest Dodaj etykietę, wymiar musi zawierać docelowy adres URL w wyrażeniu wymiaru lub w tabeli danych. Łącza będą wyświetlane i uporządkowane według wyrażenia docelowego adresu URL. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
    • Ustawienie łącza: Dodaj adres URL
     • Adres URL łącza: Wprowadź wyrażenie docelowego adresu URL. Kiedy wybranym Ustawieniem łącza jest Dodaj adres URL, wyrażenie wymiaru może zawierać tylko etykietę (która staje się łączem tekstowym do wybrania). Łącza będą wyświetlane i uporządkowane według wyrażenia etykiety łącza. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
   • Po wybraniu ustawienia Grafika wartości zawierające bezwzględny adres URL grafiki są wyświetlane jako grafika. Użytkownicy wybierają Ustawienie grafiki: albo Dodaj etykietę, albo Dodaj adres URL. Podczas ustawiania grafiki wyświetlana jest tylko odpowiednia opcja.

    • Ustawienie grafiki: Dodaj etykietę
     • Etykieta grafiki: Wprowadź opisową etykietę tekstową grafiki, która będzie wyświetlana jako Alternative Text po wskazaniu grafiki kursorem. Kiedy wybranym Ustawieniem grafiki jest Dodaj etykietę, wymiar musi zawierać bezwzględny adres URL grafiki w wyrażeniu wymiaru lub w tabeli danych. Łącza będą wyświetlane i uporządkowane według adresu URL (bezwzględnego adresu URL grafiki) wyrażenia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
    • Ustawienie grafiki: Dodaj adres URL
     • Adres URL grafiki: Wprowadź wyrażenie adresu URL (bezwzględny adres URL grafiki), który będzie wyświetlany po wskazaniu grafiki kursorem. Kiedy wybranym Ustawieniem grafiki jest Dodaj adres URL, użytkownik musi wprowadzić tylko etykietę w wyrażeniu wymiaru. Łącza będą wyświetlane i uporządkowane według wyrażenia etykiety łącza. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
    Wskazówka

    Pozycja grafiki jest zgodna z ustawieniami Wyrównania tekstu.

    Wskazówka

    Rozmiar grafiki i układ tabeli można modyfikować, dostosowując ustawienia Wysokość wiersza za pomocą opcji Rozmiar czcionki treści w sekcji Styl: Prezentacja.

    OstrzeżenieGrafiki w tabelach są dostępne tylko z serwerów i domen, które zostały umieszczone na liście bezpiecznych. Administratorzy udostępniają te zasoby w Konsoli zarządzania, dodając zasady bezpieczeństwa zawartości (CSP) dla każdego serwera lub domeny. CSP pomaga zapobiegać atakom cross-site scripting, kontrolując to, jakich zasobów przeglądarka może żądać od serwera.
    Informacja

    Znak ; nie jest obsługiwany jako separator parametru zapytania w adresie URL.

  • Pokaż inne: W przypadku jej wybrania ostatnia wartość w wizualizacji (w kolorze szarym) podsumowuje wszystkie pozostałe wartości. Jeśli ustawiony jest pewien rodzaj ograniczenia (Stała liczba, Dokładna wartość lub Liczba względna), wartość ta jest interpretowana jako 1 w tym ustawieniu. Jeśli na przykład używane jest ograniczenie Dokładna wartość, które ma wartość 10, wówczas dziesiątą wartością jest wartość Inne.
   • Etykieta Inne: Podaj etykietę dla wartości zsumowanych (gdy wybrana jest opcja Pokaż inne). Rolę etykiety może również spełniać wyrażenie. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Element główny: Utwórz wymiar główny na podstawie wyrażenia wymiaru, klikając Utwórz nowy. Jeśli wymiar jest już połączony z elementem głównym, kliknij Edytuj, aby zaktualizować element główny. Wszystkie wystąpienia połączonego wymiaru zostaną zaktualizowane.

