Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Structuring an app using sheets

Sheets structure your ideas and purpose of your app. When you create an new app, it is good practice to first build a structure of empty sheets, where each sheet represents an idea or a goal. This gives a good overview of the app.

Overview

For example, you are creating an overview of your company's key metrics, sales, and margins by state, region, and product. Instead of having all this information in one place, you could structure it by having one sheet for each purpose.

Each sheet has a purpose and an idea of its own.

Three different sheets.

A sheet is where charts and tables for data visualization are placed. An app can include several sheets. The selections that you make affect visualizations regardless of which sheets they are on.

An example of a sheet with boxes on the left to select and filter out the data to be presented in the visualizations on the right.

Sheet with visualizations.

Creating a new sheet

You can create a new sheet from the app overview or from the sheet navigator.

WskazówkaYou access the sheet navigator from the sheet view by clicking App objects in the toolbar.

Wykonaj następujące czynności:

 1. From the app overview, click App objects to view the sheets.
 2. Click Create new or Create new sheet.
 3. Give your sheet a title and add a description.
 4. Click outside the text area to save the title and description.

A new sheet is created.

Zmiana tytułu i opisu arkusza

Tytuły i opisy własnych arkuszy można zmieniać. Dla arkusza można użyć tytułu stałego albo dynamicznego opartego na wyrażeniu.

 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Obiekty aplikacji, aby wyświetlić arkusze.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, Widok siatki, kliknij tytuł arkusza, a następnie kliknij Edytuj.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, Widok listy, kliknij Edytuj.
 3. Edytuj wartości w polach Tytuł i Opis.
 4. Kliknij poza obszarem tekstu.
Wprowadzone zmiany zostaną zapisane.
Wskazówka

Można także zmienić tytuł arkusza, klikając go w edytorze arkuszy.

W Opcjach zaawansowanych można zmienić tytuł i opis w panelu Właściwości arkusza.

Korzystanie z dynamicznego tytułu arkusza

W Opcjach zaawansowanych można ustawić dynamiczny tytuł arkusza na podstawie wyrażenia we właściwości Wyrażenie tytułu w panelu właściwości arkusza. Można użyć dowolnego poprawnego wyrażenia wykresu. Więcej informacji zawiera temat Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Jeśli zostanie ustawiony dynamiczny tytuł arkusza, wówczas tytuł stały (Tytuł) nie będzie używany.

Creating dynamic sheet titles using expressions

Ustawianie warunku wyświetlania dla arkusza

Możesz ustawić warunek w warunku wyświetlania, aby wyświetlać lub ukrywać arkusz w aplikacji w zależności od tego, czy wyrażenie zostanie ocenione jako prawda czy fałsz. Arkusz jest wyświetlany tylko wtedy, gdy wynikiem wyrażenia jest prawda. Ukrycie arkusza nie powoduje ukrycia ani wykluczenia danych w aplikacji.

Możesz na przykład utworzyć arkusz, który będzie dostępny tylko wtedy, gdy w Twoich danych będą się znajdować określone wartości. Zwykle można użyć funkcji if. Więcej informacji zawiera temat if — funkcja skryptu i funkcja wykresu.

Setting a show condition for a sheet

Zmiana miniatury arkusza

W Opcjach zaawansowanych można zastąpić domyślną miniaturę, aby łatwiej rozróżniać arkusze dostępne w przeglądzie aplikacji i w nawigatorze arkuszy. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

Należy pamiętać, że:

 • Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.
 • Optymalne proporcje miniatury wynoszą 8:5 (szerokość:wysokość).
 • Miniaturę można dodać lub zmienić tylko w przypadku arkuszy prywatnych.
 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Obiekty aplikacji, aby wyświetlić arkusze.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, Widok siatki, kliknij tytuł arkusza, a następnie kliknij Edytuj.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, Widok listy, kliknij Edytuj.
 3. Kliknij Grafika na miniaturze domyślnej.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 4. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default.

 5. Wybierz grafikę, która będzie używana jako miniatura arkusza, a następnie kliknij polecenie Wstaw.
 6. Kliknij Znacznik wyboru, aby zakończyć edycję.

Wybrana grafika zostanie teraz użyta jako miniatura arkusza i będzie widoczna w przeglądzie aplikacji i w nawigatorze arkuszy.

WskazówkaMiniaturę arkusza można również zmienić w nawigatorze arkuszy w prawym górnym rogu albo w panelu Właściwości arkusza.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie lokacją Qlik Sense: przesyłanie obiektów do bibliotek zawartości (tylko w języku angielskim).

Zmiana rozmiaru siatki arkusza

Rozmiar siatki arkusza można zmienić, aby umieścić na arkuszu więcej wizualizacji lub uzyskać większą kontrolę nad rozmieszczeniem wizualizacji. Siatka jest wyświetlana w przypadku dodawania i przesuwania wizualizacji, a także w przypadku zmiany rozmiaru wizualizacji.

