Przeskocz do zawartości głównej

Połącz z serwerem

NA TEJ STRONIE

Połącz z serwerem

Okno dialogowe Połącz z serwerem jest używane w celu otwierania dokumentów QlikView zdalnie na serwerze QlikView Server.

Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku otwierania dokumentów jako klient serwera QlikView Server czynności, jakie można wykonać w odniesieniu do dokumentu, są ograniczone w porównaniu z otwieraniem dokumentów lokalnych. W trybie klienta nie można dodawać ani usuwać obiektów arkusza w zależności od tego, czy dokument obsługuje współpracę. Nie można dodawać ani usuwać arkuszy. Ponadto nie można uzyskiwać dostępu do większości okien dialogowych właściwości ani do skryptu, nie można zmieniać makr, a dokumentu nie można zapisać.

W polu Serwer wprowadź nazwę komputera lub adres URL komputera, na którym działa serwer QlikView Server. Następnie kliknij przycisk Połącz. Z listy rozwijanej można pobrać dane serwerów, które były niedawno odwiedzane. Adres URL może zawierać dane dodatkowego połączenia.

Pseudoadresy URL połączeń

Po nawiązaniu połączenia w panelu środkowym okna dialogowego widoczne będą foldery dokumentów, jakie są dostępne na serwerze QlikView Server. Po kliknięciu folderu dostępne dokumenty zostaną wyświetlone pod obszarem Nazwa u dołu okna dialogowego. W celu otwarcia dokumentu należy kliknąć go dwukrotnie albo zaznaczyć, a następnie kliknąć opcję Otwórz.

Ustawienia połączenia

Poniższe ustawienia umożliwiają konfigurację ustawień połączenia i uwierzytelniania na serwerze:

Czyść listę

Kliknięcie tego przycisku powoduje wyczyszczenie listy Najnowsze serwery na stronie Strona początkowa.

Uwierzytelnianie

Użytkownik powinien wybrać sposób, w jaki będzie identyfikowany na serwerze QlikView Server. Dostępne są następujące trzy metody uwierzytelniania:

  • Użyj tożsamości NT: Używa uwierzytelnionej tożsamości NT. Ta metoda działa, jeśli komputer jest podłączony do tej samej domeny Windows NT, co serwer QlikView Server.
  • Anonimowe: Logowanie anonimowe. Połączenie będzie możliwe, pod warunkiem że serwer QlikView Server zezwala na użytkowników anonimowych. W przypadku takiego logowania widoczne będą tylko dokumenty, dla których ustawiono uprawnienia do plików dla konta anonimowego serwera QlikView Server. Pseudoadres URL połączenia w polu Serwer zostanie uzupełniony znakiem @ przed nazwą serwera.
  • Alternatywna tożsamość: W przypadku tej opcji używana jest konkretna nazwa użytkownika NT znana w domenie serwera QlikView Server. Nazwa użytkownika jest wpisywana do pola edycji ID użytkownika. Naciśnięcie przycisku Połącz spowoduje wyświetlenie zachęty do wprowadzenia hasła odpowiedniego użytkownika. Pseudoadres URL połączenia w polu Serwer zostanie uzupełniony poprzez dodanie nazwy_użytkownika@ przed nazwą serwera.

Tryb bez hierarchii

W przypadku tego ustawienia w dolnym panelu okna dialogowego widoczna będzie zawartość wszystkich podfolderów jednocześnie, a nie w układzie drzewa.

Pseudoadresy URL połączeń

W przypadku łączenia się z serwerem QlikView Server z klientów stacjonarnych za pośrednictwem okna dialogowego Otwórz na serwerze albo za pośrednictwem plików łącz, jako adres dokumentu używany jest pseudoadres URL.

Składnia jest następująca:

qvp://[[username][@]]hostname[:port|;protocol]/docname

gdzie:

  • nazwa_użytkownika jest ID użytkownika systemu Windows. Ten parametr jest opcjonalny.
  • nazwa_hosta jest nazwą hosta. Ten parametr jest obowiązkowy.
  • nazwa_dokumentu jest nazwą dokumentu QlikView (bez rozszerzenia qvw). Ten parametr jest opcjonalny.
  • port (np. 4749) może być używany w celu określenia konkretnego portu używanego przez serwer
  • Parametr protokół (np. http) może być używany w celu określenia protokołu tunelowania. Ten parametr jest opcjonalny.

@ bez nazwy użytkownika oznacza anonimową tożsamość.

Jeśli tożsamość użytkownika zostanie w całości pominięta, wówczas przyjmowana jest tożsamość użytkownika zalogowanego do systemu Windows.