Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytowanie wizualizacji tworzonych przez Insight Advisor

Insight Advisor wybiera i generuje wykresy oparte na typach analizy.. Typy analizy i funkcje wykresu są wybierane na podstawie danych wejściowych zapytania i cech danych. Analitycy biznesowi projektują komponenty logiki biznesowej aplikacji i mogą też edytować właściwości oraz dalej rozszerzać funkcje leżące u podstaw wykresów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Logika biznesowa. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów analiz, zobacz temat Typy analiz funkcji Insight Advisor.

W poniższych przykładach pokazano, w jaki sposób wykresy z funkcji Insight Advisor można edytować za pomocą właściwości i edytora wyrażeń, aby ulepszyć wizualizacje, które najlepiej odzwierciedlają i ujmują dane. Te przykłady są oparte na wykresach, które można generować, a następnie rozszerzać z aplikacji kursu logiki biznesowej Insight Advisor. Więcej informacji zawiera temat Kurs — Dostosowywanie sposobu interpretowania danych przez Insight Advisor.

Informacja

Zrzuty ekranu do tych przykładów pochodzą z Qlik Sense SaaS, a ekrany w Qlik Sense Enterprise on Windows mogą wyglądać inaczej. Zrzuty ekranu w przykładach mogą się różnić w zależności od daty załadowania aplikacji kursu logiki biznesowej.

Mutual Information: Zmiana miar w celu doskonalenia wykresów

Zależności statystyczne między określoną wartością (miarą) a innymi wybranymi elementami są przedstawiane w funkcji Insight Advisor na wykresie Mutual Information. Zależność waha się od 0% (brak zależności) do 100% (mocna zależność). Ten przykład pokazuje, jak można zastąpić miary, aby przedstawić na wykresie ciekawsze i bardziej znaczące relacje. Więcej informacji zawiera temat MutualInfo — funkcja wykresu.

 1. W aplikacji kursu logiki biznesowej wprowadź zapytanie dependencies w polu wyszukiwania. Poszukaj wyniku z tekstem Mutual dependency between SalesOffice and selected items.

 2. Domyślne wyniki zapytania o informacje wzajemne

  Domyślne wyniki zapytania o zależności w funkcji Insight Advisor
 3. Wybierz na wykresie Dodaj do arkusza, a następnie Utwórz nowy Utwórz nowy arkusz.

 4. W przeglądzie aplikacji kliknij Obiekty aplikacji Arkusze, aby wyświetlić arkusze. Wybierz Mój nowy arkusz i nadaj arkuszowi Tytuł oraz Opis. W tym przykładzie nadaj arkuszowi nazwę Mutual Information Sales i dodaj opcjonalny opis Mutual information between sales fields.

 5. Kliknij na pasku narzędzi Edytuj obiekt Edytuj arkusz i wybierz wykres wzajemnych zależności.

 6. Kliknij w dowolnym miejscu w tytule wykresu, aby zmienić tytuł z Mutual dependency between SalesOffice and selected items na Mutual information around sales.

 7. Zmodyfikuj pola analizowane na tym wykresie. Insight Advisor wybrał do uwzględnienia na wykresie cztery miary, które są związane z geografią. Była to rozsądna interpretacja zależności, jakie może mieć pole SalesOffice, ponieważ pole SalesOffice zostało sklasyfikowane jako city w modelu logicznym aplikacji. Zmodyfikuj miary w panelu właściwości i zmień je na pola, które będą lepiej odzwierciedlać wpływ zmiennych związanych z ilością sprzedaży, kosztem sprzedaży i wsparciem sprzedaży na Sales.
  1. Wybierz Dane w panelu właściwości, a w sekcji Miary rozwiń miarę SupplierCountry. Wybierz Wyrażenie w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie. Kliknij przycisk Zastosuj.
   Edytuj wyrażenie, zamieniając SalesOffice na Quantity i SupplierCountry na Discount.
   Wybierz pole Etykieta. Zamień SupplierCountry na Quantity and Sales.
  2. Edycja parametrów pól
   Modyfikowanie pól w wyrażeniu
  3. Rozwiń miarę PostalCode. Wybierz Wyrażenie w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
   Edytuj wyrażenie, zamieniając SalesOffice na Sales i PostalCode na SupportCalls.
   Wybierz pole Etykieta. Zamień PostalCode na Support calls and Sales.
  4. Rozwiń miarę City. Wybierz Wyrażenie w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
   Edytuj wyrażenie, zamieniając SalesOffice na Discount i City na Cost of Sale.
   Wybierz pole Etykieta. Zamień City na Discount and Cost of sale.
  5. Usuń miarę Country, klikając ją prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Usuń.
 8. Edytuj zakres osi X. Wszystkie te trzy porównania miar reprezentują wysoki poziom zależności. Aby podkreślić różnice wartości i uatrakcyjnić wykres, zmodyfikuj zakres wykresu słupkowego:
  1. Rozwiń sekcję Wygląd, a następnie Oś X.
  2. Zmień wartość ustawienia Zakres z Autom. na Niestandardowy.
  3. Wybierz ustawienia Min./maks. wartości. Ustaw Min. na 0,9, a Maks. na 1.
 9. Wybierz Znacznik wyboruKoniec edycji.
 10. Wykres informacji wzajemnych po edycji
  Wykres informacji wzajemnych funkcji Insight Advisor po modyfikacjach

Algorytm centroidów: Edycja liczby klastrów i wyborów

Insight Advisor generuje wykres punktowy oparty na funkcjach centroidów w celu pogrupowania podobnych elementów w klastry. Poniższy przykład pokazuje, jak określić liczbę klastrów generowanych przez wykres i usunąć odstające punkty danych. Więcej informacji zawierają tematy KMeans2D — funkcja wykresu oraz KMeansND — funkcja wykresu.