Pole można przeciągnąć z obszaru Miary do Wymiary, aby zmienić sposób jego użycia. Przeniesienie miary do obszaru Wymiary powoduje usunięcie jej agregacji. Do obszaru Wymiary nie można przeciągnąć miary głównej. Miarę można przeciągnąć do obszaru Wymiary tylko wtedy, gdy jej wyrażenie jest proste. Więcej informacji o wyrażeniach zawiera temat Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Ustawienia miar

Na karcie Dane kliknij opcję Dodaj kolumnę i wybierz polecenie Miara, aby otworzyć listę dostępnych miar. Wybierz miarę, która będzie używana. Po wybraniu pola automatycznie pojawią się pewne funkcje agregacji, które można wybierać dla miary.

Miarę połączoną z elementem głównym można edytować, aktualizując element główny lub odłączając miarę od elementu głównego i edytując tylko to wystąpienie.

 • <Nazwa miary>: Kliknij miarę, aby otworzyć ustawienia tej miary. Jeśli chcesz usunąć miarę, kliknij opcję UsuńUsuń.
  • Wyrażenie: Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń. Domyślnie jest wyświetlane istniejące wyrażenie.

  • Modyfikator: umożliwia wybranie modyfikatora dla miary. Dostępne opcje to Brak, Akumulacja, Średnia ruchoma, Różnica i Liczby względne.
   • Akumulacja: wyświetlane tylko wtedy, gdy jako modyfikator wybrana jest opcja Akumulacja. Umożliwia akumulację wartości miary po jednym wymiarze lub dwóch wymiarach.
   • Dostępne są następujące opcje:

    • Wymiar: umożliwia wybranie wymiaru, względem którego będzie się odbywać akumulacja. Jeśli akumulacja zostanie przeprowadzona po wielu wymiarach, to będzie pierwszy wymiar.
    • Po wszystkich wymiarach: powoduje akumulację po wszystkich dostępnych wymiarach.
    • Zakres: należy wybrać, czy akumulacja będzie odbywać w zakresie Pełny, czy zakresie Niestandardowy wymiaru.
    • Kroki: opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy dla opcji Zakres ustawiona jest wartość Niestandardowy. Jest to liczba kroków w wymiarze, które tworzą zakres akumulacji. Akceptowane jest tylko zero i dodatnie liczby całkowite.
    • Pokaż wartości wykluczone: umożliwia uwzględnienie wartości wykluczonych w akumulacji.
    • Wyrażenie wyjściowe: powoduje pokazanie wyrażenia używanego przez modyfikator.

   • Średnia ruchoma: opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy jako modyfikator wybrana jest opcja Średnia ruchoma. Umożliwia akumulację wartości miary po jednym wymiarze lub dwóch wymiarach.
   • Dostępne są następujące opcje:

    • Wymiar: umożliwia wybranie wymiaru, względem którego będzie obliczana średnia ruchoma. Jeśli średnia ruchoma zostanie obliczona względem wielu wymiarów, to będzie pierwszy wymiar.
    • Po wszystkich wymiarach: średnia ruchoma będzie kontynuowana we wszystkich dostępnych wymiarach.
    • Zakres: wybierz, czy średnia ruchoma będzie obliczana w zakresie Pełny, czy zakresie Niestandardowy wymiaru.
    • Kroki: opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy dla opcji Zakres ustawiona jest wartość Niestandardowy. Jest to liczba kroków w wymiarze, które tworzą zakres średniej ruchomej. Akceptowane jest tylko zero i dodatnie liczby całkowite.
    • Pokaż wartości wykluczone: umożliwia uwzględnienie wartości wykluczonych w średniej ruchomej.
    • Wyrażenie wyjściowe: powoduje pokazanie wyrażenia używanego przez modyfikator.

   • Różnica: wyświetlane tylko wtedy, gdy jako modyfikator wybrana jest opcja Różnica. Pozwala obliczyć różnicę między kolejnymi wartościami miary dla jednego lub dwóch wymiarów.
   • Dostępne są następujące opcje:

    • Wymiar: umożliwia wybranie wymiaru, względem którego będzie obliczana różnica. Jeśli różnica zostanie obliczona względem wielu wymiarów, to będzie pierwszy wymiar.
    • Po wszystkich wymiarach: Utrzymuje różnicę we wszystkich dostępnych wymiarach.
    • Pokaż wartości wykluczone: Uwzględnij wykluczone wartości w różnicy.
    • Wyrażenie wyjściowe: powoduje pokazanie wyrażenia używanego przez modyfikator.

