Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Selekcje w innych obiektach

W większości obiektów można dokonywać selekcji bezpośrednio w polach. W tabelach wybranie wartości komórki jest sygnalizowane zmianą koloru komórki na zielony. Pojedynczą wartość można wybrać kliknięciem, a wiele wartości malując zaznaczenie myszą.

Selekcji można też dokonywać poprzez wyszukiwanie.

W poniższej sekcji opisano dokonywanie selekcji w obiektach różnych typów. Jeśli nie jest możliwe dokonywanie selekcji w obiekcie w opisany sposób, wykres może być w trybie Odłączony lub Tylko do odczytu.

Pola statystyk

Kliknięcie funkcji statystycznej w polu statystyk, na przykład Min., Maks. lub Mediana, spowoduje wybranie odpowiedniej wartości. Dokonana selekcja nie jest widoczna w polu statystyk, a jedynie w pozostałych polach.

Pola wyboru wielokrotnego

Każdy wiersz pola wyboru wielokrotnego reprezentuje pole. Kliknięcie ikony małej strzałki powoduje wyświetlenie listy wartości pola. Na takiej liście można dokonywać selekcji i wyszukiwań w taki sam sposób, jak na liście wartości.

Okna tabel

Selekcji w oknach tabel można dokonywać poprzez kliknięcie dowolnej komórki lub namalowanie zaznaczenia obszaru obejmującego dowolną liczbę wierszy i kolumn. Jeśli włączona jest opcja Wybór z listy rozwijanej, w nagłówku kolumny będzie wyświetlana strzałka. Kliknięcie strzałki spowoduje wyświetlenie listy wartości pola. Na takiej liście można dokonywać selekcji i wyszukiwań w taki sam sposób, jak na liście wartości.

Obiekty suwaka/kalendarza

W suwakach, których podstawą jest jedno pole, można wybrać wartość, dostosowując pinezkę do żądanej pozycji. Rozmiar pinezki można zmieniać kliknięciem, jeśli ta funkcja została włączona w konfiguracji. W ten sposób można wybierać kilka wartości.

Kliknięcie małego symbolu kalendarza przy obiekcie kalendarza powoduje wyświetlenie kalendarza. W zależności od konfiguracji obiektu kalendarza można na nim wybrać myszą datę lub okres, a dokonana selekcja zostanie wprowadzona w polu bazowym. Klikając z przytrzymanym klawiszem Ctrl, można wybrać kilka okresów, w tym okresów należących do różnych miesięcy lub lat.

Wykresy słupkowe, liniowe, kombi, radarowe, siatkowe i punktowe

Istnieją różne sposoby dokonywania selekcji w takich obiektach:

  • Kliknięcie pojedynczego punktu danych lub namalowanie zaznaczenia wielu punktów danych w obszarze kreślenia. Podczas malowania obszar objęty zaznaczeniem jest pokazany z zielonym rastrem. Selekcja obejmie wartości wymiaru używane do obliczania wybranych punktów danych.
  • Klikanie lub malowanie zaznaczenia w obszarze legendy wykresu (chyba że legenda pokazuje wyrażenia wykresu, a nie wartości wymiarów).
  • Klikanie lub malowanie zaznaczenia na osiach wymiarów oraz ich etykietach (z wyjątkiem wykresów punktowych). Zostaną wybrane wartości pól odpowiadające zaznaczeniu.
  • Malowanie zaznaczenia na osiach wyrażenia i ich etykietach. Zostaną wybrane wartości pól generujące punkty danych we wskazanym obszarze wyników.

Logika selekcji QlikView jest nieco inna w przypadku malowania zaznaczeń na wielowymiarowych wykresach liniowych i słupkowych, aby lepiej uwzględniać oczekiwania użytkowników. Selekcje dokonywane na wykresach tego typu nie dotyczą obu wymiarów naraz.

W przypadku wykresów liniowych selekcje są w pierwszej kolejności dokonywane w drugim wymiarze. Oznacza to, że namalowanie zaznaczenia na linii spowoduje wybranie całej linii dla wszystkich wartości wymiaru na osi X.

