Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Kolorowanie wizualizacji

Program Qlik Sense automatycznie ustawia kolory wizualizacji dodawanych do arkuszy. Kolory wizualizacji możesz też ustawiać ręcznie odpowiednio do swoich potrzeb i preferencji.

Opcje kolorów dla większości wizualizacji ustawia się w panelu właściwości wizualizacji, w sekcji WyglądKolory i legenda. Po wybraniu opcji Niestandardowe można ręcznie zastosować następujące metody kolorowania wizualizacji:

  • Kolorowanie pojedynczym kolorem
  • Kolorowanie wieloma kolorami
  • Kolorowanie według wymiaru

    Wizualizację można też kolorować według wymiaru (jeśli jest obsługiwany przez dany typ wizualizacji) poprzez przeciąganie pól wymiarów z panelu zasobów i upuszczanie ich na wizualizację.

  • Kolorowanie według miary

    Wizualizację można też kolorować według miary(jeśli jest obsługiwana przez dany typ wizualizacji) poprzez przeciąganie pól miar z panelu zasobów i upuszczanie ich na wizualizację.

  • Kolorowanie według wyrażenia

Tabele i tabele przestawne można kolorować jedynie według wyrażenia. Opcje kolorowania tabel i tabel przestawnych można znaleźć w sekcji Dane panelu właściwości.

Aby zapewnić spójne używanie kolorów dla wymiarów i miar w różnych wizualizacjach, można przypisać określone kolory do elementów głównych w bibliotece. W większości wizualizacji kolory przypisane do elementów głównych są używane automatycznie. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, domyślnie używany będzie kolor przypisany do wymiaru głównego. Możesz wybrać, który kolor elementu głównego będzie używany, lub całkowicie wyłączyć używanie kolorów elementów głównych.

Więcej informacji zawiera temat Przypisywanie kolorów do elementów głównych.

Do poszczególnych wartości wymiaru głównego można przypisywać kolory, aby upewnić się, że kolory różnych wartości są spójne w wizualizacjach.

Więcej informacji zawiera temat Przypisywanie kolorów do wartości wymiaru głównego.

Aby zachować przejrzystość wizualizacji, przy ręcznym konfigurowaniu kolorów należy wybierać kolory pod kątem dostępności oraz używać różnych kolorów tylko wtedy, gdy służą konkretnym celom.

Kolorowanie pojedynczym kolorem

Podczas kolorowania pojedynczym kolorem ten sam kolor jest stosowany do wszystkich obiektów wykresu. Kolorowanie pojedynczym kolorem sprawdza się najlepiej w przypadku wizualizacji, takich jak wykresy słupkowe lub liniowe z jednym wymiarem i jedną miarą.

Jeśli zdefiniowano wymiar główny lub miarę główną z przypisanym kolorem, można pokolorować wizualizację na ten kolor. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, domyślnie używany będzie kolor przypisany do wymiaru głównego. Możesz wybrać, który kolor elementu głównego będzie używany, lub całkowicie wyłączyć używanie kolorów elementów głównych.

Po wybraniu opcji Pojedynczy kolor w sekcji Kolory okna WyglądKolory i legenda dostępne są następujące opcje:

Opcje kolorowania pojedynczym kolorem
Element interfejsu użytkownika Opis
Użyj kolorów z biblioteki

Wybierz, aby użyć kolorów elementu głównego. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, możesz wybrać, które kolory będą używane w wizualizacji.

Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wymiaru głównego lub miary głównej w wizualizacji przypisany jest kolor.

Kolor Wybierz kolor, używając selektora kolorów. Można tu wybrać kolor z palety domyślnej, wprowadzić kod szesnastkowy koloru lub wybrać kolor z koła kolorów.

Kolorowanie wieloma kolorami

Gdy wizualizacja zawiera wiele miar, wybranie opcji Wielokolorowe umożliwia ustawienie innego koloru dla każdej miary. Program Qlik Sense udostępnia paletę 12 i 100 kolorów, które można zastosować do wizualizacji. Do kolorowania wymiarów jest domyślnie używany schemat 12 kolorów.

Jeśli w wizualizacji są wykorzystywane miary główne, można również z nich skorzystać w wizualizacji. W przypadku kolorowania wizualizacji według miar głównych w miarach głównych używane będą przypisane do nich kolory, natomiast wszelkie inne miary otrzymają kolory ze schematu 12 kolorów.

Po wybraniu opcji Wielokolorowe w sekcji Kolory okna WyglądKolory i legenda dostępne są następujące opcje:

Opcje kolorowania wieloma kolorami
Element interfejsu użytkownika Opis

Użyj kolorów z biblioteki

Wybierz, aby użyć kolorów elementu głównego. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, możesz wybrać, które kolory będą używane w wizualizacji.

Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wymiaru głównego lub miary głównej w wizualizacji przypisany jest kolor.

Schemat kolorów

Wybierz schemat kolorów używany w wizualizacji. Dostępne są następujące schematy:

12 kolorów: gdy istnieje więcej niż 12 wartości, kolory są używane ponownie. Wszystkie barwy w tym schemacie 12 kolorów są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia kolorów.