   • Liczby względne: Wyświetlane tylko wtedy, gdy jako modyfikator wybrana jest opcja Liczby względne. Pozwala obliczyć wartości procentowe w odniesieniu do określonego wyboru, w stosunku do sumy lub w odniesieniu do wartości pola. Modyfikator można obliczyć dla jednego lub dwóch wymiarów.
   • Dostępne są następujące opcje:

    • Zakres wyboru: Określa, czy liczby względne są obliczane na podstawie bieżącego wyboru, czy określonej wartości pola. Możesz również zignorować bieżący wybór.
    • Zakres wymiaru: Określa, czy liczby względne są obliczane na podstawie wymiaru. Możesz wybrać, aby modyfikator respektował wszystkie dostępne wymiary, respektował określony wymiar, jeśli są dwa lub ignorował wymiary.
    • Wyrażenie wyjściowe: powoduje pokazanie wyrażenia używanego przez modyfikator.

 • Etykieta: Podaj etykietę miary. Miary niezapisane w sekcji Elementy główne są domyślnie wyświetlane z wyrażeniem jako etykietą.
 • Miara: Wyświetlane tylko dla elementów głównych. Aby edytować tylko to wystąpienie miary, kliknij Obiekt powiązany, aby odłączyć miarę od elementu głównego.
 • Formatowanie liczb: Różne opcje formatowania wartości miar. Aby zmienić format liczb na poziomie aplikacji, a nie tylko dla pojedynczej miary, lepiej to zrobić za pomocą ustawień regionalnych, czyli w ramach instrukcji SET na początku skryptu w edytorze ładowania danych.
 • Dostępne są następujące formaty liczb:

  • Autom.: Qlik Sense automatycznie ustawia formatowanie liczb na podstawie danych źródłowych.

   W celu reprezentowania skrótów liczbowych stosowane są międzynarodowe jednostki SI, takie jak k (tysiąc), M (milion) i G (miliard).

  • Liczba: Domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję Proste, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Kliknij ten przycisk, aby zmienić formatowanie na Niestandardowe, a w celu zmiany wzorca formatu użyj pola Wzorzec formatu.

   Przykłady:  

   • # ##0 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z separatorem tysięcy. W tym przykładzie znak „ ” jest używany jako separator tysięcy.
   • ###0 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą bez separatora tysięcy.
   • 0000 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z co najmniej czterema cyframi. Na przykład liczba 123 będzie wyświetlana jako 0123.
   • 0.000 przedstawia liczbę z trzema cyframi po przecinku. W tym przykładzie znak „.” jest używany jako separator dziesiętny.

   Po dodaniu do wzorca formatu znaku procentu (%) wartości miary zostają automatycznie pomnożone przez 100.

  • Waluta: domyślnie wzorzec formatu użyty dla waluty jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pola Wzorzec formatu.
  • Data: Domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję Proste, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Kliknij ten przycisk, aby zmienić formatowanie na Niestandardowe, a w celu zmiany wzorca formatu użyj pola Wzorzec formatu.
  • Czas trwania: domyślnie wzorzec formatu użyty dla czasu trwania jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Czas trwania może być formatowany jako dni lub jako kombinacja dni, godzin, minut, sekund i ułamków sekund. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pola Wzorzec formatu.
  • Niestandardowa: domyślnie wzorzec formatu użyty dla elementu niestandardowego jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pól Wzorzec formatu.
  • Zastosuj miarę do wyrażenia: Wzorzec formatu jest określony przez wyrażenie miary. Ta opcja umożliwia wyświetlenie niestandardowego formatowania liczb dla miary w wizualizacji.

   Ograniczenia:

   Działa tylko z wizualizacjami, które akceptują miary.

   Nie może być używana z wykresem skrzynkowym.

   Nie wpływa na formatowanie liczb osi.

 • Pokaż kolumnę, jeśli: Kolumnę można pokazywać lub ukrywać w zależności od tego, czy warunek jest spełniony, czy nie.

