Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Projekt

W grupie Skróty skryptów i makr można dostosowywać skróty klawiaturowe służące do wykonywania określonych czynności w oknie dialogowym debugowania skryptu.

Listę wszystkich skrótów klawiaturowych dostępnych w skrypcie można wygenerować, wpisując w skrypcie Ctrl+QS.

 • Edytuj: Wybierz polecenie z listy i kliknij przycisk Zmień, aby dostosować skrót klawiaturowy polecenia.

Istnieją dwa opcjonalne Powiązania klucza:

 • Visual Basic: Ustawia domyślne skróty klawiaturowe znane ze środowiska debugowania Visual Basic.
 • Visual C++: Ustawia domyślne skróty klawiaturowe znane ze środowiska debugowania Visual C++.

Inne opcje:

 • Zawsze używaj plików dziennika dla nowych dokumentów: W momencie wykonywania skryptu będzie generowany plik dziennika (.log). Ten plik będzie zawierał znacznik czasu rozpoczęcia i zakończenia, wykonywane linie skryptu, liczbę wierszy wygenerowanych przez linie skryptu, a także, jeśli wykonywanie skryptu nie powiodło się, komunikat o błędzie.
 • Przykładowy rozmiar w kreatorze plików: Określa liczbę rekordów wczytywanych do kreatora plików tabel w celu przeanalizowania odczytywanej tabeli.
 • Domyślny silnik obsługi skryptów: Wybierz jedną z dwóch opcji: VBScript lub JScript.
 • Ustawienia siatki projektu:
  • Krok przyciągania (mm)
   Ustawia odległość między punktami przyciągania, kiedy jest wyświetlana siatka projektu.
  • Odległość linii (mm)
   Ustawia odległość między liniami siatki, kiedy jest wyświetlana siatka projektu.
 • Domyślna jednostka marginesu: Opcja ta pozwala zadecydować o tym, czy domyślną jednostką marginesów na stronie Drukuj: Układ mają być centymetry, czy też cale.
 • Domyślny tryb stylu: Wybierz jeden z dostępnych trybów stylu obiektu dla wszystkich obiektów arkusza. Wybrany tryb będzie używany jako domyślny we wszystkich nowych dokumentach.
 • Domyślny styl obiektu arkusza: Wybierz z tej listy rozwijanej jeden z dostępnych stylów obiektu arkusza. Wybrany styl będzie używany we wszystkich obiektach arkusza w dokumencie.
 • Motyw domyślny: Opcja ta pozwala wybrać motyw QlikView, który będzie ustawiony jako motyw domyślny w nowo utworzonych dokumentach. Wybrany motyw przeznaczony do użycia musi być zawsze dostępny z dysku. Istotne jest również, aby używany motyw był zdefiniowany dla wszystkich typów obiektów, jakie mogą pojawiać się w dokumencie QlikView.
  Na dole listy znajduje się polecenie Przeglądaj... pozwalające odnaleźć plik motywu w przypadku, gdyby znajdował się on w innej lokalizacji niż domyślny katalog motywów QlikView. Jeśli motyw domyślny nie zostanie określony, nowe dokumenty będą tworzone bez motywu domyślnego.
 • Zawsze pokazuj elementy menu projektu: Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, wszystkie opcje menu projektu będą widoczne w menu kontekstowym przez cały czas.
  Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, niektóre opcje projektu będą widoczne jedynie wtedy, gdy zostanie włączona opcja Siatka projektu w menu Widok.