Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Dynamische weergaven en diagrammen gebruiken

Dynamische diagrammen kunnen net als andere Qlik Sense-visualisaties worden gebruikt. Gebruikers kunnen ook rechtstreeks bepalen wanneer gegevens in dynamische weergaven moeten worden vernieuwd. Als voor een sjabloon-app van een dynamische weergave bindingsexpressies worden gebruikt in het load-script, omvat de query waardoor de gegevens van de dynamische weergave worden vernieuwd meestal filtervoorwaarden die gebruikmaken van in de selectiestatus van de basis-app geselecteerde waarden. Wanneer een gebruiker een dynamische weergave vernieuwt, worden alle dynamische diagrammen die aan de weergave zijn gekoppeld, bijgewerkt met de nieuwe gegevens.

Als u een contextmenu wilt openen voor diagramopties, bijvoorbeeld om snapshots te maken of het verkenningsmenu te openen, klikt u met de rechtermuisknop op het diagram en selecteert u Dynamische diagram.

U kunt de dynamische diagrammen gebruiken om met de dynamische weergave te werken. Als u met de rechtermuisknop op een dynamisch diagram klik en Dynamische weergave selecteert, kunt u de diagrammen vernieuwen, beperkingen weergeven en de waarden van de verbindingsvelden van de dynamische weergave bekijken die zijn gebruikt bij de laatste vernieuwing van de dynamische weergave.

Selecties in dynamische weergaven

Voor dynamische diagrammen wordt hetzelfde associatieve-selectiemodel gebruikt als voor standaard Qlik Sense-diagrammen. Selecties in dynamische diagrammen zijn niet van invloed op de selecties in de basis-app en worden niet weergegeven in de selectiebalk van de basis-app. U kunt uw selecties in een dynamische weergave wissen door vanuit die weergave met de rechtermuisknop op een dynamisch diagram te klikken, Dynamische weergave en vervolgens Selecties wissen te selecteren.

Als in de sjabloon-app van de dynamische weergave bindingsexpressies zijn opgenomen, zijn selecties in de basis-app van invloed op de gegevens die in een dynamische weergave worden geladen wanneer die de volgende keer wordt vernieuwd. Qlik Sense houdt de selectiestatus bij die van toepassing was tijdens de laatste vernieuwing van elke dynamische weergave. De gegevens in de dynamische weergave worden als verlopen beschouwd wanneer de waarden die door elk van de gebonden velden in de dynamische weergave worden gebruikt vanaf het moment dat de dynamische weergave de laatste keer werd vernieuwd door selecties worden gewijzigd. Wanneer gegevens verlopen zijn, wordt bij alle diagrammen van een dynamische weergave een pictogram voor verlopen gegevens weergegeven. Als u een verlopen diagram vernieuwt, worden alle diagrammen van de dynamische weergave vernieuwd met behulp van de bijgewerkte geselecteerde waardeverzamelingen voor elk van de gebonden velden van de weergave. Als u de selectiestatus van de basis-app niet wilt vernieuwen maar wilt herstellen naar de status die deze had toen de dynamische weergave de laatste keer werd vernieuwd, gebruikt u het contextmenu van willekeurig welk diagram van de betreffende dynamische weergave en selecteert u Dynamische weergave en Laatste selecties tonen. Klik vervolgens op Toepassen.

Dynamisch diagram met melding over verouderde gegevens

Dynamisch diagram met melding over verouderde gegevens

Als niet aan een of meer beperkingen voor een dynamische weergave wordt voldaan (bijvoorbeeld als door de huidige selecties een aantal rijen ontstaat dat het maximumaantal rijen overschrijdt), worden voor geen van de diagrammen van die weergave gegevens getoond. De dynamische weergave kan pas worden vernieuwd nadat de selectiestatus van de basis-app is gewijzigd zodat aan alle beperkingen wordt voldaan.

Dynamisch diagram met selecties die de beperkingen overschrijden

Dynamisch diagram met selecties die de beperkingen overschrijden

Details van dynamische weergave bekijken

In Details van dynamische weergave kunt u beperkingen bekijken, evenals de geschiedenis van vernieuwingen en de selecties die voor de dynamische weergave zijn gebruikt. U kunt de details openen door in de hoek van een dynamisch diagram op het pictogram voor Details van dynamische weergave te klikken.

Vernieuwen geeft aan wanneer de gegevens in de dynamische weergave het laatst zijn vernieuwd.

Details in Details van dynamische weergave vernieuwen

Details vernieuwen

In Beperkingen ziet u de veld- en rijbeperkingen die zijn toegepast om inhoud van de dynamische weergave te genereren.

Huidige beperkingen in Details van dynamische weergave

Huidige beperkingen

In Selecties worden de selecties getoond die zijn toegepast om gegevens voor deze weergave te genereren. Als u nieuwe selecties hebt gemaakt waardoor de gegevens in de dynamische weergave veranderen en u de weergave nog niet hebt vernieuwd, kunt u de oorspronkelijke selecties van de dynamische weergave herstellen door op Toepassen te klikken.

Huidige selecties in Details van dynamische weergave

Huidige selecties

Dynamische weergaven vernieuwen

U kunt de gegevens in uw dynamische weergave vernieuwen door een dynamisch diagram uit de weergave te selecteren en erop te klikkenOpnieuw laden. Als u voor een dynamisch diagram de optie Vernieuwen gebruikt, worden alle diagrammen van diezelfde dynamische weergave vernieuwd. Als u vernieuwt, verwijdert u al uw selecties in de dynamische diagrammen van de dynamische weergave.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!