  Kolumna jest pokazywana tylko wtedy, gdy wyrażenie w tym polu zostanie ocenione jako prawdziwe. Jeśli to pole jest puste, kolumna jest zawsze pokazywana.

 • Wyrażenie koloru tła: wprowadź wyrażenie koloru tła. Jeśli używany jest ciemny kolor tła, wówczas kolor tekstu automatycznie zmienia się na biały.
 • Wyrażenie koloru tekstu: Podaj wyrażenie dla koloru tekstu. Jeśli użyjesz tego samego wyrażenia, jak wyrażenia koloru tła, wówczas tekst będzie niewidoczny.

  Więcej informacji zawiera temat Kolorowanie wizualizacji.

 • Wyrównanie tekstu: Po wybraniu opcji Niestandardowe można wybrać sposób wyświetlania zawartości: Wyrównaj do lewej lub Wyrównaj do prawej. Jeśli dla opcji Wyrównanie tekstu jest ustawiona wartość Autom., wyrównanie do lewej lub prawej jest stosowane automatycznie w zależności od typu zawartości.
 • Funkcja sumy: Wybierz funkcję agregacji, która będzie używana w tabeli w wierszu Sumy. Jeśli opcja Funkcja sumy jest ustawiona na Autom., będzie używana ta sama funkcja, co w wyrażeniu miary. Pozycję wiersza Sumy można ustawić w sekcji Prezentacja.
 • Reprezentacja: Można wybrać wyświetlanie wartości (Tekst), wskaźnika (Wskaźnik), Miniwykresu (Miniwykres) lub grafiki (Grafika).

  Następujące właściwości są dostępne po wybraniu opcji Wskaźnik:

  • Dodaj limit: Dodaj limity wskaźnika.
  • Gradient: Ustaw kolor wskaźnika jako gradient zgodnie z kolorami limitów.
  • Pokaż wartości: Pokaż zarówno wartość, jak i wskaźnik.
  • Zastosuj kolor do wartości: Zastosuj kolor wskaźnika do wartości. Funkcja ta jest dostępna tylko po wybraniu opcji Pokaż wartości.
  • Pozycja wskaźnika: Wybierz, po której stronie wartości ma być wyświetlany wskaźnik. Funkcja ta jest dostępna tylko po wybraniu opcji Pokaż wartości.

  Następujące właściwości są dostępne po wybraniu opcji Wykres miniaturowy:

  • Wybierz wymiar: Wybierz wymiar dla Wykresu miniaturowego.
  • Tryb: Wybierz tryb wizualizacji dla Wykresu miniaturowego. Tryby Słupki, Punkty, Sparkline i Pozytywny/negatywny są dostępne.
  • Kolory: Ustal opcjonalne kolory miniwykresu.
  • Pokaż kropki: dodaje kropki do każdego punktu danych na miniwykresie Sparkline.
  • Uwzględnij wartości NULL: Po wybraniu wartości miary wszystkich wymiarów null są sumowane i prezentowane jako element jednowymiarowy w wizualizacji. Wszystkie wartości null są wyświetlane jako przerwy lub kreski (-).
  • Pokaż inne: W przypadku jej wybrania ostatnia wartość w wizualizacji (w kolorze szarym) podsumowuje wszystkie pozostałe wartości. Jeśli ustawiony jest pewien rodzaj ograniczenia (Stała liczba, Dokładna wartość lub Liczba względna), wartość ta jest interpretowana jako 1 w tym ustawieniu. Jeśli na przykład używane jest ograniczenie Dokładna wartość, które ma wartość 10, wówczas dziesiątą wartością jest wartość Inne.
  • Oś Y: Wybierz, która wartość powinna zostać użyta na osi Y miniwykresu.