W przypadku wykresów słupkowych zachowanie jest odwrotne — selekcje są w pierwszej kolejności dokonywane w pierwszym wymiarze. Oznacza to na przykład, że kliknięcie jednego segmentu słupka spowoduje dokonanie selekcji wartości wymiaru tego segmentu na osi X, ale z pozostawieniem możliwych wszystkich segmentów skumulowanych. Gdy dokonane selekcje spowodują zawężenie głównego wymiaru selekcji do wartości pojedynczej, ponownie stosowana jest poprzednia logika selekcji, według której selekcje dotyczą w pierwszej kolejności wymiaru podrzędnego.

Na wykresach kombi selekcje zawsze dotyczą wszystkich wymiarów.

Wykresy kołowe

Dokonywanie selekcji na obszarze kreślenia polega na kliknięciu pojedynczego wycinka koła lub namalowaniu zaznaczenia kilku wycinków koła. Podczas malowania obszar objęty zaznaczeniem jest pokazany z zielonym rastrem. Selekcja obejmie wartości wymiaru używane do obliczania wybranych punktów danych.

Selekcji też można dokonywać poprzez klikanie lub malowanie w obszarze legendy wykresu.

Wykresy blokowe

Na wykresach blokowych można wybierać pojedyncze bloki. Dostęp do konkretnych wymiarów jest realizowany poprzez drążenie: wybranie pierwszego bloku odpowiada pierwszemu wymiarowi, wybranie drugiego bloku w obrębie pierwszego odpowiada drugiemu wymiarowi itd.

Można też wybrać wiele bloków, malując zaznaczenie obszaru. Wybrany obszar będzie oznaczony na zielono do momentu zwolnienia przycisku myszy. Dokonana w ten sposób selekcja dotyczy wartości z pierwszego wymiaru, na podstawie których są obliczane poszczególne bloki. Selekcja przekraczająca obramowania bloków kilku wartości z pierwszego wymiaru będzie dotyczyć również wszystkich powiązanych wartości z drugiego i trzeciego wymiaru, nie tylko tych z wybranego obszaru.

Wykresy zegarowe

Na wykresach zegarowych nie można dokonywać selekcji, ponieważ nie jest dla nich zdefiniowany żaden wymiar.

Tabele proste

Dokonywanie selekcji w kolumnach wymiarów tabeli prostej polega na kliknięciu pojedynczej komórki lub namalowaniu zaznaczenia kilku komórek. Wybrany obszar będzie oznaczony na zielono do momentu zwolnienia przycisku myszy.

Jeśli dla kolumny reprezentującej wymiar jest aktywna opcja Wybór z listy rozwijanej, w nagłówku kolumny będzie wyświetlana mała strzałka. Kliknięcie tej strzałki powoduje wyświetlenie listy wszystkich wartości pola. Na wyświetlonej liście można dokonywać selekcji i wyszukiwań.

Selekcji można też dokonywać w kolumnach wyrażeń, klikając pojedynczą komórkę. Selekcja obejmie wartości wymiaru używane do obliczania wybranej komórki wyrażenia.

Tabele przestawne

Selekcji w kolumnach i wierszach wymiarów tabeli przestawnej można dokonywać, klikając pojedynczą komórkę. Wybrana komórka będzie oznaczona na zielono do momentu zwolnienia przycisku myszy.

Jeśli dla kolumny reprezentującej wymiar jest aktywna opcja Wybór z listy rozwijanej, w nagłówku kolumny będzie wyświetlana mała strzałka. Kliknięcie tej strzałki powoduje wyświetlenie listy wszystkich wartości pola. Na wyświetlonej liście można dokonywać selekcji i wyszukiwań.

Selekcji można też dokonywać w kolumnach i wierszach wyrażeń, klikając pojedynczą komórkę. Selekcja obejmie wartości wymiaru używane do obliczania wybranej komórki wyrażenia.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com