100 kolorów: gdy istnieje więcej niż 100 wartości, kolory są używane ponownie. Nie wszystkie barwy w schemacie 100 kolorów są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia kolorów.

Kolorowanie według wymiaru

W przypadku kolorowania według wymiaru wszystkie wartości wizualizacji są kolorowane na podstawie odpowiadających im wartości w wybranym polu wymiaru. Wizualizacja jest domyślnie kolorowana według jej wymiaru podstawowego, ale można też wybierać inne wymiary. Program Qlik Sense udostępnia paletę 12 i 100 kolorów. W przypadku kolorowania według wymiaru ustawiana jest domyślnie paleta 12 kolorów.

Jeśli korzystasz z wymiaru głównego, możesz pokolorować wizualizację, używając kolorów przypisanych do wartości odrębnych tego wymiaru.

Funkcja kolorowania według wymiaru przydaje się, gdy wymagane jest śledzenie powiązanych informacji w wizualizacjach — na przykład do pokolorowania wielu wykresów według wymiaru Region w celu wyróżnienia na wszystkich wykresach wartości dotyczących danego regionu.

Po wybraniu w sekcji Kolory okna WyglądKolory i legenda opcji Wg wymiarów dostępne są następujące opcje:

Opcje kolorowania według wymiaru
Element interfejsu użytkownika Opis

Wybierz wymiar

To pole umożliwia wybranie wymiaru, na podstawie którego będzie kolorowana wizualizacja. Domyślnie kolor jest ustawiany według wymiaru wybranego dla wizualizacji (jeśli został wybrany). Kliknij przycisk Strzałka w dół, aby wybrać inny wymiar. Kliknięcie przycisku Wyrażenie umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń.

Trwałe kolory

Zaznaczenie tej opcji spowoduje utrzymywanie się kolorów pomiędzy stanami selekcji. Gdy pole nie jest zaznaczone, kolory są zmieniane i przypisywane różnym wartościom wymiarów odpowiednio do selekcji dokonywanych w wizualizacji.

Schemat kolorów

Wybierz schemat kolorów używany w wizualizacji. Dostępne są następujące schematy:

12 kolorów: gdy istnieje więcej niż 12 wartości, kolory są używane ponownie. Wszystkie barwy w tym schemacie 12 kolorów są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia kolorów.

100 kolorów: gdy istnieje więcej niż 100 wartości, kolory są używane ponownie. Nie wszystkie barwy w schemacie 100 kolorów są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia kolorów.

Kolory z biblioteki

Wybierz tę opcję, aby używać wartości kolorów wymiaru głównego.

Opcja jest dostępna, gdy w wizualizacji używany jest wymiar główny.

Kolorowanie według miary

W przypadku kolorowania według miary wszystkie wartości wizualizacji są kolorowane według gradientu lub klasy zgodnie z wartością wybranej miary. Wizualizacja jest domyślnie kolorowana według jej miary podstawowej, ale można wybrać inną miarę. Dostępne są cztery schematy kolorów.

Funkcja kolorowania według miary przydaje się, gdy wymagane jest wyróżnienie kolorem obiektów na podstawie odpowiadających im wartości miary.

Po wybraniu opcji Wg miar w sekcji Kolory okna WyglądKolory i legenda dostępne są następujące opcje:

Opcje kolorowania według miary
Element interfejsu użytkownika Opis

Wybierz miarę

Wybierz miarę, na podstawie której będzie kolorowana wizualizacja. Domyślnie dodanie miary do wizualizacji powoduje wybranie tej miary. Kliknij przycisk Strzałka w dół, aby wybrać miarę. Kliknięcie przycisku Wyrażenie umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń.

Schemat kolorów

Wybierz schemat kolorów używany w wizualizacji. Dostępne są następujące schematy:

Gradient sekwencyjny: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem różnych odcieni kolorów. Wyższe wartości miar mają ciemniejsze odcienie.

Klasy sekwencyjne: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem kolorów, które wyraźnie się od siebie różnią.

Gradient rozbieżny: ta opcja jest używana w przypadku przetwarzania danych uporządkowanych od wartości niskich do wysokich, na przykład w celu przedstawienia relacji między różnymi obszarami na mapie. Wartości niskie i wysokie mają ciemne kolory, a kolory w zakresie średnim są jasne.

Klasy rozbieżne: takie klasy mogą być wyświetlane jako połączone dwie klasy sekwencyjne ze wspólnym zakresem średnim. Dwa ekstrema — wysokie i niskie — są wyróżnione ciemnymi kolorami o kontrastujących odcieniach, a wartości krytyczne w zakresie średnim wyróżniają się jasnymi kolorami.

Odwróć kolory

Wybierz tę opcję, aby zamienić kolory używane dla niskich wartości z kolorami używanymi dla wysokich wartości w wybranym schemacie kolorów.