Rozmiar siatki można zmienić w panelu Właściwości arkusza

Panel Właściwości arkusza.
 1. Przejdź do ustawienia Odstępy siatki we Właściwościach arkusza.
 2. Zmień odstępy z Szerokie (opcja domyślna) na Średnie, Wąskie lub Niestandardowe.
 3. Jeżeli wybierzesz Niestandardowe, pojawi się suwak. Użyj suwaka, aby zmienić rozmiar siatki. Im wyższa liczba, tym węższe odstępy w siatce.

Dostosowywanie rozmiaru arkusza

Domyślnie w programie Qlik Sense dostępny jest responsywny układ dla arkuszy, który powoduje, że arkusz jest dostosowywany do ekranu użytkownika. Jeśli użytkownik chcesz używać dla arkuszy układu nieresponsywnego, wówczas może ustawić niestandardową wysokość i szerokość dla arkusza. Dzięki temu pulpit nawigacyjny będzie wyświetlany dokładnie w taki sposób, w jaki został utworzony, bez dostosowywania pod kątem responsywności. Wysokość i szerokość arkusza można ustawić na dowolną wartość z zakresu od 300 do 4000 pikseli.

Jeżeli w pobranym pliku PDF arkusz wygląda na nadmiernie powiększony, zaleca się zmianę ustawienia Rozmiar arkusza z Reagujące na Niestandardowy.

InformacjaZmiana ustawienia Rozmiar arkusza z Reagujące na Niestandardowe może wpływać na sposób interakcji użytkowników biznesowych. Jeżeli format danych wyjściowych jest szczególnie istotny, rozważ utworzenie aplikacji przeznaczonej specjalnie do raportów, aby mieć większą kontrolę nad motywami i układem.

Gdy arkusz używa rozmiaru niestandardowego, można zmienić odstępy siatki, ale nie można użyć opcji Rozszerz arkusz w celu zmiany rozmiaru.

W przypadku arkuszy Reagujących, które nie są rozszerzone, wyeksportowany plik PDF arkusza będzie mieć następujące wymiary:

 • Orientacja pozioma: 1680 x 1120 pikseli
 • Orientacja pionowa: 1120 z 1680 pikseli

Jeżeli używasz Niestandardowego rozmiaru arkusza, wyjściowy plik PDF arkusza zachowa wartości szerokości i wysokości w pikselach.

Zmiana ustawienia Rozmiar arkusza z Responsywne na Niestandardowe może wpłynąć negatywnie na klarowność wyjściowego pliku PDF. Jeżeli ręcznie eksportujesz arkusz o rozmiarze niestandardowym jako PDF, najlepsza praktyka wygląda następująco:

 • Orientacja pionowa, wartości 1680 x 1120 pikseli lub współczynnik 1:1,5

 • Orientacja pozioma, wartości 1120 x 1680 pikseli lub współczynnik 1,5:1

Arkusze rozszerzone i o niestandardowych rozmiarach mogą mieć wyjściowe pliki PDF o niższej rozdzielczości, jeżeli arkusz będzie zbyt duży, aby można go było wyświetlić na jednej stronie pliku PDF.

 1. Zmień ustawienie Rozmiar arkusza z wartości Reaguje na Niestandardowe.
 2. Wprowadź szerokość arkusza w pikselach.

 3. Wprowadź wysokość arkusza w pikselach.

Zmiana układu dla małych ekranów

Domyślnie na małych ekranach arkusze są wyświetlane w widoku listy. Można zmienić to ustawienie, aby wyświetlanie odbywało się w postaci siatki. Aby można było na małych ekranach wyświetlać arkusze w postaci siatki, arkusze muszą mieć ustawiony układ responsywny.

Arkusz wyświetlany na małym ekranie w widoku listy (po lewej) i w widoku siatki (po prawej)

Porównanie widoku listy arkuszy z widokiem siatki na mniejszych ekranach

W widoku siatki przedstawiany jest niewielki podgląd wizualizacji. W widoku listy przedstawiane są jedynie tytuły wizualizacji.

 1. W panelu Właściwości arkusza przejdź do opcji Układ dla małych ekranów.
 2. Z menu rozwijanego wybierz opcję Widok siatki.

Rozszerzanie obszaru arkusza

Obszar arkusza można rozszerzyć w pionie, jeśli konieczne jest dodanie większej liczby wizualizacji w stosunku do wizualizacji mieszczących się na ekranie.

Informacja

Pobierane arkusze rozszerzone mogą mieć wyjściowe pliki PDF o gorszej jakości, jeżeli arkusz będzie zbyt duży, aby można go było wyświetlić na jednej stronie pliku PDF.