 1. W aplikacji kursu logiki biznesowej wprowadź w polu wyszukiwania zapytanie Customer by Sales by Gross Profit. Poszukaj wyniku Customer clustered by sum(Sales) and sum(Gross Profit) (K-Means).

 2. Domyślne wyniki zapytania o centroidy

  Domyślne wyniki zapytania o centroidy w IA
 3. Wybierz Dodaj do arkusza w prawym górnym rogu tego wykresu, a następnie Utwórz nowyUtwórz nowy arkusz.

 4. W przeglądzie aplikacji kliknij Obiekty aplikacji Arkusze, aby wyświetlić arkusze. Wybierz Mój nowy arkusz i nadaj arkuszowi Tytuł oraz Opis. W tym przykładzie nazwij arkusz Customers clustered by sales i dodaj opis Kmeans applied to customer data by Sales and Gross Profit.

 5. Wybierz Edytuj obiektEdytuj arkusz na pasku narzędzi, a następnie wybierz wykres algorytmu centroidów.

 6. Zmodyfikuj wykres punktowy:
  1. Powiększ wykres: Przeciągnij prawy dolny róg, aby powiększyć wykres na cały obszar kanwy.
  2. Edytuj argument liczby klastrów. Rozwiń sekcję Wygląd, a następnie Kolory i legenda. Insight Advisor pokolorował klastry według wymiarów. Wybierz Wyrażenie pod polem Wybierz wymiar, aby otworzyć edytor wyrażeń. Zmodyfikuj argument num_clusters, zmieniając wartość z 0 na 6 (Insight Advisor wykorzystał automatyczne klastrowanie — w takim przypadku, jeżeli wprowadzi się 0 jako liczbę klastrów, ustalana jest automatycznie optymalna liczba klastrów dla tego zestawu danych). Wybierz Zastosuj.
  3. Edytuj pierwszy parametr w wyrażeniu (num_clusters)

   Zmodyfikuj wyrażenie kolorowania według wymiaru, zmieniając argument num_clusters.
  4. Edytuj zakresy osi: Wygenerowany wykres domyślny pokazuje zakres mniejszy niż 0. Liczby ujemne nie mają w tym kontekście znaczenia i ten zakres zajmuje miejsce na wykresie. W sekcji Wygląd rozwiń Oś X: Sales i zmień Zakres z Autom. na Niestandardowy. Zauważ, że wartość Min. automatycznie resetuje się do 0. Rozwiń Oś Y: Gross Profit i zmień Zakres z Autom. na niestandardowy. Zauważ, że wartość Min. również automatycznie resetuje się do 0 w przypadku osi Y.
 7. Wybierz Znacznik wyboruKoniec edycji.
 8. Usuń wybór danych: Dane można wykluczyć z wykresu, usuwając zaznaczenie elementów, które nie są interesujące. Wyjdź z trybu edycji, wybierając Znacznik wyboruKoniec edycji, i otwórz Selections tool . Wyszukaj Customer i wybierz wszystkich klientów z wyjątkiem następujących: Big Foot Shoes, Boleros, Bond Ltd, El Carnevale, Fritid AB, Las Corbatas, The Fashion, and Vite.

 9. Wykres punktowy centroidów po edycji

  Wykres punktowy centroidów po modyfikacjach

Analiza okres do okresu: Zmiana okresu analizy

Insight Advisor obsługuje tworzenie zachowań w celu używania preferowanego domyślnego okresu kalendarza z grupą miar. W poniższym przykładzie pokazano, jak zmienić okres kalendarzowy, aby wyświetlić wyniki z innego okresu. Możesz zmienić właściwość okresu kalendarza, aby wygenerować wykres Okres do okresu, który prezentuje sprzedaż w ciągu ostatniego roku, a nie ostatniego miesiąca.

 1. W aplikacji kursu logiki biznesowej wprowadź zapytanie Show me sales w polu wyszukiwania. Zlokalizuj wynik w ujęciu Okres do okresu.

 2. Wynik okres do okresu dla zapytania o sprzedaż

  Wyniki zapytania „show me sales”
 3. Wybierz wykres Okres do okresu, aby wyświetlić opcje po prawej stronie.
 4. Rozwiń Okres analizy w panelu właściwości, aby wyświetlić opcje okresu kalendarzowego.
 5. Wybierz Porównanie kwartałów.
 6. Zmień wartość w Okres 1 na 2020-Q1.
 7. Zmień wartość w Okres 2 na 2021-Q1.
 8. Wyświetlane są teraz wyniki sprzedaży za pierwszy kwartał 2021 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r.
 9. Wykres analizy okresu po zmianie okresu analizy

  Wykres okres do okresu po edycji okresu analizy
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!