Przeskocz do zawartości głównej

Menu Plik

NA TEJ STRONIE

Menu Plik

Menu Plik to rozwijane menu na górze ekranu, zawierające następujące polecenia:

 • Nowy: Otwiera nowe okno programu QlikView, w którym można utworzyć nowy plik QlikView.
 • Otwórz: Otwiera nowe okno programu QlikView i umożliwia otwarcie pliku QlikView lub pliku tabeli. Otwarcie pliku tabeli powoduje automatyczne otwarcie Kreatora plików. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+O.
 • Otwórz na serwerze: Otwiera okno dialogowe, w którym można połączyć się z serwerem QlikView Server i przeglądać w poszukiwaniu dokumentu do otwarcia w trybie klienta.
  Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+O.

  Uwaga: W przypadku otwierania dokumentów jako klient serwera QlikView Server dostępne operacje na dokumencie są ograniczone w porównaniu z otwieraniem dokumentów lokalnych. W trybie klienta nie można dodawać ani usuwać obiektów arkusza w zależności od tego, czy dokument obsługuje współpracę. Nie można dodawać ani usuwać arkuszy. Ograniczenia obejmują także dostęp do okien dialogowych właściwości, zmianę makr, dostęp do skryptów, przeładowanie danych i zapisywanie dokumentów.
 • Odśwież dokument: To polecenie jest dostępne tylko w przypadku dokumentów otwieranych na serwerze QlikView Server, gdy na serwerze dostępna jest nowsza wersja dokumentu. Wywołanie operacji odświeżania zapewnia dostęp do najnowszych danych z zachowaniem sesji wraz z selekcjami i stanem układu.
 • Otwórz adres URL: Otwiera okno dialogowe Adres URL. Należy w nim wpisać prawidłowy adres URL dowolnej strony internetowej. Strona internetowa zostanie otwarta w oddzielnym oknie w programie QlikView. Tej funkcji można używać np. na potrzeby QlikView Publisher Accesspoint lub stron, na których są wyświetlane dokumenty serwera QlikView Server, za pośrednictwem klientów AJAX. Dostęp do otwartych stron internetowych można uzyskać przy użyciu menu Okna, podobnie jak w przypadku standardowych okien dokumentów programu QlikView.
 • Otwórz (FTP): Otwiera nowe okno programu QlikView, umożliwiając otwarcie pliku lub pliku tabeli QlikView z serwera FTP. Otwarcie pliku tabeli powoduje automatyczne otwarcie Kreatora plików.
 • Zamknij: Zamyka aktywny plik programu QlikView.
 • Ulubione: To menu kaskadowe służy do kontrolowania listy ulubionych dokumentów zdefiniowanych przez użytkownika, zarządzanych niezależnie od listy Najnowsze dokumenty (zob. niżej).
 • Zapisz: Zapisuje aktualną konfigurację w pliku QlikView. Zapisywane są dane, skrypt i układ. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+S. Jeśli zamierzasz udostępniać dokument QlikView za pomocą klientów Ajax, wówczas nazwa pliku nie powinna zawierać znaków kratki (#).
 • Zapisz jako...: Zapisuje aktualną konfigurację w nowym pliku QlikView pod nową nazwą. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: F12. Jeśli zamierzasz udostępniać dokument QlikView za pomocą klientów Ajax, wówczas nazwa pliku nie powinna zawierać znaków kratki (#).
 • Zapisz łącze...: Zapisuje łącze do dokumentu otwartego na serwerze QlikView Server jako plik tekstowy na lokalnym komputerze. Plik będzie miał rozszerzenie qvw, ale nie będzie zawierał żadnych danych ani układu. Podczas otwierania takiego dokumentu z łączem program QlikView podejmie próbę ponownego połączenia się z serwerem i otwarcia dokumentu na serwerze QlikView Server. To polecenie nie jest dostępne w odniesieniu do dokumentów lokalnych.
 • Wyślij pocztą e-mail jako załącznik...: Dostępne tylko podczas pracy z dokumentem lokalnym. Tworzy wiadomość e-mail z dołączoną kopią bieżącego dokumentu qvw. Odbiorca poczty będzie mógł otworzyć dokument qvw pod warunkiem, że będzie miał dostęp do QlikView i prawa dostępu do dokumentu (jeśli są używane zabezpieczenia Section Access). Aby to polecenie działało poprawnie, na komputerze musi być skonfigurowany klient poczty e-mail.
 • Wyślij pocztą e-mail z zakładką jako łączem...: Dostępne tylko podczas pracy z dokumentem serwera QlikView Server. Tworzy wiadomość e-mail z łączem URL do bieżącego dokumentu serwera. Utworzona zostanie tymczasowa zakładka serwera (z uwzględnieniem stanu układu) — będzie ona zaszyfrowana w adresie URL. Odbiorca wiadomości będzie mógł użyć łącza URL, aby otworzyć dokument serwera i wyświetlić to, co widzi użytkownik, oczywiście pod warunkiem posiadania uprawnień dostępu do dokumentu i jego zawartości. Aby to polecenie działało poprawnie, na komputerze musi być skonfigurowany klient poczty e-mail. Konfiguracja serwera QlikView Server musi zezwalać na zakładki serwera.
 • Drukuj:: Otwiera standardowe okno dialogowe Drukuj, umożliwiając wydrukowanie bieżącego obiektu arkusza. To polecenie nie jest dostępne w odniesieniu do list wartości. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+P.
 • Drukuj jako PDF...: Otwiera okno dialogowe Drukuj ze wstępnie wybraną drukarką Microsoft Print to PDF. Po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawia się monit z pytaniem o nazwę pliku dla wyjściowego pliku PDF. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy w systemie dostępna jest drukarka PDF. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+P.
 • Drukuj możliwe...: Otwiera standardowe okno dialogowe Drukuj, umożliwiając wydrukowanie możliwych (wybranych i opcjonalnych) wartości bieżącej listy wartości. To polecenie jest dostępne tylko w odniesieniu do list wartości.
 • Drukuj możliwe jako PDF...: Tego polecenia należy użyć podczas drukowania list wartości i obiektów Multi Box jako PDF.
 • Drukuj arkusz: Otwiera okno dialogowe Drukuj, umożliwiając wydrukowanie grafiki bieżącego arkusza.
 • Podgląd wydruku: Wyświetla podgląd obiektów arkusza do wydrukowania.
 • System kontroli wersji:
  • Ustawienia: Służy do konfigurowania biblioteki dll dostawcy MSSCCI (Microsoft Source Code Control Interface) do zastosowania podczas dodawania lub pobierania projektu z Systemu kontroli wersji.
  • Dodaj projekt do Systemu kontroli wersji: Zapisuje otwarty dokument QlikView i automatycznie tworzy folder projektu i pliki projektu. Wywołuje System kontroli wersji w celu dodania do niego projektu.
  • Pobierz projekt z Systemu kontroli wersji: Pobiera projekt z Systemu kontroli wersji i odbudowuje dokument QlikView z plików projektu. Dane programu QlikView nie są przechowywane w Systemie kontroli wersji. Aby wypełnić dokument danymi, należy w odniesieniu do odbudowywanego dokumentu wykonać polecenie Przeładuj.
  • Pobierz najnowszą wersję: Pobiera najnowszą wersję dokumentu z Systemu kontroli wersji i odbudowuje dokument QlikView.
  • Zwróć oczekujące zmiany: Zapisuje dokument QlikView i wykonuje operację zwracania do Systemu kontroli wersji. Wykonywana operacja mogą obejmować cztery różne operacje Systemu kontroli wersji z osobnymi oknami dialogowymi:

   • Dodawanie nowo utworzonych plików.
   • Cofanie pobranych plików, które należy usunąć z Systemu kontroli wersji.
   • Usunięcie plików powiązanych z usuniętymi arkuszami lub obiektami arkusza stanowiącymi część Systemu kontroli wersji.
   • Zwrócenie zmodyfikowanych plików.

   Jeśli dokument nie był aktualny przed operacją Zwróć oczekujące zmiany, należy ponownie otworzyć dokument w celu załadowania zmian projektu, które mogły zostać wprowadzone podczas rozstrzygania konfliktów.

  • Cofnij oczekujące zmiany: Cofa zmiany. Jeśli istnieją pliki zmodyfikowane lokalnie, które nie zostały pobrane do Systemu kontroli wersji, są one pobierane przed wykonaniem operacji cofnięcia pobrania. W wyniku tej operacji dokument QlikView zostanie odbudowany poprzez usunięcie dodanych i niezwróconych plików, przywrócone zostaną także odwołania do plików oczekujących na usunięcie.
 • Eksportuj:
  • Eksportuj zawartość...: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy aktywny jest obiekt arkusza możliwy do wyeksportowania. Następnie wykonywana jest operacja eksportu znaleziona w menu Obiekt obiektu arkusza.
  • Eksportuj grafikę arkusza...: Otwiera okno dialogowe przeznaczone do zapisywania grafiki bieżącego arkusza w pliku.
  • Eksportuj układ dokumentu: Otwiera okno dialogowe przeznaczone do zapisywania układu dokumentu jako pliku XML. W pliku XML nie są zapisywane żadne dane z dokumentu.
 • Edytuj skrypt...: Otwiera okno dialogowe Edytuj skrypt. Można w nim zapisywać i wykonywać skrypty służące do otwierania baz danych i łączenia się z nimi.
 • Przeładuj: Wykonuje bieżący skrypt ładowania i przeładowuje dane do aktywnego dokumentu QlikView. Operację tę należy wykonać, jeśli zawartość bazy danych zmieniła się od czasu ostatniego przeładowania. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+R.
 • Częściowe przeładowanie: Wykonuje bieżący skrypt ładowania z uwzględnieniem wszystkich poleceń skryptowych, np. Drop table, i przeładowuje dane do aktywnego dokumentu QlikView. Przeładowanie dotyczy jednak tylko tych tabel, w których instrukcje load i select są poprzedzone prefiksem Replace lub Add. Tabele danych, na które tego typu instrukcje load lub select nie wywierają wpływu, nie będą także modyfikowane w wyniku częściowego przeładowania. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+R.
 • Zmniejsz dane: Otwiera menu zawierające następujące dwa polecenia:
  • Zachowaj możliwe wartości: Zmniejsza bazę danych programu QlikView poprzez usunięcie wszystkich wykluczonych wartości.
  • Usuń wszystkie wartości: Tworzy szablon poprzez usunięcie wszystkich wartości z bazy danych programu QlikView, ale zachowuje strukturę i układ bazy danych.
 • Przeglądarka tabel: Otwiera okno dialogowe Przeglądarka tabel, w którym można przeglądać strukturę załadowanych danych w widoku graficznym tabel, pól i skojarzeń. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+T.
 • Lista najnowszych dokumentów: Wykaz ostatnio użytych dokumentów programu QlikView. Liczbę pokazywanych dokumentów można skonfigurować w oknie dialogowym Ustawienia: Preferencje użytkownika. Liczba domyślna to 8. Wybranie jednego z tych dokumentów jest równoważne z użyciem polecenia Otwórz.
 • Wyjście: Zamyka otwarte dokumenty i powoduje wyjście z programu QlikView.