Należy pamiętać, że:

 • W tym celu należy aktywować opcję Rozszerz arkusz w obszarze Właściwości arkusza.
 • Każde rozszerzenie powoduje dodanie 50% pierwotnej wysokości arkusza.
 • Jeśli korzystasz z wizualizacji, które można przewijać, może to zakłócić przewijanie rozszerzonego arkusza. Zalecane jest pozostawienie nieco wolnego miejsca, co pozwoli na przewijanie podczas projektowania arkusza.

Arkusz można rozszerzać na dwa sposoby:

 • Przeciągnij obiekt na dół arkusza i upuść go na strefie upuszczania, która się pojawi.
 • Włącz opcję Rozszerz arkusz w obszarze Właściwości arkusza.

Arkusz został teraz rozszerzony o 50% względem oryginalnej wysokości. Arkusz można przewijać w pionie w celu uzyskania dostępu do całej zawartości.

Adding actions to sheets

You can add actions to sheets that trigger when users navigate to those sheets. For example, you could automatically clear selections in the app when users navigate to a particular sheet.

For more information, see Dodawanie akcji do arkuszy.

Dodawanie koloru tła lub grafiki

Można dostosować tło arkusza. Możesz wybrać określony kolor tła lub kolor według wyrażenia. Dowolną grafikę z biblioteki multimediów można ustawić jako tło. Grafikę można ustawić i zmienić jej rozmiar tak, aby nie wypełniała całego tła.

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif. Jeśli używasz pliku .gif, może on być animowany lub statyczny.

Uwaga dotycząca Qlik Sense Enterprise SaaS Government

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) nie obsługuje grafik tła ani kolorów na arkuszach.

 1. Otwórz arkusz w trybie edycji.
 2. Włącz Opcje zaawansowane.
 3. W obszarze Właściwości arkusza kliknij opcję Styl.
 4. Ustaw Tło na Niestandardowe. Wartość domyślna to Automatycznie.
 5. Kolor tła:

  • Pojedynczy kolor: Wybierz kolor, używając selektora kolorów.

  • Wg wyrażenia: Ustaw kolor, używając wyrażenia zdefiniowanego przez użytkownika. Więcej informacji, patrz Kolorowanie według wyrażenia.

 6. Grafika tła: Wybierz Grafikę z biblioteki multimediów. Wartością domyślną jest Brak.
 7. Kliknij Grafika na miniaturze domyślnej.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 8. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default. Możesz także wybrać Prześlij multimedia, jeśli żądanej grafiki nie ma jeszcze w bibliotece multimediów.

 9. Wybierz grafikę i kliknij polecenie Wstaw.
 10. Użyj listy rozwijanej, aby zmienić rozmiar grafiki:
  • Oryginalny rozmiar
  • Zawsze dopasowuj
  • Dopasuj na szerokość
  • Dopasuj na wysokość
  • Rozciągnij, aby dopasować
  • Zawsze wypełniaj
 11. W sekcji Pozycja możesz zmienić wyrównanie grafiki. Na przykład grafika może być wyśrodkowana na arkuszu lub umieszczona w prawym górnym rogu.

Wybrana grafika i kolor tła są teraz widoczne na arkuszu.

Arkusz w trybie edycji z grafiką tła ustawioną po lewej stronie

Arkusz w trybie edycji.

Kopiowanie, zastępowanie i przenoszenie elementów w arkuszu

Elementy można kopiować, zastępować i przenosić w arkuszu oraz między arkuszami. Operacje te można wykonać w następujący sposób:

 • klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Wytnij, Kopiuj lub Wklej;
 • za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl+C, Ctrl+X i Ctrl+V.
 • za pomocą paska edycji w arkuszu (Wytnij, Kopiuj i Wklej); (Opcje zaawansowane)

Powielanie arkusza

Powielić można dowolny arkusz bez względu na to, czy jest to arkusz wchodzący w skład aplikacji, czy arkusz utworzony samodzielnie przez użytkownika. Celem powielania arkuszy jest szybsza praca dzięki możliwości ponownego użycia zawartości. Ponadto takie powielone arkusze można modyfikować, dostosowując je do własnych potrzeb. Powielony arkusz zawiera te same wizualizacje, co arkusz oryginalny, i jest powiązany z tymi samymi elementami głównymi. Powielony arkusz jest autonomiczny i nie jest powiązany z arkuszem oryginalnym. Powielone arkusze są wyświetlane w sekcji Moje arkusze w przeglądzie aplikacji oraz w nawigatorze arkuszy.

Arkusz można powielać następującymi metodami:

 • Kliknij opcję Powiel w menu skrótów arkusza w przeglądzie aplikacji lub w nawigatorze arkuszy.
 • Kliknij opcję Powiel arkusz w menu globalnym w przeglądzie aplikacji lub w widoku arkusza.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!