  Następujące właściwości są dostępne po wybraniu opcji Grafika:

  • Ustawienie grafiki: Wybierz Dodaj etykietę lub Dodaj adres URL 
   • Ustawienie grafiki: Dodaj etykietę
    • Etykieta grafiki: Wprowadź opisową etykietę tekstową grafiki, która będzie wyświetlana jako Alternative Text po wskazaniu grafiki kursorem. Kiedy wybranym Ustawieniem grafiki jest Dodaj etykietę, wyrażenie miary musi zawierać bezwzględny adres URL grafiki w wyrażeniu miary lub w tabeli danych. Łącza będą wyświetlane i uporządkowane według adresu URL (bezwzględnego adresu URL grafiki) wyrażenia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
   • Ustawienie grafiki: Dodaj adres URL
    • Adres URL grafiki: Wprowadź adres URL (bezwzględny adres URL grafiki), który będzie wyświetlany po wskazaniu grafiki kursorem. Kiedy wybranym Ustawieniem grafiki jest Dodaj adres URL, grafiki będą wyświetlane i uporządkowane według wyrażenia etykiety miary. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Wskazówka

   Pozycja grafiki jest zgodna z ustawieniami Wyrównania tekstu.

   Wskazówka

   Rozmiar grafiki i układ tabeli można modyfikować, dostosowując ustawienia Wysokość wiersza za pomocą opcji Rozmiar czcionki treści w sekcji Styl: Prezentacja.

   OstrzeżenieGrafiki w tabelach są dostępne tylko z serwerów i domen, które zostały umieszczone na liście bezpiecznych. Administratorzy udostępniają te zasoby w Konsoli zarządzania, dodając zasady bezpieczeństwa zawartości (CSP) dla każdego serwera lub domeny. CSP pomaga zapobiegać atakom cross-site scripting, kontrolując to, jakich zasobów przeglądarka może żądać od serwera.
 • Element główny: Utwórz miarę główną na podstawie wyrażenia miary, klikając Utwórz nową. Jeśli miara jest już połączona z elementem głównym, możesz zaktualizować element główny, klikając Edytuj. Wszystkie wystąpienia połączonego wymiaru zostaną zaktualizowane.

Pole można przeciągnąć z obszaru Wymiary do Miary, aby zmienić sposób jego użycia. Przeniesienie wymiaru do obszaru Miary powoduje przypisanie agregacji do tego wymiaru. Do obszaru Miary nie można przeciągnąć wymiaru głównego.

Skrypty

InformacjaDostępne tylko wtedy, gdy skrypty na poziomie wykresu zostały włączone w aplikacji. Zobacz temat Włączanie skryptów na poziomie wykresu.

Na karcie Dane w sekcji Skrypty kliknij Dodaj, aby utworzyć skrypt wykresu. Dodać można więcej niż jeden skrypt wykresu.

Skrypt wykresu można wprowadzić bezpośrednio w polu tekstowym albo można kliknąć Wyrażenie, aby utworzyć skrypt wykresu w edytorze wyrażeń.

Sortowanie

Aby ustawić priorytet sortowania, przeciągnij wymiary i miary. Kolejność jest określona liczbami.

Wymiary i miary można również sortować wewnętrznie:

Kliknij nazwę wymiaru lub miary, aby otworzyć ustawienia, a następnie kliknij przycisk sortowania, aby przełączyć na sortowanie Niestandardowe. W poniższej liście przedstawiono kolejność sortowania według priorytetu wewnętrznego i opcje sortowania. Dostępne opcje sortowania to Rosnąco i Malejąco.

 • Sortuj wg wyrażenia: Podaj wyrażenie, według którego będzie odbywać się sortowanie. Dostępne tylko w przypadku wymiarów.
 • Sortuj w kolejności liczbowej
 • Sortuj alfabetycznie

Dodatkowo można posortować według kolejności ładowania, przełączając na tryb Niestandardowe i pozostawiając wszystkie opcje sortowania niezaznaczone.

Jeśli dla pola zostanie ustawiona kolejność niestandardowa, ta kolejność zastąpi jakąkolwiek wewnętrzną kolejność sortowania wybraną w obszarze Sortowanie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Dostosowywanie kolejności wartości wymiaru.

Dodatki

 • Sposób obsługi danych

  • Uwzględnij wartości zerowe: Gdy ta opcja nie jest wybrana, wówczas miary o wartości „0” nie są uwzględnione w prezentacji. Jeśli istnieje więcej niż jedna wartość miary, wszystkie wartości miary muszą mieć wartość „0”, aby były wykluczone z prezentacji.
  • Warunek obliczenia:należy określić wyrażenie w tym polu tekstowym, aby ustawić warunek, który musi zostać spełniony (prawda) w celu wyświetlenia obiektu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Na przykład: count(distinct Team)<3. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, wówczas zostanie wyświetlony komunikat (lub wyrażenie) wprowadzony do pola Wyświetlany komunikat.