Zakres

Określa zakresy wartości miary używane do kolorowania wizualizacji. Gdy ustawiona jest wartość Autom., program Qlik Sense tworzy zakresy na podstawie wykrytych wartości minimalnych i maksymalnych.

Gdy ustawiona jest wartość Niestandardowe, program Qlik Sense automatycznie tworzy zakresy na podstawie wartości minimalnych i maksymalnych zdefiniowanych przez użytkownika. Wartości lub wyrażenia używane do obliczania tych wartości należy wprowadzić w polach Min. i Maks. Kliknięcie przycisku Wyrażenie umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń.

Kolorowanie według wyrażenia

Funkcja kolorowania według wyrażenia powoduje zastosowanie kolorów do wizualizacji na podstawie wyrażenia zdefiniowanego przez użytkownika. Dzięki temu można używać wyrażeń do definiowania zarówno używanych kolorów, jak i wartości, do których te kolory będą stosowane w wizualizacji. Za pomocą takiego wyrażenia można na przykład ustawić kolory warunkowe wykresu.

Po wybraniu opcji Wg wyrażenia w sekcji Kolory okna WyglądKolory i legenda dostępne są następujące opcje:

Opcje kolorowania według wyrażenia
Element interfejsu użytkownika Opis

Wyrażenie

Kliknięcie przycisku Wyrażenie umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń.

Więcej informacji zawiera temat Kolorowanie według wyrażenia.

Wyrażenie jest kodem koloru

Ta opcja jest domyślnie wybrana. W większości przypadków najlepiej jest zachować to ustawienie. Usunięcie tej selekcji spowoduje obliczanie wartości liczbowej wyrażenia, która będzie nanoszona na jeden z gradientów wykresu.

Etykieta

Wprowadź etykietę, która będzie wyświetlana w legendzie.

Opcja Wyrażenie jest kodem koloru musi być wyłączona.

Schemat kolorów

Schemat kolorów określa kolory używane w wizualizacji. Dostępne są następujące schematy kolorów:

Gradient sekwencyjny: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem różnych odcieni kolorów. Wyższe wartości miar mają ciemniejsze odcienie.

Klasy sekwencyjne: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem kolorów, które wyraźnie się od siebie różnią.

Gradient rozbieżny: ta opcja jest używana w przypadku przetwarzania danych uporządkowanych od wartości niskich do wysokich, na przykład w celu przedstawienia relacji między różnymi obszarami na mapie. Wartości niskie i wysokie mają ciemne kolory, a kolory w zakresie średnim są jasne.

Klasy rozbieżne: takie klasy mogą być wyświetlane jako połączone dwie klasy sekwencyjne ze wspólnym zakresem średnim. Dwa ekstrema — wysokie i niskie — są wyróżnione ciemnymi kolorami o kontrastujących odcieniach, a wartości krytyczne w zakresie średnim wyróżniają się jasnymi kolorami.

Opcja Wyrażenie jest kodem koloru musi być wyłączona.

Odwróć kolory

Wybranie tej opcji powoduje odwrócenie schematu kolorów.

Opcja Wyrażenie jest kodem koloru musi być wyłączona.

Zakres

Ta opcja określa zakresy wartości używane podczas kolorowania wyników wizualizacji.

Autom.: program Qlik Sense tworzy zakresy na podstawie wykrytych wartości minimalnych i maksymalnych.

Niestandardowe: program Qlik Sense automatycznie tworzy zakresy na podstawie wartości minimalnych i maksymalnych zdefiniowanych przez użytkownika. Wartości lub wyrażenia używane do obliczania tych wartości należy wprowadzić w polach Min. i Maks. Kliknięcie przycisku Wyrażenie umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń.

Opcja Wyrażenie jest kodem koloru musi być wyłączona.

Kolorowanie według wyrażenia w wizualizacjach tabelarycznych

Wyrażenia mogą służyć do kolorowania tła i tekstu w tabelach i tabelach przestawnych. Dzięki temu można używać wyrażeń do definiowania zarówno używanych kolorów, jak i wartości warunkowych w wizualizacji, do których te kolory będą stosowane. Pozwala to na przykład używać wyrażeń do ustawiania różnych kolorów tekstu i tła w zależności od wartości w różnych komórkach tabeli.

W sekcji Dane dostępne są następujące opcje kolorowania wizualizacji tabel i tabel przestawnych:

Opcje kolorowania wizualizacji tabel i tabel przestawnych
Element interfejsu użytkownika Opis
Wyrażenie koloru tła

Kliknięcie przycisku Wyrażenie umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń. Jeśli używany jest ciemny kolor tła, wówczas kolor tekstu automatycznie zmienia się na biały.

Więcej informacji zawiera temat Kolorowanie według wyrażenia.

Wyrażenie koloru tekstu

Kliknięcie przycisku Wyrażenie umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń. Jeśli użyjesz tego samego wyrażenia, jak wyrażenia koloru tła, wówczas tekst będzie niewidoczny.

Więcej informacji zawiera temat Kolorowanie według wyrażenia.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!