   Warunek obliczenia przydaje się, gdy wykres lub tabela wolno reagują z powodu dużej ilości danych. Możesz użyć warunku obliczenia do ukrycia obiektu, dopóki użytkownik nie odfiltruje danych do łatwiejszego w obsłudze poziomu przez zastosowanie wyborów. Użyj właściwości Wyświetlany komunikat, aby przeprowadzić użytkownika przez filtrowanie danych.

Wygląd

Ogólne

 • Pokaż tytuły: ta opcja jest domyślnie włączona (Wł.) we wszystkich wizualizacjach z wyjątkiem paneli filtrowania, wskaźników KPI oraz wizualizacji typu tekst i grafika.

  Podaj wartości pól Tytuł, Podtytuł i Przypis. Domyślnie ciąg jest interpretowany jako tekstowy. Pola tekstowego można jednak użyć w celu podania wyrażenia albo kombinacji tekstu i wyrażenia. Znak równości (=) na początku ciągu oznacza, że ciąg ten zawiera wyrażenie.

  Kliknij Expression, aby utworzyć wyrażenie w edytorze wyrażeń.

  InformacjaTytuły są wyświetlane w jednym wierszu. W przypadku wstawienia podziałów wierszy będą one ignorowane.

  Przykład:  

  Przyjmijmy założenie, że używany jest następujący ciąg znaków (razem ze znakami cudzysłowów): 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Domyślnie ciąg ten jest interpretowany jako tekstowy i wyświetlany w sposób przedstawiony na przykładzie. Jeśli jednak ciąg ten zaczyna się znakiem równości: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wówczas będzie interpretowany jako wyrażenie. W takim przypadku dane wyjściowe to Sales: <wartość wyrażenia>, gdzie <wartość wyrażenia> jest wartością obliczaną.

 • Wyłącz menu aktywowane najechaniem myszy: Wybierz, aby wyłączyć w wizualizacji menu wyświetlane po najechaniu kursorem.

 • Pokaż szczegóły: ustawienie wartości Pokaż umożliwi użytkownikom wyświetlanie szczegółów, takich jak opisy, miary i wymiary.

Stany alternatywne

Stan: umożliwia ustawienie stanu do zastosowania do wizualizacji. Można wybrać:

 • stan alternatywny zdefiniowany w obszarze Elementy główne;
 • <dziedziczony> ― w takim przypadku używany jest stan zdefiniowany dla arkusza;
 • <stan domyślny>, który reprezentuje stan w sytuacji, gdy nie zastosowano żadnego stanu alternatywnego.

Więcej informacji o stanach alternatywnych zawiera temat Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Prezentacja

 • Style: Dostosuj styl tabeli, zastępując kompozycję aplikacji. Można dodać niestandardowe rozmiary nagłówków i czcionek treści, wysokość wiersza (w liniach) oraz kolory. Można ustawić wiersze, które mają być podświetlane po najechaniu kursorem oraz ustawić kolory dla wiersza i czcionki. Można również ustawić rozmiar paska przewijania.

 • Sumy
  • Autom.: sumy (wynik wyrażenia) są automatycznie umieszczane na początku tabeli.
  • Niestandardowa: wybierz, czy sumy mają być wyświetlane i w którym miejscu — na górze czy na dole.
 • Etykieta sum: określa etykietę wiersza sum. Rolę etykiety może również spełniać wyrażenie.
 • Przewijanie w poziomie: Użyj menu rozwijanego, aby wybrać:

  • Przewijanie: Włącz przewijanie w poziomie. Użyj przełącznika, aby zamrozić pierwszą kolumnę podczas przewijania.
  • Selektor kolumny: Włącz funkcję selektora kolumn. Konsumenci aplikacji mogą zmieniać kolejność kolumn w tabeli.
 • Zawijanie tekstu wieloliniowego: Włącz lub wyłącz zawijanie tekstu wieloliniowego osobno w nagłówkach i komórkach.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!